162. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 08.11.2018.
Saopćenje o radu

 
162. SJEDNICA VLADE FEDERACIJE BiH:
 
AŽURIRAN AKCIONI PLAN ZA KORIŠTENJE OIE-a
 
Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Mostaru donijela ažurirani Akcioni plan za korištenje obnovljivih izvora energije u Federaciji BiH (APOEF).
 
Razlozi za ažuriranje su, s jedne strane, popunjenost dinamičkih kvota za postrojenja koja koriste solarnu energiju, te nepostojanje dinamičkih kvota za postrojenja koja koriste biogas, a, s druge, zahtjevi investitora za sticanje statusa privilegovanih i potencijalno privilegovanih proizvođača, koji su već izgradili ili grade postrojenja za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora (OIE), što se, posebno, odnosi na postrojenja koja koriste solarnu energiju. Trenutno u Federaciji BiH postoji veoma iskazan interes za izgradnju postrojenja za proizvodnju električne energije koja kao primarno gorivo koriste obnovljive izvore.
 
Kako je obrazloženo, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije je do 30.6.2018. godine primilo 411 zahtjeva za izdavanje energetske dozvole za postrojenja koja koriste OIE, od čega je izdata 371 energetska dozvola, a izgrađeno ukupno 187 objekata.
 
APOEF-om su propisani indikativni ciljevi za udio energije iz obnovljivih izvora do 2020. godine u ukupnoj finalnoj potrošnji u sektorima grijanja i hlađenja, električne energije i transporta.
 
Učešće obnovljivih izvora energije 2020. godine u sektoru električne energije iznosit će 44 posto, u sektoru energije za grijanje i hlađenje 49 posto i u saobraćaju deset posto. Svi ovi pojedinačni ciljevi omogućit će zadovoljenje ukupnog cilja, ali ne predstavljaju fiksirane ciljeve za svaki od sektora pojedinačno. Ovi ciljevi po sektorima mogu biti promijenjeni i povećani ukoliko budu postojale mogućnosti za ubrzaniji razvoj pojedinih sektora u odnosu na druge.
 
PRETHODNA SAGLASNOST ZA KREDITE „PLASTOFLEXU“ I „KOTEKSU“
 
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine dala je prethodnu saglasnost na dva prijedloga rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2018. godinu.
 
Saglasnost je data za dodjelu kredita privrednom društvu „Plastoflex“ d.o.o. Gračanica, u iznosu od 600.000 KM i privrednom društvu „Koteks“ d.o.o. Tešanj u iznosu od 750.000 KM.
 
Union banka će s korisnicima sredstava ugovarati sve bitne elemente za zaključenje ugovora o kreditu u skladu s bankarskom procedurom, u roku ne dužem od 15 dana.
 
SUGLASNOST NA REBALANS PLANA CESTA FBiH
 
Federalna vlada je dala suglasnost na Rebalans plana ovogodišnjeg poslovanja JP Ceste FBiH.
 
Rebalansom je planiran prihod u iznosu od 88,13 milijuna KM, što je 19 posto ili 13,93 milijuna KM više u odnosu na prvobitno planiranih 74,20 milijuna KM. Znatnom povećanju planiranih prihoda doprinijelo je povećanje prihoda od naknade za naftu i naftne derivate, a na osnovu izmjene Zakona o akcizama u BiH.
 
POSLOVANJE JP AUTOCESTE U 2017. GODINI
 
Federalna vlada je usvojila izvješće o poslovanju JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar za 2017. godinu, kojim su obuhvaćena izvješća o financijama, realizaciji plana poslovanja, neovisnog revizora, radu Nadzornog i Odbora za reviziju.
 
Lani su ukupno ostvareni prihodi od 140.518.501 KM, što je 4,42 posto više od planiranih. Prihod po osnovu akciza su veći za 28,38 posto, prvenstveno zbog toga što je u prvom polugodištu izvršena uplata za razliku akciza u visini od 16.662.738 KM. Prihodi od akciza bez razlike akcize (deset posto zadržanog iznosa godišnje) bilježe rast od 6,5 posto u odnosu na obračunski period prethodne godine. U izvještajnom periodu nije došlo do povećanja akcize na gorivo, jer još nisu bile usvojene izmjene i dopune Zakona o akcizama BiH.
 
Prihodi od naknade za korištenje cestovnog zemljišta bili su devet posto manji u odnosu na plan kao posljedica nepuštanja u rad odmorišta Lepenica.
 
