52. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 15.04.2008.
Dnevni red

Dnevni red:

1.Verifikacija Zapisnika 51. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine;
2.Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica;
3.Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pripadnosti javnih prihoda;
4.Nacrt izmjena Budžeta FBiH za 2008. godinu;
5.Nacrt zakona o izmjenama Zakona o izvršenju Budžeta FBiH za 2008.godinu;
6.Izvještaj o radu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine;
7.Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o usvajanju programa investiranja sredstava naplaćenih izdavanjem GSM licence;
8.Prijedlog odluke o prebacivanju i namjeni finansijskih sredstava Federalnoj direkciji za civilnu avijaciju/zrakoplovstvo;
9.Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Projekat organizaciono, kadrovsko i materijalno-tehničko jačanje policijskih snaga u borbi protiv organiziranog kriminala;
10.Prijedlog odluke o odobravanju nabavke radara za potrebe kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova u okviru realizacije programa „Strategija drumskog saobraćaja 2008. – 2013. godine“;
11.Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova – Federalnom ministarstvu unutarnjih poslova za stručnu obuku službenika po osnovu Projekta organizaciono, kadrovsko i materijalno-tehničko jačanje policijskih snaga u borbi protiv organiziranog kriminala;
12.Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova – Federalnom ministarstvu unutarnjih poslova radi nabavke opreme i troškova izvođenja seminara i kurseva po osnovu usvojenog Projekta organizaciono, kadrovsko i materijalno-tehničko jačanje policijskih snaga u borbi protiv organiziranog kriminala;
13.Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta;
14.Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva;
15.Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica;
16.Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima za raspodjelu sredstava Tekući grantovi – „Podsticaj proizvodnji i prestrukturiranje industrije i rudarstva“ utvrđenih u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije;
17.Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Aneks br. 4. Dopunjenog i izmijenjenog Ugovora o osnivanju ARCELORMITTAL Zenica, društva sa ograničenom odgovornošću i Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Arcelor Mittal Zenica, d.o.o;
18.Prijedlog odluke o usvajanju Programa i kriterija za raspodjelu sredstava „Učešće Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u sufinansiranju projekata kantona i lokalnih zajednica – zaštita kulturnog i graditeljskog naslijeđa“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu Federalnom ministarstvu kutlure i sporta – Federalnom ministarstvu kulture i športa;
19.Prijedlog odluke o usvajanju Programa i kriterija za raspodjelu sredstava „Učešće Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u sufinansiranju projekata kantona i lokalnih zajednica – rekonstrukcija sportskih i školskih dvorana, trim staza i drugih J.U.“   utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu Federalnom ministarstvu kutlure i sporta – Federalnom ministarstvu kulture i športa;
20.Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva;
21.Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu za finansiranje Crvnog krsta/križa Federacije BiH za I kvartal 2008. godine;
22.Izvještaj o analizi trase koridora Vc, Mostar sjever – južna granica BiH, sa aspekta zaštite kulturno-historijske i prirodne baštine Bosne i Hercegovine;
23.Izvještaj o izvršenju Fnansijskog plana federalnog fonda solidarnosti za 2007. godinu sa mišljenjem Federalnog ministarstva zdravstva;
24.Izvještaj o utrošku sredstava „Prevencija zloupotrebe opojnih droga i programske aktivnosti za bolji tretman porodice i mladih“ u 2007. godini;
25.Izvještaj o radu Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2007. godinu;
26.Godišnji izvještaj Nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini za 2007. godinu;
27. Prijedlog za imenovanje predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u mješovite komitete/komisije;
28.Informacija sa prijedlogom zaključaka o aktivnostima vezanim za projekat izgradnje Jonsko-Jadranskog gasovoda;
29.Informacija sa Prijedlogom zaključaka o čeličnim bocama za propan-butan sa Prijedlogom mjera;
30.Formiranje radnog tijela za izradu Prijedloga zakona o pomilovanju;
31.Prijedlog odluke o utvrđivanju najniže satnice u Federaciji Bosne i Hercegovine;
32.Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za produženje misije pripadnika bosanskohercegovačkog kontingenta civilne policije s područja Federacije Bosne i Hercegovine u Mirovnoj misiji UN-a u Liberiji;
33.Prijedlog rješenja o razrješenju i Prijedlog rješenja o imenovanju člana delegacije Bosne i Hercegovine u Domu regija Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Evrope iz Federacije Bosne i Hercegovine;
34.a) Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utrošku sredstava „Transfer za PIO/MIO-refundacija isplaćenih sredstava za penzije vojnika penzionisanih po povoljnijim uslovima“ utvrđenih Budžetom FBiH za 2008.godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike;
     b) Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utrošku sredstava „Tekući grantovi od FBiH po Uredbi o sticanju prava na starosnu penziju pripadnika bivše vojske FBiH“utvrđenih Budžetom FBiH za 2008.godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike.
 
 
 
Četvrtak,
28. januar 2021.
VIŠE