164. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 23.11.2018.
Saopćenje o radu
164. SJEDNICA VLADE FEDERACIJE BiH:
 
ODLUKA O USPOSTAVI I UPRAVLJANJU JAMSTVENIM FONDOM
 
Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, donijela Odluku koja utvrđuje uspostavu, način financiranja i održavanja Jamstvenog fonda, način obračuna i naplate provizije i premije rizika za jamstva koja izdaje Federacija BiH, dinamika punjenja Fonda, kao i druga pitanja u skladu sa Zakonom o dugu, zaduživanju i jamstvima u FBiH.
 
Fond podrazumijeva sredstva Vlade FBiH za plaćanje obveza po aktiviranim jamstvima FBiH na ime zaduženja na koje se njezino jamstvo odnosi.
 
Sredstva Fonda po osnovu provizija i premija uplaćuju se na podračun u okviru Jedinstvenog računa Riznice FBiH i mogu biti akumulirana prihodima od investiranja na otvorenom tržištu i od naplaćenih potraživanja po osnovi aktiviranih jamstava, uključujući i zatezne kamate, te ostalim uplatama.
 
Iz sredstava Fonda isplaćuju se isključivo obveze po aktiviranim jamstvima i ne mogu biti korištena u druge svrhe.
 
Minimalni iznos sredstava u Fondu je deset posto iznosa garantiranog, a neotplaćenog duga. Izuzetno, s ciljem ispunjenja zahtjeva minimalnog iznosa sredstava, do kraja 2026. godine, minimalni postotak pokrivenosti garantiranog, a neotplaćenog duga, iznosit će do vrijednosti utvrđene Zakonom o izvršenju proračuna.
 
U obrazloženju Odluke je istaknuto da je ona donesena s ciljem smanjenja rizika po Proračun FBiH u slučaju aktiviranja izdatog jamstva.
 
SUGLASNOST NA PROGRAM RADA FEDERALNOG
ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE ZA 2019. GODINU
 
Federalna vlada dala je suglasnost na Program rada Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2019. godinu.
 
Programom mjera za socijalno zbrinjavanje nezaposlenih osoba koje su u procesu stečaja, likvidacije, restrukturiranja i privatizacije poduzeća ostale ili ostaju bez posla i Operativnim programom za realizaciju Programa mjera u planskoj godini, ova pozicija je uvećana za 20 posto od ukupno planiranih prihoda po osnovu doprinosa za osiguranje za slučaj nezaposlenosti. Za 2019. godinu riječ je o ukupno 13.000.000 KM za ove namjene.
 
Sukladno Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom, prihode Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom čine i sredstva Federalnog zavoda za zapošljavanje u iznosu od deset posto u odnosu na Financijski plan ovog zavoda. Tako je u 2019. godini za tu namjenu predviđeno 3.972.173 KM.
 
Ključne aktivnosti Federalnog zavoda za zapošljavanje u 2019. godini, nakon osiguranja sredstava za materijalnu i socijalnu sigurnost nezaposlenih osoba, i dalje će se odnositi na razvoj specifičnih mjera aktivne politike zapošljavanja koje će biti realizirane u saradnji s kantonalnim službama i drugim institucijama i organizacijama. Ove se mjere pretežno odnose na podršku nezaposlenim osobama u pronalaženju zaposlenja, obuku, poticaje zapošljavanju i samozapošljavanju (Start up), te kreiranju novih radnih mjesta (uglavnom u javnom sektoru ili kroz tzv. javne radove).
 
Mjere utvrđene Programom će biti provođene kroz različite oblike podrške i uz omogućavanje jednakog pristupa za sve na tržištu rada i promoviranje rodne ravnopravnosti, a bit će usklađene sa okvirnim strateškim dokumentima u oblasti rada i zapošljavanja, te principima gender odgovornog budžetiranja.
 
