161. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 05.11.2018.
Dnevni red
Dnevni red 161. sjednice Vlade FBiH održane danas u Sarajevu
 
1. Usvajanje Zapisnika 160. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 25.10.2018. godine i Zapisnika 123. hitne sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 27.10.2018. godine, telefonskim putem
2. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje člana Nadzornog odbora Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine
3. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo
4. Prijedlozi akata:
a) Prijedlog odluke o kriterijima za izbor i imenovanje Upravnog odbora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom
b) Prijedlog odluke o raspisivanju Javnog oglasa za izbor i imenovanje Upravnog odbora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom
c) Prijedlog teksta Javnog oglasa za izbor i imenovanje Upravnog odbora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom
d) Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za provođenje postupka za izbor i imenovanje Upravnog odbora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom
Nedjelja,
24. januar 2021.
VIŠE