Ostali prihodi su ostvareni u značajno većem iznosu od planiranih, a to se, prije svega, odnosi na prihode od pozitivnih kursnih razlika (8.236.064 KM), naplatu za štete od osiguravajućih društava (96.576 KM), naknadno ispostavljene obračune za štete (29.800 KM), te otpise obveza po popisu i naplata penala (38.095 KM).
 
Prihodi od cestarine su lani bili oko šest posto veći nego u 2016. godini.
 
INFORMACIJA O TUŽBAMA UPOSLENIKA
 
Vlada FBiH danas je prihvatila informacija Federalnog ministarstva financija o ukupnom iznosu sudskih presuda i rješenja o izvršenju po osnovu tužbi iz radnih odnosa uposlenih u federalnim tijelima uprave u razdoblju 2009.-2017. godina.
 
Ovo ministarstvo Vlada je zadužila da, pri planiranju Proračuna FBiH za 2019. godinu, na ekonomskim kodovima s kojih se izvršavaju sudske presude i rješenja o izvršenju, kao i zateznih kamata i troškova spora planiraju ukupno 40.000.000 KM posto sredstava u odnosu na ukupno zaprimljene presude i rješenja o izvršenju po pojedinim proračunskim korisnicima, a temeljem pokazatelja koje su mu dostavili proračunski korisnici.
 
Federalno ministarstvo pravde, Federalno pravobraniteljstvo i Ured premijera Federacije BiH zaduženi su da imenuju predstavnike koji će, u suradnji s predstavnicima Federalnog ministarstva financija, Federalnog ministarstva rada i socijalne politike i Federalnog ministarstva za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata, sačiniti prijedloge izmirivanja ukupnih iznosa presuda i rješenja o izvršenju po osnovu tužbi, a jedno od mogućih rješenja je i pregovaranje o vansudskoj nagodbi, odnosno odustajanje od ispalte kamata.
 
Proračunski korisnici, također je zaključila Vlada FBiH, ne mogu planirati sredstva za izmirivanje sudbenih presuda i rješenja o izvršenju po osnovu tužbi iz radnih odnosa zaposlenih u federalnim organima uprave na način da budu reducirana sredstva na odgovarajućim tekućim i kapitalnim transferima.
 
Federalno ministarstvo financija je, tijekom pripreme Proračuna FBiH za 2019. godinu, zatražilo od svih proračunskih korisnika dostavljanje tabelarnog pregleda podataka za sudbene presude i rješenja o izvršenju za razdoblje 2009.-2017. godina. Nakon što su prikupljeni podaci od svih proračunskih korisnika i provedene analize, konstatirano je da ukupan iznos presuda s pripadajućim zateznim kamatama i troškovima spora iznosi 80.952.535 KM (glavnica 43.503.500 KM, zatezna kamata 27.074.094 KM, troškovi spora 7.466.461 KM i zatezna kamata na troškove spora 2.908.480 KM).
 
Dokumentom okvirnog proračuna za razdoblje 2019.-2021. godina utvrđeni su limiti koji su omogućili da proračunski korisnici kroz svoje proračunske zahtjeve za 2019. godinu planiraju sredstva za presude i rješenja o izvršenju. Taj okvir sredstava je različit i kreće se od 20 posto do 100 posto ukupnog iznosa. Neki proračunski korisnici su poduzeli određene mjere, prvenstveno štednje, te su reducirajući sredstva na drugim ekonomskim kodovima planirali sredstva za presude i rješenja o izvršenju. Na tom osnovu je u radnoj verziji Proračuna za 2019. godinu planirano ukupno 33.096.367 KM.
 
O STATUSU I AKTIVNOSTIMA VETERINARSKE KOMORE FBiH
 
Vlada FBiH usvojila je danas informaciju Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva o statusu i aktivnostima Veterinarske komore Federacije BiH.
 
U informaciji je, između ostalog, navedeno da Komora ovom ministarstvu nikada nije dostavila zahtjev za utvrđivanje uslova definisanih Pravilnikom o uslovima koje mora ispunjavati Veterinarska komora za vršenje javnih ovlaštenja, niti posjeduje rješenje o njihovom ispunjavanju. S druge strane, iako nema javne ovlasti, Komora izdaje i naplaćuje izdavanje veterinarske licence za obavljanje veterinarskih djelatnosti. Na ovaj način dovodi u zabludu veterinare koji nisu sigurni čija licenca je validna, kao i međunarodne eksperte koji procjenjuju funkcionisanja veterinarskog servisa.
 
Osim toga, rukovodstvo Komore je sve svoje aktivnosti usmjerilo na opstruiranje donošenja i provedbe propisa kojima se uvodi sistem nadzora i kontrole u provedbi veterinarke djelatnosti, stoji u informaciji.
 
