170. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 28.01.2019.
Dnevni red
1. Usvajanje Zapisnika sa 169. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine održane 17.1.2019. godine
2. Program rada Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu, s Prijedlogom zaključka
3. Prijedlog odgovora na Zahtjev potpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine, Milana Dunovića, za ocjenu ustavnosti člana 45. stav (1) i člana 49 st. (1), (2) i (3) Porodičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH, br. 35/05, 41/05 i 31/14)
4. Prijedlog izjašnjenja na Inicijativu za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu, koju je podnio Irfan Čengić, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
5. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Zrak d.d. Sarajevo
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Zrak d.d. Sarajevo
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Zrak d.d. Sarajevo
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva Zrak d.d. Sarajevo
6. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Javnog preduzeća „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne“ d.d. Mostar
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Javnog preduzeća „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne“ d.d. Mostar
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Javnog preduzeća „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne“ d.d. Mostar
- Materijali za Dnevni red Skupštine Javnog preduzeća „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne“ d.d. Mostar
7. Prijedlog odluke o odobravanju prodaje službenog putničkog motornog vozila Federalnog ministarstva finansija - Federalnog ministarstva financija
8. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Skupštini Union banke d.d. Sarajevo za razrješenje dužnosti članova Nadzornog odbora Union banke d.d. Sarajevo
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Skupštini Union banke d.d. Sarajevo za imenovanje članova Nadzornog odbora Union banke d.d. Sarajevo
9. Prijedlog odluke o odobravanju raspodjele dijela novčanih sredstava ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine za uplatu doprinosa za PIO/MIO za 10., 11. i 12. mjesec 2018. godine za 356 radnika privrednog društva Energoinvest d.d. Sarajevo
10. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Elaborat o opravdanosti zajedničkog ulaganja u projekat Tvornice cementa Banovići
11. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava u fond solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu
12. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu
b) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu
13. Prijedlog odluke o davanju na korištenje 1 (jednog) službenog putničkog automobila Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine
14. Prijedlog odluke o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora u Tuzli, ulica Armije BiH broj 21, Federalnoj novinskoj agenciji „FENA“
15. Prijedlog odluke o davanju na privremeno korištenje kasarne „Vratnica“ Općini Visoko
16. Prijedlog rješenja o uvođenju u posjed eksproprisanih nekretnina prije isplate naknade za nekretnine eksproprisane Rješenjem Općinske službe za geodetske i imovinsko-pravne poslove Općine Gradačac, broj: 08/2-31-2292-13/16 od 7.2.2017. godine
17. Prijedlog rješenja o uvođenju u posjed eksproprisanih nekretnina prije isplate naknade za nekretnine eksproprisane Rješenjem Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Kiseljak
18. Kvartalni izvještaj o dugu Q4/2018, s Prijedlogom zaključka
19. Izvještaj o radu Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova - Federalnog ministarstva unutarnjih poslova za period 1.1.-31.12.2018. godine, s Prijedlogom zaključka
