171. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 07.02.2019.
Dnevni red
1. Usvajanje Zapisnika sa 170. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine održane 28.1.2019. godine
2. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za davanje autentičnog tumačenja Zakona o radu Federacije Bosne i Hercegovine, koju je podnio Ibrahim Zukić, direktor Javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Srebrenik
3. Prijedlog mišljenja o Zahtjevu za ocjenu ustavnosti člana 74. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12, i 99/15), člana 73. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 49/05) i člana 20. Zakona o platama i naknadama u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 45/10, 111/12 i 20/17), koji je podnio potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Milan Dunović
4. Prijedlog mišljenja o Zahtjevu za zaštitu prava na lokalnu samoupravu Opštine Sanski Most, u vezi s članom 114. Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu
5. Prijedlog odgovora na Prijedlog za određivanje mjere osiguranja u pravnoj stvari predlagatelja; Edhema Pašukana iz Sarajeva, zastupanog po punomoćniku Arminu Mušija advokatu iz Sarajeva, protiv protivnika: Federacija Bosne i Hercegovine, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine
6. Prijedlog uredbe o izmjenama Uredbe o kriterijima za utvrđivanje liste eksperata s koje se imenuju članovi Komisije za izbor državnih službenika
7. Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Federaciji Bosne i Hercegovine
a) Izvještaj Radne grupe za usaglašavanje stavova u vezi s Prijedlogom uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o uslovima, načinu i programu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka
8. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Operator-Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Operator-Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Operator-Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo
- Materijali za Dnevni red Skupštine privrednog društva Operator-Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo
9. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva BH Telecom d.d. Sarajevo
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva BH Telecom d.d. Sarajevo
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva BH Telecom d.d. Sarajevo
- Materijali za Dnevni red Skupštine privrednog društva BH Telecom d.d. Sarajevo
10. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje vršioca dužnosti članova Nadzornog odbora Privrednog društva „Zrak“ d.d. Sarajevo, imenovanih ispred državnog kapitala
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Privrednog društva „Zrak“ d.d. Sarajevo, ispred državnog kapitala
11. Prijedlog odluke o izmjenama i dopuni Odluke o odobravanju raspodjele dijela novčanih sredstava ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine za uplatu doprinosa za PIO/MIO radi uvezivanja staža zaposlenicima privrednih društava iz oblasti namjenske industrije
12. Prijedlog odluke o usvajanju Izvještaja o realizaciji Bilansa energetskih potreba Federacije Bosne i Hercegovine u 2017. godini
13. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2018. godinu Privrednom društvu JAFA-JASE 4 d.o.o. Srebrenik u iznosu od 650.000 KM.
14. Prijedlog odluke o odobravanju prodaje 1 (jednog) motornog vozila Federalnog ministarstva prometa i komunikacija
15. Prijedlog odluke o prijenosu okončanih projekata tokom 2019. godine na implementatore iz programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za Federaciju Bosne i Hercegovine
16. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za potpisivanje ugovora i operativnih priručnika za implementaciju projekata iz Programa utroška dijela sredstava „Kapitalni transferi javnim poduzećima - transfer za izgradnju autocesta i brzih cesta“ u iznosu od 153.000.000 KM utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija
a) Prijedlog rješenja o imenovanju Odbora za praćenje implementacije Programa utroška sredstava „Kapitalni transferi javnim preduzećima-transfer za izgradnju autocesta i brzih cesta“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija
17. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Plan rada Federalne uprave civilne zaštite za 2019. godinu
18. Prijedlog odluke o odobravanju prodaje 2 (dva) službena putnička automobila Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine
19. Prijedlog odluke o davanju na korištenje jednog (1) službenog putničkog automobila Federalnog ministarstva kulture i sporta Službi za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine
20. Prijedlog rješenja o imenovanju zajedničkog Interresornog radnog tijela
21. Prijedlog rješenja o imenovanju članice Upravnog odbora za koordinaciju i praćenje provođenja Gender akcionog plana Bosne i Hercegovine za period 2018.-2022. godina
22. Prijedlog rješenja u postupku po žalbi PP VINDEX Sarajevo i FEDEPAL COMPANY d.o.o. Sarajevo izjavljene protiv Rješenja Ministarstva privrede Kantona Sarajevo, broj: 07-03-31-10509/04 od 24.11.2011. godine
 
