171. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 07.02.2019.
Saopćenje o radu

 
171. SJEDNICA VLADE FEDERACIJE BiH:
 
USVOJEN IZVJEŠTAJ O RADU ANTIKORUPCIONOG TIMA VLADE FBiH ZA 2018.
 
Na današnjoj sjednici u Sarajevu, usvojen je izvještaj o radu Antikorupcionog tima Vlade Federacije BiH za 2018. godinu, koji je zadužen da nastavi aktivnosti u skladu sa zadacima iz Rješenja o njegovom formiranju.
 
Izvještaj predstavlja sublimirani pregled aktivnosti koje su provedene i realizirane tokom izvještajnog perioda, s posebnim naglaskom na uspostavu antikoruptivne mreže i fokusnih tačaka i izradu planova integriteta kao preventivnog antikorupcionog alata. Istaknute su aktivnosti oko promoviranja Strategije za borbu protiv korupcije (SBPK), definisanje uloge koordinatora antikorupcijskih aktivnosti, edukacija koordinatora antikorupcijskih aktivnosti,iniciranje realizacije aktivnosti institucija nadležnih za provođenje pojedinih mjera iz Akcionog plana za provedbu SBPK.
 
Usvajanjem Strategije za borbu protiv korupcije 2016.-2019. i pratećeg Akcionog plana za njenu provedbu, stvoren je opći okvir za sistemsku i sveobuhvatnu borbu protiv korupcije, što je podrazumijevalo utvrđivanje prioritetnih oblasti za djelovanje, sa konkretnim aktivnostima i mogućnošću zajedničkog i koordiniranog djelovanja u Federaciji BiH.
 
S ciljem potpunijeg uvida u provedbu Strategije i Akcionog plana, po prvi put, Antikorupcijski
tim je sačinio sveobuhvatan monitoring provedbe mjera iz Akcionog plana za provedbu Strategije. Sublimirane su i analizirane sve raspoložive informacija i podaci, te je, u skladu sa prikupljenim informacijama, izrađena informacija o realizaciji aktivnosti iz Akcionog plana kojom je obuhvaćeno 119 aktivnosti.
 
U direktnoj saradnji i u koodinaciji sa Antikorupcionim timom uz stručnu pomoć Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (APIK), većina institucija Federacije BiH kreirale su i usvojile planove integriteta. Na inicijativu Antikorupcionog tima od 132 federalne institucije njih 128 imenovalo je kontakt tačke kao osobe zadužene za koodinacijuantikorupcijskih aktivnosti unutar tih institucija i ujedno kao osobe sa saradnju, izvještavanje koordinaciju aktivnosti između institucije i Antikorupcionog tima.
 
Također, naglašene su aktivnosti oko instalacije aplikacije - softverskog rješenja za jednoobrazan način prikupljanja podataka o realizaciji aktivnosti iz Akcionog plana i izvještavanje i na uspostavi učinkovite saradnje s tijelima za borbu protiv korupcije na svim nivoima vlasti u BiH.
 
U okviru USAID-ovog projekta „Jačanje institucija vlasti i procesa u BiH“, članovi Tima su učestvovali u kreiranju „Vodiča za procjenu koruptivnih rizika u propisima“ i u saradnji sa ADS FBiH kreirali program obuke iz oblasti borbe protiv korupcije kroz koji je realizirana edukacija vezana za koruptivne rizike u propisima.
 
Kroz projekt „Podrška Vladi FBiH i Vladi RS u borbi protiv korupcije“ izrađene su „Smjernice za sprječavanje sukoba interesa u državnoj službi u Federacije BiH“.Posebno je istaknutasaradnja s Britanskom ambasadom u BiH koja je pružila značajnu podršku Antikorupcijskom timu kroz realizaciju pojekta Podrška Vladi Federacije BiH u borbi protiv korupcije.
 
Jedno poglavlje u ovom izvještaju posvećeno jeinformaciji o aktivnostima Tima na provedbi Strategije i Akcionog plana za provedbu Strategije za BPK 2016.-2019.
 
