163. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 15.11.2018.
Dnevni red
Dnevni red 163. sjednice Vlade FBiH održane danas u Sarajevu
 
1. Usvajanje Zapisnika 162. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 8.11.2018. godine
2. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo
3. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta
4. Prijedlog odluke o davanju na korištenje poslovnih prostora u Sarajevu, ulica Ismeta Mujezinovića broj 26 D i broj 28 L, Gorskoj Službi Spašavanja Federacije Bosne i Hercegovine - GSS FBiH
5. Prijedlog odluke o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora u Sarajevu, ulica Avde Smajlovića broj 9, Savezu boraca Federacije Bosne i Hercegovine
6. Prijedlog odluke o otpisu zastarjelih potraživanja JU Federalna novinska agencija
7. Prijedlozi rješenja:
a) Prijedlog rješenja o uvođenju u posjed nekretnina eksproprisanih Rješenjem o eksproprijaciji Službe za geodetske i imovinsko-pravne poslove Općine Lukavac (09/2-31-1-753/13 od 3.4.2018. godine)
b) Prijedlog rješenja o uvođenju u posjed nekretnina eksproprisanih Rješenjem o eksproprijaciji Službe za geodetske i imovinsko-pravne poslove Općine Lukavac (09/2-31-1-760/13 od 3.4.2018. godine)
c) Prijedlog rješenja o uvođenju u posjed nekretnina eksproprisanih Rješenjem o eksproprijaciji Službe za geodetske i imovinsko-pravne poslove Općine Lukavac (09/2-31-1-749/13 od 3.8.2018. godine)
d) Prijedlog rješenja o uvođenju u posjed nekretnina eksproprisanih Rješenjem o eksproprijaciji Službe za geodetske i imovinsko-pravne poslove Općine Lukavac (09/2-31-1-1461/16 od 27.3.2018. godine)
8. Odgovor Federalnog ministarstva rada i socijalne politike na Obavijest o neispoštovanju Preporuke Ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine broj: P-128/17, s Prijedlogom zaključka
9. Odgovor Federalnog pravobranilaštva o nemogućnosti postupanja po Zaključku V. broj: 1088/2018 od 6.9.2018. godine
10. Program javnih investicija Kantona Sarajevo 2019.-2021. godina i Program javnih investicija Kantona 10 za period 2019.-2021. godina, s Prijedlogom zaključka
11. Informacija o ostvarenim i raspoređenim javnim prihodima sa Tabelarnim pregledom, za period januar - septembar 2018. godine, s Prijedlogom zaključka
12. Informacija o implementaciji Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite za period juli-septembar 2018. godine, s Prijedlogom zaključaka
13. Informacija o broju dodijeljenih stanova sa spiskom korisnika koji su dobili stanove na korištenje iz stambenog fonda prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane i Vojske Federacije Bosne i Hercegovine (realizacija Zaključka V. broj: 1058/2018), s Prijedlogom zaključka
14. Informacija o izmirenju glavnice po Presudi Općinskog suda u Tuzli broj: 32 0 Ps 047120 14 Ps 2, od 21.1.2014. godine i o zahtjevu tuženog „Autotehna“ d.o.o. Tuzla za oprost zakonskih zateznih kamata, s Prijedlogom zaključka
15. Informacija o izvršenim revizijama privatizacije državnog kapitala privrednih društava i banaka u Federaciji Bosne i Hercegovine za period januar-juni 2018. godine, s Prijedlogom zaključka i Nacrtom zaključka
16. Informacija o Inicijativi za zaključivanje Ugovora između Bosne i Hercegovine i Republike Srbije o diobi imovine oduzete u krivičnim postupcima, s Prijedlogom zaključka
17. Prijedlog zaključka u vezi s potrebnim daljnjim aktivnostima na realizaciji Ugovora o kupoprodaji zgrade Energoinvest za trajni smještaj Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu, broj: OPU-IP:1070/2018
18. Zahtjev predsjednika Nadzornog odbora Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine
19. Inicijativa Saveza antifašista i boraca Narodnooslobodilačkog rata u Bosni i Hercegovini - Odbora za obilježavanje 75 godina ZAVNOBiH-a za sufinansiranje manifestacija koje će biti organizirane tokom mjeseca novembra 2018. godine, s Prijedlogom zaključka
20. Prijedlog odluke o proglašenju 26. novembra 2018. godine neradnim danom u Federaciji Bosne i Hercegovine
21. Prijedlog odluke o otvaranju računa za obavljanje platnih transakcija privrednog društva „Aluminij“ d.d. Mostar 
Nedjelja,
24. januar 2021.
VIŠE