169. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 17.01.2019.
Saopćenje o radu

 
169. SJEDNICA VLADE FEDERACIJE BiH:
 
POKRENUT PROCES REVIZIJE DIPLOMA U FEDERALNIM INSTITUCIJAMA
 
Vlada FBiH danas je, na sjednici u Mostaru, na prijedlog Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, usvojila inicijativu za pokretanje revizije diploma svih uposlenih u federalnim organima uprave, federalnim institucijama, zavodima, agencijama, direkcijama i drugim organima čiji je osnivač Federacija BiH.
 
Revizijom će biti obuhvaćeni imenovani dužnosnici, državni službenici i namještenici u ovim institucijama.
 
Za realizaciju i koordinaciju ove inicijative Vlada je zadužila Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke i Federalno ministarstvo pravde. Oni će, za jednu od sljedećih sjednica, pripremiti prijedlog mjera i aktivnosti za provedbu inicijative.
 
Vlada je pozvala i vlade kantona, gradove i općine da podrže i pridruže se ovoj inicijativi.
 
Na ovaj način, Vlada Federacije BiH odgovorila je na brojne zahtjeve ukupne javnosti s ciljem analiziranja aktuelnog stanja i uvođenja zakonitosti u oblast obrazovanja i funkcioniranja javnog sektora uopće.
 
POZIV PREDSTAVNIČKOM DOMU PARLAMENTA FBiH
 
Vlada Federacije BiH je na inicijativu Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, izmijenila jedan od zaključaka sa 128. hitne sjednice.
 
Novousvojenim zaključkom, Federalna vlada poziva Predstavnički dom Parlamenta FBiH da usvoji Zakon o podršci porodicama s djecom u FBiH, u tekstu u kojem ga je utvrdila i u parlamentarnu proceduru 13.7.2018. godine uputila Vlada FBiH.
 
Naime, radi se o preciziranju ranije usvojenog zaključka Vlade FBiH na način da će Zakonom o podršci porodicama s djecom u FBiH na sistemski način biti uređeno pitanje prava na dječiji dodatak i novčanu pomoć porodiljama koje nisu u radnom odnosu na prostoru FBiH.
 
KREDITI PRIVREDNIM DRUŠTVIMA LOGOTIP, HP INVESTING, PRAKTIK I AGI
 
Federalna vlada je dala četiri prethodne saglasnosti za dodjelu sredstava Trajnog revolving fonda Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije kod Union banke d.d. Sarajevo za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2018. i 2017. godinu.
 
Saglasnost je data za kredite privrednim društvima Logotip d.o.o. Široki Brijeg u iznosu od 620.000 KM, HP Investing d.o.o. Mostar u iznosu od 780.000 KM, Praktik d.o.o. Sarajevo u iznosu od 373.000 KM i AGI d.o.o. Konjic, u iznosu od 500.000 KM.  
 
Union banka će s korisnicima sredstava ugovarati sve bitne elemente za zaključenje ugovora o kreditu u skladu s bankarskom procedurom, u roku ne dužem od 15 dana.
 
O DODJELI KONCESIJE ZA IZGRADNJU PHE VRILO NA RIJECI ŠUJICI
 
Federalna vlada donijela je Odluku o pristupanju postupku dodjele koncesije za izgradnju pumpne hidroelektrane (PHE) Vrilo, snage 66 MW, na rijeci Šujici u općini Tomislavgrad.
 
Postupak se provodi po osnovu samoinicijativne ponude ponuđača Javnog preduzeća Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar, u skladu sa Zakonom o koncesijama i Pravilima o postupku dodjele koncesija.
 
Sastavni dio odluke je rješenje Općinskog vijeća Tomislavgrad kojim je data prethodna saglasnost za dodjelu ove koncesije.
 
Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije je ovlašteno da u svojstvu koncesora vodi pregovore i postupak dodjele koncesije s koncesionarom Elektroprivredom HZ HB d.d. Mostar.
 
Proizvodni elektroenergetski objekat PHE Vrilo tretiran je kao prioritetni objekat od javnog interesa, pa su za njegovu izgradnju odobrena kreditna sredstava od strane Njemačke razvojne banke (KfW) JP EP HZHB u iznosu od 100 miliona eura.
 
ODLUKE ZA NASTAVAK GRADNJE AUTOCESTE NA KORIDORU Vc
 
Donesena je odluka o izuzimanju šumskog zemljišta i njegova namjena promijenjena u građevinsko za potrebu građenja autoceste na Koridoru Vc, dionica Tarčin - Ivan.
 