Kako je uspostava saradnje sa organizacijama civilnog društva jedan od prioriteta u radu Tima, u Tuzli i Mostaru suodržani sastanci s predstavnicima antikorupcionih timova formiranih pri vladama Hercegovačko-neretvanskog, Zapadno-hercegovačkog, Posavskog, Tuzlanskog i Ze-Do kantona i predstavnicima 20 organizacija civilnog društva, s ciljem razmjene informacija o radu antikorupcionih timova i aktivnostima nevladinih organizacija koje se odnose na sprječavanje korupcije, te u konačnici sagledavanje mogućnosti, odnosno identifikovanje zajedničkog područja djelovanja vladinog i nevladinog sektora s ciljem efikasnije prevencije korupcije.
 
Naglašena je neophodnost što brže provedbe Zakona o suzbijanju korupcije, organizovanog i međukantonalnog kriminala u Federaciji BiH i osiguravanja pretpostavki za materijalno-tehničkoopremanje i operativno uspostavljanje Posebnog odjela Federalnog Tužilaštva Federacije BiH za suzbijanje korupcije i organizovanog kriminala i Posebnog odjela Vrhovnog suda Federacije BiH. Neposredni rad ovih odjela omogućio bi Antikorupcionom timu prikupljanje dodatnih podataka i određenih analiza u pogledu efikasnosti borbe protiv korupcije i eventualno predlaganjedopuna određenih propisa, koji se ne mogu predložiti bez prethodnih zapažanja u samoj praksi rada takvih specijalnih pravosudnih ustanova.
 
Istaknuta je ipotreba što skorijeg usvajanja Zakona o zaštiti prijavitelja korupcije u Federaciji BiH, kao i Zakona o sukobu interesa u organima vlasti Federaciji čime bi bio osiguran normativni okvir za učinkovitu borbu protiv korupcije u Federaciji BiH. Ova obaveza navedena je u preporukama Evropske komisije, u okviru Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između EU i Bosne i Hercegovine, nakon održanog 3. sastanka pododbora za pravdu, slobodu i sigurnost koji je održan 28. i 29. novembra 2018. godine u Banjoj Luci, i kojim je apelirano na vlasti u BiH, posebno na novou Federacije, da ispune ove obaveze.
 
Navedeno je da se Antikorupcioni tim pozicionirao kao ključni koordinator antikorupcijskihaktivnosti na nivou Federacije BiH i da će,u skladu a nadležnostima, kontinuirano inicirati i koordinirati provođenje aktivnosti koje su započete, koje su u toku provođenja, kao i aktivnosti čija realizacija nije započeta.
 
Izvještaj o radu Antikorupcionog tima za 2018. godinu bit će objavljen na web stranici Vlade Federacije BiH.
 
IZMIJENJENA UREDBA O KRITERIJIMA ZA UTVRĐIVANJE LISTE EKSPERATA
S KOJE SE BIRAJU ČLANOVI KOMISIJE ZA PRIJEM DRŽAVNIH SLUŽBENIKA
 
Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, izmijenila Uredbu o kriterijima za utvrđivanje liste eksperata s koje se imenuju članovi komisije za izbor državnih službenika.
 
Primjenom važeće uredbe uočena je potreba za izmjenom i dopunom određenih odredaba, s ciljem skraćivanja procedure odabira kandidata u javnom pozivu za izbor na listu eksperata. Naime, sada brisanom odredbom člana 6. bila je utvrđena obaveza i propisan način vrednovanja kandidata u javnom pozivu za listu eksperata.
 
Međutim, vrednovanje, odnosno propisano bodovanje kandidata pokazalo se nepotrebnim jer svaki kandidat koji se prijavi na javni poziv i ispunjava uvjete iz javnog poziva bude uvršten na listu eksperata nezavisno od utvrđenog broja bodova nakon vrednovanja.
 
UREDBA O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O POLAGANJU
ISPITA ZA KANDIDATE ZA DRŽAVNU SLUŽBU U FBiH
 
Federalna vlada donijela je Uredbu o izmjenama i dopunama Uredbe o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Federaciji BiH. Kako je navedeno u obrazloženju, primjenom sadašnje uredbe uočena je potreba za izmjenom i dopunom određenih rješenja, s ciljem što efikasnijeg i ekonomičnijeg provođenja ispita općeg znanja i stručnog ispita, u interesu organa državne službe koji, putem javnog konkursa, popunjavaju upražnjena radna mjesta državnih službenika kao i kandidata koji se na javni konkurs prijavljuju.
 
