166. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 12.12.2018.
Saopćenje o radu


UTVRĐENI NACRTI PRORAČUNA FBiH ZA 2019. 

GODINU I ZAKONA O NJEGOVU IZVRŠAVANJU

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Mostaru, utvrdila i Parlamentu FBiH na usvajanje uputila Nacrt proračuna FBiH za 2019. godinu, u iznosu od 2.653.843.356 KM što je za 335,8 milijuna KM ili 11 posto manje u odnosu na Proračun za 2018. godinu.
 
Fiskalna politika Vlade Federacije BiH bit će fokusirana na jačanje fiskalne stabilnosti i poboljšanje fiskalne discipline, s naglaskom na provedbu reformskih aktivnosti i na prihodovnoj i na rashodovnoj strani proračuna, a kojima je cilj ojačati dugoročni potencijal gosdpodarstva, ostvarivanje konvergencije prema EU standardima i smanjivanje eventualne makroekonomske neravnoteže. Reformske aktivnosti će biti usmjerene na poboljšanje prikupljanja i naplate javnih prihoda, ograničavanje rasta tekuće potrošnje i realizaciju značajnijih proračunskih izdvajanja za razvojne projekte.
 
U 2019. godini se očekuje rast ukupnih konsolidiranih prihoda FBiH od 3,5 posto, pri čemu se najveći rast odnosi na prihode od neizravnih poreza. Uz takav rast prihoda, cilj je zadržati rast rashoda na ovogodišnjem nivou.
 
Planirano povećanje tekućih transfera u 2019. godini odnosi se prvenstveno na povećanje transfera za MIO za 30,2 milijuna KM zbog povećanog izdvajanja po osnovu članka 129. Zakona o MIO i Zakona o prijevremenom povoljnijem umirovljenju branitelja, te povećanje transfera za Zavod za zdravstveno osiguranje i reosiguranje FBiH u iznosu od 2,5 milijuna KM koje se odnosi na financiranje programa Fonda solidarnosti za liječenje oboljelih od melanoma.
 
Proračunom FBiH za 2019. godinu planirana je i provedba sporazuma potpisanog između Vlade FBiH i Koordinacije braniteljskih udruga kojim je predviđeno da ukupan iznos izdvajanja za ove kategorije bude zadržan u iznosu od 315,5 milijuna KM.
 
S ciljem poboljšanja položaja mlađih kategorija stanovništva, Proračunom za 2019. godinu planirana su sredstva od 15 milijuna KM kao subordinirani dug prema Union banci, koja će biti usmjerena za uspostavljanje kreditne linije s ciljem rješavanja stambenog pitanja ove kategorije stanovništva.
 
Za uvezivanje staža planirana su sredstva od 10 milijuna KM, a 13 milijuna KM za sufinanciranje izgradnje željezničke infrastrukture.
 
Federalna vlada danas je, također, utvrdila i u parlamentarnu proceduru uputila Nacrt zakona o izvršavanju Proračuna FBiH za 2019. godinu.
 
Istovremeno s Nacrtom proračuna, Parlamentu FBiH su upućeni financijski planovi vanproračunskih fondova: Federalnog zavoda za zapošljavanje, Federalnog zavoda PIO/MIO i Federalnog zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja za narednu godinu.
 
UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O PRORAČUNIMA U FBiH
 
Federalna vlada je utvrdila i u žurnu parlamentarnu proceduru uputila Prijedlog zakona o dopuni Zakona o proračunima u FBiH.
 
Na ovaj način je omogućeno da izuzetno, i isključivo u svrhu osiguranja financiranja Grada Mostara u 2019. godini, Proračun Grada Mostara i Odluku o izvršenju Proračuna za 2019. godinu donese i za njegovu provedbu bude odgovoran gradonačelnik Grada Mostara, uz suglasnost načelnika za financije.
 