Federalna vlada također je dozvolila korisniku izvlaštenja JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar, ulazak u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine potpuno izvlaštene rješenjem Službe za graditeljstvo i prostorno uređenje Općine Žepče. Riječ je o šest parcela za koje je postupak izvlaštenja vođen s ciljem izgradnje autoceste na trasi Koridora Vc, dionica Poprikuše - Nemila, na području općine Žepče.
 
ODREĐIVANJE ŠIRINE ZEMLJIŠTA PRIOBALNOG POJASA
RIJEKE DRINE U URBANOM DIJELU GORAŽDA
 
Vlada Federacije BIH je, s ciljem omogućavanja djelovanja nadležnih institucija kojima su dodijeljena javna ovlaštenja, današnjom odlukom dala saglasnost za određivanje drugačije širine zemljišta priobalnog pojasa (granica vodnog dobra) rijeke Drine na dionici uređenog korita rijeke Drine u užem urbanom području Grada Goražda, od one definirane Zakonom o vodama i određene rješenjem Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva od 10.7.2015. godine.
 
Za ovo područje širina vodnog dobra na uređenom riječnom koritu može biti i manja od 15 metara, ukoliko se mogu postići ciljevi zaštite od štetnog djelovanja voda, zaštite voda i drugi Zakonom o vodama definisani ciljevi, ali granica ne može biti ispod širine pojasa (od 5 metara) potrebnog za održavanje obaloutvrda uređenog korita, a samo izuzetno do granice izrazite geomorfološke promjene (granica obale).
 
ZA IZGRADNJU PJEŠAČKOG MOSTA U ZAVIDOVIĆIMA DODATNIH 284.500 KM
 
Vlada Federacije BiH usvojila je kvartalni izvještaj o provedbi Projekta hitnog oporavka od poplava u BiH (FERP) za period 1.4.2018.-30.9.2018. godine. Data je saglasnost da iz Projekta bude izdvojeno dodatnih 284.500 KM za završetak izgradnje pješačkog mosta Alići u Zavidovićima, a općina Zavidovići će za ove namjene izdvojiti još 50.000 KM.
 
Projekt hitnog oporavka od poplava je ključni element neposrednog odgovora Svjetske banke na razorne poplave koje su zadesile Bosnu i Hercegovinu u maju 2014. godine.
 
O VERIFIKACIJI STARE DEVIZNE ŠTEDNJE U 2018. GODINI
 
Federalna vlada je usvojila izvještaj o radu Komisije za verifikaciju računa stare devizne štednje za 2018. godinu.
 
Komisija je lani obradila 603 akta, od čega je 304 rješenja po izjavljenim žalbama, 65 odgovora na tužbu po zahtjevu suda i  234 dopisa.
 
Prihvaćeno je  215 žalbi u ukupnom iznosu od 4.104.909 konvertibilnih maraka.
 
Prošle godine je Komisija primila 44 sudske presude po pokrenutim tužbama, od čega su 33 vraćene na ponovni postupak, za šest je odobrena verifikacija, dok je pet tužbi odbijeno kao neosnovane.
 
OSNOVNA OBILJEŽJA POSLOVANJA INDUSTRIJSKIH PRIVREDNIH DRUŠTAVA
U 2017. GODINI U KOJIMA FEDERALNO MINISTARTVO ENERGIJE,
RUDARSTVA I INDUSTRIJE VRŠI MONITORING
 
Federalna vlada usvojila je izvještaj Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o poslovanju privrednih društava iz oblasti industrije u 2017. godini i zadužila ga da i dalje vrši monitoring njihovog poslovanja i izvještava Vladu FBiH.
 
Sva privredna društva koja su poslovala s gubitkom u 2017. godini obavezna su sačiniti sanacijski plan, kako bi ga upravljačke strukture usvojile i postupile u skladu s njim.
 
Nakon analize finansijskih izvještaja pet privrednih društava, posmatranih kroz ostvarene ukupne prihode, rashode i dobit/gubitak od poslovnih aktivnosti, uočljivo je da su Konfekcija Borac d.d. Travnik, Aluminij d.d. Mostar, KTK Visoko d.d. Visoko, Arcelormittal Zenica d.o.o. i Energoinvest d.d. Sarajevo ostvarili negativan finansijski rezultat.
 
Stečajni postupak je otvoren u privrednim društvima Hidrogradnja d.d. Sarajevo, UNIS Tools d.o.o. Sarajevo i Željezara Zenica d.o.o. Zenica, dok je sud, zbog nedostatka stečajne mase odbio prijedlog otvaranja stečajnog postupka nad imovinom privrednog društva Remontni zavod d.d. Travnik.
 
