165. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 29.11.2018.
Saopćenje o radu

 
165. SJEDNICA VLADE FEDERACIJE BiH:
 
UREDBA O INFORMACIONOM SISTEMU UPRAVLJANJA OTPADOM
 
Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, donijela Uredbu o informacionom sistemu upravljanja otpadom, kojom su utvrđeni nosioci aktivnosti na uspostavi ovog sistema, organizacija, struktura i način njegovog vođenja, faze i rokovi planiranja i uspostavljanja, uloga i obaveze svih korisnika/subjekata informacionog sistema, te dostupnost podataka ovog sistema.
 
Informacioni sistem upravljanja otpadom je niz međusobno informaciono povezanih elektroničkih baza i izvora podataka koji sadrže pouzdane i uporedive informacije o svim subjektima upravljanja otpadom, proizvođačima otpada, kategorijama, količinama otpada po kategorijama sa podacima o kretanju i postupcima njegove završne obrade.
 
Kako je obrazloženo, prema Strategiji zaštite okoliša FBiH, na području cijele Federacije BiH će biti uveden jedinstveni informacioni sistem koji objedinjuje protok informacija o svim vrstama otpada, dajući jednostavan i efikasan pristup informacijama tehničkog, pravnog, institucionalnog i financijskog karaktera.
 
Informacioni sistem će biti zasnovan na platformi koja omogućava prostorno definisanje podataka, dajući kompletnu informaciju o integralnom sistemu upravljanja otpadom (o količinama otpada, infrastrukturi, legalnim i nekontroliranim odlagalištima, shemama prikupljanja otpada i slično).
 
Za uspostavljanje i efikasan rad informacionog sistema upravljanja otpadom potrebno je utvrditi njegovu organizacijsku strukturu koja će u svakom trenutku biti spremna odgovoriti na zahtjeve planiranja, donošenja odluka i rješavanja incidentnih situacija.
 
Donošenje Uredbe je i usklađivanje sa evropskim zakonodavstvom koje je neophodno radi izvršenja obaveze izvještavanja prema Eurupskom statističkom zavodu (Eurostat), Europskoj agenciji za zaštitu životne sredine (EEA) i njihovo integriranje u Europsku mrežu za informacije i posmatranje (EIONET).
 
O OSLOBAĐANJU OD PLAĆANJA RTV PRETPLATE
 
Federalna vlada je danas, nakon razmatranja aktuelne Odluke o oslobađanju osoba s paraplegijom i oboljelih od dječije paralize od plaćanja RTV pretplate, zaključila da će korištenje ovog prava za iste kategorije biti omogućeno i ubuduće.
 
Kako je zaključeno, Federalno ministarstvo finansija i Federalno ministarstvo rada i socijalne politike će dogovoriti mehanizam kako bi, od početka sljedeće godine, ova materija prešla u nadležnost Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.
 
PRODUŽENJE KONCESIJE ZA KORIŠTENJE PLAVE VODE
 
Vlada FBiH dala je saglasnost na potpisivanje Aneksa III Ugovora o koncesiji za korištenje vode izvorišta Plava voda u Travniku za javno snabdijevanje vodom općina Travnik, Novi Travnik, Vitez, Busovača i Zenica, kojim je rok za korištenje koncesije produžen do 31.12.2022. godine.
 
JP Regionalni vodovod Plava voda d.o.o. Travnik je, kao koncesionar, uputio koncesoru - Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - zahtjev za produženje roka za plaćanje koncesione naknade za četiri godine. Obzirom na kompleksnost vezanu za tehničke i administrativne radnje koje ovaj projekt zahtijeva, te uslove koje su postavile dvije razvojne banke (EBRD i CEB), produženje roka je ocijenjeno opravdanim.
 
Aneks Ugovora će potpisati federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumasrtva Šemsudin Dedić i v.d. direktora Regionalnog vodovoda Plava voda Ernad Granić.
 
ODLUKA O PRESTANKU VAŽENJA NEREALIZIRANIH ODLUKA UO 
FEDERALNOG FONDA ZA POMOĆ NASTADALIM OD PRIRODNE NESREĆE
 
Federalna vlada donijela je Odluku o prestanku važenja nerealiziranih odluka Upravnog odbora Federalnog fonda za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće na teritoriji FBiH BiH, u ukupnom iznosu od 1.705.000 KM.
 
