158. sjednica Vlade Federacije BiH

, 19.10.2018.
Saopćenje o radu


ZAKLJUČCI O MOSTARSKOM ALUMINIJU
 
Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, usvojila informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o stanju u Aluminiju d.d. Mostar i zadužila ovo privredno društvo i JP Elektroprivredu HZ-HB Mostar da pokrenu aktivnost reprograma duga.
 
U informaciji je navedeno da zbog neizmirenih dugovanja prema sudionicima na tržištu električne energije u BiH (NOS, OIEiEK, Elektroprenos) ovom društvu prijeti realna opasnost od gašenja proizvodnje nakon 21.10.2018. godine zbog isključenja sa elektroenergetske mreže.
 
Ova dugovanja nastala su kao posljedica iznimno visokih troškova električne energije i ključnih sirovina (glinica, koks, smola) i dovela su preduzeće u situaciju neodrživog poslovanja usljed nedostatka likvidnosti. Usporedbe radi, u septembru 2018. u odnosu na septembar 2017.  godine trošak električne energije je veći za 4,3 miliona KM, a trošak glinice za 6,2 miliona KM, dok je cijena metala na Londonskoj berzi manja za 29 eura.
 
U informaciji je navedeno i da je, uz sve rizike vezane za tržišna kretanja, Aluminij izložen brojnim drugim rizicima vezanim za akumulirana dugovanja i nedostatna finansijska sredstva, te da 85 posto ukupnih troškova čine električna energija i osnovne sirovine i materijali.
 
Obaveze ovog društva po kreditima i prema dobavljačima sa 30.9.2018. godine iznose 344.615.922 KM i to prema komercijalnim bankama 23.426.289 KM, krediti pravne osobe 188.412.142 KM i tekuće obveze - dobavljači 132.777.491 KM. Sa ovim datumom Aluminij ima ukupne obveze prema JP EP HZHB po osnovu starih dugovanja u iznosu od KM 181.311.459,62 KM. Mjesečno za servisiranje kreditnih obaveza po sporazumu Društvo izdvaja 1.620.000 KM koji su veliki teret za njegovu likvidnost. Zbog ovih obveza blokiran je račun od strane Elektroprenosa BiH.
 
Od 21.10.2018 Aluminij d.d. Mostar nema opskrbljivača električnom energijom, a nisu plaćeni doprinosi od februara 2018. godine.
 
Ako se uzmu u obzir trenutne cijene samo dvije ključne rashodovne stavke (električna energija i glinica), analiza pokazuje kako je trošak samo električne energije i glinice veći od prosječne prodajne cijene, te ovo društvo ne može poslovati uz takve cjenovne parametre.
 
Sagledavajući trenutnu cijenu glinice, može se reći da je na historijski najvišoj razini i u skladu s najavama na tržištu, očekuje se njezino postupno snižavanje. U prvoj polovici oktobra 2018. godine, već su primjetni trendovi snižavanja i vraćanja u donekle prihvatljive poslovne okvire. Niža cijena glinice osjetit će se na poslovanju Aluminija d.d. Mostar u novembru, ukoliko bude poslovao u tomu razdoblju.
 
Trenutno, Aluminij je dužan za isporučenu električnu energiju u 2018. godini 36.711.287 KM, od čega NOS-u BiH 3.627.878 KM, OIEiEK 4.556.683 KM, Elektroprenosu 4.590.410 KM i Elektroprivredi HZHB 23.936.315 KM.  
 
Dugovanja po osnovu doprinosa i poreza iz i na plaće, na dan 31.8.2018. godine iznose 5.676.208,92 KM, navedeno je informaciji Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije.
 
Vlada je danas zadužila Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije i Federalno ministarstvo finansija da razmotre mogućnost osiguranja sredstava (garancija) kod banaka za Aluminij s ciljem nabavke električne energije i sirovina neophodnih za proces proizvodnje.
 
Aluminij d.d. Mostar Vlada je zadužila da osigura sve mogućnosti uštede i da, u skladu s tim, sačini prijedlog mjera.
 
