163. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 15.11.2018.
Saopćenje o radu

 163. SJEDNICA VLADE FEDERACIJE BiH:
 
VIŠE SREDSTAVA ZA STIPENDIRANJE UČENIKA ZA DEFICITARNA ZANIMANJA
 
Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, izmijenila Odluku o usvajanju programa utroška s kriterijima raspodjele sredstava Tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije BiH za 2018. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta. Na ovaj način su promijenjeni raspoređeni novčani iznosi po projektima, te su poticaji inovatorima - pojedincima sa 40.000 KM smanjeni na 10.000 KM, a za tih 30.000 KM, sa ranije predviđenih 60.000 KM, povećan je na 90.000 KM iznos za stipendiranje učenika koji se obrazuju za deficitarna zanimanja.
U obrazloženju izmijenjene Odluke je navedeno da je, nakon provedenog javnog konkursa za poticaje inovatorima - pojedincima, zbog malog broja prijavljenih koji su zadovoljili uslove, preostao neiskorišteni iznos od 30.000 KM, a da je u projektu Stipendiranje učenika koji se obrazuju za deficitarna zanimanja, broj prijavljenih kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa bio puno veći od planiranog.
 
PRIHVAĆENA INICIJATIVA SABNOR-a
 
Federalna vlada je prihvatila inicijativu Saveza antifašista i boraca Narodnooslobodilačkog rata u BiH - Odbora za obilježavanje 75. godišnjice ZAVNOBiH-a, za sufinansiranje manifestacija koje će biti organizirane tokom novembra 2018. godine, za izdvajanje sredstava iz tekuće rezerve Budžeta FBiH za 2018. godinu, u iznosu od 40.000 KM,.
 
Generalni sekretarijat Vlade FBiH je zadužen da zahtjev za izdvajanje ovih sredstava dostavi Federalnom ministarstvu finansija, koje će za narednu sjednicu Vlade pripremiti Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja.
 
26. NOVEMBAR/STUDENI NERADNI DAN U FBiH
 
Vlada Federacije BiH danas je donijela Odluku o proglašenju 26. novembra/studenog neradnim danom u Federaciji BiH.
 
Kako je obrazloženo, 25. novembar/studeni - Dan državnosti BiH, ove godine pada u nedjelju. Obzirom na značaj Prvog zasjedanja ZAVNOBiH-a, tim više što je riječ o jubilarnoj, 75. godišnjici ovog historijski važnog događaja, odlučeno je da ponedjeljak, 26. novembra/studenog bude neradni dan u Federaciji BiH.
 
Na ovaj dan državni organi, preduzeća i druge pravne osobe u Federaciji BiH neće raditi.
 
OTVOREN RAČUN ZA PLATNE TRANSAKCIJE ALUMINIJA d.d. MOSTAR
 
Federalna vlada danas je privrednom društvu Aluminij d.d. Mostar odobrila otvaranja računa kod UniCredit bank d.d. Mostar, namijenjenog obavljanju platnih transakcija u zemlji i inostranstvu.
 
 
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljena u Službenim novinama Federacije BiH.
 
Odluka je pripremljena na osnovu zahtjeva Uprave Aluminija, a s ciljem stvaranja uslova za realizaciju postupka finansijske konsolidacije, baziranim na zaključcima Vlade FBiH od 19.10.2018. godine, te na odlukama o finansijskoj konsolidaciji Aluminija i o odobravanju izdvajanja sredstava iz tekuće rezerve Vlade FBiH za 2018. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije namijenjenih Aluminiju u svrhu finansiranja tekućeg poslovanja i plaćanja revizorske kuće u ukupnom iznosu od 1.100.000 KM.
 
ODOGOVOR NA PREPORUKE OMBUDSMANA
 
Vlada FBiH je prihvatila odgovor Federalnog ministarstva rada i socijalne politike povodom preporuka Institucije ombudsmana s ciljem osiguranja sistemske naplate posebnog doprinosa propisanog članom 18. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom.
Međutim, naglašeno je u odgovoru, uspostava mehanizma kontrole i naplate posebnog doprinosa predviđenog ovim zakonom nije moguća bez izmjena Zakona o doprinosima Federacije BiH, kojim bi bilo osigurano da Porezna uprava Federacije BiH, kao državni organ ovlašten za kontrolu naplate svih poreza i doprinosa, kontrolira i naplatu predmetnoga posebnoga doprinosa.
U odgovoru je ukazano i na činjenicu da je Vlada FBiH donijela Strategiju za poboljšanje prava i položaja osoba sa invaliditetom za period 2016.- 2021. godina, koja obavezuje sve nivoe vlasti u Federaciji BiH, sva federalna ministarstva i institucije, da svoje zakone i druge provedbene akte prilagode potrebama osoba sa invaliditetom, jer to je jedini ispravan put da ova ugrožena populacija građana dobije potrebne društvene mehanizme za konzumiranje svojih zakonskih prava.
Ovo pitanje može sistemski biti riješeno jedino izmjenom Zakona o doprinosima. Svaki drugi mehanizam kontrole naplate posebnoga doprinosa izvan Porezne uprave, koji bi eventualno bio uspostavljen izmjenama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom, bio bi nefunkcionalan i ne bi postigao željeni cilj.
 