Kako je obrazloženo, Gradsko vijeće Grada Mostara nije izabrano, pa ne postoji pravni osnov za donošenje Proračuna Grada Mostara i Odluke o njegovu izvršavanju za 2019. godinu. Kako bi bilo osigurano normalno funkcioniranje javnih institucija ovog grada i da ne bi došlo do financijske blokade, bilo je potrebno dopunom Zakona o proračunima u FBiH, omogućiti gradonačelniku da, uz suglasnost načelnika za financije, donese Proračun i Odluku o izvršenju Proračuna Grada Mostara za 2019. godinu.
 
IZMJENE I DOPUNE UREDBE O USLOVIMA ISPUŠTANJA
OTPADNIH VODA U OKOLIŠ l SISTEME JAVNE KANALIZACIJE
 
Vlada FBiH danas je izmijenila i dopunila Uredbu o uslovima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije.
 
Nova je odredba da je propisan novi rok za sve privredne subjekte koji već ispuštaju tehnološke otpadne vode u okoliš i ne zadovoljavaju granične vrijednosti emisije supstanci i parametara kvaliteta za tehnološke otpadne vode. Krajnji rok za usuglašavanje sa odredbama Uredbe je pet godina.
 
Dodana je odredba da  privredni subjekti imaju obavezu izraditi detaljan dinamički plan koji sadrži spisak aktivnosti i mjera s financijskom procjenom za ulaganje (za svaku narednu godinu, razrađeno po godinama) i smanjenje emisija s predviđenim završetkom aktivnosti do istog roka.
 
Dinamički plan treba sadržavati i rokove u kojima će pravni subjekt realizirati pojedine aktivnosti (pripremne radnje, pribavljanje odobrenja iz oblasti građenja uključujući i odgovarajuće vodne akte i slično), te rok u kome moraju biti realizirani radovi na sistemu za prikupljanje, tretman i ispuštanje tehnoloških otpadnih voda u prirodni recipijent, ili sistem javne kanalizacije.
 
Dinamički plan je uslov za izdavanje vodne dozvole za ispuštanje tehnoloških otpadnih voda i čini njen sastavni dio.
 
Pravni subjekti su obavezni provoditi uslove iz vodne dozvole. U suprotnom će biti primjenjivane odredbe Zakona o vodama i propisa donesenih na osnovu ovog zakona.
 
Nadležna federalna inspekcija će kod industrijskih subjekata izvršiti najmanje šestomjesečni nadzor realizacije mjera u rokovima iz dinamičkih planova.
 
ODOBRENO 8.950.000 KM ZA KUPOVINU ZGRADE ENERGOINVESTA
 
Vlada FBiH odobrila je izdvajanje 8.950.000 KM iz tekuće rezerve za 2018. godinu u svrhu plaćanja drugog dijela kupoprodajne cijene Ugovora o kupoprodaji zgrade Energoinvesta.
 
Za realizaciju ove odluke zaduženi su Federalno ministarstvo finansija  i Generalni sekretarijat Vlade FBiH, svako u okviru svoje nadležnosti.
 
O OSLOBAĐANJU OD PLAĆANJA RTV TAKSE
 
Federalna vlada je prihvatila informaciju Federalnog ministarstva finansija o oslobađanju od plaćanja RTV pretplate određenih kategorija stanovništva.
 
Zadužila je Federalno ministarstvo rada i socijalne politike da, u roku od 30 dana, definira kategorije stanovništva kojima bi bilo omogućeno oslobađanje plaćanja ili dijela plaćanja RTV takse, i da pripremi informaciju i prijedlog inicijative Vijeću ministara BiH i Parlamentarnoj Skupštini BiH za izmjene državnog Zakona o javnom radio-televizijskom sistemu s ciljem oslobađanja plaćanja RTV pretplate.
 
Vlada je, istovremeno, izmijenila Odluku o oslobađanju od plaćanja RTV pretplate osoba s paraplegijom i oboljelih od dječije paralize i nadležnost u ovoj oblasti prenijela na Federalno ministarstvo rada i socijalne politike.
 