Vlada traži od Aluminija da, putem Uprave i Nadzornog odbora, pokrene proceduru finansijske konsolidacije društva u skladu sa Zakonom o konsolidaciji privrednih društava u FBiH i Uredbom o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u FBiH.
 
Imajući u vidu trenutno stanje u Aluminiju, Vlada je zadužila Upravu i Nadzorni odbor da nađu revizorsku kuću koja će izvršiti reviziju poslovanja Aluminija. S tim u vezi, danas je pokrenuta je inicijativa da Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije i Federalno ministarstvo finansija pripreme odluku o izdvajanju 1.100.000 KM iz tekuće rezerve za angažovanje revizorske kuće koja će napraviti dubinsku analizu stanja u ovoj kompaniji, te za druge troškove.
 
Nadzorni odbor i Upravu Aluminija Vlada je zadužila da Federalnom mjinistarstvu energije, rudarstva i industrije dostave podatke o potrebnoj količini električne energije za rad Aluminija u takozvanom „toplom režimu“, kao i sveukupnu proceduru eventualnog gašenja svih ćelija. Potrebna je procjena vremena i način na koji to može biti urađeno, potrebna količina električne energije i procjena prihoda i rashoda za taj period.
 
UTVRĐEN NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA
O PRODAJI STANOVA NA KOJIMA POSTOJI STANARSKO PRAVO
 
Vlada Federacije BiH je utvrdila Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo. Jedna od temeljnih novina odnosi se na smanjenje sa 70 posto na 30 posto sredstava ostvarenih prodajom stanova koje su općine obvezne doznačavati kantonalnim fondovima za izgradnju stanova za članove obitelji šehida i poginulih branitelja, ratne vojne invalide, razvojačene branitelje i prognane osobe.
 
Nova je i odredba po kojoj nositelj prava iz kupoprodajnog ugovora koji je zaključio pravno obvezujući ugovor, a napustio stan u FBiH i nakon toga iz istog stambenog ili novoosnovanih stambenih fondova oružanih snaga država nastalih iz bivše SFRJ stekao novo stanarsko ili pravo koje odgovara tom pravu, te je stjecanjem novog stana raskinut ugovor o otkupu stana u FBiH, i nema pravo na povrat stana ni prava upisa vlasništva nad tim stanom, sada ima pravo na naknadu od Federacije BiH, u iznosu sredstava uplaćenih po ugovoru uvećanih za pripadajuću kamatu po viđenju.
 
Nositelju prava iz kupoprodajnog ugovora koji je nakon 14. prosinca 1995. godine ostao u službi u oružanim snagama izvan teritorija Bosne i Hercegovine, a nije stekao novo stanarsko ili pravo koje odgovara tome pravu, umjesto upisa prava vlasništva po zaključenom ugovoru ima pravo na naknadu od FBiH utvrđenu u skladu sa člankom 18. Zakona, umanjenu za amortizaciju po stopi od jedan posto godišnje.
 
Isto pravo ima i nositelj stanarskog prava ili njegov bračni drug koji nije zaključio pravno obvezujući ugovor o otkupu, a nije stekao novo stanarsko ili pravo koje odgovara tom pravu, a čiji je zahtjev za povrat stana odbijen u sukladno članku 3a. Zakona o prestanku primjene Zakona o napuštenim stanovima.
 
Nositelj stanarskog prava ili njegov bračni drug koji nije zaključio pravno obvezujući ugovor o otkupu stana, a stekao je novo stanarsko ili pravo koje odgovara tom pravu, nema pravo na povrat stana niti na naknadu od Federacije BiH.
 
Naknade će biti isplaćene u dvije jednake godišnje rate, a zahtjev za naknadu podnosi se u roku od šest mjeseci od stupanja Zakona na snagu.
 
Pravo na zamjenske stanove, osim bivših vlasnika i njihovih zakonskih nasljednika, imaju i pravne osobe koje su upisane kao bivši vlasnici nacionaliziranih stanova, kao i pravne osobe koje su pravni sljednici upisanih bivših vlasnika i koje imaju pravo da zastupaju i predstavljaju bivše vlasnike.
 