Izmjenama Uredbe je brisana odredba koja je propisivala podnošenje prijave na javni konkurs i dokumentacije o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta. Namjera je da ovom Uredbom bude isključivo obrađeno provođenje ispita općeg znanja i stručnog ispita, dok se ostala pitanja, koja se tiču provođenja konkursne procedure, uređuju drugim aktima.
 
Također je, sa 24 na dva sata prije početka testiranja, skraćen rok za utvrđivanje sadržaja testova ispita općeg znanja.
 
Novina je i da Agencija, odmah po završetku ispita općeg znanja, sve kandidate usmeno obavještava o rezultatima koje su postigli, a kandidatima koji nisu položili ispit uručuje pisano obavještenje. Dakle, obavještenja kandidatima ne dostavljaju se više putem putem pošte, a rokovi za žalbu počinju teći istog dana.
 
Uz to, svakom kandidatu se, nakon intervjua i izvršenog ocjenjivanja, odmah saopćavaju rezultati stručnog ispita i o tome uručuje pisana obavijest.
 
Usvojen je i izvještaj radne grupe koja je usaglasila stavove o Prijedlogu uredbe o izmjenama i dopunama ove uredbe.
 
Vlada je obavezala Agenciju da, u roku od sedam dana od objavljivanja Uredbe u „Službenom listu FBiH“, Radnoj grupi na mišljenje uputi Pravilnik o o pravilima i postupku provođenje javnog konkursa i postavljenja državnih službenika u organima državne službe FBiH.
 
O AKTIVNOSTIMA NA PROJEKTU UNAPREĐENJA POSLOVNOG OKRUŽENJA
 
Federalna vlada usvojila je informaciju u vezi s realizacijom aktivnosti u okviru Projekta unapređenja poslovnog okruženja, temeljenog na ugovoru o savjetovanju Vlade Federacije BiH i Grupacije Svjetske banke/Međunarodne finansijske korporacije - digitalizacija sudske arhive kao sastavnog dijela projekta registracije poslovnih subjekata u FBiH elektronskim putem (on-line).
 
Federalni ministar pravde je ovlašten da sa općinskim sudovima u Federaciji BiH, koji su nadležni za registraciju poslovnih subjekata u skladu sa Zakonom o sudovima u Federaciji BiH, zaključi pojedinačne sporazume o zajedničkim aktivnostima vezanim za ovaj posao.
 
Kao prvi projektni segment planirana je digitalizacija sudske arhive registrovanih poslovnih subjekata u Federaciji BiH, što podrazumijeva kompletnu konverziju sudskih spisa iz pisanog u elektronski oblik, njihovu verifikaciju i vezivanje za konkretni poslovni subjekt, što je važna pretpostavka za uspostavljenje elektronske registracije poslovnih subjekata. Ovaj postupak uključuje digitalizaciju arhive, kao i digitalizaciju tekućih postupaka registracije i konsolidaciju podataka korištenjem postojećih elektronskih registara.
 
Ministarstvo pravde je izvršilo konsultacije sa općinskim sudovima nadležnim za registraciju poslovnih subjekata i utvrdilo da će proces trajati oko šest mjeseci (u zavisnosti od količine sudske građe koja se skenira u pojedinim sudovima), te je neophodno angažovati određeni broj izvršilaca koji će biti direktno uključeni u proces digitalizacije zbirke isprava registracionih sudova, s ciljem tehničke pomoći i nadzora u tom procesu. U tu svrhu je neophodno osigurati 80.000 KM iz Budžeta Federacije BiH, na šta se Vlada Federacije BiH obavezala u svom zaključku od 21.3.2018. godine.
 
U dogovoru sa izvođačem radova Mikrografija d.o.o. Novo Mesto, Slovenija, precizirano je da proces digitalizacije počne u općinskim sudovima u Sarajevu i Travniku u januaru 2019. godine, pa je ova firma počela dovoziti i instalirati opremu za skeniranje.
 