PROGRAMI JAVNIH INVESTICIJA SARAJEVSKOG I KANTONA 10
 
Nakon što se danas upoznala s programima javnih investicija (PJI) Kantona Sarajevo i Kantona 10 za razdoblje 2019.-2021. godina, Vlada FBiH je zadužila Federalno ministarstvo financija da ova dva dokumenta, uz Program javnih investicija FBiH 2019.-2021. godina, dostavi Ministarstvu finansija i trezora BiH, s ciljem pripreme Programa javnih investicija na razini BiH.
 
PJI Kantona Sarajevo 2019.-2021. godina sadrži podatke za ukupno 162 projekta, od kojih su 99 kandidirani, a 63 projekti u provođenju. Ukupna vrijednost svih projekata je 1.097.264.924 KM (kandidiranih 348.228.542 KM ili 31,7 posto, a u provođenju 749.437.234 KM ili 68,3 posto). U ukupnoj vrijednosti projekata u provođenju sredstva Budžeta Kantona Sarajevo iznose 354.761.956 KM ili 47,3 posto.
 
PJI Kantona 10 sadrži podatke o ukupno 42 projekta, ukupne vrijednosti 80.943.362 KM, od čega se 42.120.030 KM odnosi na 25 kandidiranih, a 38.823.332 KM na 17 projekata u provedbi.
 
INFORMACIJA O UKUPNO OSTVARENIM I RASPOREĐENIM PRIHODIMA
 
U razdoblju siječanj - rujan 2018. godine ukupno ostvareni prihodi u Federaciji BiH iznosili su 6.591,7 milijuna KM, što je za šest posto ili za 351,4 milijuna KM više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. U ovaj iznos nisu uključena sredstva financiranja.
 
Ukupni proračunski prihodi iznosili su 3.830 milijuna KM, te su za četiri posto ili za 141,3 milijuna KM veći u odnosu na 2017. godinu.
 
Prihodi od doprinosa izvanproračunskih fondova iznosili su 2.512,2 milijuna KM i veći su za sedam posto, odnosno za 167,3 milijuna KM. Javni prihodi ostalih korisnika u Federaciji BiH ostvareni su sa 249,4 milijuna KM i veći su za 21 posto ili za 42,7 milijuna KM.
 
Devetomjesečni ukupni prihodi, s uključenim sredstvima na ime otplate vanjskog duga, tekućim transferima, donacijama i primicima Proračuna Federacije BiH iznosili su 1.571 milijuna KM i manji su za 12 posto ili za približno 220,3 milijuna KM u odnosu na razdoblje siječanj - rujan 2017. godine.
 
Ukupno ostvareni prihodi kantonalnih proračuna, uključujući proračune općina, kantonalne direkcije cesta i ostale korisnike javnih prihoda, a s uključenim grantovima i transferima drugih razina vlasti, iznosili su 2.408 milijuna KM i veći su za osam posto ili za 177,2 milijuna KM.
 
Temeljem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trošarinama u BiH, raspoloživa sredstva za Federaciju BiH na ime prihoda od cestarine u ovom izvještajnom razdoblju iznosila su 130,1 milijuna KM, što je za 116 posto više nego u istom razdoblju 2017. godine.
 
O PROVOĐENJU KONTROLE PRAVA IZ
OBLASTI BRANILAČKO-INVALIDSKE ZAŠTITE
 
Vlada FBiH je prihvatila informaciju o primjeni Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite za period 1. juli - 30. septembar 2018. godine, koja će biti dostavljena predsjedniku i potpredsjednicima Federacije BiH, uredima MMF-­a i Svjetske banke u Sarajevu i objavljena na web stranici Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata.
Ovo ministarstvo i Institut za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja su zaduženi da i dalje preduzmaju organizacione i sve druge radnje i mjere iz svoje nadležnosti s ciljem dostizanja planiranih brojčanih parametara iz Dinamičkog plana kontrole zakonitosti korištenja prava za 2018. godinu.
Vlada je zadužila Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata da u izvještaj za cijelu 2018. godinu uvrsti i podatke o potpunom broju preostalih predmeta koji nisu prošli kontrolu, a podliježu joj prema važećim propisima, te broju neriješenih predmeta koje su sudovi vratili na ponovni postupak, ili su u žalbenom postupku vraćeni na očitovanje revizorskim timovima.
Izvještaj treba obuhvatiti i dinamički plan koji će sadržavati broj revizorskih timova i dinamiku rješavanja preostalih predmeta koji nisu bili obuhvaćeni revizijom, a podliježu kontroli zakonitosti korištenja prava.
Također, treba sadržavati dinamički plan prioritetnog rješavanja predmeta koje su sudovi vratili na ponovni postupak, ili su u žalbenom postupku vraćeni na očitovanje revizorskim timovima, te način i dinamiku kontrole korištenja prava za osobe koje su pravomoćnim presudama osuđene za kaznena djela iz člana 36. Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica.
 