U postupku pripreme novog zakona, Federalno ministarstvo prostornog uređenja je osiguralo suglasnost Predsjedništva Skupštine Saveza općina i gradova Federacije BiH, koje je 15.12.2017. godine dostavilo zaključke kojima ističe da postoji zakonski i ustavni temelj za izvršenje odluka domaćih i međunarodnih sudova, te da podržava donošenje ovog zakona.
 
Federalnom ministarstvu su mišljenja, prijedloge i sugestije dostavili Grad Mostar i općine Breza, Bugojno, Kakanj, Bosanska Krupa, Sanski Most, Jajce, Ključ, Novo Sarajevo, Centar Sarajevo i Stari Grad Sarajevo.
 
IZJAŠNJENJA O INICIJATIVAMA
 
Povodom Prijedloga zakona o dopunama Zakona o izvršnom postupku FBiH, koji je u parlamentarnu proceduru uputio zastupnik u Zastupničkom domu Parlamenta FBiH Faruk Ćupina, Vlada FBiH ukazuje da je na 152. sjednici, održanoj 24.7.2018. godine, utvrdila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršnom postupku, koji u članu 4. sadrži izmjenu aktuelnog zakonskog rješenja na način kako je zastupnik Ćupina i predložio.
 
Federalna vlada je mišljenja da je neargumentovano obrazloženje Prijedloga zakona o izmjenama Zakona o stvarnim pravima, kojeg je također podnio zastupnik Faruk Ćupina, te da se radi o dijelu zakonskog teksta koji, po karakteru, pripada prelaznim zakonskim normama koje imaju ograničeno vremensko važenje.
 
Vlada FBiH je ocijenila da nije potrebno davanje izvornog tumačenja odredaba člana 5. stav (1) i člana 3. Porodičnog zakona FBiH, kako je to traženo inicijativom koju je u parlamentarnu proceduru uputio Zajednički odvjetnički ured „Jurišić i Ćulanić“ iz Mostara. Odredbe su dovoljno jasne i precizne. Naime, član 3. jasno propisuje definiciju izvanbračne zajednice, dok član 5. stavak (1) jasno propisuje nadležnost centara za socijalni rad kao organa starateljstva, suda i osoba ovlašćenih za posredovanje, u pružanju stručne pomoći i zaštite prava i interesa djeteta i ostalih članova porodice, za rješavanje sporova između članova porodice, kao i u svim slučajevima poremećenih porodičnih odnosa.
 
Nakon razmatranja zahtjeva za zaštitu prava na lokalnu samoupravu Općine Živinice, Vlada FBiH je mišljenja da su netačni navodi općinskog načelnika da je Zakon o zaštiti od požara i vatrogastvu donesen bez saglasnosti lokalne samouprave, te da je u suprotnosti sa Zakonom o principima lokalne samouprave u FBiH. Naime, Vlada FBiH je na sjednici održanoj dana 26.4.2008. godine zadužila Federalnu upravu civilne zaštite da Nacrt zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu dostavi na mišljenje svim federalnim organima uprave i upravnim organizacijama, kantonima, gradu i općinama. Rasprava je trajala mjesec (od 25.4. do 25.5.2008. godine) i u tom roku su Federalnoj upravi civilne zaštite dostavljena mišljenja iz svih kantona, koja su obuhvatila primjedbe i sugestije općina i gradova. Pri tome Općina Živinice uopće nije dostavila primjedbe i sugestije na Nacrt zakona, te je nejasan zahtjev za zaštitu prava podnesen nakon višegodišnje provedbe Zakona.
 
UREDBA O PROVOĐENJU POSTUPKA DIGITALIZACIJE
ZBIRKI ISPRAVA REGISTRA POSLOVNIH SUBJEKATA
 
Vlada FBiH donijela je Uredbu o provođenju postupka digitalizacije zbirki isprava registra poslovnih subjekata, koja utvrđuje jedinstvenu proceduru za provođenje postupka digitalizacije ovih zbirki u registarskim sudovima u Federaciji BiH.
 
U cilju otklanjanja postojećih barijera u otpočinjanju rada poslovnih subjekata, stoji u obrazloženju Uredbe, Vlada FBiH je, usvajanjem Reformske agende, identifikovala osnovne ciljeve u ovoj oblasti, a oni se odnose na pojednostavljenje procedure registracije poslovnih subjekata i pojeftinjenje procedure, a kroz uspostavu jednošlaterskog sistema poslovanja takozvani “one stop shop”.
 