Federalno ministarstvo finansija je zaduženo da Federalnom ministarstvu pravde doznači sredstva za finansiranje određenog broja izvršilaca koji će biti direktno uključeni u proces digitalizacije.
 
Federalni ministar pravde je ovlašten i da zaključi ugovore o djelu sa izvršiocima koji će biti angažovani u procesu digitalizacije pri općinskim sudovima u Federaciji BiH koji su nadležni za registraciju poslovnih subjekata u skladu sa Zakonom o sudovima u Federaciji BiH.
 
IZJAŠNJENJA O INICIJATIVAMA
 
Polazeći od izjašnjenja Federalne uprave civilne zaštite, Vlada Federacije BiH nije prihvatila zahtjev za zaštitu prava na lokalnu samoupravu Općine Sanski Most, a u vezi s članom 114. Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu, koji je podnio načelnik ove općine, tvrdeći da je ovaj zakon donesen bez saglasnosti lokalne samouprave.
 
Kako je istaknuto, Federalna uprava civilne zaštite je, po zaduženju dobijenom od Vlade FBiH, Nacrt zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu dostavila na mišljenje svim federalnim organima uprave i upravnim organizacijama, kantonima, gradu i općinama. Rasprava o Zakonu je trajala od 25.4. do 25.5.2008. godine i u tom periodu su Federalnoj upravi dostavljena mišljenja iz svih kantona, koja su obuhvatila primjedbe i sugestije općina i gradova i sve opravdane su prihvaćene i ugrađene u zakonske odredbe. Kada je riječ o Unsko-sanskom kantonu, mišljenja na Nacrt zakona dostavili su Kantonalna uprava civilne zaštite, službe civilne zaštite općina Bosanska Krupa, Bosanski Petrovac, Cazin, Sanski Most, Ključ, te Vatrogasni savez USK i većina ih je ugrađena u Prijedlog zakona. Pri izradi Prijedloga zakona bit će u obzir uzete i presude Ustavnog suda FBiH od 30.11.2016. godine, 14.6.2017. i  4.7.2017. godine.
 
Vlada Federacije BiH smatra da nije potrebno autentično tumačenje odredbe Člana 20a. Zakona o radu, povodom inicijative koju je uputio direktor Javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Srebrenik Ibrahim Zukić.
 
Federalna vlada je, na prijedlog Federalnog ministarstva pravde, utvrdila izjašnjenje da su navodi iz zahtjeva potpredsjednika Federacije BiH Milana Dunovića za ocjenu ustavnosti i o neustavnosti odredbi nekoliko zakona neosnovani, s obzirom da njima nisu povrijeđene odredbe člana II.aA.2.(1) c).d) i k) kao ni odredbe člana IV.C.3.12 Ustava Federacije BiH. Predloženo je da Ustavni sud donese odluku na osnovu podataka koji se nalaze u spisima tog suda.
 
Dunović je tražio ocjenu ustavnosti člana 74. u dijelu koji se odnosi na “organe sudske vlasti” Zakona o državnoj službi u FBiH i člana 73. u dijelu koji se odnosi na „organe sudske vlasti” Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH i člana 20. Platni razredi II alineja 3 u dijelu koji glasi: ,,sekretari ustavnog suda Federacije” i Platni razred IV alineja 7. u dijelu koji glasi „savjetnik u Ustavnom sudu Federacije” Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti FBiH.
 
Federalna vlada je utvrdila tekst odgovora na Prijedlog za određivanje mjere osiguranja u pravnoj stvari predlagatelja Edhema Pašukana iz Sarajeva, zastupanog po punomoćniku Arminu Mušiji, advokatu iz Sarajeva, protiv Federacije BiH - Vlade FBiH.
 
