168. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 27.12.2018.
Saopćenje o radu

 
168. sjednica Vlade Federacije BiH:
 
PODRŠKA INICIJATIVI ZA KREDIT ZA IZGRADNJU
I TRANSVERZALE U SARAJEVU
 
Federalna vlada podržala je inicijativu da se kreditnim zaduženjem kod Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) osiguraju sredstva za realizaciju „Projekta izgradnje gradske saobraćajnice I transverzala dionica II (Bare - tunel Kobilja Glava - Hotonj)" u iznosu od 35.000.000 eura i prihvatila informaciju o ovom kreditu kao osnovu za vođenje pregovora.
 
Konačna odluka o zaduženju bit će donesena po okončanju pregovora sa EBRD-om s kojim će biti utvrđeni konačni uvjeti kreditnog zaduženja. Krajnji dužnik po ovom zaduženju je Kanton Sarajevo.
 
Federalno ministarstvo finansija će Vladi Federacije BiH podnijeti informaciju o pregovorima kao i tekst usaglašenog ugovora između BiH i EBRD-a, a zaduženo je i da ovaj zaključak dostavi Ministarstvu finansija i trezora BiH za provođenje dalje procedure u vezi sa ovim zaduženjem.
 
UTVRĐEN PLAN STATISTIČKIH ISTRAŽIVANJA ZA 2019. GODINU
           
Vlada FBiH utvrdila je Plan provođenja statističkih istraživanja od interesa za FBiH za 2019. godinu koji predstavlja pravni osnov za prikupljanje statističkih izvještaja. Njime se utvrđuju sadržaj i namjena istraživanja, periodika provodenja istraživanja, jedinice posmatranja i izvještajne jedinice, izvori i način prikupljanja podataka, obaveze izvještajnih jedinica u pogledu rokova za davanje podataka i rokovi za prve rezultate obrade statističkih podataka.
 
Definirani su i prioriteti prvog reda, sudjelovanje Federalnog zavoda za statistiku u međunarodnim projektima, iznos potrebnih sredstava za 2019. godinu, potrebni resursi i plan publikovanja.
 
Planom je predviđeno provođenje ukupno 238 statističkih istraživanja i aktivnosti čiji je nosilac Federalni zavod za statistiku, samostalno ili u saradnji sa ostalim statističkim institucijama u BiH, kao i drugi ovlašteni proizvođači statistike. Od toga Zavod je nosilac za 203 istraživanja i aktivnosti (158 istraživanja i 45 aktivnosti), a za ostala istraživanja ili aktivnosti nosioci su drugi ovlašteni proizvođači statistike.
 
Prioritetni zadaci Zavoda u 2019. godini su harmonizacija sa zahtjevima Evropskog statističkog sistema (ESS), unapređenje sistema prikupljanja, obrade i objave podataka i aktivnosti na uspostavi sistema upravljanja kvalitetom.
 
IZVJEŠTAJ O ZADUŽENJU FBiH PO OSNOVU
EMISIJE TREZORSKIH ZAPISA
 
Vlada FBiH je usvojila izvještaj o zaduženju Federacije BiH po osnovu emisije trezorskih zapisa održane 11.12.2018. godine.
 
Na aukciji je ponuđeno 2.000 trezorskih zapisa nominalne vrijednosti 10.000 KM po zapisu, što ukupno iznosi 20.000.000 KM s rokom dospijeća 273 dana putem metode višestrukih cijena.
 
Za vrijeme trajanja aukcije pristigla je 21 ponuda za kupovinu 9.600 trezorskih zapisa u ukupnom iznosu od 96.000.000 KM. Prihvaćeno je pet ponuda za kupovinu i prodano 2.000 trezorskih zapisa ukupne nominalne vrijednosti 20.000.000 KM, što predstavlja 100 posto planiranog obima emisije.
 
Trezorski zapisi prodani su po prosječnoj ponderisanoj prihvaćenoj cijeni od 100,1001 i prosječno ponderisanoj kamatnoj stopi od - 0,134 posto na godišnjem nivou.
 
Ukupan iznos prikupljenih sredstava putem emisije trezorskih zapisa iznosi 20.020.010 KM i dospijevaju na naplatu 11.9.2019. godine.
 
INFORMACIJA O ZAŠTITI AUTOHTONIH SALMONIDNIH RIBA U SLIVU NERETVE
 
Federalna vlada usvojila je informaciju o primjeni Zakona o slatkovodnom ribarstvu u vezi sa zaštitom, očuvanjem i unaprjeđenjem autohtonih i endemionih populacija salmonidnih vrsta riba na ribolovnom području sliva rijeke Neretve.
 
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je zaduženo da, u saradnji s nadležnom Federalnom i nadležnom kantonalnom upravom za inspekcijske poslove, poduzme potrebne mjere i aktivnosti na potpunoj primjeni odredbi Zakona o slatkovodnom ribarstvu, i o tome izvijesti Vladu Federacije BiH.
 
