160. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 25.10.2018.
Saopćenje o radu

 
160. SJEDNICA VLADE FEDERACIJE BiH:
 
IZJAŠNJENJA O INICIJATIVAMA
 
Vlada Federacije BiH, na današnjoj sjednici u Sarajevu, nije prihvatila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, koji su podnijeli poslanici u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Azra Hadžić-Bećirspahić i Kasim Mulalić. Kako je obrazloženo, ova inicijativa nije mogla biti prihvaćena  budući jer je resorno ministarstvo već u postupku sačinjavanja Prijedloga zakona o izmjeni i dopuni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju koji se, dijelom, odnosi na predložene izmjene.
 
Uz isto obrazloženje, nije prihvaćena ni inicijativa za izmjene Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, koju je podnijela delegatkinja u Domu naroda Parlamenta FBiH Segmedina Srna - Bajramović.
 
Federalna vlada nije prihvatila inicijativu Kluba samostalnih zastupnika u Skupštini Tuzlanskog kantona da u nadležnost Porezne uprave FBiH budu uvršteni Zakon o financijskoj konsolidaciji rudnika uglja u FBiH prema obračunatim, a neuplaćenim javnim prihodima u periodu od 2008. do 2015. godine i Zakon o reguliranju dospjelih, a neuplaćenih obveza po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje i osiguranje od nezaposlenosti rudnika uglja u Tuzlanskom kantonu. Riječ je o istoj inicijativi koju je Vlada Tuzlanskog kantona dostavljala 2015., 2016., 2017. i 2018. godine.
 
Nakon što je razmotrila inicijativu koju je uputio gradski tržišni i turističko-ugostiteljski inspektor iz Tuzle Fedor Pavlović, Vlada je ocijenila da nema potrebe za davanje autentičnog tumačenja člana 55. stav (2) Zakona o unutrašnjoj trgovini.
 
Vlada smatra da nije potrebno ni autentično tumačenje odredbe člana 22. stav 4. Zakona o radu, što je traženo inicijativom koju je podnio ministar prosvjete, nauke, kulture i sporta u Vladi Hercegovačko-neretvanskog kantona Rašid Hadžović.
 
DONESENE DVIJE UREDBE O ENERGIJSKIM CERTIFIKATIMA
 
Federalna vlada donijela je uredbe o provođenju energijskih audita (provjera) i izdavanju energijskog certifikata i o uslovima za davanje i oduzimanje ovlaštenja za obavljanje energijskih audita i energijsko certificiranje zgrada.
 
Uredbom o provođenju energijskih audita i izdavanju energijskog certifikata uspostavlja se cjelovit sistem energijskih audita koje, s ciljem sticanja saznanja o postojećoj potrošnji energije, provode ovlaštena pravne ili ovlaštene fizičke osobe. Cjelovitim sistemom energijskih audita su obuhvaćene zgrade, njihovi dijelovi ili skupine zgrada koje imaju zajedničke energetske sisteme, redovni auditi sistema centralnog grijanja i sistema klimatizacije, tehnološki procesi, industrijska postrojenja i ostali objekti, uključujući i javne (komunalne) usluge. Uredba utvrđuje i energijske karakteristike, omogućava analiziranje stvarne potrošnje energije i zadovoljenja toplotnog komfora i nivoe usklađenosti tih vrijednosti s potrebnim, kao i propisanim zahtjevima i referentnim vrijednostima. Predviđa i mjere za tehno-ekonomski povoljno poboljšanje energijskih karakteristika.
 
Uredba detaljno uređuje uslove i procedure za obavljanje energijskih audita kao i energijskog certificiranja zgrada, te poslove nezavisne kontrole izdatih izvještaja o energijskim auditima i izdatim certifikatima, a obuhvaćeni su svi zahtjevi koji su utvrđeni u Zakonu o energijskoj efikasnosti u Federaciji BiH.
 