SAGLASNOST ZA POTPISIVANJE UGOVORA
 ZA IZGRADNJU AUTOCESTA I BRZIH CESTA
 
Vlada Federacije BiH dala je saglasnost na potpisivanje ugovora o provedbi projekata i pratećih operativnih priručnika iz Programa utroška dijela sredstava „Kapitalni transferi javnim poduzećima - transfer za izgradnju autocesta i brzih cesta” u ukupnom iznosu od 153.000.000 KM koji su utvrđeni Budžetom Federacije BiH za 2018. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija. Za potpisivanje ugovora ovlašten je federalni ministar prometa i komunikacija i odgovorna osoba, uime implementatora projekata, a za provođenje odluke zaduženi su federalna ministarstva prometa i komunikacija i finansija, JP Autoceste FBiH i Direkcija za puteve Kantona Sarajevo.
 
Danas je imenovan i petočlani Odbor za praćenje implementacije programa utroška sredstava „Kapitalni transferi javnim poduzećima - transfer za izgradnju autocesta i brzih cesta" utvrđenih prošlogodišnjim Budžetom FBiH Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija.
 
PRETHODNA SAGLASNOST ZA KREDIT PRIVREDNOM DRUŠTVU JAFA-JASE 4
 
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine dala je prethodnu saglasnost na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2018. godinu privrednom društvu JAFA-JASE 4 d.o.o. Srebrenik, u iznosu od 650.000 KM.
 
Union banka će s korisnikom sredstava ugovarati sve bitne elemente za zaključenje ugovora o kreditu u skladu s bankarskom procedurom.
 
PRIHVAĆENA INFORMACIJA O POPLAVAMA I KLIZIŠTIMA NA PODRUČJU FBiH
 
Federalna vlada je prihvatila je informaciju o ovomjesečnim poplavama i klizištima na području Federacije BiH i zadužila Federalni štab civilne zaštite da prati i analizira stanje i o tome je izvijesti.
 
Federalna uprava civilne zaštite zadužena je da kontinuirano prati stanje ugroženosti ljudi i materijalnih dobara, poduzme potrebne mjere na smanjenju opasnosti po stanovništvo i materijalna dobra na području Federacije BiH i da svoje raspoložive ljudske i materijalno-tehničke resurse stavi na raspolaganje u pružanju pomoći na ugroženim područjima.
 
Danas je zaključeno da treba napraviti analizu stanja na nižim nivoima vlasti koja će sadržavati organizacione i tehničke mogućnosti civilne zaštite.
 
IZVJEŠTAJ O INSPEKCIJSKIM NADZORIMA IZ OBLASTI ZAŠTITE OD POŽARA
 
Federalna vlada usvojila je izvještaj o inspekcijskim nadzorima iz oblasti zaštite od požara za 2018. godinu za koje je nadležno Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova.
 
Ovo ministarstvo zaduženo je da nastavi započete aktivnosti na donošenju Zakona o zaštiti od požara, Zakona o prometu eksplozivnih materija i zapaljivih tečnosti i gasova i Zakona o prijevozu opasnih materija, koji će biti usklađeni s propisima Evropske unije.
 
U 2018. godini ukupno je obavljeno 200 nadzora (redovni, kontrolni i vanredni), s ciljem da se utvrdi da li pravni subjekti provode propisane mjere zaštite od požara. Pored usmenih preventivnih upozorenja, izdata su i rješenja o zabranama i upozorenjima o opasnosti zbog nepoduzimanja mjera zaštite od požara, a što može dovesti do požara i eksplozija.
 
Inspekcija zaštite od požara, kao drugostepeni organ, rješavala je sedam žalbi dostavljenih od pravnih osoba (direktno i putem prvostepenih organa) na izrečene mjere protiv rješenja kantonalnih inspektora za zaštitu od požara iz kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova.
 
Aktivnosti federalnih inspektora su, pored redovnih, bile usmjerene i na povećanu kontrolu primjene mjera zaštite od požara u pravnim osobama s povećanim izvorom opasnosti za izbijanje požara i nastanak eksplozija i pravnim licima koja u svom poslovanju proizvode, koriste ili skladište zapaljive tečnosti i gasove u količinama koje su u nadležnosti inspekcije zaštite od požara FMUP-a.
 
