169. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 17.01.2019.
Dnevni red
1. Usvajanje Zapisnika 168. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 27.12.2018. godine, Zapisnika 127. hitne sjednice Vlade, održane 31.12.2018. godine, telefonskim putem, Zapisnika 128. hitne sjednice Vlade, održane 9.1.2019. godine i Zapisnika 129. hitne sjednice Vlade, održane 10.1.2019. godine, telefonskim putem
2. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Hrvatske pošte d.o.o. Mostar
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Hrvatske pošte d.o.o. Mostar
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Hrvatske pošte d.o.o. Mostar
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva Hrvatske pošte d.o.o. Mostar
3. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva UNIS GROUP d.o.o. Ilidža
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva UNIS GROUP d.o.o. Ilidža
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva UNIS GROUP d.o.o. Ilidža
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva UNIS GROUP d.o.o. Ilidža
4. Prijedlozi akata:
a) Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje zamjenika direktora Finansijsko-informatičke agencije
b) Prijedlog odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje zamjenika direktora Finansijsko-informatičke agencije
c) Prijedlog rješenja o imenovanju komisije za provođenje postupka izbora kandidata za izbor i imenovanje zamjenika direktora Finansijsko-informatičke agencije
d) Prijedlog teksta Javnog konkursa za izbor i imenovanje zamjenika direktora Finansijsko-informatičke agencije
5. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Komisije za verifikaciju računa stare devizne štednje
6. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova - Federalnog ministarstva unutarnjih poslova
7. Prijedlozi akata:
a) Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje tri člana Nadzornog odbora Privrednog društva „Aluminij“ d.d. Mostar, ispred državnog kapitala
b) Prijedlog odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i nominovanje tri člana Nadzornog odbora Privrednog društva „Aluminij“ d.d. Mostar, ispred državnog kapitala
c) Prijedlog teksta Javnog konkursa za izbor i nominovanje tri člana Nadzornog odbora Privrednog društva „Aluminij“ d.d. Mostar, ispred državnog kapitala
8. Prijedlozi akata:
a) Prijedlog odluke o poništavanju Javnog konkursa za izbor i nominovanje dva člana Nadzornog odbora privrednog društva „Zrak“ d.d. Sarajevo, ispred državnog kapitala
b) Prijedlog odluke o ponovnom raspisivanju Javnog konkursa za izbor i nominovanje dva člana Nadzornog odbora privrednog društva „Zrak“ d.d. Sarajevo, ispred državnog kapitala
c) Prijedlog odluke o prestanku važenja Odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje dva člana Nadzornog odbora privrednog društva „Zrak“ d.d. Sarajevo, ispred državnog kapitala
d) Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje dva člana Nadzornog odbora privrednog društva „Zrak“ d.d. Sarajevo, ispred državnog kapitala
e) Tekst obavještenja o poništavanju Javnog konkursa za izbor i nominovanje dva člana Nadzornog odbora privrednog društva „Zrak“ d.d. Sarajevo, ispred državnog kapitala
9. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2018. godinu Privrednom društvu LOGOTIP d.o.o. Široki Brijeg u iznosu od 620.000 KM
10. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2018. godinu Privrednom društvu HP INVESTING d.o.o. Mostar u iznosu od 780.000 KM
11. Prijedlozi odluka
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2017. godinu privrednom društvu PRAKTIK d.o.o. Sarajevo u iznosu od 373.000 KM
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2017. godinu privrednom društvu AGI d.o.o. Konjic u iznosu od 500.000 KM
12. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog za imenovanje jednog člana Nadzornog odbora privrednog društva JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. - Sarajevo, ispred državnog kapitala
13. Prijedlog odluke o pristupanju postupku dodjele koncesije za izgradnju pumpne hidroelektrane (PHE) Vrilo 66 MW, na rijeci Šujici, općina Tomislavgrad
14. Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava obezbjeđenih od strane donatora s posebnog namjenskog transakcijskog računa otvorenog kao podračun u okviru jedinstvenog računa trezora Federalnog ministarstva kulture i sporta
15. Prijedlog odluke o izuzimanju i promjeni namjene zemljišta za potrebe građenja autoceste na Koridoru Vc, dionica Tarčin-Ivan
16. Prijedlog odluke o određivanju širine zemljišta priobalnog pojasa rijeke Drine u urbanom dijelu grada Goražda
17. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Federalne novinske agencije
18. Prijedlog odluke o davanju na privremeno korištenje kasarne „Žunovnica“ Općini Hadžići