Ukupni gubitak privrednih društava u 2017. godini je 45.330.523 KM. Negativan finansijski rezultat Konfekcije Borac d.d. Travnik je 952.283 KM, Aluminija d.d. Mostar 21.056.526 KM, KTK Visoko d.d. Visoko 1.482.872 KM, Arcelormittal Zenica d.o.o. 11.782.649 KM i Energoinvest d.d. Sarajevo 10.056.193 KM.
 
Dugoročne obaveze privrednih društava iznose 300.180.832 KM, dok su kratkoročne 481.700.059 KM.
 
Obaveze analiziranih privrednih društava su povećane, ukupni kapital je smanjen, dugoročni krediti su manji, što ukazuje na činjenicu da privredna društva nisu u mogućnosti osigurati sredstva iz kreditnih sredstava, jer se ona uglavnom koriste za servisiranje tekućih obaveza za plate, poreze i doprinose, PDV obaveze i ostale kratkoročne obaveze.
 
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je, u funkciji Skupštine Razvojne banke FBiH, dala saglasnost za odobravanje raspodjele dijela novčanih sredstava, ostvarenih prodajom poduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u FBiH za uvezivanje staža u 2017. godini. KTK-u Visoko odobreno je 350.912,83 KM za penzionisanje 72 zaposlenika, Željezari Zenica 909.916,10 KM za penzionisanje 36 zaposlenika, Konfekciji Borac 182.209,32 KM za penzionisanje 44 zaposlenika i UNIS Tools 37.507,65 za penzionisanje osam uposlenika.
Iz subvencija javnim preduzećima za uplatu doprinosa za PIO/MIO za penzionisanje zaposlenika KTK-u Visoko je dodijeljeno 14.686,08 KM za penzionisanje pet zaposlenika i Željezari Zenica 394.451,03 KM za 24 zaposlenika.
 
KREDITNA SREDSTVA TRAJNOG REVOLVING FONDA EFIKASNO UTROŠENA
 
Vlada FBiH je usvojila izvještaj Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o kontroli namjenskog utroška sredstava Trajnog revolving fonda kod Union Banke d.d. Sarajevo za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2017. godinu.
 
Kontrolom je u 2018. godini obuhvaćeno šest preduzeća: Faik d.o.o. Novi Travnik, Plastoflex d.o.o. Gračanica, Prima Commerce d.o.o. Zenica, Baupartner d.o.o. Lukavac, AGI d.o.o. Konjic i Ramaglas d.o.o. Sarajevo i utvrđeno da su ukupno dodijeljena sredstva od 2.167.790 KM utrošena u skladu s rješenjima federalnog ministra energije, rudarstva i industrije i ostvareni vidljivi efekti.
 
Naime, u ovim privrednim društvima je, prije dodjele kredita, bilo ukupno 507 zaposlenih, a taj broj je povećan na 581 zaposlenog. Dakle, zaposleno je novih 74 radnika, što čini povećanje od 14,59 posto. Ukupan godišnji prihod u ovim privrednim društvima je iznosio je 36.931.092 KM, a nakon dodjele kredita 43.666.700 KM, što čini povećanje od 6.735.608 KM ili 18,23 posto.
 
Formirane su tri nove proizvodne linije i nabavljene četiri nove mašina (za industriju građevinskog materijala  AGI d.o.o. Konjic), izgrađen je novi poslovni objekat veličine 1.955 m2 (Faik), izvršeno ulaganje u proizvodni objekat (Plastoflex), izgrađena prozvodna hala (Prima Commerce), kupljeno građevinsko zemljište na kojem je izgrađena fabrika za proizvodnju AB montažnih konstrukcija (Baupartner), te nabavljena nova oprema (Ramaglas).
 
INFORMACIJA POVODOM ZAHTJEVA ZA OTVARANJE STEČAJA U VITEZITU
 
Vlada FBiH prihvatila je informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o zahtjevu Općinskog suda u Travniku za davanje prethodne saglasnosti za otvaranje stečajnog postupka nad privrednim društvom PS Vitezit d.o.o. Vitez.
 
U cijelosti su podržane dosadašnje odluke ovog suda o odbijanju prijedloga za otvaranje stečajnih postupaka nad privrednim društvima namjenske industrije zbog „nepostojanja pravnog interesa predlagatelja dok se stečajni dužnik nalazi u postupku finansijske konsolidacije“, a ne zbog uskraćivanja saglasnosti federalnog ministra energije iz člana 5. stav 5 Zakona o stečajnom postupku.
 