Također, ovo ministarstvo je obavezano i da u 2019. godini izradi novi zakon iz ove oblasti, usklađen sa EU regulativama.
 
O LAKOĆI POSLOVANJA I GLOBALNOJ KONKURENTNOSTI U BiH
 
Federalna vlada upoznata je danas sa Izvještajem globalne konkurentnosti koji publikuje Svjetski ekonomski forum (WEF)  i dokumentom Lakoća poslovanja koju objavljuje Svjetska Banka (WB). Preporučeno je svim federalnim ministarstvima da, kod planiranja redovnih aktivnosti, predvide i aktivnosti koje će dovesti do lakšeg poslovanja privrednih subjekata i povećanja konkurentnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine, u skladu s dokumentima Lakoća poslovanja 2019. i Konkurentnost 2018. Bosna i Hercegovina.
 
Zadužen je Zavod za programiranje razvoja FBiH da, na osnovu ove analize, pripremi i prijedlog mjera i aktivnosti koje bi trebalo preduzeti na poboljšanju pozicije BiH u ovim segmentima. Vlada je zatražila hitne i dugoročne mjere za djelovanje na poboljšanju stanja.
 
Izvještaj globalne konkurentnosti predstavlja rezultate globalnog rangiranja zemalja prema indeksu konkurentnosti kombinacijom raznih indikatora koji predstavljaju stubove konkurentnosti. Konkurentnost zemlje je posebno važna jer doprinosi unapređenju poslovanja, višem životnom standardu, te generiše resurse potrebne za veće društvene ciljeve čime nedvojbeno doprinosi ukupnom ekonomskom rastu.
 
Kada je riječ o konkurentosti Bosne i Hercegovine ove godine Izvještaj pokazuje da je BiH među 140 zemalja rangirana na 91. mjestu sa ocjenom 54,2 (maksimalna ocjena je 100). U odnosu na prethodnu godinu zabilježeno je poboljšanje ukupne ocjene za 0,4 boda, što, nažalost nije uticalo na poboljšanje ranga, jer je BiH ove godine zabilježila pad za jedno mjesto kada je u pitanju indeks globalne konkurentnosti.
 
Posmatrajući pojedinačno svih 12 stubova konkurentnosti, koji čine ukupni indeks i prema kojima se rangiraju zemlje, ove godine BiH bilježi napredak u četiri stuba i to u makroekonomskom okruženju (poboljšanje za 13 mjesta), finansijskom sistemu (poboljšanje za sedam mjesta), tržištu roba (poboljšanje za dva mjesta) i zdravstva (poboljšanje za jedno mjesto). Stubovi koji i dalje najviše utiču na pogoršanje ranga su stubovi institucija, tržišta rada, infrastrukture, tehnologija i poslovne dinamike.
Analizirajući regionalno okruženje ove godine najbolje rezultate u rangiranju konkurentnosti ostvarila je Slovenija (35. mjesto), Srbija (65. mjesto), Hrvatska (68. mjesto), Crna Gora (71. mjesto), Albanija (76. mjesto) i Makedonija (84. mjesto).
Kada je u pitanju izvještaj Lakoće poslovanja koji predstavlja kvantitativne pokazatelje poslovne regulative među zemljama, ove godine je Bosna i Hercegovina među 190 zemalja rangirana na 89. mjestu sa ocjenom 63,82 (maksimalna ocjena je 100). U odnosu na prethodnu godinu zabilježeno je poboljšanje ocjene za 0,3  boda što, također, nije uticalo na poboljšanje ranga, te je i po ovom rangiranju BiH zabilježila nazadak za tri mjesta.
Posmatrajući pojedinačno svih deset oblasti prema kojima se vrši rangiranje zemalja, ove godine BiH bilježi nazadak u svim oblastima osim u rješavanju nesolventnosti (poboljšanje za tri mjesta) i međunarodnoj trgovini koja je ostala nepromijenjena u odnosu na prethodnu godinu. Oblasti koje su najviše doprinjele pogoršanju ranga su zaštita manjinskih investitora, osnivanje preduzeća, priključenje električne energije, izvršenje ugovora, mogućnost kreditiranja, registracija imovine, poreska politika  i dobivanje građevinskih dozvola.
 
Analizirajući regionalno okruženje ove godine najbolje rezultate prema Lakoći poslovanja ostvarila je Makedonija (10. mjesto), Slovenija (40. mjesto), Kosovo (44. mjesto), Srbija (48. mjesto), Hrvatska (58. mjesto) i Albanija (63. mjesto).
 
Ovogodišnji izvještaj Lakoće poslovanja zabilježio je poboljšanje uslova poslovanja malih i srednjih preduzeća u 128 rangiranih zemalja koje su provele 314 reformi.
 