20. Izvještaj o realizaciji Akcionog plana Federalne strategije zaštite okoliša 2008.-2018, s Prijedlogom zaključka
21. Izvještaj o radu Federalnog zavoda za geologiju za 2018. godinu, s Prijedlogom zaključka
22. Izvještaj o radu Federalnog zavoda za statistiku za 2018. godinu, s Prijedlogom zaključka.
23. Izvještaj o radu Federalnog zavoda za agropedologiju za 2018. godinu, s Prijedlogom zaključka
24. Izvještaj Federalnog zavoda za agropedologiju o monitoringu donjeg toka rijeke Spreče za 2018. godinu, s Prijedlogom zaključka
25. Godišnji izvještaj o radu Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu, s Prijedlogom zaključka
26. Godišnji izvještaj o radu Federalnog zavoda za poljoprivredu Sarajevo za 2018. godinu, s Prijedlogom zaključka
27. Godišnji izvještaj rada Arhiva Federacije za 2018. godinu, s Prijedlogom zaključka
28. Izvještaj o radu Federalnog hidrometeorološkog zavoda za 2018. godinu, s Prijedlogom zaključka
29. Godišnji izvještaj o radu Federalne uprave za inspekcijske poslove za 2018. godinu, s Prijedlogom zaključka
30. Izvještaj o radu i finansijsko-materijalnom poslovanju Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom za period 1.7.-31.12.2018. godine, s Prijedlogom zaključka
31. Dvadeset i prvi tromjesečni izvještaj o provedbi Projekta registracije nekretnina u Federaciji Bosne i Hercegovine, Kredit broj: 5188-BA, za period 1.10.2018.-31.12.2018. godine, s Prijedlogom zaključka
32. Izvještaj o radu Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu, s Prijedlogom zaključka
33. Izvještaj o radu Ureda za saradnju i zastupanje pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine za 2018. godinu, s Prijedlogom zaključka
34. Godišnji izvještaj o radu Komisije za vođenje drugostepenog disciplinskog postupka za namještenike federalnih organa državne službe za 2018. godinu
35. Godišnji izvještaj o radu Odbora državne službe za žalbe Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu, s Prijedlogom zaključka
36. Izvještaj o radu Federalne direkcije robnih rezervi za 2018. godinu, s Prijedlogom zaključka
37. Izvještaj o radu Upravnog odbora Projekta „Energetska efikasnost u Bosni i Hercegovini“ za Federaciju Bosne i Hercegovine za 2018. godinu, s Prijedlogom zaključka
38. Izvještaj o radu Policijskog odbora za policijske službenike Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu, s Prijedlogom zaključka
39. Program rada i Finansijski plan Odbora za javni nadzor za 2019. godinu, s Prijedlogom zaključka
40. Godišnji plan rada Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu, s Prijedlogom zaključka
41. Program ekonomskih reformi Federacije Bosne i Hercegovine za 2019.- 2021. godinu, s Prijedlogom zaključka
42. Plan i program rada i Plan prihoda i rashoda, sa planom javnih nabavki Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu, s Prijedlogom zaključka
43. Informacija o završetku procesa dubinskog snimanja (Due Diligence) telekom operatera sa učešćem državnog kapitala Federacije Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka
44. Informacija o stavljanju van snage Odluke o izmjenama i dopunama Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BIH za 2018. godinu (konsolidovani) i Odluke o stavljanju van snage Odluke o izmjenama i dopunama Finansijskog plana Federalnog fonda solidarnosti za 2018. godinu (Anex I), Odluke o načinu izvršavanja rebalansa Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BIH za 2018 godinu, s Prijedlogom zaključka
45. Informacija o trenutnoj nemogućnosti realizacije Odluke V.broj: 1485/2018 od 20.12.2018. godine, o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga pravnog lica kao stručnog konsultanta za pružanje konsultantskih usluga Vladi Federacije Bosne i Hercegovine u pripremi, provođenju javnog nadmetanja i izradi tenderske dokumentacije za raspisivanje međunarodnog javnog poziva za dodjelu koncesije za istraživanje i ekspoloataciju nafte i plina na prostoru Federacije BiH-Oznaka i naziv iz JRJN: 76200000-5-Stručne usluge za naftnu industriju, s Prijedlogom zaključka
46. Informacija o realizaciji projekata za IV Kvartal 2018. godine, s Prijedlogom zaključka
47. Informacija o realizaciji zaključaka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu, s Prijedlogom zaključka
48. Informacija o provedenim aktivnostima u postupku prestanka rada Federalnog fonda za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom odluke i Prijedlogom zaključka
49. Informacija o održanom trećem sastanku Pododbora za trgovinu, industriju, carinu i oporezivanje, 18. oktobra 2018. godine, s Prijedlogom zaključka
Petak,
15. januar 2021.
VIŠE