ZA PENZIONISANJE RADNIKA UKUPNO 14.754.603,60 KM
 
Federalna vlada danas je, u funkciji Skupštine Razvojne banke FBiH, donijela više odluka o odobravanju doznačavanja sredstava ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u FBiH, deponovanih na transakcijskom računu Posebnog fonda, otvorenog kod Centralne banke BiH za doprinose za PIO, zdravstveno i osiguranje od nezaposlenosti, za radnike koji su ispunili zakonske uslove za odlazak u penziju, a ne mogu je ostvariti zbog neuplaćenih doprinosa.
 
Riječ je o ukupnom iznosu od 14.754.603,60 KM.
 
Prva odluka, u iznosu od 1.744.647,46 KM, omogućava uplatu doprinosa za 81 radnika privrednog društva Agrokomerc d.d. Velika Kladuša.
 
Odobreno je i 52.398,44 KM za pet radnika Feroelektra d.d. Sarajevo, te još 2.966,58 KM za jednog radnika Feroelektro - Trgovina i servis d.o.o. Sarajevo.
 
Za 89 radnika Konfekcije Borac d.d. Travnik je za uplatu doprinosa namijenjeno 845.372,21 KM, dok se četvrta odluka, u iznosu od 65.037,70 KM odnosi na četiri radnika IP Krivaja d.o.o. Zavidovići - u stečaju - i na šest radnika Tvornice konfekcije Borac d.d. Zenica.
 
Posebnom odlukom Vlada Federacije BiH je, također u funkciji Skupštine Razvojne banke FBiH, odobrila da se iz istog fonda uplate doprinosi za PIO, radi uvezivanja staža, zaposlenicima iz oblasti namjenske industrije. Za šest kompanija je odobreno 12.044.181,21 KM.
 
Tako je privrednom društvu Zrak d.d. Sarajevo odobreno ukupno 1.432.267,85 KM za uplatu doprinosa za PIO za 162 zaposlenika, Pretisu d.d. Vogošća, 2.004.487,72 KM za 269 zaposlenika, Vitezitu d.o.o. Vitez  2.171.661,04 KM za 337 zaposlenika, TRZ-u Hadžići 720.352,51 KM za 77 zaposlenika, BNT-u Tvornica mašina i hidraulike d.d. Novi Travnik 3.098.374,71 KM za 356 zaposlenika i privrednom društvu Binas d.d. Bugojno 2.617.037,38 KM, za uplatu doprinosa za PIO za 431 zaposlenika.
 
POTICAJI ANIMALNOJ PROIZVODNJI VEĆI ZA 3.275.718,15 KM
 
Federalna vlada izmijenila je Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele „Subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima - Poticaj za poljoprivredu", utvrđenog Budžetom Federacije BiH za 2018. godinu kojom su sredstva za animalnu proizvodnju sa 43.435.000 KM povećana na 46.710.718,15 KM ili za 3.275.718,15 KM.
 
U obrazloženju je navedeno da je tokom realizacije programa za 2018. godinu uočeno da sredstva koja su planirana u odjelu Model kapitalnih ulaganja (regres kamata i komasacija zemljišnih parcela) nisu mogla biti realizovana iz objektivnih razloga. Izraženo je mišljenje da sredstva za komasaciju zemljišnih parcela u Budžetu Federacije za 2019. godinu treba planirati direktno u Budžetu Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, koja će to i realizovati.
 
Ni sredstva u odjelu Model ruralnog razvoja nisu u cijelosti utrošena zbog nedovoljnog broja zahtjeva koji su ispunjavali opće i posebne uslove propisane u provedbenim aktima.
 
Zakonom o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju propisano je da se neutrošena sredstva u okviru pojedinog modela preusmjeravaju u drugi model.
 