Prestaju da važe Odluka o utvrdivanju kriterija, dodjeli i usmjeravanju sredstava privrednim subjektima koji su pretrpjeli štete usljed prirodne nesreće, od 4.9.2014. godine, u dijelu nerealiziranih sredstava u iznosu od 600.000 KM i Odluka o dodjeli sredstava s pozicije neraspoređenih sredstava Federalnog fonda za pomoć nastradalim od 12.3.2015. godine, u dijelu nerealiziranih sredstava u iznosu od 30.000 KM namijenjenih za sanaciju stambeno-poslovnih jedinica u općini Doboj-Jug.
 
Također, predstaju da važe Odluka o dodjeli sredstava s pozicije neraspoređenih sredstava Federalnog fonda  od 12.3.2015. godine, u ukupnom iznosu od 70.000KM, Odluka o dodjeli sredstava s pozicije neraspoređenih sredstava, u ukupnom iznosu od 140.000 KM (četiri stambene jedinice u iznosu do 35.000 KM), Odluka o dodjeli sredstava s ciljem sanacije klizišta i izgradnje/kupnje stambenih jedinica od 12.3.2015. godine, u dijelu nerealiziranih sredstava u iznosu od 50.000 KM namijenjenih općini Srebrenik za sanaciju klizišta u naseljima Hrgovi, Cerik, Tinja i Neum, Odluka o dodjeli sredstava za pomoć pet privrednih subjekata  od 12.3.2015. godine, u ukupnom iznosu od 10.000 KM, Odluka o dodjeli sredstava za pomoć petnaest privrednih subjekata, od 12.3.2015. godine, u ukupnom iznosu od 30.000 KM, Odluka o dodjeli sredstava s pozicije neraspoređenih sredstava Federalnog fonda od 12.3.2015. godine, u ukupnom iznosu od 190.000 KM i Odluka o udruživanju sredstava Federalnog fonda od 12.3.2015. godine, u ukupnom iznosu od 100.000 KM.
 
Danas donesenom odlukom prestaju da važe i odluke od 19.8.2015. godine o dodjeli sredstava za izgradnju tipskih stambenih jedinica, u ukupnom iznosu od 170.000 KM i o dodjeli sredstava Federalnog fonda za izgradnju/kupnju stambenih jedinica, u ukupnom iznosu od 315.000 KM. Poništene su i tri odluke Upravnog odbora Federalnog fonda koje su donesene 19.8.2015. godine. Riječ je o Odluci o dodjeli sredstava Federalnog fonda za izgradnju tipskih stambenih jedinica, u ukupnom iznosu od 110.000 KM, Odluci o dodjeli sredstava za izgradnju stambenih jedinica, u ukupnom iznosu od 613.270 KM i Odluci o dodjeli sredstava za kupovinu stambenih jedinica, u ukupnom iznosu od 672.729,60 KM.
 
ZA TRI GODINE IZVEZENO 16.598,11 TONA OPASNOG OTPADA
 
Vlada FBiH je prihvatila informaciju Federalnog ministarstva okoliša i turizma o izvozu opasnog otpada iz Federacije BiH.
 
Ovo ministarstvo je, na osnovu Odluke o ratifikaciji Konvencije o kontroli prekograničnog prometa opasnog otpada i njegovom odlaganju (Bazelska konvencija) i Odluke o uvjetima prekograničnog prometa opasnog otpada u skladu s Konvencijom o kontroli prekograničnog kretanja opasnih otpada i njihovom zbirnjavanju, ovlaštena institucija za prekogranični promet opasnog otpada koji obuhvaća uvoz, izvoz i provoz otpada na području BiH na ekološki prihvatljiv način.
 
Prekogranični promet i prikupljanje opasnog otpada na području Federacije BiH su regulisani Zakonom o upravljanju otpadom i Pravilnikom o prekograničnom prometu otpada. U skladu sa zakonskom regulativom, na području FBiH postoje ovlašteni subjekti za prikupljanje i izvoz opasnog otpada na ekološki prihvatljiv način, a to su Grioss d.o.o. Grude, Kemis d.o.o. Lukavac i Kemokop d.o.o. Tuzla.
 
Ovi privredni subjekti su, uz saglasnost Federalnog ministarstva okoliša i turizma, od 2015. do 2017. godine prikupili i izvezli iz FBiH ukupno 16.598,11 tona opasnog otpada, što je  5.532,7 tona opasnog otpada prosječno na godišnjem nivou. Izvoze se uglavnom muljevi od boja i lakova, farmaceutski otpad i citostatici, građevinski otpad koji sadrži azbest, električni i elektronski otpad, fluorescentne cijevi, otpadna ulja, akumulatori itd.
 
Opasni otpad je izvezen i zbrinut na ekološki prihvatljiv način u skladu sa odredbama Bazelske konvencije u zemlje Evropske unije, i to u Austriju, Sloveniju, Hrvatsku, Njemačku, Francusku i Češku.
 
