162. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 08.11.2018.
Dnevni red
1. Usvajanje Zapisnika 161. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 5.11.2018. godine
2. Prijedlog mišljenja u vezi sa Zahtjevom za ocjenu ustavnosti člana 72a. Zakona o matičnim knjigama, koji je Ustavnom sudu Federacije BiH podnio gradonačelnik Grada Zenica
3. Prijedlozi akata:
a) Prijedlog odluke o poništenju Javnog oglasa za izbor i imenovanje jednog člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Filmski centar Sarajevo“, d.o.o.
b) Prijedlog odluke o raspisivanju Javnog oglasa za izbor i imenovanje jednog člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Filmski centar Sarajevo“, d.o.o.
c) Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Filmski centar Sarajevo“, d.o.o.
d) Prijedlog teksta o poništavanju Javnog oglasa za izbor i imenovanje jednog člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Filmski centar Sarajevo“, d.o.o. i ponovnom raspisivanju Javnog oglasa za izbor i imenovanje jednog člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Filmski centar Sarajevo“, d.o.o.
4. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na Rješenje o imenovanju predsjednika i dva člana Upravnog odbora Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju
5. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o donošenju Akcionog plana za korištenje obnovljivih izvora energije u Federaciji Bosne i Hercegovine
6. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2018. godinu Privrednom društvu PLASTOFLEX d.o.o. Gračanica u iznosu od 600.000 KM
7. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2018. godinu Privrednom društvu KOTEKS d.o.o. Tešanj u iznosu od 750.000 KM
8. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o odobravanju raspodjele dijela novčanih sredstava ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine za sanaciju šteta nastalih u „Naftni terminali Federacije“ d.o.o. Ploče usljed havarije brodo-priveza
9. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Rebalans Plana poslovanja Javnog preduzeća Ceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za 2018. godinu
10. Prijedlog odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju Javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar za 2017. godinu
11. Prijedlozi akata:
a) Prijedlog odluke o kriterijima za izbor i imenovanje Upravnog odbora Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine
b) Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije za izbor kandidata za Upravni odbor Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine
c) Prijedlog teksta Javnog oglasa za izbor i imenovanje kandidata za Upravni odbor Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine
12. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Memorandum o razumijevanju i saradnji na području katastra, topografskog premjera i kartografije, geodetskih mreža i infrastrukture prostornih podataka
13. Prijedlog odluke o ustupanju prava korištenja izvornog koda softvera „katastar.ba“
14. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Agencije za reviziju privatizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine
15. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Okvirni plan i Finansijski plan „Agencije za vodno područje rijeke Save“ Sarajevo za period 2018-2020. godina
16. Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava s podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora - Riznice Federalnog ministarstva finansija-Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine
17. Prijedlog rješenja o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Projekta „Vodosnabdijevanje i odvođenje otpadnih voda u Federaciji (WATSAN FBiH)“
18. Prijedlozi rješenja
a) Prijedlog rješenja o razrješenju članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća Nacionalni park „UNA“
b) Prijedlog rješenja o privremenom imenovanju Nadzornog odbora Javnog preduzeća Nacionalni park „UNA“
19. Prijedlog rješenja o davanju preporuke za prijem u državljanstvo Bosne i Hercegovine
20. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Vijeća za infrastrukturu prostornih podataka Federacije Bosne i Hercegovine
21. Prijedlog rješenja o imenovanju članice Koordinacionog odbora za praćenje provedbe Akcionog plana za implementaciju UN Rezolucije 1325 „Žene, mir i sigurnost“ u Bosni i Hercegovini za period 2018.-2022.
22. Izjašnjenje Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova po zahtjevu Policijskog odbora za policijske službenike Federacije Bosne i Hercegovine, broj: PO-75/18 od 5.10.2018. godine, s Prijedlogom rješenja o oduzimanju čina
23. Izvještaj o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije trezorskih zapisa, s Prijedlogom zaključka
24. Izvještaj o izvršenoj reviziji verifikacije stare devizne štednje za 2017. godinu, s Prijedlogom zaključka
25. Kvartalni izvještaj o napretku Projekta podrške zapošljavanju (ESP) za period 1.7.-30.9.2018. godine, s Prijedlogom zaključka
26. Kvartalni izvještaj o napretku projekta „Smanjenje faktora rizika za zdravlje u BiH“ (RHRF) za period 1.7.-30.9.2018. godine, s Prijedlogom zaključka
27. Izvještaj o implementaciji projekta po Programu javnih investicija u Sektoru energije, zaključno sa 30.6.2018. godine, Prijedlogom zaključka
28. Izvještaj o radu Nadzornog odbora J.P. Međunarodni aerodrom „SARAJEVO“ d.o.o. Sarajevo za period 1.4.2018.-30.6.2018. godine, s Prijedlogom zaključka
29. Informacija o ukupnom iznosu sudskih presuda i rješenja o izvršenju po osnovu tužbi iz radnih osoba zaposlenih u federalnim organima uprave u periodu 2009.-2017. godine, s Prijedlogom zaključka
30. Informacija o statusu i aktivnostima Veterinarske komore Federacije Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka
31. Informacija o poduzetim aktivnostima i načinu rješavanja predmeta iz oblasti novčanih podrški, s Prijedlogom zaključka
32. Informacija o realizaciji projekata za III. kvartal 2018. godine, s Prijedlogom zaključka
33. Informacija u vezi sa Zahtjevom za davanje saglasnosti na Aneks Okvirnog sporazuma o preventivnom arheološkom istraživanju i zaštiti arheoloških lokaliteta i spomenika kulture na trasi autoceste na Koridoru Vc, s Prijedlogom zaključka
34. Informacija o nastavku aktivnosti Federalnog ministarstva trgovine u cilju osiguranja ekonomski opravdane visine marže u maloprodajnim cijenama naftnih derivata u Federaciji Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka
35. Informacija o upisu učenika u osnovne i srednje škole u školskoj 2018./19. godini u Federaciji Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka
36. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
 
 
Ponedjeljak,
18. januar 2021.
VIŠE