USVOJEN IZVJEŠTAJ FEDERALNOG MINISTARSTVA TRGOVINE
 
Vlada Federacije BiH je usvojila izvještaj Federalnog ministarstva trgovine o prošlogodišnjem provođenju Akcionog plana za realizaciju projekta “Razvoj trgovine i domaćeg tržišta u FBiH 2016. - 2019. godina”.
 
Kako je navedeno, izvršeno je osam ili 16 posto planiranih aktivnosti Akcionog plana za 2018. godinu. Djelomično je izvršeno deset aktivnosti, odnosno 20 posto, kontinuirano je izvršavanje 14 aktivnosti, ili 28 posto, a nije izvršeno 18, odnosno 36 posto aktivnosti.
 
Federalno ministarstvo trgovine napominje da su tokom prikupljanja i obrade izvještaja koje su dostavila nadležna ministarstva uočene određene nedosljednosti u metodologiji i načinu izvještavanja. Pojedina ministarstva su se uopćeno osvrnula na kompletan tekst Akcionog plana, ne navodeći konkretnu aktivnost i njen status provedbe, dok je za neke izostalo bilo kakvo izjašnjenje ili komentar, što itekako otežava sačinjavanje kvalitetno obrađenog i kompletnog izvještaja.
 
U izvještaju Privredne komore Federacije BiH je navedeno da je ključni uzrok i problem u vezi s neizvršenjem aktivnosti iz Akcionog plana nedostatak nužnih finansijskih sredstava.
 
Danas usvojeni izvještaj će biti objavljen na web stranicama Vlade FBiH i Federalnog ministarstva trgovine, koje je zaduženo za dalje praćenje, analiziranje i izvještavanje Vlade o realizaciji projekta.
 
PODRŠKA INICIJATIVI ZA IZGRADNJU DEPONIJE
OTPADA ZA OPĆINE ŽIVINICE, KLADANJ I BANOVIĆI
 
Vlada Federacije BiH podržala je inicijativu Živinice, Kladanj i Banovići, da kreditnim zaduženjem kod Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) budu osigurana sredstva za izgradnju sanitarne deponije Centar za upravljanje otpadom Separacije 1 na području ovih općina, u iznosu do 6.000.000 eura i prihvatila informaciju o kreditu.
 
Federalno ministarstvo finansija i općine Živinice, Kladanj i Banovići su zaduženi da u tim za pregovore o kreditu imenuju svoje ovlaštene predstavnike.
Konačna odluka o kreditnom zaduženju bit će donesena po okončanju pregovora sa EBRD-om i utvrđivanja konačnih uvjeta kreditnog zaduženja, a krajnji dužnik bit će općine Živinice, Kladanj i Banovići.
 
Federalno ministarstvo finansija je obavezano da ovaj zaključak dostavi Ministarstvu finansija i trezora BiH, radi provođenja dalje procedure u vezi sa zaduženjem, pod uslovom da općine, kao krajnji dužnici po ovom aranžmanu, izmire dospjela dugovanja prema Federalnom ministarstvu finansija, nastala na osnovu ranijeg kreditnog aranžmana sa Svjetskom bankom za istu namjenu.
 
INFORMACIJA POVODOM ZAHTJEVA ZA OTVARANJE STEČAJA U „VITEZITU”
 
Vlada FBiH prihvatila je informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o zahtjevu Općinskog suda u Travniku za davanje prethodne saglasnosti za otvaranje stečajnog postupka nad privrednim društvom PS „Vitezit” d.o.o. Vitez.
 
U cijelosti su podržane dosadašnje odluke ovog suda o odbijanju prijedloga za otvaranje stečajnih postupaka nad privrednim društvima namjenske industrije zbog “nepostojanja pravnog interesa predlagatelja dok se stečajni dužnik nalazi u postupku finansijske konsolidacije”, a ne zbog uskraćivanja saglasnosti federalnog ministra energije iz člana 5. stav 5 Zakona o stečajnom postupku.
 