S tim ciljem, Vlada je utvrdila Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji BiH, koji se trenutno nalazi u parlamentarnoj proceduri. Naime, uspostava jednošalterskog sistema registracije poslovnih subjekata podrazumijeva preciziranje tačnog mjesta na kojem će se odvijati proces registracije, a što će strankama uveliko smanjiti broj aktivnosti i posjećivanja velikog broja institucija.
 
Obzirom da će      ovu reformu u oblasti zakonodavstva pratiti i adekvatne aktivnost u oblasti uvođenja elektronskog poslovanja i registracije poslovnih subjekata, kroz elektronsko uvezivanje svih relevantnih institucija koje učestvuju u procesu registracije, neophodno je, kao prvi korak ovog procesa, digitalizirati arhive registara poslovnih subjekata, kako bi svi relevantni podaci u postupku registracije bili dostupni elektronskim putem.
 
Dakle, uvođenje elektronske registracije poslovnih subjekata putem “one stop shopa” podrazumijeva povezivanje svih nadležnih registracionih sudova u složeni informacioni sistem Federaciji BiH s Poreskom upravom FBiH, Upravom za indirektno oporezivanje, Zavodom za statistiku, općinama i drugim institucijama koje budu u procesu uspostave sistema označene kao relevantne.
 
Uspostavljanje     ovog složenog informacionog sistema podrazumijeva i uspostavljanje jedinstvene baze registra koja služi kao centralno mjesto za pohranjivanje registarskih, evidencijskih i statističkih podataka registarskih sudova, kao i isprava i drugih dokaza pohranjenih u elektronskom obliku u zbirku isprava, te uspostavljanje internetske stranice registra web stranica.
 
Proces digitalizacije zbirke isprava sudskih registara mora biti uređen adekvatnim normativnim rješenjem na privremenoj osnovi dok zakonsko rješenje kojim će se urediti ovaj proces ne bude konačno usvojeno. Također, treba napomenuti da su određene aktivnosti u okviru projekta kojeg finansira Ambasada Velike Britanije, a implementiraju Svjetska banka i IFC, već poduzete, a tiču se obezbjeđenja finansijskih sredstava za proces digitalizacije i angažovanje izvođača radova.
 
ZA PENZIONISANJE RADNIKA 912.283,95 KM
 
Federalna vlada odobrila je dodjelu korisnicima dijela sredstava utvrđenih u Budžetu Federacije BiH za 2018. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije, namijenjenih za subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima. Ova sredstva, u ukupnom iznosu od 912.283,95 KM, bit će uplaćena u svrhu penzionisanja zaposlenika osam privrednih društava.
 
Konjuhu d.d. Živinice - u stečaju odobreno je 145.487,31 KM za uplatu doprinosa za PIO za 21 zaposlenika, Olimpu d.d. Gračanica 148.525,42 KM u svrhu penzionisanja deset zaposlenika, Remontmontaži d.d. Tuzla 68.748,02 KM za uplatu doprinosa za PIO za penzionisanje jedanaest zaposlenika, a Rudstroju d.d. - u stečaju Kakanj 142.670,12 KM za penzionisanje devet zaposlenika.
 
Krivaji-Mobel d.o.o. Zavidovići - u stečaju odobreno je 149.319,93 KM u svrhu penzionisanja 68 zaposlenika, Fortuni d.d. Gračanica - u stečaju 142.203,03 KM za penzionisanje 12 zaposlenika, IRM Company d.o.o. Tuzla 21.361,46 KM za penzionisanje sedam i Rudarinvestu d.o.o. Banovići 93.968,65 KM za penzionisanje pet zaposlenika.
 
Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije će s korisnicima grant sredstava sklopiti ugovore o dodjeli, s definisanim pravima i obavezama.
 
Nakon zaključenja ugovora, a u skladu s dostavljenim spiskovima zaposlenika koji su stekli uslove i ostvarili pravo za odlazak u penziju, sredstva će privrednim društvima biti uplaćena na račun Federalnog zavoda PIO.
 