Federalni ministar energije, rudarstva i industrije je zadužen da ovaj zaključak dostavi Općinskom sudu u Travniku i obavijesti ga da je Zakonom o izmjeni Zakona o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u  FBiH rok za okončanje odobrenih postupaka finansijske konsolidacije produžen do 10.7.2019. godine i da je Vlada Federacije BiH doznačila sredstva na račun Federalnog zavoda za PIO/MIO u iznosu od 2.171.661,04 KM, za uplatu doprinosa za PIO/MIO za 337 zaposlenika PS „Vitezit" d.o.o. Vitez, za period od 1.1.2011. godine, pa nadalje, među kojima su i predlagatelji stečajnog postupka.
 
O UTROŠKU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE
PROJEKTA RAZVOJA AUTOMOBILSKE INDUSTRIJE
 
Federalna vlada je usvojila informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o utrošku sredstava Privredne/Gospodarske komore Federacije BiH za sufinansiranje projekta „Razvoj automobilske industrije Federacije BiH" za period 2017-2018. godina
 
Sredstva u iznosu od 150.000 KM su utrošena za sufinanciranje rada biroa u Njemačkoj, sufinanciranje rada Razvojnog ureda ove komore, nastup na sajmu IZB 2018. i promotivne aktivnosti.
 
DOBRI REZULTATI MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA
 
Vlada FBiH danas je razmatrala i prihvatila informaciju Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta o razvijenosti sektora malih i srednjih preduzeća (MPS) za period 2016.-2017. godina.
 
U ovom periodu MSP sektor u Federaciji BiH karakterizira trend rasta vrijednosti ekonomsko-finansijskih indikatora, odnosno poboljšanja efikasnosti poslovanja.
 
Tako je u FBiH, u periodu od posljednjih pet godina u 2017. godini došlo do najvećeg rasta broja MSP na godišnjem nivou i broj MSP postiže maksimum za izvještajni period od posljednjih dvanaest godina (22.647) i maksimum broja zaposlenih (203.498). Prednjače mikro subjekti (14.832), zatim mali (6.163) a najmanji broj je srednje kategoriziranih subjekta (1.652)
 
Kad je u pitanju broj uposlenih, proporcionalnost je obrnuta, jer je najveći broj uposlenih u srednje kategoriziranim subjektima (101.842), zatim u malim (70.719), dok je najmanje uposlenih u mikro subjektima (30.937).
 
MSP su u periodu 2016.-2017. godina imali rast prihoda od 1,21 posto dok su rashodi povećani za 0,88 posto. U ukupnoj strukturi prihoda MSP sektora u 2017. godini, mikro subjekti učestvuju sa 5,8 posto, mali sa 31,5 posto, dok srednji ostvaruju 62,7 posto ukupno ostvarenog prihoda
 
Ukupan prihod od izvoza je u 2017. iznosio 3.308.725.217 KM, što je 14,53 posto od ukupnog prihoda MSP. Struktura prihoda od izvoza pokazuje da prihod od prodaje roba učestvuje sa 80 posto, a od prodaje usluga 20 posto.
 
U odnosu na 2016., u 2017. godini konsolidirana dobit MSP-a je povećana za 12,9 posto, jer je povećana dobiti za 1,51 posto, uz smanjenje gubitaka za 16,46 posto. Analiza pokazuje da je  poslovna efikasnost i konkurentnost srednjih preduzeća dominantna i konsolidirana dobit u posljednjih pet godina značajno raste. U 2017. godini srednja preduzeća su povećala konsolidiranu dobit za 31 posto u odnosu na 2013. godinu. U istom periodu, mala preduzeća su povećala konsolidiranu dobit za 13 posto, dok su mikro povećala gubitak za 11,65 posto.
 
Kako budući razvoj MSP sektora zavisi u velikoj mjeri i od institucionalne podrške u obliku instrumenata efektivnih politika, s ciljem unaprjeđenja poslovnog ambijenta i osiguranja rasta MSP, Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta, u saradnji sa institucionalnim okvirom Vlade Federacije BiH i ostalim institucijama treba, zaključeno je u informaciji, provoditi mjere usmjerene na inteziviranje razvoja poduzetništva i jačanja konkurentnosti MSP sektora, shodno Reformskoj agendi i Aktu o malom biznisu.
 
SAGLASNOST ZA DODJELU PARCELE ZA IZGRADNJU
POSLOVNE ZGRADE AUTOCESTA FEDERACIJE BiH
 
Vlada Federacije BiH prihvatila je informaciju o namjeri izgradnje poslovne zgrade JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar u Mostaru, na parceli koja je katastarski i u zemljišnim knjigama upisana kao vlasništvo i posjed Vlade Federacije BiH i dala saglasnost za njenu dodjelu ovoj kompaniji, uz odgovarajuću naknadu. Riječ je o lokaciji u središtu grada na križanju ulica dr. Ante Starčevića i Alekse Šantića površine 1.430 kvadratnih metara.
 