Ovim izmjenama neutrošena sredstva iz kapitalnih ulaganja u iznosu 1.000.000 KM (500.000 KM za regres kamata na kredite za investicije u poljoprivredi i 500.000 KM za komasaciju zemljišnih parcela), ostalih vrsta podrški od 35.718,15 KM, kao i ruralnog razvoja od 2.240.000 KM, preusmjerena su u podršku proizvodnji - Animalna proizvodnja, gdje je tokom obrade pristiglih zahtjeva utvrđeno da je povećana proizvodnja, pa je planirani iznos od 43.435.000 KM uvećan za 3.275.718,15 KM i iznosi 46.710.718,15 KM.
 
POMOĆ KOMPANIJAMA KROZ KREDITE OD UKUPNO 2.340.000 KM
 
Za četiri privredna društva date su saglasnosti za dodjelu sredstava Trajnog revolving fonda Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije kod Union banke d.d. Sarajevo dodjelom kredita za 2018. godinu, u iznosu od 2.340.000 KM.
 
Saglasnost je data za kompanije Mucić&Co d.o.o. Ljubuški, u iznosu od 900.000 KM, TRING d.o.o. Gračanica, u iznosu od 300.000 KM, BOSSIN d.o.o. Mostar, u iznosu od 420.000 KM i Secom d.o.o. Visoko, u iznosu od 720.000 KM.
 
Union banka će s korisnicima sredstava ugovarati sve bitne elemente za zaključenje ugovora o kreditu u skladu s bankarskom procedurom, u roku ne dužem od 15 dana.
 
INFORMACIJA O PROJEKTU PODRŠKE ZAPOŠLJAVANJU
 
Vlada FBiH je prihvatila informaciju o Projektu podrške zapošljavanju u Bosni i Hercegovini, u kojoj je navedeno da je Federalni zavod za zapošljavanje Jedinici za monitoring, formiranoj pri Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike, dostavio sve neophodne podatke o korisnicima subvencija po osnovu Uredbe o poticanju zapošljavanja, na osnovu kojih je ova jedinica trebala izvršiti monitoring i Svjetskoj banci dostaviti izvještaj radi dokazivanja izvršenja retroaktivnih rezultata (zaposliti 2.500 mladih i teže zapošljivih osoba) i povlačenja finansijskih sredstava predviđenih za izvršenje ovog cilja.
 
Također, vezano za dostizanje ciljeva za prvu projektnu godinu (2017.), Federalni zavod za zapošljavanje je lani, u skladu sa utvrđenim ciljevima Projekta, modificirao programe sufinansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja.
 
Ukupnim programima i mjerama sufinansiranja zapošljavanja, samozapošljavanja i obuke u 2017. godini obuhvaćeno je oko 9.000 nezaposlenih osoba iz ciljnih grupa, a Projektom podrške zapošljavanju je trebalo obuhvatiti 1.800 mladih nezaposlenih i 5.000 teže zapošljivih nezaposlenih osoba. Po prijemu zahtjeva od Jedinice za monitoring, Federalni zavod za zapošljavanje će dostaviti sve neophodne podatke o potvrđivanju postizanja predviđenih rezultata.
 
U toku je i izrada izvještaja/informacije o monitoringu programa i mjera iz prethodnog perioda što je, također, jedan od ciljeva utvrđenih Projektom.
 
Federalni zavod za zapošljavanje je 27.2.2018. godine objavio prvi javni poziv za učešće u realizaciji Programa sufinansiranja zapošljavanja 2018. Za realizaciju svih mjera iz ovog programa planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 40.000.000 KM, a utvrđeno je da će javni pozivi biti objavljivan najmanje tri puta u toku godine. Očekuje se da će ovim Programom biti sufinansirano zapošljavanje 11.000 osoba iz ciljnih grupa.
 