Također, u okviru partnerstva s domaćim i međunarodnim organizacijama i institucijama, Federalni zavod za zapošljavanje će, pored planiranih, provoditi mjere koje odgovarajućim aktima i dokumentima koje utvrde Vijeće ministara BiH i Vlada Federacije BiH, a koje su usmjerene na poboljšanje uvjeta na tržištu rada i povećanje zaposlenosti u FBiH.
 
Planirano je da u 2019. godini ovim mjerama bude obuhvaćeno oko 16.000 nezaposlenih osoba.
 
Planirano je razvijanje i provođenje programa i mjera stručne obuke nezaposlenih osoba koje će provoditi službe za zapošljavanje u lokalnim partnerstvima u skladu sa iskazanim potrebama. Cilj je da ovim aktivnostima bude obuhvaćeno najmanje 1.000 osoba u Federaciji BiH, te da im nakon toga bude omogućeno sudjelovanje u stručnim obukama i ostvari zapošljavanje najmanje 60 posto osoba. Za ovu namjenu planirana su sredstva u iznosu od 2.000.000 KM.
 
Također, u okviru ovih aktivnosti planirano je da, u saradnji sa službama za zapošljavanje, bude realiziran program stručne obuke nezaposlenih u konkretnom poslovnom okruženju kod poznatog poslodavca radi zapošljavanja. Za ovu namjenu planirana su 2.000.000 KM, s ciljem sufinansiranja obuke za 1.200 nezaposlenih osoba i zapošljavanje najmanje 840 kod poslodavca koji organizuju obuku.
 
O UTICAJU ISTRAŽIVANJA NAFTE I PLINA NA OKOLIŠ
 
Vlada FBiH donijela je danas Odluku o odobravanju raspodjele dijela novčanih sredstava ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u FBiH, a s ciljem finansiranja izrade Studije „Strateška procjene uticaja na okoliš programa regionalnih geoloških istraživanja nafte, kondenzata i prirodnog plina na prostoru FBiH“ i rada stručne komisije za recenziju ove studije, u ukupnom iznosu od 300.000 KM.
 
Kako je obrazloženo, zbog povoljnih rezultata ranijih, kao i preporuka za daljnja istraživanja perspektivnih područja, potrebno je izraditi studiju koja bi definirala obaveze koncesionara o poduzimanju mjera zaštite, saniranja i rehabilitacije istražnih prostora i eksploatacionih polja, a u skladu s propisima u FBiH kojima se reguliraju pitanja istraživanja nafte i zaštite okoliša.
 
ZA RJEŠAVANJE STATUSNIH PITANJA BRANILACA
I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA 9.000.000 KM
 
Federalna vlada usvojila je Program utroška s kriterijima raspodjele sredstava transfera za rješavanje statusnih pitanja branilaca i članova njihovih porodica" utvrđenih Budžetom FBiH za 2018. godinu Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, kojim je za ove namjene utvrđen iznos od 9.000.000 KM.
 
Pravo na korištenje ovih sredstava mogu ostvariti ratni vojni invalidi 100 posto I grupa, maloljetni dobrovoljci pripadnici Oružanih snaga BiH (OSBiH), demobilizirani branioci i bračni partneri umrlih demobiliziranih branilaca, ratni vojni invalidi od 20 do 50 posto invalidnosti koji nemaju druga mjesečna primanja, roditelji oženjenih šehida i poginulih branilaca koji nemaju druga mjesečna primanja, dobitnici najviših ratnih priznanja i odlikovanja iz člana 5, stav (4) i (5) Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica koji nemaju druga mjesečna primanja i djeca šehida i poginulih branilaca, bez oba roditelja i bez mjesečnih primanja pod uslovima i na način koji je utvrđen ovom odlukom i javnim pozivom.
 
Ovo pravo imaju i osobe kojima je u žalbenom postupku priznato pravo na isplatu novčanog iznosa po transferu za rješavanje socijalno-statusnih pitanja branilaca i članova njihovih porodica„ iz 2017. godine.
 