Svrha druge danas donesene uredbe je uspostava cjelovitog sistema ovlašćivanja osoba za obavljanje energijskog audita i energijskog certificiranja zgrada, za obavljanje programa obuke za osobe koje provode energijske audite i energijsko certificiranje zgrada, utvrđivanje sadržaja programa obuke za osobe koje provode energijski audit i energijsko certificiranje zgrada, sadržaja registra nosilaca programa obuke, te uspostava sistema ovlašćivanja osoba za obavljanje redovnih energijskih audita sistema grijanja i sistema klimatizacije, utvrđivanje sadržaja programa obuke i načina i uslova ovlašćivanja za obavljanje programa obuke za osobe koje provode redovne energijske audite sistema grijanja i klimatizacije.
 
Ovom uredbom detaljno su uređeni uslovi i procedure za davanje i oduzimanje ovlasti za obavljanje energijskih audita i energetsko certificiranje zgrada.
 
Donošenjem ovih dviju uredbi bit će riješeni problemi vezani za trenutni pravni vakuum za firme koje je Federalno ministarstvo prostornog uređenja u proteklom periodu ovlastilo za obavljanje energijskih audita i energijsko certificiranje zgrada, a kojima je važenje ovlaštenja isteklo.
 
ZA PLAĆANJE PDV-a NA DONIRANU OPREMU ZA
PRAĆENJE ŠUMSKIH POŽARA 27.600 KM
 
Federalna vlada odobrila je izdvajanje 27.600 KM iz tekuće rezerve Budžeta FBiH za 2018. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u svrhu plaćanja PDV-a na doniranu opremu za uspostavljanje sistema praćenja šumskih požara u FBiH.
 
Opremu za praćenje vozila sa softverskom montažom, s ciljem sprječavanja nastanka i širenja požara u FBiH, donirala je Turska generalna uprava za šumarstvo.
 
SREDSTVA ZA PENZIONISANJE UPOSLENIKA
 
Današnjom Odlukom, Vlada FBiH je odobrila dodjelu dijela sredstava Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije u ukupnom iznosu od 1.470.248,85 KM, namijenjenih za izmirenje dugovanja privrednih društava za neuplaćene doprinose za PIO zaposlenicima koji su stekli uslove za odlazak u penziju, a nije im uplaćen radni staž.
 
Tvornici konfekcije Borac d.d. Banovići - u stečaju odobreno je 71.772,77 KM, za pet zaposlenika, KTK Visoko d.d. Visoko odobreno je 300.794,34 KM za 60 zaposlenika, TTU d.d. Tuzla - u stečaju, 97.861,74 KM za 34 zaposlenika i Hidrogradnji d.d. - u stečaju Vogošća 999.820 KM za 61 zaposlenika.
 
Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije će s korisnicima sklopiti ugovore o dodjeli grant sredstava. Privrednim društvima koja zaključe ugovor, sredstva će biti uplaćena na račun Federalnog zavoda PIO, u skladu s dostavljenim spiskovima zaposlenika koji su stekli uslove i ostvarili pravo za odlazak u penziju.
 
UTVRĐEN SASTAV I BROJ ČLANOVA VIJEĆA ZA RAZVOJNO
PLANIRANJE I UPRAVLJANJE RAZVOJEM FEDERACIJE BiH
 
Federalna vlada utvrdila je sastav i broj članova i način rada Vijeća za razvojno planiranje i upravljanje razvojem Federacije Bosne i Hercegovine, kao i sektorskih vijeća.
 
Članovi Vijeća Federacije su premijer FBiH, zamjenik premijera FBiH - federalni ministar finansija, premijeri/predsjednici vlada svih deset kantona i predsjednik Predsjedništva Saveza općina i gradova FBiH.
 
U radu ovog vijeća učestvuje i direktor Federalnog zavoda za programiranje razvoja ili osoba koju on imenuje.
 
U okviru Vijeća Federacije, po potrebi i na prijedlog nadležnog federalnog ministra, Vlada FBiH osniva sektorska vijeća koja imaju savjetodavnu ulogu u procesima definisanja, implementacije, monitoringa, evaluacije i izvještavanja o realizaciji specifičnih sektorskih prioriteta u FBiH i izradi sektorskih strateških dokumenata. Smjernice za rad sektorskih vijeća donosi Vijeće Federacije u vidu zaključka.
 