O CIJENAMA NAFTNIH DERIVATA
 
Federalno ministarstvo trgovine informisalo je danas Vladu FBiH o petom ovogodišnjem sastanku s distributerima naftnih derivata, održanom 6.12.2018.godine, na kojem su se učesnici, u skladu s praksom s prethodnih sastanaka, referirali na trenutno stanje i trendove na globalnom tržištu sirove nafte i kretanje maloprodajnih cijena na tržištu Federacije BiH. Od avgusta do početka oktobra 2018. cijena barela na londonskom tržištu (Oil Brent crude oil) je značajno rasla, dosegnuvši najviši nivo u posljednje četiri godine. Prosječna maloprodajna cijena BMB 95 u novembru 2018. godine bila je 2,30 KM po litru (niža za 0,07 u odnosu na oktobar), a dizela (10 ppm - dijelova na milion - gorivo D 5) 2,36 KM po litru (niža za 0,04KM u odnosu na oktobar).
 
Na ovom sastanku federalni ministar trgovine je ponovo naglasio da, vodeći računa o potrošačkoj moći građana Federacije BiH, distributeri trebaju da u kontinuitetu preispituju svoje marže u pogledu osiguranja njihove ekonomski opravdane minimalne visine za likvidno poslovanje.
 
Snižavanje maloprodajnih cijena u visini od 0,05 KM po litru u proteklom periodu bilo je sukcesivno, u tri navrata (8., 22. i 27.11. 2018. godine). Prvi su reagovali distributeri s manjim brojem benzinskih pumpi, a tek nakon toga veći.
 
Glavnina velikih uvoznika ima i vlastitu mrežu benzinskih pumpi i vidljivo je da upravo te kompanije sporije reaguju na snižavanje cijena. Prema podacima ovog ministarstva, najveći broj benzinskih pumpi imaju Energopetrol, Holdina, Hifa group, Petrol BH Oil, G Petrol/Gazprom i TiOil. Evidentno je da rafinerijske i nabavne cijene naftnih derivata u regionu nisu pratile dinamiku smanjenja cijena sirove nafte. Razlog je što je proces prerade sirove nafte u derivate vremenski definisan ciklus rafinerijske prerade po odgovarajućim standardima kvaliteta (BAS standardi) i ne korespondira u, za široku javnost, prihvatljivom roku. Naglašeno je i da su sve rafinerije iz kojih se snabdijeva tržište naftnih derivata Federacije BiH izvan njene teritorije. U informaciji je naglašeno da potrošači, u modelu slobodnog formiranja cijena, autonomno odlučuju i imaju mogućnost da sami izaberu prodavce sa nižim cijenama.
 
Prema primljenim obavijestima o promjeni cijena i marži (OPC i OPM obrasci) uočeno je da su se cijene naftnih derivata na benzinskim pumpama u novembru 2018. godine kretale u rasponu prihvatljivom za djelovanje tržišnih mehanizama u ovoj oblasti.
 
U informaciji federalnog ministarstva trgovine je istaknuto da potrošači trebaju dati povjerenje distributerima koji su preispitali svoje marže, pokazali društvenu odgovornost i uvažavali potrošački kapacitet građana Federacije BiH.
 
Na dan 6.12.2018. godine cijene su se kretale u rasponu od 1,96 KM po litru do 2,36 KM za BMB 95 i od 2,11 do 2,41 KM po litru za dizel (10 ppm - gorivo D 5), čime se potrošačima daje mogućnost izbora kupovine kod prodavaca s nižim cijenama.
 
UTVRĐEN JAVNI INTERES ZA IZGRADNJU AUTOCESTE NA
PODDIONICI  MOSTAR JUG - TUNEL KVANJ NA KORIDORU Vc
 
Federalna vlada odlučila je danas da je izgradnja dionice autoceste Mostar jug - Buna, poddionica Mostar jug - tunel Kvanj, na Koridoru Vc, u dužini od 9,2 km, od javnog interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine i da je JP Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar, korisnik eksproprijacije nekretnina potrebnih za izgradnju.
 