Ratnim vojnim invalidima 100 posto I grupa bit će dodijeljeno po 2.000 KM (ukupno 1.016.000 KM) jednokratno i to na osnovu službenih evidencija Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, a maloljetnim dobrovoljcima pripadnicima OSBiH iznos od 334.000 KM, putem (su)finansiranja troškova prekvalifikacije i dokvalifikacije za vanredno osnovno ili srednje obrazovanje ukoliko su se školovali u 2017.ili 2018. godini, maksimalno do iznosa stvarnih troškova.
 
Demobiliziranim braniocima i bračnim partnerima umrlih demobiliziranih branilaca, ratnim vojnim invalidima od 20 do 50 posto invalidnosti koji, izuzev lične invalidnine, nemaju druga mjesečna primanja, roditeljima oženjenih šehida i poginulih branilaca koji, izuzev porodične invalidnine, nemaju drugih mjesečnih primanja, dobitnicima najviših ratnih priznanja i odlikovanja iz člana 5, stav (4) i (5) Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodicaprema Zakonu o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica koji nemaju druga druga novčana primanja pripast će 4,5 KM po mjesecu učešća u Oružanih snagama (ukupno 7.500.000 KM).
 
Pravo na jednokratnu dodjelu sredstava može ostvariti demobilizirani branilac stariji od 65 godina koji je bio pripadnik Oružanih snaga najmanje jednu godinu, ukoliko stalno živi i ima prebivalište na teritoriji BiH i ako nema mjesečnih novčanih primanja, te demobilizirani branilac stariji od 60 godina koji je bio pripadnik Oružanih snaga najmanje jednu godinu, ako je prijavljen kao nezaposlena osobakod nadležne službe za zapošljavanje najmanje jednu godinu prije stupanja na snagu ove odluke, ukoliko stalno živi i ima prebivalište na teritoriji BiH i ako nema mjesečnih novčanih primanja.
 
Također, ovo pravo može ostvariti demobilizirani branilac koji nije napunio 60 godina života, ako je bio pripadnik Oružanih snaga najmanje jednu godinu, ako je prijavljen kao nezaposlena osoba kod nadležne službe za zapošljavanje najmanje jednu godinu prije stupanja na snagu ove odluke, ukoliko stalno živi i ima prebivalište na teritoriji BiH i ako nema mjesečnih novčanih primanja. Demobilizirani branilac pravo na jednokratnu dodjelu sredstava ostvaruje tako da se od 60 godina života oduzima period pripadnosti Oružanim snagama u jednostrukom trajanju.
 
Ovo pravo može ostvariti žena demobilizirani branilac, starija od 50 godina, koja je bila pripadnik Oružanih snaga najmanje jednu godinu, ako je prijavljena kao nezaposlena osoba kod nadležne službe za zapošljavanje najmanje jednu godinu prije stupanja na snagu ove odluke, ukoliko stalno živi i ima prebivalište na teritoriji BiH i ako nema mjesečnih novčanih primanja.
 
Pravo može ostvariti i bračni partner umrlog demobiliziranog branioca koji je bio pripadnik Oružanih snaga najmanje jednugodinui to žena starija od 50 godina, odnosno muškarac stariji od 60 godina, ukoliko nisu zasnovali novu bračnu zajednicu, ako su prijavljeni kao nezaposleni kod nadležne službe za zapošljavanje najmanje jednu godinu prije stupanja na snagu ove odluke, ukoliko stalno žive i imaju prebivalište na teritoriji BiH i ako nemaju mjesečnih novčanih primanja. Za bračnog partnera umrlog demobiliziranog branioca iznos jednokratne dodjele utvrđuje se tako da se broj mjeseci pripadnosti u OSBiH umrlog demobiliziranog branioca množi sa 4,5 KM. Mogu ga ostvariti i djeca šehida i poginulih branilaca, bez oba roditelja i bez primanja.
 