Vijećem Federacije predsjedava premijer FBiH, a u slučaju njegove odsutnosti zamjenik premijera.
 
Predsjedavajući Vijeća Federacije predstavlja i zastupa ovo vijeće, inicira razmatranje i raspravu o pojedinim pitanjima, saziva sjednice, predlaže dnevni red, brine o radu Vijeća i potpisuje akte koje ono donosi.
 
Sjednice Vijeća Federacije se održavaju prema potrebi, a najmanje jednom godišnje.
 
Na sjednice, po potrebi, mogu biti pozivani i predstavnici drugih tijela i organizacija, te stručnjaci iz drugih relevantnih područja koji nisu članovi Vijeća, a oni nemaju pravo glasa.
Vijeće donosi preporuke u formi zaključaka koje dostavlja nadležnim institucijama u Federaciji BiH na dalje postupanje, a izvještaj o svome radu podnosi Vladi FBiH.
 
PROGRAM JAVNIH INVESTICIJA 2019.-2021. GODINA
 
Vlada FBiH se upoznala s Programom javnih investicija (PJI) FBiH za razdoblje 2019.-2021. godina, koji obuhvata podatke o ukupno 108 projekata. Njihova ukupna vrijednost je 15.811,87 milijuna KM, od čega se 12.094,20 milijuna KM odnosi na 66 kandidiranih projekata i 3.717,67 milijuna KM na 42 projekata čija je provedba u tijeku.

Od 3.717,67 milijuna KM, kolika je ukupna vrijednost projekata u provedbi, u razdoblju 2019.-2021. godina planirana su ulaganja u ukupnom iznosu od 1.951,32 milijuna KM, od čega u 2019. godini 813,8 milijuna KM. U 2020. godini planirano je ulaganje od 718,02 milijuna KM i u 2021. godini 419,5 milijuna KM.
 
Od ukupno planiranih 913,8 milijuna KM u 2019. godini, najviše sredstava je planirano iz ino izvora (689,33 milijuna KM), i to 652,13 milijuna KM iz kredita i 37,2 milijuna KM iz grantova.
 
Planirano domaće financiranje u ovom razdoblju (2019.-2021.) iznosi 322,37 milijuna KM, od čega u 2019. godini 124,46 milijuna KM, i to iz proračunskih sredstava 33,17 milijuna KM i 89,57 milijuna KM vlastitim financiranjem javnih kompanija.
 
Najviše ulaganja u 2019. godini planirano je u projekte iz sektora cestovnog transporta (491,61 milijuna KM), proizvodnje i snabdijevanje energijom (172,84 milijuna KM) i vodosnabdijevanja i sanitacije (237,27 milijuna KM), što zajedno čini 88,11 posto ukupnih ulaganja u 2019. godini.
 
Kako je Zakonom o proračunima u Federaciji BiH propisano da Federalno ministarstvo financija Vladi Federacije BiH, uz PJI Federacije BiH, dostavlja i programe javnih investicija onih kantona čije su vlade donijele svoj PJI, to je Vladi FBiH dostavljen i PJI Tuzlanskog kantona za period 2019.-2021. godina i PJI Zeničko-dobojskog kantona za razdoblje 2019.-2021. godina.
 
DEVETOMJESEČNO IZVRŠENJE PRORAČUNA
 
Federalna vlada je prihvatila izvješće o izvršenju Proračuna Federacije BiH za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2018. godine, u kojem su ukupno ostvareni prihodi, primici i financiranje iznosili 1.571,1 milijuna KM, što je 53 posto planiranog prema Izmjenama i dopunama Proračuna Federacije BiH za 2018. godinu. Od toga porezni prihodi iznose 1.217,8 milijuna KM, neporezni 255,6 milijuna KM, te primici od financiranja 97,5 milijuna konvertibilnih maraka.
 
U odnosu na isto razdoblje 2017. godine, ukupno ostvareni prihodi bilježe podbačaj od 12 posto, odnosno 220,2 milijuna KM, na što je izravno utjecao primitak od sukcesije u iznosu od 120 milijuna KM (klirinški dug bivšeg SSSR-a) koji je ostvaren u rujnu 2017. godine. Također, u okviru neporeznih prihoda, zabilježeno je manje ostvarenje u iznosu od 87,9 milijuna KM.
 