19. Prijedlog odluke o davanju na korištenje 8 (osam) službenih putničkih automobila Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine
20. Prijedlog odluke o poklonu ručnog alata i druge opreme Službi za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine
21. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju člana iz Federacije Bosne i Hercegovine u Arbitražni tribunal u vezi Odluke Komisije SFOR-a za rješavanje zahtjeva za odštetu
22. Prijedlog rješenja o uvođenju u posjed nekretnina eksproprisanih prije isplate naknade za nekretnine eksproprisane Rješenjem Službe za graditeljstvo i prostorno uređenje Općine Žepče
23. Prijedlog rješenja o imenovanju Radne grupe za usaglašavanje stavova u vezi s Prijedlogom uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Federaciji Bosne i Hercegovine
24. Izvještaj o radu Komisije za verifikaciju stare devizne štednje za period januar - decembar 2018. godine, s Prijedlogom zaključka
25. Kvartalni izvještaji o provedbi Projekta hitnog oporavka od poplava u BiH (FERP) za period 1.4.2018.-30.9.2018. godine, s Prijedlogom zaključka
26. Izvještaj o poslovanju i monitoringu privrednih društava iz oblasti industrije u 2017. godini, s Prijedlogom zaključka
27. Izvještaj Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, za period 1.6.2018.-31.12.2018. godine, o kontroli namjenskog utroška sredstava „Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2017. godinu“, s Prijedlogom zaključka
28. Izvještaj o radu Ureda Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za odnose s javnošću za 2018. godinu, s Prijedlogom zaključka
29. Izvještaj o radu Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove za 2018. godinu, s Prijedlogom zaključka
30. Godišnji izvještaj o radu Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu, s Prijedlogom zaključka
31. Godišnji izvještaj o radu Federalnog agromediteranskog zavoda Mostar za 2018. godinu, s Prijedlogom zaključka
32. Informacija povodom zahtjeva Općinskog suda u Travniku za davanje Prethodne saglasnosti za otvaranje stečajnog postupka nad privrednim Društvom PS „Vitezit“ d.o.o. Vitez, s Prijedlogom zaključka
33. Informacija o utrošku sredstava za sufinansiranje Projekta „Razvoj automobilske industrije Federacije Bosne i Hercegovine“ za period 2017.-2018. godina, s Prijedlogom zaključka
34. Informacija-stanje razvijenosti MSP sektora u Federaciji Bosne i Hercegovine za period 2016.-2017. godina, s Prijedlogom zaključka
35. Informacija o stanju u privrednom društvu „Fabrika duhana Mostar“ d.d. Mostar s Prijedlogom zaključka
36. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine odnosno Privrednog društva „Fabrika duhana Mostar“ d.d. Mostar pred sudom u Splitu, Stalna služba u Makarskoj
37. Informacija o namjeri izgradnje poslovne zgrade JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar u Mostaru, na parceli k.č. 1270/1 upisanu u PL broj 6321 KO Mostar koja je u vlasništvu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka
38. Informacija o utrošku sredstava Budžeta Federacije za 2017. godinu dodjeljenih za finansiranje željezničkog sektora, s Prijedlogom zaključka
39. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za prodaju nekretnina u području Nacionalnog parka „Una“ (ponuđač Mandić Velimir)
40. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za prodaju nekretnina u području Nacionalnog parka „Una“ (ponuđač Zorica Grujić)
41. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za prodaju nekretnina u području Nacionalnog parka „Una“ (ponuđač Knežević Nikole Savka)
42. Prijedlog zaključka o nominaciji članova Vijeća za sigurnost prometa na cestama ispred Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
43. Prijedlog zaključka o odabiru mehanizma održivog finansiranja projekata energijske efikasnosti u javnom sektoru
44. Prijedlog akcionog plana za realizaciju Strategije razvoja drvne industrije Federacije Bosne i Hercegovine za period 2018.-2025. godina, s Prijedlogom zaključka i Nacrtom zaključka
45. Prijedlog akcionog plana za realizaciju Strategije razvoja metalnog i elektro sektora Federacije Bosne i Hercegovine za period 2018.-2025. godina, s Prijedlogom zaključka i Nacrtom zaključka
46. Prijedlog akcionog plana za realizaciju Strategije ravoja industrije građevinskog materijala Federacije Bosne i Hercegovine za period 2018.-2025. godina, s Prijedlogom zaključka i Nacrtom zaključka
47. Zahtjev za davanje instrukcije za postupanje u vezi sa Zaključkom Predsjedništva Bosne i Hercegovine broj: 01-50-1-4624-36/18 od 12.12.2018. godine (smještaj Predsjednika i dva potpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine)
48. Inicijativa (usmena) Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za pokretanje revizije diploma uposlenih u federalnim institucijama
Nedjelja,
24. januar 2021.
VIŠE