Danas je Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva zaduženo da, u saradnji s drugim nadležnim institucijama, provede detaljnu kontrolu rada Veterinarske komore FBiH, te o tome informiše Vladu FBiH. Ovo ministarstvo zaduženo je i da nastavi realizovanje poslova koje kao javne ovlasti treba da radi Veterinarska komora FBiH do konačnog utvrđivanja statusa i ispunjavanja uslova koje mora ispuniti za dodjelu javnih ovlasti.
 
INFORMACIJA O CIJENAMA NAFTNIH DERIVATA
 
Federalno ministarstvo trgovine informisalo je danas Vladu FBiH o četvrtom ovogodišnjem sastanku s distributerima naftnih derivata, održanom 2.11. 2018. godine, na kojem je su razmatrani kretanje cijena na tržištu Federacije BiH i razlozi poskupljenja derivata nakon posljednjeg sastanka od 4.9.2018. godine.
 
Na najnovijem sastanku je konstatirano da je 4.10.2018. godine na londonskom tržištu cijena barela nafte iznosila 86,29 USD (kurs 1 USD = 1,693653 KM), a nakon toga je uslijedilo snižavanje cijene barela, te je na londonskom tržištu barel sirove nafte 31.10.2018. godine iznosio 75,91 USD (kurs 1 USD = 1, 719865 KM).
 
Međutim, u regionu rafinerijske i nabavne cijene naftnih derivata do bh. granice nisu pratile taj trend, što potvrđuju podaci sa Jedinstvenih carinskih isprava (JCI), koje UIO BiH sedmično dostavlja ovom Federalnom ministarstvu.
 
Analizom kalkulacija cijena uočeno je da nije došlo do povećanja veleprodajne ili maloprodajne marže, ali su uvećane druge varijable koje se odnose na rafinerijsku cijenu i troškove transporta do bh. granice. Troškovi prevoza naftnih derivata iz Kopra do bh. granice iznose 0,08 KM/litru, iz Rijeke 0,07 KM/litru, Siska 0,06 KM/litru, a iz Luke Ploče svega 0,02 KM po litru.
 
Prvenstveni razlog za to je činjenica da se nakon havarije u Luci Ploče nabavka i snabdijevanje naftnim derivatima vrši cestovnim putem iz rafinerija Rijeka, Sisak i skladišta u Solinu i Kopru.
 
Bitno je naglasiti da se funkcionisanjem Luke Ploče osigurava konkurentnost u ovoj oblasti, odnosno da se, pored rafinerija u Hrvatskoj i Sloveniji veleprodavci mogu opredijeliti za nabavku od dobavljača koji imaju niže cijene i niže transportne troškove, a to su uglavnom dobavljači koji prometuju u Luci Ploče.
 
Dakle, konkurentnost u segmentu nabavke derivata, odnosno repozicioniranje ranijih dobavljača treba rezultirati odgovarajućom povoljnijom cjenovnom politikom distributera, to jest sniženjem veleprodajnih i maloprodajnih cijena u Federaciji BiH.
 
Jedno od skladišta manjeg kapaciteta u Luci Ploče je profunkcioniralo 5.11.2018. godine, te je, uz sniženje rafinerijskih cijena, i to polučilo određene rezultate.
 
Federalno ministarstvo trgovine dana 5. i 6.11.2018. godine primilo oko 200 obavijesti o promjeni cijena (OPC obrasci), koje se odnose na snižavanje maloprodajnih cijena BMB-a 95 i dizela u Federaciji BiH za 0,05 KM/ litru.
 
Niže cijene na benzinskim pumpama u Federaciji BiH stupaju na snagu počevši od danas, 8.11.2018. godine.
 
Očekuju se da će i ostali distributeri slijediti ovaj primjer i promovisati društveno odgovorno ponašanje, a potrošači će u modelu slobodnog formiranja cijena naftnih derivata imati mogućnost da se prema ponuđenom rasponu cijena opredijele za prodavce s nižim cijenama.
 
INFORMACIJA O UPISU UČENIKA U OSNOVNE
I SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ 2018/2019. GODINI

 
Vlada FBiH je prihvatila informaciju Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke o upisu učenika u osnovne i srednje škole u školskoj 2018/19. godini u Federaciji BiH, s predloženim preporukama, i zadužila Generalni sekretarijat Vlade FBiH da ovu informaciju s preporukama uputi vladama kantona.
 
Kako je navedeno, u FBiH obavezno devetogodišnje osnovno obrazovanje uvedeno je u školskoj 2004/05. godini u Unsko-sanskom, Tuzlanskom, Zeničko-dobojskom, Bosansko-podrinjskom i Kantonu Sarajevo, a od školske 2009/10. godine provodi se u svim kantonima Federacije BiH.
 