Također, ovo pravo mogu ostvariti ratni vojni invalidi od 20 do 50 posto invalidnosti koji, izuzev lične invalidnine, nemaju druga mjesečna primanja, roditelji oženjenih šehida i poginulih branilaca koji, izuzev porodične invalidnine, nemaju drugih mjesečnih primanja, dobitnici najviših ratnih priznanja i odlikovanja iz člana 5, stav (4) i (5) Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica koji nemaju druga druga novčana primanja i djeca šehida i poginulih branilaca bez oba roditelja i bez mjesečnih primanja.
 
Ova sredstva bit će dodjeljivana korisnicima na osnovu javnog poziva koji će raspisati federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata za 2018. godinu, kojim će biti utvrđeni dodatni kriteriji i potrebna dokumentacija, a koji će biti objavljen na webu Federalnog ministarstva i najmanje jednom dnevnom listu, s ciljem dostupnosti široj javnosti.
 
Visina pojedinačnih naknada će biti obračunavata po isplatnom koeficijentu koji zavisi od ukupnog broja aplikanata koji ispune kriterije navedene u javnom pozivu.
 
POZITIVNO MIŠLJENJE O PROVOĐENJU PREPORUKA VIJEĆA EVROPE
 
Vlada Federacije BiH je, na prijedlog četiri federalna ministarstva, utvrdila pozitivno mišljenje o informaciji o provođenju zaključnih preporuka Komiteta Vijeća Evrope po osnovu Drugog izvještaja o provođenju mjera i načela utvrđenih Evropskom poveljom o regionalnim ili manjinskim jezicima, koju je dostavilo Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH.
 
Federalno ministarstvo pravde, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke i Federalno ministarstvo prometa i komunikacija nemaju primjedbi na dostavljeni tekst informacije.
 
Iskazujući, također, saglasnost sa ovim dokumentom, Federalno ministarstvo kulture i sporta ističe da će, cijeneći značaj primjene mjera i načela utvrđenih Evropskom poveljom o regionalnim ili manjinskim jezicima, u okviru svojih nadležnosti, nastaviti i dalje sufinansirati kulturne sadržaje i aktivnosti u vezi s manjinskim jezicima.
 
DEVETOMJESEČNO KONSOLIDIRANO IZVJEŠĆE
 
Za razdoblje siječanj - rujan 2018. godine sve razine vlasti Federacije BiH ostvarile su pozitivan financijski rezultat od 480,1 milijuna KM, navedeno je u konsolidiranom izvješću o izvršenju proračuna Federacije BiH, kantona, općina i financijskih planova vanproračunskih fondova, što ga je danas razmatrala Vlada FBiH. Izvješće je urađeno na temelju financijskih izvješća o izvršenju proračuna FBiH, kantona i općina Federacije BiH, te financijskih planova vanproračunskih fondova u FBiH (po deset kantonalnih službi za zapošljavanje i kantonalnih zavoda zdravstvenog osiguranja, tri kantonalne direkcije za ceste, Fond MIO, Federalni zavod za zapošljavanje i Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH).
 
Posmatrano po razinama vlasti, ukupan rezultat Proračuna FBiH iznosi 29,3 milijuna KM, kantona 228,2 milijuna KM, općina 106,3 milijuna KM i sektora socijalne zaštite (vanproračunski fondovi) 116,2 milijuna KM.
 
Ukupni prihodi za prvih devet ovogodišnjih mjeseci iznose 6.340,7 milijuna KM, što je za 284,9 milijuna KM ili za 4,7 posto više u odnosu na isto razdoblje 2017. godine, dok je ostvarenje u odnosu na plan 68,6 posto.
 
Konsolidirani kapitalni transferi iznose 64,1 milijuna KM i u odnosu na razdoblje siječanj - rujan 2017. godine njihovo ostvarenje je manje za 0,7 posto. Kapitalni transferi drugim razinama vlasti iznose 13,8 milijuna KM, transferi pojedincima 3,3 milijuna KM, neprofitnim organizacijama 23 milijuna KM i javnim poduzećima 21,5 milijuna KM.
 