O POSLJEDICAMA ISTICANJA ROKA IZ UREDBE O USLOVIMA
 ISPUŠTANJA OTPADNIH VODA U OKOLIŠ I KANALIZACIJU
 
Vlada Federacije BiH je razmatrala informaciju o mogućim posljedicama isticanja roka propisanog Uredbom o uslovima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije, koju je sačinilo Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u saradnji s Federalnim ministarstvom okoliša i turizma i Federalnim ministarstvom energije, rudarstva i industrije.
 
Federalno ministarstvo okoliša i turizma je zaduženo da, u skladu sa Zakonom o vodama, u roku od mjesec od dana usvajanja ove informacije pripremi izmjene i dopune Uredbe kojima će biti predviđen prelazni rok od najviše pet godina za usaglašavanje s njenim odredbama za sve privredne subjekte koji već ispuštaju tehnološke otpadne vode u okoliš, a koji ne zadovoljavaju granične vrijednosti emisije supstanci i parametara kvaliteta za tehnološke otpadne vode. Zaduženo je i da osigura dodatni mehanizam za utvrđivanje dinamike realizacije aktivnosti potrebnih za ispunjavanje uslova ispuštanja tehnoloških otpadnih voda.
 
Također je zaduženo da, u skladu s propisima o vodama i okolišu, pokrene aktivnosti za pripremu novog propisa o uslovima ispuštanja tehnoloških otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije, u kojem će biti utvrđen krajnji rok za regulisanje pitanja ispunjenja uslova ispuštanja tehnoloških otpadnih voda pojedinih privrednih subjekata.
 
ZAKLJUČAK O ŽELJEZNICAMA FEDERACIJE BiH
 
Vlada FBiH je prihvatila informaciju o neprovođenju Odluke i Zaključka Vlade Federacije BiH od strane Nadzornog odbora JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo.
 
Federalno ministarstvo prometa i komunikacija zadužila je da pripremi Prijedlog odluke kojom će Odluku od 7.9.2017. godine staviti van snage i, ujedno, dati saglasnost Nadzornom odboru za imenovanje v.d. članova Uprave JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo na period do 12 mjeseci, odnosno do okončanja konkursne procedure.
 

OSTALE ODLUKE I ZAKLJUČCI
 
Federalna vlada donijela je Odluku o sazivanju skupštine dioničara Privrednog društva Energoinvest-Comet d.d. Sarajevo, koja će biti održana 26.12.2018. godine, te zadužila Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije da o tome obavijesti Komisiju za vrijednosne papire FBiH, pribavi listu dioničara kod Registra vrijednosnih papira u FBiH i preduzme i druge potrebne radnje neophodne za održavanje ove skupštine.
 
Vlada FBiH će, odlučeno je danas, Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje uputiti prijedlog za oslobađanje rudnika u Federaciji BiH od plaćanja putarine na dizel-gorivo za 2019. godinu u ukupnom iznosu od 34.196.809 litara godišnje.
 
Jedinstvenoj organizaciji boraca Unija veterana općine Centar su, na period od pet godina i, bez naknade, dati na privremeno korištenje zemljište i objekat na lokaciji Grdonj Mala kula u Sarajevu.
 
Na današnjoj sjednici Vlada FBiH je usvojila Plan rada Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove za 2019. godinu.
 
KADROVSKA RJEŠENJA
 
Federalna vlada dala je Nadzornom odboru Union banke d.d. Sarajevo prethodnu saglasnost za imenovanje Vedrana Hadžiahmetovića za predsjednika Uprave ove banke, na period od četiri godine, počevši od 1.4.2019. godine.
 
Vlada FBiH je za članicu Koordinacionog odbora FBiH za provođenje Plana upravljanja za nekropole sa stećcima imenovala Faridu Cikotić.
 
Za koordinatora za reformu javne uprave, uime Vlade FBiH, danas je imenovan Enver Išerić.
 
Za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo danas je, uime Vlade FBiH, ovlašten Goran Buhač.
 
Nadzornom odboru Operatora - Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo Vlada je dala prethodne saglasnosti za razrješenje Eugena Šuška dužnosti člana Uprave ovog privrednog društva, zbog podnesene ostavke, kao i za imenovanje Slavena Zeljka za vršioca ove dužnosti do okončanja konkursne procedure, a najduže na dvanaest mjeseci.
 
* * *
 
Sjednica Vlade FBiH je završena u 12.15 sati.
Utorak,
19. januar 2021.
VIŠE