Ukupno obračunati rashodi i izdaci za devet mjeseci 2018. godine iznose 1.541,7 milijuna KM, što je 52 posto iznosa planiranog Izmjenama i dopunama Proračuna Federacije BiH za 2018. godinu. U odnosu na izvršenje u istom razdoblju 2017. godine, ukupni rashodi i izdaci manji su za četiri posto, ili za 70,5 milijuna KM.
 
Tekući transferi i drugi tekući rashodi obračunati su u iznosu od 719,8 milijuna KM, što je 70 posto planiranog Izmjenama i dopunama Proračuna za 2018. godinu i odnose se najvećim dijelom na redovne mjesečne transfere za socijalna davanja: za MIO 197,7 milijuna KM, za civilne žrtve rata 18,9 milijuna KM, za vojne invalidnine 208 milijuna KM, za dobitnike ratnih priznanja 11,5 milijuna KM i transfer za civilne invalide 104,8 milijuna KM. U okviru transfera za MIO je iznos od 13,6 milijuna KM isplaćen na ime duga spram Federalnog zavoda MIO.
 
IZDVAJANJA IZ TEKUĆE PRIČUVE
 
Na današnjoj sjednici je usvojenno izvješće o odobravanju izdvajanja sredstava iz tekuće pričuve Proračuna FBiH za 2018. godinu, po odlukama Vlade FBiH i rješenjima premijera FBiH i dvoje zamjenika premijera FBiH, za razdoblje od 1.1. do 30.9.2018. godine.
 
Izdvojena sredstava iz tekuće pričuve Vlade FBiH za ovo razdoblje iznose 872.105,81 KM. Ukupno izdvojena sredstva iz tekuće pričuve premijera iznose 37.300 KM, iz tekućih pričuva jednog zamjenika premijera 19.000 KM, a drugog 16.700 KM.
 
PRIHVAĆENO ZADUŽENJE KOD IBRD-a ZA PROJEKT ENERGETSKE EFIKASNOSTI
 
Federalna vlada je prihvatila zaduženje Federacije BiH po Sporazumu o zajmu između BiH i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) za realizaciju projekta „Energetska efikasnost - dodatno finansiranje“, u iznosu do 19.200.000 dolara (16.366.193 eura), što iznosi 60 posto ukupno odobrenih sredstava za BiH koja iznose 32.000.000 dolara (27.276.989 eura).
 
Osnovni cilj i svrha projekta su unapređenje energetske efikasnosti u zgradama javnog sektora i pružanje podrške razvoju i primjeni prilagodljivih modela finansiranja energetske efikasnosti.
 
Zajam je odobren s rokom otplate od 32 godine, sa uključenim sedmogodišnjim grace periodom.
 
ZAJAM ZA IZGRADNJU VODOVODA PLAVA VODA
 
Federalna vlada prihvatila je zaduženje po Okvirnom sporazumu o zajmu između Bosne i Hercegovine i Razvojne banke Vijeća Europe (CEB) za realizaciju projekta izgradnje regionalnog vodovoda Plava voda, u iznosu do 11.000.000 eura.
 
Osnovni cilj i svrha projekta su osiguranje pouzdane, dugoročne opskrbe vodom putem regionalnog sistema vodoopskrbe za općine Travnik, Zenica, Novi Travnik, Vitez i Busovača, zahvaćanjem vode izvorišta Plava voda lociranog u općini Travnik.
 
Zajam se odobrava Federaciji BiH s rokom otplate do 20 godina i petogodišnjim grace periodom.
 