O KONTROLAMA NAMJENSKOG UTROŠKA SREDSTAVA
 
Vlada Federacije BiH prihvatila je informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije i usvojila izvještaj Komisije za kontrolu namjenskog utroška sredstava prikupljenih po osnovu takse za izmirenje duga Ruskoj Federaciji za isporuku prirodnog gasa u periodu 1992.-1995. godina, planiranih u Budžetu Federacije BiH za 2017. godinu.
 
Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije je zaduženo da nastavi kontrolu namjenskog utroška sredstava prikupljenih po osnovu takse za izmirenje duga Ruskoj Federaciji za isporuku prirodnog gasa u ovom periodu.
 
Vlada FBiH je, također, prihvatila informaciju ovog federalnog ministarstva i usvojila izvještaj Komisije o izvršenoj kontroli namjenskog utroška sredstava od strane privrednog društva Operator - Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo, prikupljenih po osnovu takse za uspostavu rezervi naftnih derivata za 2017. godinu.
 
Ovo privredno društvo je zaduženo da prikupljena sredstva po osnovu takse za uspostavu rezervi naftnih derivata za 2017. godinu, ostvarena iznad planiranih 9.000.000 KM, rasporedi u skladu sa Odlukom o načinu namjenskog utroška sredstava ostvarenih po osnovu takse za uspostavu rezervi naftnih derivata za period 2014.-2018. godina.
 
Također je zaduženo da, nakon toga, Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije dostavi izvještaj o stanju neutrošenih sredstava ostvarenih po osnovu takse.
 
Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije je obavezano da ovaj izvještaj dostavi Vladi FBiH na razmatranje i usvajanje.
 
ZAKLJUČCI O AGROKOMERCU
 
Vlada FBiH se upoznala sa informacijom Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva o poduzetim mjerama i radnjama po urgenciji Nadzornog odbora Agrokomerc d.d. Velika Kladuša broj od 6.11.2018. godine.
 
Nadzorni odbor i Upravu ovog privrednog društva Vlada je zadužila da se hitno obrate nadležnom sudu za obustavu izvršenja u izvršnoj stvari do okončanja parničnog i drugih sudskih postupaka.
 
Također su zaduženi da, u saradnji sa Federalnim pravobranilaštvom, preduzmu sve mjere i aktivnosti u ovom kao i u svim drugim postupcima pred sudovima i drugim organima u cilju zaštite imovine i imovinskih interesa ovog privrednog društva.
 
IZMJENA POTICAJA ZA VETERINARSTVO
 
Vlada FBiH je izmijenila i dopunila Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele poticaja za veterinarstvo utvrđenog Budžetom FBiH za 2018. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.
 
Ovo je učinjeno jer je na  području  FBiH  došlo  je  do  pogoršanja epidemiološke situacije zbog povećanja braj životinja pozitivnih na brucelozu.
 
U skladu s Pravilnikom o postupku isplate naknade štete za neškodljivo uklonjene seropozitivne životinje, predviđeno je finansiranje naknade štete vlasnicima u iznosu od 50 posto procijenjene vrijednosti životinje.
 
Imajući u vidu da sredstva za naknadu štete nisu dostatna, neophodno je bilo izmijeniti Program tako što su sredstva predviđena za finansiranje dijagnostičkih ispitivanja umanjen za iznos od 100.000  KM i preusmjerena na naknadu šteta.
 
Također, zbog povećanog broja pozitivnih slučajeva bruceloze ljudi i životinja neophodno je izraditi i implementirati poseban program utvrđivanja uzroka pojave i širenja bruceloze životinja kojim će biti detaljno epidemiološki ispitiani i utvrđeni uzroci širenja bolesti, urađena dodatna laboratorijska ispitivanja da s ciljem utvrđivanja da li je posrijedi seropozitivnost uzrokovanja vakcinacijom malih preživara ili infektivnim soj uzročnika. Treba i predložiti konkretne mjere i aktivnosti za sprječavanje daljnjeg širenja, te dodatno educirati vlasnike životinja.
 