INFORMACIJA O DODJELI STANOVA
 
Realizirajući zaključak sa sjednice od 30.8.2018. godine, Služba za zajedničke poslove organa i tijela FBiH je dostavila, a Vlada Federacije BiH danas usvojila informaciju o broju dodijeljenih stanova, sa spiskom korisnika koji su ih dobili na korištenje iz stambenog fonda prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane i Vojske Federacije BiH.
 
U periodu od 1997. godine do 31.10.2018. godine, nadležne komisije prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane i Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije BiH dodijelile su ukupno 2.846 stanova. Od toga je demobilisanim borcima - pripadnicima i zaposlenicima prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane i Vojske Federacije BiH dodijeljeno 1.840, šehidskim i porodicama poginulih boraca 682, a ratnim vojnim invalidima 324 stana.
 
O REVIZIJI PRIVATIZACIJE
 
Vlada FBiH se upoznala sa informacijom o izvršenim revizijama privatizacije državnog kapitala privrednih društava i banaka u FBiH za period januar - juni 2018. godine, koju će upititi Parlamentu FBiH na konačno usvajanje.
 
U prvoj polovini 2018. godine revizijom su bili obuhvaćena privredna društva Bazna hemija d.d. Vitkovići - Goražde, PD Dubrava d.d. Cazin, Famos d.d. Sarajevo i Janj TGS d.d. Donji Vakuf.
 
Kada je riječ o bankama, revizija je, u ovom periodu, izvršena u Una banci d.d. Bihać i Vakufskoj banci d.d. Sarajevo.
 
O INICIJATIVI ZA ZAKLJUČIVANJE UGOVORA IZMEĐU BiH I
SRBIJE O DIOBI IMOVINE ODUZETE U KRIVIČNIM POSTUPCIMA
 
Vlada FBiH prihvatila je informaciju o inicijativi za zaključivanje ugovora između Bosne i Hercegovine i Republike Srbije o diobi imovine oduzete u krivičnim postupcima i dala saglasnost Federalnoj agenciji za upravljanje oduzetom imovinom da učestvuje u radu pregovaračkog tima BiH koji će formirati Ministarstvo pravde BiH, s ciljem usaglašavanja odredbi teksta Prijedloga ugovora.
 
U informaciji je navedeno da je Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom primila dopis Direkcije za upravllanje oduzetom imovinom Republike Srbije u kojem je izražena namjera da bude pokrenut postupak potpisivanja međunarodnog ugovora o podjeli diobe imovine sa inostranstvom, a koja je oduzeta u krivičnim postupcima s međunarodnim elementom. Postupcima koji regulišu međunarodnu saradnju u ovoj oblasti regulisana je i saradnja za pronalaženje ove imovine u inostranstvu, kao i postupak za njeno privremeno oduzimanje - zamrzavanje i kasnije trajno oduzimanje.
 
Također, istaknuto je da je međunarodna praksa u ovoj oblasti da, po trajnom oduzimanju imovine, iz njene vrijednosti prvo budu namireni sudski troškovi prouzrokovani ovim postupkom, a potom oštećene kao i treće osobe. Imovina koja ostane nakon namirenja ovih osoba dijeli se između država koje su učestvovale u postupku.
 
Navedeno je i da bi detaljno bili precizirani slučajevi u kojima bi se ugovor primjenjivao, kao i način raspodjele oduzete imovine u smislu udjela koji se isplaćuju, valute u kojoj se vrši isplata, zatim račun na koji se ovako dobijen novac uplaćuje, način raspodjele ili prodaje nekretnina, te centralni organ za sva pitanja koja mogu da nastanu tokom primjene takvog međunarodnog ugovora.
 
Ocijenjeno je da bi potpisivanje ovakve vrste međunarodnog ugovora olakšalo cjelokupan postupak oduzimanja imovine u postupcima sa inostranim elementom, i na taj način sistem borbe protiv organizovanog kriminala u regiji učinio efikasnijim.
 
OSTALE ODLUKE I ZAKLJUČCI
 
Federalna vlada donijela je odluku o davanju na korištenje poslovnih prostora u Sarajevu Gorskoj službi spašavanja Federacije Bosne i Hercegovine - GSS FBiH i Savezu boraca Federacije BiH.
 
Donesena je odluka o otpisu zastarjelih potraživanja Javne ustanove Federalna novinska agencija u ukupnom iznosu od 113.083,30 KM.
 
Vlada FBiH donijela je četiri rješenja kojim se korisniku eksproprijacije JP Elekroprivreda d.d Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla (za potrebe Rudnika Šikulje) dozvoljava ulazak u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine potpuno eksproprisane rješenjem Službe za geodetske i imovinsko-pravne poslove Općine Lukavac.
 
KADROVSKA RJEŠENJA
 
Za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Vlada FBiH danas je opunomoćila Jasminu Pašić. Skupština ovog privrednog društva zakazana je za 27.11.2018. godine.
 
* * *
 
Sjednica Vlade FBiH je završena u 11.15 sati.
Nedjelja,
17. januar 2021.
VIŠE