23. Prijedlog rješenja u postupku po žalbi H.P.“GIK 1. MAJ“ u stečaju, Bačka Topola, zastupano po punomoćnicima Maji Škoro, advokatu iz Mostara i Advokatura „Ćupina&Co“ d.o.o. Mostar, izjavljene protiv Zaključka Grada Široki Brijeg, Služba za imovinsko pravne, geodetske poslove i katastar, broj: 07/1-30-3-136/09 od 26.10.2018. godine
24. Izvještaj o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuća rezerva Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu za period 1.1.-31.12.2018. godine, s Prijedlogom zaključka
25. Kvartalni izvještaj o napretku Projekta „Podrške zapošljavanju“ (ESP) za period 1.10.-31.12.2018. godine, s Prijedlogom zaključka
26. Izvještaj Nezavisnog/Neovisnog odbora Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine o provedenom Javnom konkursu za imenovanje zamjenika direktora Federalne uprave policije s Listom kandidata koji ispunjavaju sve uslove Javnog konkursa za imenovanje zamjenika direktora Federalne uprave policije i Pojašnjenje Nezavisnog/Neovisnog odbora Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom rješenja
a) Prijedlog rješenja o imenovanju zamjenika direktora Federalne uprave policije u sastavu Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova/Federalnog ministarstva unutarnjih poslova
27. Godišnji izvještaj o obavljenim inspekcijskim nadzorima iz oblasti zaštite od požara iz nadležnosti Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova - Federalnog ministarstva unutarnjih poslova za 2018. godinu s Prijedlogom zaključka
28. Izvještaj o radu Komisije za administrativna pitanja Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu, s Prijedlogom zaključka
29. Izvještaj o implementaciji projekata po Programu javnih investicija u Sektoru energije, zaključno sa 30.9.2018. godine, s Prijedlogom zaključka
30. Izvještaj o radu Nadzornog odbora JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar za period 1.10.2018.-31.12.2018. godine, s Prijedlogom zaključka.
31. Izvještaj o radu Nadzornog odbora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo za period 1.9.2018.-30.11.2018. godine, s Prijedlogom zaključka
32. Izvještaj o radu Nadzornog odbora J.P. Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. Sarajevo za period 1.7.2018.-30.9.2018. godine, s Prijedlogom zaključka
33. Izvještaj o implementaciji Akcionog plana za realizaciju projekta „Razvoj trgovine i domaćeg tržišta u Federaciji BiH 2016.-2019.“ za period 1.1.2018.-31.12.2018. godine, s Prijedlogom zaključka
34. Izvještaj o radu Ureda Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za evropske integracije za 2018. godinu, s Prijedlogom zaključka
35. Izvještaj o poslovanju Federalne novinske agencije za 2018. godinu, s Prijedlogom zaključka
36. Izvještaj o radu Federalnog zavoda za programiranje razvoja za 2018. godinu, s Prijedlogom zaključka
37. Izvještaj o radu Ureda Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za zakonodavstvo i usklađenost s propisima Evropske unije za 2018. godinu, s Prijedlogom zaključka
38. Izvještaj o radu Antikorupcionog tima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu, s Prijedlogom zaključka
39. Prijedlog Komunikacijskog plana Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu, s Prijedlogom zaključka
40. Plan rada Ureda Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za evropske integracije za 2019. godinu, s Prijedlogom zaključka
41. Program rada Federalnog zavoda za programiranje razvoja za 2019. godinu, s Prijedlogom zaključka
42. Informacija o pokretanju Inicijative za zaduženje kod Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za finansiranje Projekta „Izgradnja sanitarne deponije Centar za upravljanje otpadom Separacije 1 na području Živinica, Banovića i Kladnja“, s Prijedlogom zaključka
43. Informacija u vezi s realizacijom aktivnosti u okviru Projekta unapređenja poslovnog okruženja temeljenog na Ugovoru o savjetovanju Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Grupacije Svjetske banke/Međunarodne finansijske korporacije - digitalizacija sudske arhive kao sastavni dio projekta registracije poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine elektronskim putem (on-line) s Prijedlogom zaključka
44. Informacija povodom Zahtjeva Općinskog suda u Travniku za davanje Prethodne saglasnosti za otvaranje stečajnog postupka nad Privrednim društvom PS „VITEZIT“ d.o.o. Vitez, s Prijedlogom zaključka
45. Informacija o efektima ukidanja Odluke o visini i načinu plaćanja naknade troškova kontrole kvaliteta određenih proizvoda pri uvozu i izvozu, s Prijedlogom zaključka
a) Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o visini i načinu plaćanja naknade za pokriće troškova kontrole kakvoće određenih proizvoda pri uvozu i izvozu
46. Informacija o Planiranim aktivnostima Javne ustanove Federalna novinska agencija za period od 1.1.- 31.12.2019. godine, s Prijedlogom zaključka
47. Informacija o poplavama i klizištima na području Federacije Bosne i Hercegovine u februaru 2019. godine, s Prijedlogom zaključka
48. Prijedlog uredbe o dopuni Uredbe o podsticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije i određivanju naknade za podsticanje
Srijeda,
20. januar 2021.
VIŠE