ZA 19 PROJEKATA TEHNIČKE KULTURE 158.116 KM
 
Vlada FBiH je, po okončanom javnom konkursu koji je raspisalo Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta, utvrdila listu korisnika i raspodjelu dijela prihoda ostvarenih na osnovu naknada za priređivanje igara na sreću, čime je, od dijela prihoda u iznosu od 160.373,86 KM uplaćenih u Budžet Federacije BiH u 2017. godini, odobreno 158.116 KM, za finansiranje 19 programa i projekata iz oblasti promoviranja tehničke kulture.
 
Ovo federalno ministarstvo će, najkasnije u roku od 30 dana od stupanja na snagu ove odluke, zaključiti pojedinačne ugovore o dodjeli sredstava sa svim korisnicima. Ugovori će sadržavati odredbu prema kojoj će biti utvrđena obaveza korisnika da ovom ministarstvu najkasnije do 31.12.2018. dostave izvještaj o namjenskom utrošku sredstava.
 
Korisnici u ugovorenom roku ne dostave izvještaj ili dodijeljena sredstva utroše suprotno propisanim kriterijima, dužni su ih vratiti na zahtjev Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva, te neće moći ostvariti pravo na njihovu dodjelu u naredne tri godine.
 
IZVJEŠĆE O DUGU FEDERACIJE BiH
 
Federalna vlada se upoznala sa izvješćem o dugu za treći kvartal 2018. godine, koje će biti objavljeno na web stranici Federalnog ministarstva financija, te proslijeđeno Parlamentu FBiH radi informiranja.
 
Tijekom trećeg kvartala 2018. godine po osnovi vanjskog duga ukupno je angažirano 44.482.398,60 KM u više valuta i od više kreditora. U ovom kvartalu nije nije bilo novougovorenih kredita po osnovi vanjskog duga.
 
U istom razdoblju, na ime glavnice i kamate, isplaćeno je ukupno 111.071.787,27 KM. Od toga se 90.501.318,48 KM ili 81,48 posto odnosilo sna otplatu glavnice, a 20.570.468,79 KM ili 18,52 posto na troškove kamate.
 
Na dan 30. 9. 2018. godine je vanjski dug iznosio 4.817.925.677 KM ili 2.851.592.772 dolara. Nominalni iznos duga, izražen u domaćoj valuti, manji je od nego u u proteklom kvartalu za 33.039.976 KM ili za 0,68 posto. Dug izražen u dolarima na kraju ovog kvartala, u odnosu na podatak s kraja drugog kvartala, manji je za 39.893.557 dolara ili 1,38 posto.
 
Ukupan unutarnji dug Vlade Federacije BiH je 30.9.2018. iznosio 741.837.371 KM (439.072.378 dolara) i u odnosu na protekli kvartal je manji za 81.396.222 KM ili 9,89 posto.
 
Ukupan dug kojim upravlja i za koji je odgovorna Vlada Federacije BiH je na isti dan iznosio 5.559.763.048 KM ili 3.290.665.150 dolara i manji je nego u u prethodnom kvartalu za 114.436.198 KM (2,02 posto).
 
Ukupan vanjski i unutarnji dug Vlade Federacije BiH, u koji nisu uključene verificirane obveze za koje nisu izdani vrijednosni papiri, niti obveze prema zaposlenicima i dobavljačima bivšeg Federalnog ministarstva obrane i Vojske Federacije, iznosi 5.531.330.900 KM ili 3.273.836.973 dolara i manji je u odnosu na dug iz proteklog kvartala za 122.835.694 KM ili 2,17 posto.
 
PODRŽANA INICIJATIVA ZA KREDIT
 
Vlada FBiH je podržala inicijativu da kreditnim zaduženjem kod Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) budu osigurana sredstva za realizaciju Projekta IX transverzala - poddionica III (Rondo - Ulica Safeta Zajke, zajedno sa vezom IX transverzale s LOT-om 2C Sarajevske obilaznice) u iznosu od 3.000.000 eura.
 
Prihvatila je i informaciju o ovom kreditu, kao osnova za vođenje pregovora, te zadužila Federalno ministarstvo finansija, te ministarstva finansija i saobraćaja Kantona Sarajevo da u tim za pregovore o imenuju ovlaštene predstavnike.
 