Federalni ministar energije, rudarstva i industrije je zadužen da ovaj zaključak dostavi Općinskom sudu u Travniku i obavijesti ga da je Zakonom o izmjeni Zakona o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u FBiH rok za okončanje odobrenih postupaka finansijske konsolidacije produžen do 10.7.2019. godine i da je Vlada Federacije BiH doznačila sredstva na račun Federalnog zavoda za PIO/MIO u iznosu od 2.171.661,04 KM, za uplatu doprinosa za PIO/MIO za 337 zaposlenika PS „Vitezit” d.o.o. Vitez, za period od 1.1.2011. godine, pa nadalje, među kojima su i predlagatelji stečajnog postupka.
 
O UKIDANJU NAKNADE ZA KONTROLU KVALITETE
 
Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici, usvojila informaciju Federalnog ministarstva trgovine o efektima ukidanja naknada za kontrolu kvalitete roba pri uvozu i izvozu i zadužila ovo ministarstvo da za narednu sjednicu Federalne vlade pripremi Odluku o stavljanju van snage Odluke o visini i načinu plaćanja naknade za pokriće troškova kontrole kakvoće određenih proizvoda pri uvozu i izvozu.
 
Stavljanjem van snage ove Odluke bit će usklađene procedure u kontroli inspekcijskih organa Federacije BiH i inspekcijskih organa Republike Srpske i Brčko Distrikta BiH, te će biti smanjeni troškovi kontrola.
 
OSTALE ODLUKE I ZAKLJUČCI
 
Vlada FBiH je usvojila izvještaj o realizaciji bilansa energetskih potreba Federacije BiH u 2017. godini.
 
Odobren je prijenos okončanih projekata tijekom 2019. godine iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za Federaciju BiH na upravljanje i održavanje implementatorima i upraviteljima projekata.
 
Danas je usvojen i Parlamentu FBiH upućen izvještaj o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Budžeta FBiH za 2018. godinu, po odlukama Vlade FBiH, te rješenjima premijera i dvoje zamjenika.
 
Usvojeni su kvartalni izvještaji o napretku projekata „Podrška zapošljavanju” (ESP) i „Smanjenje faktora rizika za zdravlje u BiH (RHFR) za period 1.10. - 31.12.2018. godine.
 
Vlada je usvojila izvještaj o provedbi projekata po Programu javnih investicija u Sektoru energije, zaključno s 30.9.2018. godine koji se provode u privrednim društavima JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, JP Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar i BH Gas d.o.o. Sarajevo iz nadležnosti Sektora energije Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije.
 
Federalna vlada je usvojila izvještaje o radu u 2018., programe rada i planove za 2019. godinu više federalnih institucija, zavoda, agencija, uprava, ureda i odbora.
 
KADROVSKA RJEŠENJA
 
Nakon što je upoznata sa izvještajem Nezavisnog odbora Parlamenta Federacije BiH o provedenom javnom konkursu s Listom kandidata koji ispunjavaju uslove, Vlada FBiH je za zamjenika direktora Federalne uprave policije imenovala Ensada Kormana, na mandat od četiri godine.
 
Vlada Federacije BiH je za učešće u radi i odlučivanju na skupštinama privrednih društava opunomoćila Darka Pranjića (Operator-Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo) i Irmu Memić (BH Telecom d.d.Sarajevo).
 
Nakon što je razriješila dosadašnje vršioce dužnosti članova Nadzornog odbora Zraka d.d. Sarajevo,, Vlada je dala prethodnu saglasnost za imenovanje Taiba Delalića i Murisa Hrnjića za vršioce ovih dužnosti do okončanja konkursne procedure, a najduže na period od tri mjeseca.
 
Za članove zajedničkog interresornog radnog tijela federalnih ministarstava finansija i rada i socijalne politike imenovani su Dobrica Jonjić, Belzada Bračković i Nermin Šahinović. Zadatak ovog tijela je da pronađe odgovarajuće rješenje za sadašnju koliziju važećih odredaba o obavezi plaćanja poreza na dobit privrednih društava za zapošljavanje osoba sa invaliditetom.
 
U Upravni odbor za koordinaciju i praćenje provođenja Gender akcionog plana BiH za period 2018.-2022. godina imenovana je Ana Vuković.
 
* * *
 
Sjednica Vlade FBiH je završena u 13.40 sati.
Ponedjeljak,
18. januar 2021.
VIŠE