U kantonima koji su posljednji prešli na devetogodišnje osnovno obrazovanje, prva generacija učenika koji su završili devetogodišnje osnovno obrazovanje u tekućoj školskoj godini upisala se u prvi razred srednje škole (Srednjobosanski, Zapadnohercegovački i škole u Hercegovačko-neretvanskom kantonu koje realiziraju nastavni plan i program Zavoda za školstvo Mostar). S obzirom na to da je u svim kantonima zabilježeno da je prva generacija koja je pohađala osnovnu školu po devetogodišnjem programu bila malobrojnija od generacija prije i poslije nje, to se ove godine, očekivano, odrazilo i na smanjen broj upisanih učenika u prvi razred srednjih škola u Srednjobosanskom i Zapadnohercegovačkom kantonu.
 
Nastava u osnovnim i srednjim školama u školskoj 2018/19. godini počela je 3. septembra 2018. godine u svim kantonima u Federaciji BiH. Analizom trenda kretanja broja učenika upisanih u prvi razred osnovnih škola u Federaciji Bosne i Hercegovine od školske 2014/15. do školske 2018/19. godine, može se uočiti smanjenje broja učenika koji se upisuju u prvi razred osnovne škole.
 
Broj učenika upisanih u prvi razred osnovne škole u Federaciji BiH se u petogodišnjem periodu smanjio za 2.215 ili 9,95 posto. Ukupan broj učenika osnovnih škola u FBiH se, također, kontinuirano smanjivao u periodu školska 2014/15 - 2018/19. godina. Broj učenika osnovnih škola u Federaciji BiH se u petogodišnjem periodu smanjio za 10.398 ili 5,34 posto.
 
Analizom trenda kretanja broja učenika upisanih u prve razrede srednjih škola u Federaciji Bosne i Hercegovine od školske 2014/15. do školske 2018/19. godine, može se uočiti smanjenje broja učenika koji se upisuju u prvi razred srednje škole. Broj učenika upisanih u prvi razred srednje škole u Federaciji BiH se u petogodišnjem periodu smanjio za 6.083 ili 25,08 posto.
 
Kada se analizira struktura učenika prvih razreda srednjih škola prema vrsti škole koju su upisali, a bazirano na podacima šest kantona koji su dostavili ove podatke, evidentno je da najveći broj učenika upisuje srednje tehničke i srodne škole (procenti se kreću od 42 do 56 posto učenika zavisno od kantona) i srednje stručne škole u trogodišnjem trajanju (19 do 37 posto učenika zavisno od kantona).
 
Ova kretanja su značajna jer ukazuju da se učenici sada pretežno opredjeljuju za srednje usmjereno obrazovanje (srednje tehničke i srodne i srednje stručne škole), što je izvjestan pokazatelj da se obrazovanje u posljednje vrijeme više usklađuje sa potražnjom na tržištu rada, te da učenici i sami sve češće biraju ona zanimanja i struke s kojim imaju više izgleda da nađu zaposlenje ili da nakon završenog srednjeg obrazovanja upišu one fakultete koji nude bolje perspektive za zaposlenje nakon svršenog studija.
 
Analizom kretanja ukupnog broja učenika srednjih škola u FBiH, utvrđeno je da je u periodu školska 2014/15 - 2018/19. godina došlo do smanjenja broja učenika srednjih škola za 20.743 ili 21,53 posto.
 
Kako je navedeno u informaciji, razlozi kontinuiranog smanjenja broja učenika osnovnih i srednjih škola u Federaciji BiH mogu se tražiti, prvenstveno, u negativnim demografskim trendovima, kao što su pad nataliteta posljednjih godina, ali i migracije stanovništva, koje uključuju i iseljenja porodica sa maloljetnom djecom u druge države.
 
OSTALE ODLUKE I ZAKLJUČCI
 
Vlada FBiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, utvrdila Mišljenje u vezi sa Zahtjevom za ocjenu ustavnosti člana 72a Zakona o matičnim knjigama, koji je Ustavnom sudu Federacije BiH podnio gradonačelnik Grada Zenica.
 
Data je saglasnost na Memorandum o razumijevanju i saradnji u području katastra, topografskog premjera i kartografije, geodetskih mreža i infrastrukture prostornih podataka, te je za njegovo potpisivanje ovlašten direktor Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove.
 
Donesena je odluka o ustupanju prava korištenja izvornog koda softvera „katastar.ba“ Republičkoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove Republike Srpske s ciljem razvoja softvera za održavanje katastra na području ovog entiteta.
 