Naloženo je korisniku eksproprijacije da pokrene postupak eksproprijacije ovih nekretnina. Sredstva za realizaciju ove odluke osigurat će JP Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar, prema Planu poslovanja za 2018. godinu i Trogodišnjem planu poslovanja za period 2018. - 2020. godina.
 
ZA IZGRADNJU AUTOCESTA I BRZIH CESTA 153.000.000 KM
 
Federalna vlada usvojila je Program utroška uplaćenog dijela sredstava „Kapitalni transferi javnim poduzećima - transfer za izgradnju autocesta i brzih cesta" u iznosu od 153.000.000 KM utvrđenih u Proračunu Federacije BiH za 2018. godinu. Ova sredstva će biti prenesena na namjenski projektni račun Federalnog ministarstva prometa i komunikacija.
 
Putem ovog programa bit će finansirana izgradnja brze ceste Prača - Goražde, LOT 1 tunel Hranjen - faza 1. – u dužini od 5.500 metara u iznosu od 65.000.000 KM (za građevinske radove 60.000.000 KM, a za nadzor izvođenja građevinskih radova 5.000.000 KM), izgradnja brze ceste Mostar - Široki Brijeg Granica RH, poddionica Sjeverna obilaznica Mostar u iznosu od 13.000.000 KM (za eksproprijaciju 5.000.000 KM, za građevinske radove i nadzor 8.000.000 KM).
 
Za izgradnju i rekonstrukcija I transverzale - Dionica II (Bare - tunel Kobilja Glava - Hotonj) predviđeno je 35.000.000 KM (za građevinske radove 31.000.000 KM i za nadzor izvođenja 4.000.000 KM), i za poddionicu Mihatovići - Lukavac na trasi autoceste Žepče - Tuzla 40.000.000 KM. Za građevinske radove bit će izdvojeno 35.000.000 KM, za nadzor izvođenja 4.000.000 KM i za studijsko-tehničku dokumentaciju 1.000.000 KM.
 
ZA SANACIJU ŠTETA U „NAFTNIM TERMINALIMA FEDERACIJE“ PLOČE 1.000.000 KM
 
Vlada FBiH je, u funkciji Skupštine Razvojne banke Federacije BiH, odobrila da iz sredstava ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u FBiH, koja su deponovana na transakcijskom računu posebnog fonda ove banke, bude izdvojeno 1.000.000 KM kao dodatna finansijska sredstva za sanaciju šteta nastalih u društvu ,,Naftni terminali Federacije“ d.o.o. Ploče nakon havarije brodo-priveza.
 
Sredstva će biti korištena za povećanje kapitala u ,,Naftnim terminalima Federacije“ d.o.o. Ploče i u ,,Operatoru-Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo i utrošena u skladu s Planom utroška sredstava za sanaciju šteta dijela infrastrukture terminala, koji je sačinila Uprava društva ,,Naftni terminali Federacije“ d.o.o. Ploče.
 
Za kontrolu namjenskog utroška finansijskih sredstava i praćenje dinamičkog plana realizacije zadužen je ,,Operator-Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo.
 
OSTALE ODLUKE I ZAKLJUČCI
 
Provodeći zaključak s jedne od ranijih sjednica, Vlada FBiH je odobrila izdvajanje 40.000 KM za sufinasiranja manifestacija koje je u novembru organizovao Savez antifašista i boraca narodnooslobodilačkog rata u BiH - Odbor za obilježavanje 75 godina ZAVNOBIH-a.
 
Donesena je Odluka o odobravanju prijenosa okončanih projekata tokom 2018. godine iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za FBiH na upravljanje i održavanje implementatorima i upraviteljima projekta. Projekti su prenijeti na gradove i općine Mostar, Lukavac, Gradačac, Livno, Živinice, Čitluk, Busovača, Orašje, Fojnica, Kladanj, Posušje, Žepče i Stolac.
 
Federalna vlada donijela je odluku o usvajanju Akcionog plana za provedbu Strategije za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici za period 2018.-2020. godina.
 
