164. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 23.11.2018.
Dnevni red
Dnevni red 164. sjednice Vlade FBiH održane danas u Sarajevu
 
1. Usvajanje Zapisnika 163. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 15.11.2018. godine
2. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Feroelektro d.d. Sarajevo
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Feroelektro d.d. Sarajevo
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Feroelektro d.d. Sarajevo
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva Feroelektro d.d. Sarajevo
3. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Unis „Ginex“ d.d. Goražde
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Unis „Ginex“ d.d. Goražde
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Unis „Ginex“ d.d. Goražde
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva Unis „Ginex“ d.d. Goražde
4. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Energopetrol d.d. Sarajevo
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Energopetrol d.d. Sarajevo
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Energopetrol d.d. Sarajevo
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva Energopetrol d.d. Sarajevo
5. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu za sufnansiranje Projekta Razvoj ruralnog poduzetništva za III. i IV. kvartal 2018. godine
6. Prijedlog odluke o uspostavljanju i upravljanju garancijskim fondom
7. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Generalnom sekretarijatu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
8. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2019. godinu
9. Prijedlog odluke o odobravanju raspodjele dijela novčanih sredstava ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine za finansiranje izrade Studije „Strateške procjene uticaja na okoliš programa regionalnih geoloških istraživanja nafte, kondenzata i prirodnog plina na prostoru Federacije Bosne i Hercegovine“ i rada stručne komisije za recenziju Studije
10. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima rspodjele sredstava „Tekući transferi pojedincima-Transfer za rješavanje-statusnih pitanja branilaca i članova njihovih porodica“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu, Federalnomministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno–oslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata
11. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za ustupanje kasarne Kaonik Kazneno-popravnom zavodu poluotvorenog tipa Busovača
12. Prijedlog odluke o davanju na korištenje poslovnog prostora u Sarajevu, ulica Alipašina broj 12, Savezu antifašista i boraca Narodnooslobodilačkog rata u Bosni i Hercegovini - SABNOR-u BiH
13. Prijedlog odluke o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora u Bihaću, ulica 5. Korpusa broj 21, Klubu ratnih vojnih invalida - paraplegičara USK-a
14. Prijedlog odluke o davanju na korištenje 11 (jedanaest) službenih putničkih automobila za potrebe organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine
15. Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava s podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora - Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija JU Centar za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine
16. Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava s posebnog namjenskog transakcijskog računa broj: 1027080000016159 otvorenog kao podračun u okviru JRT Gender Centru Federacije Bosne i Hercegovine
17. Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava s posebnog namjenskog transakcijskog računa broj: 1027080000018390 otvorenog kao podračun u okviru JRT Gender Centru Federacije Bosne i Hercegovine
18. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju interresornog i intersektorskog Koordinacionog tijela Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za praćenje, usmjeravanje i izvještavanje o realizaciji aktivnosti Strategije za unapređenje prava i položaja osoba sa invaliditetom u Federaciji Bosne i Hercegovine (2016.-2021.)
19. Prijedlog rješenja o davanju preporuke za prijem u državljanstvo Bosne i Hercegovine
20. Prijedlog mišljenja u vezi sa Informacijom o provođenju zaključnih preporuka Komiteta Vijeća Evrope po osnovu II Izvještaja o provođenju mjera i načela utvrđenih Evropskom poveljom o regionalnim ili manjinskim jezicima
21. Treći periodični izvještaj Bosne i Hercegovine o implementaciji Međunarodnog pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima, s Prijedlogom zaključka
22. Konsolidovani izvještaj o izvršenju budžeta Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, općina i finansijskih planova vanbudžetskih fondova Federacije Bosne i Hercegovine za period januar - septembar 2018. godine, s Prijedlogom zaključka
23. Izvještaj o radu Nadzornog odbora Union banke d.d. Sarajevo za III. kvartal 2018. godine, s Prijedlogom zaključka
24. Izvještaj o radu Nadzornog odbora Hrvatske pošte d.o.o. Mostar za period od 1.7.2018.-30.9.2018. godine, s Prijedlogom zaključka
25. Izvještaji o implementaciji Programa utroška sredstava:
a) Izvještaj o implementaciji Programa utroška sredstava „Grant Federalnoj Direkciji Cesta za kapitalne investicije“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu (sa stanjem na dan 30.9.2018. godine), s Prijedlogom zaključka
b) Izvještaj o implementaciji Programa utroška sredstava Projekta „Sarajevska obilaznica“ obuhvaćenog investicijskim sredstvima razvoja utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2005., 2006., 2007., i 2009. godinu (sa stanjem na dan 30.9.2018. godine), s Prijedlogom zaključka
26. Informacija Federalnog ministarstva rada i socijalne politike u vezi s realizacijom Zaključka V. broj: 554/2018 od 12.4.2018. godine (utrošak sredstava dodijeljenih korisnicima iz dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću) s Prijedlogom zaključka
27. Informacija o Izvještaju Komisije za kontrolu namjenskog utroška sredstava prikupljenih po osnovu takse za izmirenje duga Ruskoj Federaciji za isporuku prirodnog gasa u periodu 1992.-1995. godina, planiranih u razdjelu 17. Budžeta Federacije BiH za 2017. godina, s Prijedlogom zaključka
28. Informacija o Izvještaju Komisije o izvršenoj kontroli namjenskog utroška sredstava od strane Privrednog društva Operator-Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo, prikupljenih po osnovu takse za uspostavu rezervi naftnih derivata za 2017. godinu, s Prijedlogom zaključka
29. Informacija o realizaciji zaključaka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za period januar-septembar 2018. godine, s Prijedlogom zaključka
30. Informacija o komunikacijskim aktivnostima kampanje suzbijanja sive ekonomije „Prijavi me, ohrabri me“, s Prijedlogom zaključka
31. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Privrednog društva JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar za razrješenje člana Uprave Društva - izvršnog direktora za opskrbu električnom energijom
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Privrednog društva JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar za imenovanje vršioca dužnosti člana Uprave Društva - izvršnog direktora za opskrbu električnom energijom
32. Informacija o poduzetim mjerama i radnjama po urgenciji Nadzornog odbora društva „Agrokomerc“ d.d. Velika Kladuša, broj: 1269/18 od 6.11.2018. godine, s Prijedlogom zaključka
33. Prijedlog odluke o izmjeni i dopunama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava „Subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima - poticaj za veterinarstvo“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
34. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava „Subvencije javnim preduzećima-Unaprijeđenje avio prometa Federacije BiH“, utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (JP Međunarodni aerodrom Tuzla)
b) Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava „Subvencije javnim preduzećima-Unaprijeđenje avio prometa Federacije BiH“, utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija ( JP Međunarodna Zračna luka-Aerodrom Mostar)
35. Informacija o potrebi dugoročne održivosti implementiranog zemljišnoknjižnog informacionog sistema i softvera E-grunt, s Prijedlogom zaključka
a) Prijedlog odluke o održavanju zemljišnoknjižnog softvera E-grunt
36. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih i kapitalnih transfera, utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike.
Utorak,
26. januar 2021.
VIŠE