PRIHVAĆENA INFORMACIJA O TRENUTNOM STATUSU PROJEKTA
GASOVODA „JUŽNA INTERKONEKCIJA BiH i HRVATSKA“
 
Vlada FBiH je prihvatila informaciju o trenutnom statusu projekta „Južna intrekonekcija BiH i Hrvatska (gasovod Zagvozd - Posušje - Novi Travnik/Travnik, sa odvojkom za Mostar)“, za koji je analiza troškova i koristi pokazala punu ekonomsku opravdanost njegove realizacije s ciljem obezbjeđenja sigurnosti snabdijevanja prirodnim gasom Federacije BiH/Bosne i Hercegovine, diverzifikacijom pravaca i novih izvora snabdijevanja, te daljeg razvoja novog i proširenja postojećeg tržišta prirodnog gasa.
 
Vlada je upoznata sa sadržajem pripremljenog Prednacrta sporazuma između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske o izgradnji ovog gasovoda koji je dostavilo Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, te cijeni da predstavlja dobar osnov za izradu konačnog teksta Sporazuma.
 
Federalni premijer je zadužen da, uime Vlade, o ovom zaključku i pripremljenom Prednacrtu sporazuma upozna Vijeće ministara BiH radi razmatranja i daljeg postupanja.
 
Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije je obavezano da o ovom zaključku i pripremljenom Prednacrtu upozna Ministarstvo prometa i komunikacija BiH koje je, između ostalog, nadležno za međunarodni i međentitetski promet i infrastrukturu (uključujući cjevovovodni transport i cjevovodnu infrastrukturu) i Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, koje je, između ostalog, nadležno za oblast energije, a radi razmatranja i daljeg postupanja u okviru njihovih nadležnosti.
 
Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije je, također, zaduženo da prati aktivnosti na izradi konačnog teksta sporazuma i da o tome redovno informiše Vladu FBiH.
 
Privredno društvo za proizvodnju i transport gasa BH-Gas d.o.o. Sarajevo je zaduženo da za potrebe sporazuma između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske o izgradnji gasovoda osigura svu neophodnu dokumentaciju i informacije s ciljem definisanja tačke interkonekcije koja je dio sporazuma.
 
BH-Gas je zadužen i da intenzivira aktivnosti s ciljem osiguranja kreditnih aranžmana za finansiranje izgradnje gasovoda.
 
Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije i BH-Gas su obavezani da, svako u okviru svojih nadležnosti, nastavi i druge aktivnosti na realizaciji projekta Južna interkonekcija BiH i Republike Hrvatske koje se, između ostalog, odnose na pripremu investiciono-tehničke dokumentacije. Ministarstvo je dužno da, na osnovu informacija BH-Gasa, redovno informiše Vladu FBiH o napretku aktivnosti.
 
MJERE ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA BILJA
 
Vlada FBiH je usvojila informaciju Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva o stanju u oblasti zdravlja poljoprivrednog bilja u Federaciji BiH u 2017. godini.
 
Ocijenjeno je da je zaštita zdravlja bilja neodvojivi segment cjelokupnog sistema sigurnosti hrane i od posebnog je interesa za Federaciju BiH i Bosnu i Hercegovinu i mora se podići na viši nivo, a obaveze proistekle iz procesa evropskih integracija su prioritet u radu svih federalnih ministarstava i ostalih federalnih organa.
 
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva zaduženo je informaciju sa zaključcima proslijedi svim nadležnim federalnim upravnim organizacijama i kantonalnim vladama radi poduzimanja potrebnih mjera i aktivnosti iz njihove nadležnosti i osiguranja sredstva za provedbu propisa.
 
Vlada je zadužila Federalnu upravu za inspekcijske poslove, Federalni zavod za poljoprivredu Sarajevo i Federalni agromediteranski zavod Mostar da, u roku od 90 dana, Federalnom ministarstvu dostave prijedloge sa obrazloženjima visine naknada za fitosanitarne preglede bilja pri uvozu, na mjestima proizvodnje, za laboratorijske analize i testiranja uzoraka bilja, te određivanje štetnih organizama i za izdavanje biljnih pasoša, s ciljem pripreme propisa o naknadama.
 
Kantonalni organi uprave nadležni za poslove poljoprivrede i organi lokalne samouprave trebaju preduzeti sve mjere iz svoje nadležnosti za unaprjeđenje izvještajno-prognozne službe i osiguranje sredstava za njeno funkcionisanje. Također, moraju uložiti dodatne napore za izvršenje poslova za koje su nadležni u provođenju federalnih propisa.
 