FINANSIJSKE ODLUKE
 
Realizacijom inicijativa s prethodne sjednice, Vlada je donijela odluke o nagrađivanju sportista za ostvarene vrhunske sportske rezultate i za te namjene iz tekuće rezerve izdvojila dodatnih 299.500 KM. Doneseno je 16 odluka, čime je, sa ranije izdvojenih 270.000 KM prema Uredbi  o određivanju kriterija za dodjeljivanje nagrada sportašima, sportskim radnicima i sportskim udrugama iz FBiH za vrhunske sportske rezultate, u ovoj godini sportistima, trenerima i sportskim klubovima dodijeljeno ukupno 569.500 KM.
 
Danas je također realizirana inicijativa s prošle sjednice i donesena odluka da se iz tekuće rezerve  za sufinansiranje projekata izdvoji iznos od 110.000 KM za Akademiju nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, 80.000 KM za Sveučilište u Mostaru i 50.000 KM za Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru.
 
Odobreno je i izdvajanje sredstava iz tekuće rezerve Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke za JU Centar za obrazovanje i vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora Tuzla u iznosu od 40.000 KM, kao podrška radu i 20.000 KM za Franjevački samostan sv. Petra i Pavla Mostar za rekonstrukciju biblioteke.
 
OSTALE ODLUKE I ZAKLJUČCI
 
Vlada Federacije BiH usvojila je izvještaj o radu Generalnog sekretarijata, izvještaj o radu Vijeća za infrastrukturu prostornih podataka Federacije BiH-IPP FBiH za 2018. godinu i izvještaj o radu Federalnog pravobranilaštva za 2017. godinu.
 
Odobren je Rebalans Plana poslovanja Javnog preduzeća Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo za 2018. godinu.
 
Danas je prihvaćena i informacija o parničnom postupku po tužbi JP Željeznice Federacije BH d.o.o. Sarajevo protiv JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo i data saglasnost za sklapanje vansudske nagodbe tako da JP Ceste Federacije BiH podmire glavni dug i sudske troškove, a da se JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo odrekne zakonskih zateznih kamata.
 
Data je saglasnost federalnom ministru poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za potpisivanje Aneksa 4. Ugovora o koncesiji crpljenje mineralne vode na lokalitetu Crni vrh, izvorište Kiseljak, općina Tešanj. Koncesionar „Gaza" Tešanj d.o.o. se obratio koncesoru Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva sa zahtjevom za eksploataciju vode od 19.008 litara na dan. Razlog za povećanje količine crpljenja vode je veća potražnja kako na domaćem, tako i na inostranom tržištu.
 
Federalna vlada donijela je dva rješenja kojim je dozvolila korisniku eksproprijacije - Općini Gradačac, ulazak u posjed nekretnina prije isplate naknade za ustanovljeno pravo stvarne služnosti na nekretninama nepotpuno eksproprisanim rješenjem Općinske službe za geodetske i imovinsko-pravne poslove. Rješenja su izdata u skladu sa Elaboratom nepotpune eksproprijacije kojim je ustanovljeno pravo stvarne služnosti za potrebe Općine Gradačac, za postavijanje i održavanje potisnog cjevovoda u svrhu izgradnje sistema vodosnabdijevanja južnog dijela općine Gradačac sa izvorišta Domažić.
 
Usvojena je informacija o statusu Ugovora o centralnom nadzoru u okviru Projekta WATSAN FBiH - "Vodosnabdijevanje i odvođenje otpadnih voda u FBiH" i ovlašćen federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva da potpiše Dodatak br. 2 Ugovora o Centralnom nadzoru i produži ga do 30.4.2019. godine, pod istim uslovima i bez uvećanja ugovorene vrijednosti.
 
Nakon što je prihvatila informaciju Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, Federalna vlada ga je zadužila da, uime Vlade FBiH, pripremi pismo o nepostojanju interesa za kupovinu udjela Hrvatskog telekoma d.d. Zagreb u Hrvatskoj pošti d.o.o. Mostar.
 
KADROVSKA RJEŠENJA
 
Vlada Federacije BiH danas je razriješila dosadašnji Nadzorni odbor i dala saglasnost za imenovanje Samira Bećirovića (predsjednik), Izmira Hadžiavdića i Anitu Paurić za članove Nadzornog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje, na period od dvije godine.
 
Data je prethodna saglasnost Nadzornom odboru JP Autoceste FBiH d.o.o Mostar da za vršitelja dužnosti člana Uprave Društva, v.d. izvršni direktor za projektiranje i građenje imenuje Adema Zolja, do okončanja konkursne procedure, a najduže do 12 mjeseci.
 
Date su punomoći za zastupanje Vlade Federacije BiH na skupštinama JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar Jadranku Puljiću i JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Jasmini Pašić.
 
U Odbor za reviziju JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar, imenovani su Azra Koso za predsjednicu, Slobodan Vukoja i Nina Džidić za članove. Odbor je imenovan na period od četiri godine.
 
           
* * *
 
Sjednica Vlade FBiH je završena u 14.30 sati.
Četvrtak,
28. januar 2021.
VIŠE