Donesena je Odluka o davanju saglasnosti za privremeno korištenje poslovnih prostora u Bihaću i općini Prozor-Rama Institutu za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja i Javnoj ustanovi Doma zdravlja Rama.
 
Data je preporuka za prijem u državljanstvo Bosne i Hercegovine za Christophera Anthonyja Gabriela,
 
Federalna vlada donijela je Odluku o odobravanju korištenja sredstava od povrata PDV-a za nastavak implementacije mjera Energetske efikasnosti u objektima javnog sektora u Federaciji BiH, u okviru projekta „Energetska efikasnost u BiH“. Vlada je Federalnom ministarstvu prostornog uređenja odobrila korištenje sredstava od povrata PDV-a u iznosu od 546.079,21 KM za provođenje daljih aktivnosti u okviru ovog projekta. Donesena je i Odluka o prenosu nabavljenih stalnih sredstava i izvršenih građevinskih radova u okviru projekta „Energetska efikasnost u BiH“ krajnjim korisnicima. Federalno ministarstvo prostornog uređenja je zaduženo da sačini ugovor o prenosu stalnih sredstava. Usvojen je izvještaj o realizovanim aktivnostima Implementacione jedinice ovog projekta u Federaciju BiH za drugi i treći kvartal 2018. godine.
 
Vlada FBiH je usvojila planove rada za 2019. godinu Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH, Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom, Federalnog zavoda za poljoprivredu Sarajevo, Federalnog zavoda za statistiku, Odbora državne službe za žalbe, Federalnog zavoda za agropedologiju, Federalnog zavoda za geologiju, Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Službe za zajedničke poslove organa i tijela FBiH, Arhiva FBiH, Federalne direkcije robnih rezervi i Federalnog agromediteranskog zavoda Mostar.
 
Danas je data saglasnost na Sporazum između pregovaračkih timova Vlade FBiH i Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u FBiH i za njegovo potpisivanje ovlašten federalni ministar pravde Mato Jozić.
 
KADROVSKA RJEŠENJA
 
Vlada Federacije BiH danas je dala ovlaštenja punomoćnicima da je zastupaju na skupštinama više privrednih društava. Za „Energoinvest“ d.d. Sarajevo opunomoćen je Marinko Bošnjak, za JP „Ceste Federacije BiH“ d.o.o. Sarajevo Goran Buhač,za JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar Jasmina Pašić i za PS „Vitezit“ d.o.o. Vitez Enver Mujezinović.
 
Danas je data i prethodna saglasnost za imenovanje Zdenka Klepića, Vedrana Smiljanića i Igora Planinića za vršioce dužnosti članova Nadzornog odbora privrednog društva „Aluminij“ d.d. Mostar, ispred državnog kapitala, do okončanja konkursne procedure na vremenski period do najviše tri mjeseca.
 
U Upravni odbor Fondacije za mobilnost studenata i nastavnika Federacije BiH imenovani su Semir Šejtanić za predsjednika, a Anita Lukenda i Adnan Hadžimuratović za članove. Odbor je imenovan na period od četiri godine.
 
U Interresornu radnu grupu za nabavku i isporuku Microsoft softvera putem količinskog licenciranja (Volume licensing) i softverskog osiguranja (software assurance) kroz Enterprise ugovor za period 2016.-2019. godine imenovani su predstavnici iz Ureda premijera Federacije BiH, Federalnog ministarstva finansija, Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, Generalnog sekretarijata Vlade Federacije BiH i jedan ekspert za javne nabavke. Zadatak Interresorne radne grupe je da na osnovu iskazanih potreba federalnog organa uprave, upravnih organizacija i institucija za nabavku licenci i usluga održavanja softvera, provede neophodne aktivnosti radi pripreme novog ugovornog odnosa.
 
* * *
 
Sjednica Vlade FBiH je završena u 13.25 sati.
Petak,
22. januar 2021.
VIŠE