160. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 25.10.2018.
Dnevni red
1. Usvajanje Zapisnika 159. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 23.10.2018. godine
2. Prijedlog mišljenja o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, čiju su predlagači Azra Hadžić-Bećirspahić i Kasim Mulalić, poslanici u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
3. Prijedlog mišljenja o Inicijativi za izmjene Zakona o penzijskom i invalidskom osiguraju („Službene novine Federacije BiH“, broj: 13/18), koju je podnijela Segmendina Srna-Bajramović delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
4. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za dopunu Zakona o Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine, koju je podnio Klub samostalnih poslanika u Skupštini Tuzlanskog kantona
5. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za davanje autentičnog tumačenja člana 55. stav (2) Zakona o unutrašnjoj trgovini, koju je u parlamentarnu proceduru uputio gosp. Fedor Pavlović, gradski tržišni i turističko-ugostiteljski inspektor iz Tuzle
6. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za davanje autentičnog tumačenja Zakona o radu, koju je u parlamentarnu proceduru dostavio dr. sc. Rašid Hadžović, ministar prosvjete, nauke, kulture i sporta Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona
7. Prijedlog uredbe o provođenju energijskih audita i izdvajanju energijskog certifikata
8. Prijedlog uredbe o uslovima za davanje i oduzimanje ovlaštenja za obavljanje energijskih audita i energijsko certificiranje zgrade
9. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
10. Prijedlozi odluka
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine za razrješenje dužnosti predsjednika Uprave Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine za razrješenje dužnosti potpredsjednika Uprave Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine
c) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine za imenovanje vršioca dužnosti predsjednika Uprave Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine
d) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine za imenovanje vršioca dužnosti potpredsjednika Uprave Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine
e) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine za imenovanje vršioca dužnosti izvršnih direktora Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine
11. Prijedlog odluke o izboru korisnika dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije „Tekući transferi i drugi tekući rashodi - Subvencije javnim preduzećima“
12. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2017. godinu Privrednom društvu SARAJ-KOMERC d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje u iznosu od 290.117,88 KM
13. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2018. godinu Privrednom društvu TRING d.o.o. Gračanica u iznosu od 300.000 KM
14. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za otvaranje posebnog namjenskog projektnog računa Federalnog ministarstva prometa i komunikacija
15. Prijedlog odluke o odobravanju prodaje 2 (dva) motorna vozila Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine
16. Prijedlog odluke o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora u Sarajevu, ulica Ismeta Mujezinovića 22, Savezu demobilisanih branilaca odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992.-1995. Kantona Sarajevo
17. Prijedlog odluke o utvrđivanju sastava i broja članova i načina rada Vijeća za razvojno planiranje i upravljanje razvojem Federacije Bosne i Hercegovine
18. Prijedlog rješenja o davanju preporuke za prijem u državljanstvo Bosne i Hercegovine
19. Prijedlog rješenja o kandidiranju državnih službenika predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine koji će učestvovati u provođenju Dokumenta „Politika o saradnji sa iseljeništvom“
20. Prijedlozi rješenja:
a) Prijedlog rješenja o uvođenju u posjed nekretnina eksproprisanih prije isplate naknade za nekretnine eksproprisane Rješenjem o eksproprijaciji Službe za geodetske i imovinsko-pravne poslove Općine Lukavac (09/2-31-1-761-5/13 od 12.2.2014. godine)
b) Prijedlog rješenja o uvođenju u posjed nekretnina eksproprisanih prije isplate naknade za nekretnine eksproprisane Rješenjem o eksproprijaciji Službe za geodetske i imovinsko-pravne poslove Općine Lukavac (09/2-31-1-755/13/13 od 3.2.2014. godine)
c) Prijedlog rješenja o uvođenju u posjed nekretnina eksproprisanih prije pravosnažnosti rješenja, za nekretnine eksproprisane Rješenjem o eksproprijaciji Službe za geodetske i imovinsko-pravne poslove Općine Lukavac (09/2-31-1-748/13 od 8.2.2018. godine)