Na današnjoj sjednici Vlada FBiH je dala saglasnosti na okvirni i finansijski plan Agencije za vodno područje rijeke Save Sarajevo za period 2018.-2020. godina.
 
Vlada je dala preporuku da u državljanstvo Bosne i Hercegovine bude primljen Mihail Mateescu, solista baleta Narodnog pozorišta Sarajevo, jer je ocijenjeno da je riječ o umjetniku od naročite koristi za BiH.
 
Danas su usvojeni izvještaji o zaduženju Federacije BiH po osnovu emisije trezorskih zapisa na dan 17.10.2018. i o izvršenoj reviziji verifikacije stare devizne štednje za 2017. godinu.
 
Usvojeni su kvartalni izvještaji o napretku projekata podrške zapošljavanju (ESP) i o smanjenju faktora rizika za zdravlje u BiH (RHRF) za period 1.7. - 30.9.2018. godine.
 
Danas je usvojen izvještaj Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o provedbi projekata iz Programa javnih investicija u sektoru energije, zaključno sa 30.6.2018. godine. Izvještajem su obuhvaćeni projekti JP Elektroprivreda d.d. Sarajevo, JP Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar i BH Gas d.o.o. Sarajevo.
 
Vlada FBiH usvojila je informaciju Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva o poduzetim aktivnostima i načinu rješavanja predmeta iz oblasti novčanih podrški.
 
Prihvaćena je i informacija ovog ministarstva o realizaciji projekta za treći kvartal 2018. godine.
 
Federalna vlada dala je saglasnost na Aneks Okvirnog sporazuma o preventivnom arheološkom istraživanju i zaštiti arheoloških lokaliteta i spomenika kulture na trasi autoceste na Koridoru Vc.
 
KADROVSKA RJEŠENJA
 
Vlada FBiH je danas poništila javni oglas za izbor i imenovanje jednog člana Nadzornog odbora JP Filmski Centar Sarajevo, d.o.o., objavljen u “Službenim novinama FBiH” 22. i u dnevnim listovima 19.6.2018. godine. Istovremeno, donijela je Odluku o pokretanju novog postupka za ovaj izbor i imenovanje, te imenovala Komisiju za provođenje postupka izbora kandidata.
 
Vlada je dala prethodnu saglasnost na Rješenje federalnog ministra energije, rudarstva i industrije o imenovanju Jasmina Lizde za predsjednika, a Ramiza Zaimovića i Franu Glavaša za članove Upravnog odbora Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju.
 
Federalna vlada donijela je Odluku o kriterijima za izbor i imenovanje člana Upravnog odbora Agencije za privatizaciju u FBiH, te utvrdila tekst javnog oglasa koji će biti raspisan.
 
U Upravni odbor projekta “Vodosnabdijevanje i odvođenje otpadnih voda u FBiH” (WATSAN FBiH) imenovani su Alma Imamović (predsjednica), Mirjana Vučić, Gordan Čahtarević, Damir Mrđen, Sejad Delić, Fadila Muftić i Ervin Bibanović ( članovi).
 
Danas je doneseno Rješenje kojim su, zbog isteka mandata, dužnosti razriješeni dosadašnji predsjednik i članovi Nadzornog odbora JP Nacionalni park Una. Privremeno su, na period od 90 dana, na ove dužnosti imenovani Saša Sokač (predsjednik), te Amir Dedić i Amira Demirović (članovi Nadzornog odbora).
 
Za članove Vijeća za infrastrukturu prostornih podataka FBiH danas su imenovani Tihomir Ćurak i Eldin Alikadić.
 
Direktoricu Gender Centra FBiH Anu Vuković Vlada je imenovala za članicu Koordinacionog odbora za praćenje provedbe Akcionog plana za implementaciju UN Rezolucije 1325 “Žene, mir i sigurnost” u Bosni i Hercegovini za period 2018.-2022. godina.
 
Vlada FBiH donijela je Rješenje kojim je, zbog isteka mandata na dužnosti zamjenika direktora Federalne uprave policije, policijskom službeniku Federalne uprave policije u sastavu Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova Ensadu Koromanu oduzet čin generalnog inspektora policije.
 
Vlada je dala prethodnu saglasnost za imenovanje Ramiza Kikanovića za vršioca dužnosti čIana Nadzornog odbora JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, uime državnog kapitala, do okončanja konkursne procedure, a najduže na period do tri mjeseca.
 
* * *
 
Sjednica Vlade FBiH je završena u 12.30 sati.
Srijeda,
20. januar 2021.
VIŠE