Planom poslovanja JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar za 2018. godinu predviđena je nabavka projekta, zemljišta-objekta za poslovnu zgradu u Mostaru. S tim u vezi,već su poduzeta istraživanja pogodnih lokacija i imovinsko-pravnog statusa i dobijanja potrebnih dozvola.
 
OSTALE ODLUKE I ZAKLJUČCI
 
Federalna vlada je na današnjoj sjednici usvojila je godišnje izvještaje o radu Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću, Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, Službe za zajedničke poslove organa i tijela FBiH i Federalnog agromediteranskog zavoda Mostar. 
 
Općini Hadžići data je na privremeno korištenje kasarna „Žunovnica“ na period od jedne godine, bez naknade, ukupne površine 1.725.888 m2, s pripadajućim objektima.
 
Prihvaćena je informacija o utrošku sredstava Budžeta Federacije BiH za 2017. godinu dodijeljenih za finansiranje željezničkog sektora u iznosu od 22.000.000 KM i konstatirano da su utrošena namjenski.
 
Vlada FBiH je uspostavila revolving fond u okviru Federalnog ministarstvo prostornog uredenja u Jedinici za implementaciju projekta "Energetska efikasnost u Bosni i Hercegovini" za FBiH.
 
Federalno ministarstvo finansija, Federalno ministarstvo prostornog uređenja i Jedinica za implementaciju projekta - PIU BEEP su zaduženi da otpočnu uspostavu i pilotiranje održivog mehanizma finansiranja kroz ovaj fond.
 
Usvojeni su prijedlozi Akcionog plana za realizaciju Strategije razvoja drvne industrije FBiH, Akcionog plana za realizaciju Strategije razvoja metalnog i elektro sektora FBiH i Akcionog plana za realizaciju Strategije razvoja industrije građevinskog materijala FBiH za period 2018.-2025. godina koji će biti upućeni u Parlament Federacije BiH na razmatranje i usvajanje.
 
KADROVSKA RJEŠENJA
 
Vlada Federacije BiH danas je za sudjelovanje u radu i odlučivanju na na skupštinama privrednih društava opunomoćila Kenana Osmanagića  (Hrvatske pošte d.o.o. Mostar) i Stipu Buljana  (UNIS Group d.o.o. Ilidža).
 
Izmjenom postojeće odluke, u Komisiju za verifikaciju računa stare devizne štednje imenovana je Tanja Baličevac.
 
Vlada je donijela i odluke o utvrđivanju kriterija i raspisivanju javnog konkursa za izbor i nominovanje tri člana Nadzornog odbora Aluminij d.d. Mostar, kao i o poništavanju, ponovnom raspisivanju i utvrđivanju kriterija javnog konkursa za izbor i imenovanje dva člana Nadzornog odbora Zraka d.d. Sarajevo.
 
Data je prethodna saglasnost za imenovanje Ramiza Kikanovića za člana Nadzornog odbora JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo uime državnog kapitala, do isteka mandata ovog odbora, koji je započeo 26.8.2015.godine.
 
Za članove Vijeća za sigurnost prometa na cestama imenovani su Zijad Hodžić i Tomislav Bojić.
 
U Arbitražni tribunal u vezi sa odlukama Komisije SFOR-a i rješavanje zahtjeva za odštetu, iz Federacije BiH je imenovana Amra Hadžimustafić.
 
U Radnu grupu za usaglašavanje stavova u vezi s Prijedlogom uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u FBiH su imenovani Refik Begić (predsjednik) Enver Išerić, Pero Matijević, Hasan Ganibegović, Mirjana Vučić i Adis Arapović.
 
Federalna vlada donijela je odluke o propisivanju općih i posebnih kriterija i o raspisivanju korkusa za izbor i imenovanje zamjenika direktora Finansijsko-informatičke agencije.
 
Danas je Vlada ovlastila Darka Marjanovića za zastupanje Fabrike duhana Mostar d.d. Mostar pred Općinskim sudom u Splitu, Stalna služba u Makarskoj, u nastavku sudskog spora koji se vodi u postupku priznavanja strane sudske odluke i to presude Općinskog suda u Mostaru od 22.8.2012. godine, vezano za nekretninu koja se nalazi u Republici Hrvatskoj (Gradac), za koju je ova fabrika iskazala potraživanje u svom pasivnom podbilansu.
 
* * *
 
Sjednica Vlade FBiH je završena u 12.35 sati.
Petak,
15. januar 2021.
VIŠE