Konačna odluka o zaduženju bit će donesena po okončanju pregovora sa EBRD-om, s kojim će biti utvrđeni konačni uvjeti kreditnog zaduženja, za koji će krajnji dužnik biti Kanton Sarajevo.
 
Federalno ministarstvo finansija će Vladi FBiH podnijeti informaciju o pregovorima i tekst usaglašenog Ugovora između BiH i EBRD-a, a današnji zaključak dostaviti Ministarstvu finansija i trezora BiH radi provođenja dalje procedure u vezi s kreditnim zaduženjem.
 
O ZAHTJEVU OPĆINSKOG SUDA U TRAVNIKU
 
Vlada FBiH je prihvatila informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije povodom zahtjeva Općinskog suda u Travniku za davanje prethodne saglasnosti za otvaranje stečajnog postupka nad privrednim društvom PS Vitezit d.o.o. Vitez.
 
Vlada u cijelosti podržava dosadašnje odluke Općinskog suda u Travniku o odbijanju prijedloga za otvaranje stečajnih postupaka nad privrednim društvima namjenske industrije zbog “nepostojanja pravnog interesa predlagatelja dok se stečajni dužnik nalazi u postupku finansijske konsolidacije”, a ne zbog uskraćivanja saglasnosti federalnog ministra energije iz člana 5. stav 5) Zakona o stečajnom postupku.
 
Federalnog ministra energije, rudarstva i industrije Vlada je zadužila da ovaj zaključak dostavi Općinskom sudu u Travniku, te da Sud obavijesti da je na snagu stupio Zakon o izmjeni Zakona o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u Federaciji BiH, kojim je rok za finansijsku konsolidaciju produžen do 10.7.2019. godine.
 
EFEKTI KONSOLIDACIJE PRIVREDNIH DRUŠTAVA
 
Usvojivši danas informaciju o realizaciji odluka o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u FBiH, Vlada FBiH je zadužila Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije da prati, analizira i najmanje jedanput godišnje izvještava o provođenju donesenih odluka o finansijskoj konsolidaciji.
 
Naime, Vlada je donijela osam odluka o izmjeni odluka o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u FBiH, od kojih je jedna, za privredno društvo Helios d.d. Banovići, prestala da važi. Važeće su odluke za šest privrednih društava iz oblasti namjenske industrije i Konfekciju Borac d.d. Travnik.
 
Na osnovu dostavljenih izvještaja, pozitivni efekti primjene Zakona o finansijskoj konsolidaciji u FBiH ogledaju se u povećanju ukupnog prihoda i dobiti, zbrinjavanju radnika, prohodnosti transakcijskog računa, stabilnijem poslovanju (zaustavljanje mnogih sudskih postupaka), smanjenju obaveza (potpisivanjem sporazuma s dobavljačima), redovnom izmirivanju tekućih obaveza, mogućnosti dogovaranja odgođenog plaćanja sa dobavljačima, sticanju novih tržišta, zaključivanju novih ugovora, te pokretanju razvojnih projekata.
 
Pokazatelji efekata realizacije odluka o finansijskoj konsolidaciji iskazani su i u izvještaju o poslovanju privrednih društava namjenske industrije registrovanih FBiH za 2017. godinu, koji je Vlada usvojila na 156. sjednici održanoj 13.9.2018. godine.
 
PRETHODNO RIJEŠITI PITANJE GRANICE
 
Federalna vlada je prihvatila informaciju Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva o Nacrtu sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o saradnji u oblasti održivog upravljanja prekograničnim vodama.
 
Federalna vlada podržava stav da je potrebno prethodno riješiti pitanje međudržavne granice između BiH i Republike Srbije i raspodjele hidroenergetskih resursa na toj granici, te nakon toga ići u dalju proceduru s predloženim Sporazumom.
 
Zaduženo je Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva da, u koordinaciji sa Federalnim ministarstvom energije, rudarstva i industrije, Federalnim ministarstvom okoliša i turizma i agencijama za vode, prati dalje aktivnosti na usaglašavanju bilateralnog sporazuma u oblasti vodoprivrede između BiH i Republike Srbije, i informiše Vladu Federacije o ovim aktivnostima.
 