d) Prijedlog rješenja o uvođenju u posjed nekretnina eksproprisanih prije isplate naknade za nekretnine eksproprisane Rješenjem o eksproprijaciji Službe za geodetske i imovinsko-pravne poslove Općine Lukavac (09/2-31-1-757/13 od 3.2.2014. godine)
21. Prijedlog rješenja o izmjenama Rješenja o postavljenju komandanta, načelnika i članova Federalnog štaba civilne zaštite
22. Prijedlog programa javnih investicija Federacije Bosne i Hercegovine 2019.-2021. godina, s Prijedlogom zaključka
a) Kantonalni programi javnih investicija s Prijedlogom zaključka
● Program javnih investicija Tuzlanskog kantona 2019.-2021. godina
● Program javnih investicija Zeničko-dobojskog kantona za period 2019.-2021. godina
23. Izvještaj o izvršenju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za period od 1. januara do 30. septembra 2018. godine, s Prijedlogom zaključka
24. Izvještaj o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuća rezerva“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu za period 1.1. do 30.9.2018. godine, s Prijedlogom zaključka
25. Izvještaj o implementaciji Projekta „Tehnička podrška za unapređenje poslovnog okruženja i institucionalno jačanje“ (Projekat ICIS), s Prijedlogom zaključka
26. Dvadeseti tromjesečni izvještaj o provedbi Projekta registracije nekretnina u Federaciji Bosne i Hercegovine, Kredit broj: 5188-BA, za period 1.7.2018.-30.9.2018. godine, s Prijedlogom zaključka
27. Informacija o zaduženju po Sporazumu o zajmu između Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) i Bosne i Hercegovine za realizaciju Projekta “Energetske efikasnosti-dodatno finansiranje”, s Nacrtom odluke o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o zajmu između Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) i Bosne i Hercegovine za realizaciju Projekta “Energetske efikasnosti-dodatno finansiranje”
28. Informacija o kreditu Razvojne banke Vijeća Evrope (CEB) za Projekat “Izgradnja regionalnog vodovoda Plava voda”, s Nacrtom odluke o prihvatanju zaduženja po Okvirnom Sporazumu o zajmu između Razvojne banke Vijeća Evrope (CEB) i Bosne i Hercegovine za realizaciju Projekta “Izgradnja regionalnog vodovoda Plava voda”
29. Informacija o projektu izgradnje gasovoda „Južna interkonekcija BiH i Hrvatska (gasovod Zagvozd - Posušje - Novi Travnik/Travnik sa odvojkom za Mostar)“, s Prijedlogom zaključka
30. Informacija o stanju u oblasti zdravlja poljoprivrednog bilja u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2017. godini, s Prijedlogom zaključka
31. Informacija o realizaciji postupka finansijske konsolidacije u privrednim društvima u Federaciji Bosne i Hercegovine s Prijedlogom zaključka
32. Informacija o statusu objekata koji se vode na popisnoj listi stalnih sredstava Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke i Federalnog ministarstva kulture i sporta, s Prijedlogom zaključka
33. Informacija o realizaciji zaključaka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za period januar-august 2018. godine, s Prijedlogom zaključka
34. Informacija o aktivnostima po zaduženjima iz Zaključka V. broj: 1156/2018 od 21.9.2018. godine (obaveza Službe za zajedničke poslove organa i tijela FBiH da pruži tehničku pomoć korisnicima koji plaćaju zakup u zgradi “Uniprometa” d.d. Sarajevo u vezi s preseljenjem, te da raskine ugovore o zakupu koje ima zaključene sa Uniprometom) i zaduženjima iz tačke 4. Zaključka V. broj: 1093/2018 od 06.09.2018. godine (obaveza Službe za zajedničke poslove organa i tijela FBiH da za Vladu FBiH pripremi Informaciju o planu preseljenja korisnika koji plaćaju zakup u zgradi “Uniprometa” d.d. Sarajevo)
35. Informacija o potrebnim prostorima za smještaj federalnih ministarstava koja imaju sjedišta u Mostaru za period januar-decembar 2019. godine, s Prijedlogom zaključka
36. Akcioni plan 2019-2023. godina za realizaciju „Strategije razvoja industrije tekstila, odjeće, kože i obuće“ u Federaciji Bosne i Hercegovine za period 2013-2023. godina, s Prijedlogom zaključka
 
37. Mišljenje na Investicioni elaborat IE-014 za proizvodnju elemenata dopunskog punjenja minskog programa, a u svrhu izdavanja saglasnosti Vlade Federacije BiH za uvođenje proizvodnje u postojećem privrednom društvu „OMC“ d.o.o. Vogošća, s Prijedlogom teksta saglasnosti Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za uvođenje proizvodnje naoružanja i vojne opreme u postojećem privrednom društvu „OMC“ d.o.o. Vogošća
38. Prijedlog odgovora na Preporuku u predmetu po Prigovoru Bošnjak Marinka, broj: P-83/18 od 21.3.2017. godine (imenovanje člana Upravnog odbora Neovisnog operatera sistema u Bosni i Hercegovini iz Federacije Bosne i Hercegovine)
39. Analiza poslovanja privrednih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine 2017. godini, s Prijedlogom zaključka
40. Prijedlog odluke o finansijskoj konsolidaciji privrednog društva „Aluminij“ d.d. Mostar
Subota,
16. januar 2021.
VIŠE