OMOGUĆITI DUGOROČNU ODRŽIVOST E-GRUNTA
 
Federalna vlada je prihvatila informaciju Federalnog ministarstva pravde o potrebi dugoročne održivost implementiranog zemljišnoknjižnog informacionog sistema i softvera E-grunt.
 
Vlada će, zaključeno je danas, donijeti Odluku o održavanju zemljišnoknjižnog softvera E-grunt.
 
Federalno ministarstvo finansija i Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove zaduženi su da u Budžetu FBiH za 2019. godinu osiguraju sredstva potrebna za realizaciju ove Odluke u iznosu od 200.000 KM.
 
Federalno ministarstvo pravde dužno je da pripremi izmjene i dopune Pravilnika o elektronskom načinu vođenja zemljišnih knjiga.
 
OSTALE ODLUKE I ZAKLJUČCI
 
Vlada FBiH je donijela odluke o davanju saglasnosti za ustupanje kasarne Kaonik Kazneno-popravnom zavodu poluotvorenog tipa Busovača, te o o davanju na korištenje poslovnih prostora: Savezu antifašista i boraca Narodnooslobodilačkog rata u BiH - SABNOR-u BiH u Sarajevu i Klubu ratnih vojnih invalida - paraplegičara Unsko-sanskog kantona u Bihaću.
 
Federalna vlada dala je preporuku za prijem u državljanstvo BiH Ovguna Ahmeta Ercana, rođenog u Republici Turskoj, doktora nauka i univerzitetskog profesora.
 
Vlada Federacije BiH prihvatila je mišljenja šest federalnih ministarstava i Gender centra Federacije BiH o Trećem periodičnom izvještaju Bosne i Hercegovine o izvršenju Međunarodnog pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima, te će ih dostaviti Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH.
 
Vlada je prihvatila informaciju Federalnog ministarstva rada i socijalne politike u vezi s realizacijom zaključka od 12.4.2018. godine koji se odnosi na utrošak sredstava dodjeljenih korisnicima iz dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću.
 
Prihvaćena je informacija o realizaciji zaključaka Vlade Federacije BiH za period januar - septembar 2018., te su zadužena sva federalna ministarstva, uprave, upravne organizacije i druge federalne institucije da eventualne primjedbe i dopune dostave Generalnom sekretarijatu Vlade FBiH.
 
Vlada je, za subvencioniranje redovite zrakoplovnih linija, iz sredstava namijenjenih unaprjeđenju avio prometa Federacije BiH, za JP Međunarodni aerodrom Tuzla i JP Međunarodna Zračna luka - Aerodrom Mostar, odobrila po 500.000 KM.
 
KADROVSKA RJEŠENJA
 
Za učešće u radu i odlučivanju skupština privrednih društava, Vlada FBiH danas je opunomoćila Dijanu Bukovac (Feroelektro d.d. Sarajevo), Fahrudina Smailagića (Unis Ginex d.d. Goražde) i Halka Balavca (Energopetrol d.d. Sarajevo).
 
Za članicu Koordinacionog tijela, kao stalnog tijela Vlade FBiH za praćenje, usmjeravanje i izvještavanje o realizaciji aktivnosti Strategije za unapređenje prava i položaja osoba sa invaliditetom u FBiH, danas je imenovana Silvija Kovačević Stefanjuk.
 
Nadzornom odboru JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar, Vlada je dala saglasnost za razrješenje, Ivice Pavkovića dužnosti člana Uprave - izvršnog direktora za opskrbu električnom energijom, prije isteka mandata, zbog podnesene ostavke.
 
* * *
 
Sjednica Vlade FBiH je završena u 10.50 sati.
 
Četvrtak,
28. januar 2021.
VIŠE