USVOJENA INFORMACIJA FMUP-a
 
Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici, usvojila informaciju Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova o zahtjevima za upis podataka u matične evidencije koji se odnose na životne zajednice istospolnih parova.
 
Na prijedlog Federalnog ministarstva pravde, Federalna vlada će imenovati interresornu radnu grupu koja će analizirati propise u okviru kojih istospolni parovi iz životne zajednice mogu ostvarivati prava koja proizilaze iz Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, te predložiti propise koje je potrebno donijeti na području Federacije BiH.
 
O PRESTANKU RADA FONDA ZA POMOĆ NASTRADALIM PODRUČJIMA
 
Vlada FBiH je prihvatila informaciju o provedenim aktivnostima u postupku prestanka rada Federalnog fonda za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće na teritoriji FBiH.
 
Povjerenik Vlade FBiH za provođenje ovog postupka zadužen je da pripremi Prijedlog odluke o prestanku važenja jedanaest nerealiziranih odluka Upravnog odbora Fonda u ukupnom iznosu od 1.705.000 KM. Također, dužan je da za narednu sjednicu pripremi Prijedlog odluke o poništenju tri odluke Upravnog odbora za općinu Maglaj u ukupnom iznosu od 1.396.000 KM.
 
OSTALE ODLUKE I ZAKLJUČCI
 
Na današnjoj sjednici Federalna vlada je Vladi Bosansko-podrinjskog kantona dala saglasnost za ustupanje dijela zemljišta u kasarni Šišeta.
 
Saglasnost je data i za utvrđivanje ukupnog broja policajaca u sudskoj policiji Federacije BiH.
 
Vlada FBiH usvojila je zaključak o implementaciji Akcionog plana za realizaciju projekta „Razvoj malog i srednjeg poduzetništva u FBiH“ za 2017. godinu Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta.
 
Usvojeni su izvještaji o realizaciji godišnjih planova rada federalnih ministarstava i drugih organa federalne uprave, federalnih upravnih organizacija i institucija za period april - juni 2018. i o radu Komisije za Program javnih investicija FBiH za period januar - juni 2018. godine.
 
Vlada FBiH je prihvatila informaciju Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta o provođenju Akta o malim i srednjim preduzećima (SBA procjena 2016.-2019.).
 
Na sjednici je odobren izvještaj o radu Agencije na nadzor osiguranja Federacije BiH za 2017. godinu.
 
Današnjom Odlukom, Vlada je nekategorizovanu cestu na dionici prolaza magistralne ceste kroz tunel „Crnaja“, razvrstala se kao dio magistralne ceste M-17.
 
KADROVSKA RJEŠENJA
 
Vlada FBiH je donijela odluke o o kriterijima i o raspisivanju javnog oglasa za izbor i imenovanje direktora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje. U Komisiju za provođenje postupka izbora kandidata za direktora Federalnog zavoda PIO imenovani su Mirela Talović (predsjednica), Lejla Džanko, Mirjana Vučić, Širaza Brka i Saida Kastrat (članice).
 
Vlada FBiH dala je Skupštini Sarajevo-osiguranja d.d. Sarajevo prethodne saglasnosti za razješnjenje Midhata Kule i Merime Maslo dužnosti članova Nadzornog odbora Sarajevo-osiguranja d.d. Sarajevo, zbog isteka mandata, kao i da za članove Nadzornog odbora, uime državnog kapitala, budu imenovani Mario Glibić, Amir Dedić, Vahidin Omanović, Ifeta Fazlić i Irma Borovac.
 
Za učešće u radu i odlučivanju na skupštinama dioničara, Federalna vlada je opunomoćila Nusretu Čerkez (Union banka d.d. Sarajevo), Marinka Bošnjaka (Konfekcija Borac d.d. Travnik i ArcelorMittal Zenica d.o.o) i Amadea Mandića (JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. Sarajevo).
 
* * *
 
Sjednica Vlade FBiH je završena u 11.40 sati.
Nedjelja,
24. januar 2021.
VIŠE