Nadležni kantonalni organi uprave i upravne organizacije trebaju svake godine, a najkasnije do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva dostavljati izvještaje o provođenju Pravilnika o mjerama za sprječavanje širenja i suzbijanje duhanovog štitastog moljca u FBiH i Odluke o mjerama za sprječavanje širenja i uništavanje korovske ambrozije. Izvještaj o provođenju ove odluke obavezni su dostaviti i Federalnom ministarstvu okoliša i turizma.
 
USVOJEN AKCIONI PLAN 2019.-2023.
 
Federalna vlada je usvojila Akcioni plan 2019.-2023. godina za realizaciju Strategije razvoja industrije tekstila, odjeće, kože i obuće u FBiH za period 2013.-2023. godina.
 
Sve nosioce aktivnosti, definisane ovim planom, Vlada je zadužila da neizostavno učestvuju u njegovoj realizaciji i blagovremeno izvještavaju Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije o preduzetim aktivnostima.
 
Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije i Privredna komora FBiH zaduženi su da prate, analiziraju i, jednom godišnje, a po potrebi i češće, izvještavaju Vladu FBiH o provođenju aktivnosti u skladu sa Akcionim planom 2019.-2023. godina.
 
ANALIZA POSLOVANJA ZA 2017. GODINU
 
Vlada FBiH je prihvatila analizu poslovanja privrednih subjekata u Federaciji BiH u 2017. godini, te svim federalnim ministarstvima preporučila da ovaj dokument koriste kao pomoć za rad na unaprjeđenju poslovnog ambijenta privrednih subjekata.
 
Kako je navedeno, na osnovu ankete o radnoj snazi, stopa zaposlenosti je u FBiH u 2017. godini iznosila 40,7 posto i viša je u odnosu na prethodnu za 2,9 posto.
 
U FBiH je lani nastavljen i trend smanjenja stope nezaposlenosti, koja je, u odnosu na prethodnu godinu niža za 5,5 posto i iznosi 20,2 posto.
 
Broj preduzeća u FBiH je u 2017. godini dostigao najviši nivo (22.080). I broj zaposlenih u periodu nakon 2013. godine pokazuje trend rasta, a u 2017. godini je povećan za četiri posto i iznosi 342.912.
 
Ostvareni ukupni prihodi na nivou FBiH su za 7,9 posto viši, dok je neto čista dobit preduzeća (2.021 miliona KM) za 18,6 posto viša u odnosu na 2016. godinu.
 
Udio prihoda ostvarenih od izvoza u ukupnim prihodima je povećan za 0,5 posto i iznosi 15,7 posto. Kao i prethodnih godina, u 2017. godini najviše prihoda od prodaje na stranom tržištu ostvareno je u području prerađivačke industrije (65,6 posto ukupnih prihoda od izvoza), trgovine (9,2 posto), te stručnih, naučnih i tehničkih djelatnosti (7,4 posto od ukupno ostvarenih prihoda od izvoza).
 
Od ukupno 18 analiziranih područja djelatnosti, čista neto dobit je ostvarena u 16, a čisti neto gubitak u samo dva područja djelatnosti. To je znatno povoljnije u odnosu na prethodnu godinu kada je u 14 područja ostvarena neto čista dobit, a u četiri područja neto čisti gubitak. Najveća neto čista dobit u 2017. godini ostvarena je u području trgovine (695,8 miliona KM ili 34,5 posto ukupne u FBiH), u prerađivačkoj industriji (495,3 miliona KM ili 24,5 posto), te građevinarstvu (205,6 miliona KM ili 10,2 posto).
 
OSTALE ODLUKE I ZAKLJUČCI
 
Vlada Federacije BiH danas je donijela Odluku o finansijskoj konsolidaciji privrednog društva Aluminij d.d. Mostar.
 
Na današnjoj sjednici Federalna vlada donijela je Odluku o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekta putem dodjele kredita za 2018. godinu Privrednom društvu Tring d.o.o. Gračanica, u iznosu od 300.000 KM.
 
Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija data je saglasnost za otvaranje namjenskog projektnog računa izvan Jedinstveniog računa Trezora, u skladu s članom 25. stav 2 Zakona o izvršavanju Budžeta FBiH za 2018. godinu.
 
Donesena je i Odluka o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora u Sarajevu Savezu demobilisanih branilaca odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992.-1995. Kantona Sarajevo.
 
Donesena su četiri rješenja o uvođenju u posjed nekretnina eksproprisanih prije isplate naknade za nekretnine, eksproprisane Rješenjem o eksproprijaciji Službe za geodetske i imovinsko-pravne poslove Općine Lukavac. Korisnik ekspropisanih nekretnina je JP Elektroprivreda BiH d.d Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla.
 
Federalna vlada je prihvatila izvještaj o provedbi projekta „Tehnička podrška za unapređenje poslovnog okruženja i institucionalno jačanje“ (ICIS).
 
Danas je usvojen izvještaj o provedbi Projekta registracije nekretnina u Federaciji BiH za period od 1.7. do 30.9.2018. godine.
 
Prihvaćena je informacija Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva o realizaciji postupka finansijske konsolidacije privrednih društava u Federaciji BiH.
 
Vlada je usvojila informacija o statusu objekata koji se vode na popisnoj listi stalnih sredstava Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke i Federalnog ministarstva kulture i sporta.
 
Prihvaćena je i informacija o realizaciji zaključaka Vlade FBiH za period januar - august ove godine. Vlada je zadužila sva federalna ministarstva, uprave, upravne organizacije i druge federalne institucije da eventualne primjedbe dostave Generalnom sekretarijatu Vlade FBiH.
 
Donesen je Zaključak kojim Vlada FBiH prihvata informaciju Službe za zajedničke poslove organa i tijela FBiH o potrebnim prostorijama za smještaj federalnih ministarstava koja imaju sjedište u Mostaru za 2019. godinu.
 
Izmjenom postojećeg Rješenja, Vlada FBiH je za članove Federalnog štaba civilne zaštite imenovala Ljubu Tadić, Dijanu Čamparu, Miru Lazić i Dalilu Efendić.
 
SALKO SELMAN RAZRIJEŠEN ZBOG ISTEKA MANDATA,
SEMIR FEJZIĆ V.D. DIREKTORA RAZVOJNE BANKE FBiH
 
Vlada Federacije BiH je donijela nekoliko odluka o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Razvojne banke FBiH.
 
Tako je data prethodna saglasnost da Salko Selman bude razriješen dužnosti predsjednika Uprave Razvojne banke FBiH, zaključno sa 23.10.2018. godine, zbog isteka mandata.
 
Prethodna saglasnost data je i za razrješenje Marijana Oršolića dužnosti potpredsjednika Uprave ove banke, također zaključno sa 23.10.2018. godine, zbog isteka mandata.
 
Nadzorni odbor RB FBiH dobio je i prethodne saglasnosti da Semir Fejzić bude imenovan za vršioca dužnosti predsjednika Uprave, a Marijan Oršolić za vršioca dužnosti potpredsjednika Uprave Razvojne banke FBiH, oba počevši počev od 25.10.2018. godine i na period do okončanja konkursne procedure, a najduže do dvanaest mjeseci.
 
Ove odluke stupaju na snagu danom donošenja i bit će objavljene u “Službenim novinama Federacije BiH”.
 
Federalna vlada je Nadzornom odboru Razvojne banke FBiH dala prethodnu saglasnost za imenovanje vršioca dužnosti izvršnih direktora do okončanja konkursne procedure, a najduže na period do dvanaest mjeseci. Riječ je o Daliboru Milinkoviću (v.d. izvršnog direktora za projekte i razvoj), Mersihi Slipičević (v.d. izvršne direktorice za upravljanje rizicima) i Seniji Bubić (v.d. izvršne direktorice za podršku poslovanju). Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”.
 
* * *
 
Sjednica Vlade FBiH je završena u 16.45 sati.
Nedjelja,
17. januar 2021.
VIŠE