158. sjednica Vlade Federacije BiH

, 19.10.2018.
Dnevni red
Dnevni red 158. sjednice Vlade FBiH koja se održava danas u Sarajevu
 
1. Usvajanje Zapisnika 157. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 21.9.2018. godine i Zapisnika 122. hitne sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 25.9.2018. godine
2. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Union banka d.d. Sarajevo
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Union banka d.d. Sarajevo
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Union banka d.d. Sarajevo
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva Union banka d.d. Sarajevo
3. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Konfekcija „Borac“ d.d. Travnik
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Konfekcija „Borac“ d.d. Travnik
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Konfekcija „Borac“ d.d. Travnik
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva Konfekcija „Borac“ d.d. Travnik
4. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva ArcelorMittal Zenica d.o.o.
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva ArcelorMittal Zenica d.o.o.
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva ArcelorMittal Zenica d.o.o.
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva ArcelorMittal Zenica d.o.o.
5. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Međunarodni aerodrom „SARAJEVO“ d.o.o. Sarajevo
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Međunarodni aerodrom „SARAJEVO“ d.o.o. Sarajevo
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Međunarodni aerodrom „SARAJEVO“ d.o.o. Sarajevo
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva Međunarodni aerodrom „SARAJEVO“ d.o.o. Sarajevo
6. Prednacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo
7. Prijedlog mišljenja o Prijedlogu zakona o dopunama Zakona o izvršnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine, kojeg je po skraćenom postupku predložio Faruk Ćupina, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
8. Prijedlog mišljenja o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stvarnim pravima Federacije Bosne i Hercegovine, koji je po skraćenom postupku podnio Faruk Ćupina, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
9. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za davanje autentičnog tumačenja odredbe člana 5. stav (1) i odredbe člana 3. Porodičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, koju je podnio Zajednički odvjetnički ured „Jurišić i Ćulanić“ iz Mostara
10. Prijedlog mišljenja o Zahtjevu načelnika Općine Živinice za zaštitu prava na lokalnu samoupravu Općine Živinice, u vezi s članom 114. Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu
11. Prijedlog uredbe o provođenju postupka digitalizacije zbirki isprava registra poslovnih subjekata
12. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije
13. Prijedlozi akata za provođenje procedure izbora i imenovanja direktora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje
a) Prijedlog odluke o kriterijima za izbor i imenovanje direktora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje
b) Prijedlog odluke o raspisivanju javnog oglasa za izbor i imenovanje direktora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje
c) Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za direktora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje
d) Prijedlog teksta javnog oglasa za izbor i imenovanje direktora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje
14. Prijedlog odluke o izboru korisnika dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije „Tekući transferi i drugi tekući rashodi - Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima“ za uplatu doprinosa za PIO/MIO u svrhu penzionisanja zaposlenika
15. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o davanju saglasnosti Upravi Privrednog društva „Operator-Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo za pokretanje i uknjižbu imovine na terminalima tečnih tereta Bihać, Blažuj, Mostar i Živinice
16. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke
17. Prijedlog odluke o utvrđivanju liste korisnika i raspodjeli dijela prihoda ostvarenih na osnovu naknada za priređivanje igara na sreću
18. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Vladi Bosansko-podrinjskog kantona za ustupanje dijela zemljišta u kasarni „Šišeta“
19. Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava s podračuna evidentiranog na jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija-Federalnog ministarstva financija JU Centar za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine
20. Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava s podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (50.310 KM)
21. Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava s podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (38.250 KM)
22. Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava iznad iznosa planiranog u Budžetu Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu, a do visine uplaćenih sredstava po Projektu „Osiguranje finansijske održivosti obuke za zaposlenike i izabrane zvaničnike u jedinicama lokalne samouprave u Federaciji BiH“
23. Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava s posebnog namjenskog transakcijskog računa „Efektivno upravljanje projektima za sektor voda u Bosni i Hercegovini u skladu sa EU procedurama“ otvorenog kao podračun u okviru JRT Agenciji za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine
24. Prijedlozi odluka
a) Prijedlog odluke o utvrđivanju ukupnog broja sudskih policajaca u Sudskoj policiji Federacije Bosne i Hercegovine
b) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Sudske policije u Federaciji Bosne i Hercegovine
25. Prijedlog rješenja o kandidiranju državnih službenika predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine koji će učestvovati u provođenju Dokumenta „Politika o saradnji sa iseljeništvom“
26. Prijedlog rješenja u postupku po žalbi DEFTER d.o.o. Sarajevo
27. Kvartalni izvještaj o dugu Q3/2018, s Prijedloga zaključka
28. Izvještaj o radu Komisije za Program javnih investicija Federacije Bosne i Hercegovine za period januar - juni 2018. godine, s Prijedlogom zaključka
29. Izvještaj o implementaciji Akcionog plana za realizaciju Projekta „Razvoj malog i srednjeg preduzetništva u Federaciji Bosne i Hercegovine“ za 2017. godinu, s Prijedlogom zaključka
30. Izvještaj o realizaciji godišnjih planova rada federalnh ministarstava i drugih organa federalne uprave, federalnih upravnih organizacija i federalnih institucija, za period april-juni 2018. godine, s Prijedlogom zaključka
31. Izvještaj o radu Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu, s Prijedlogom zaključka
32. Mišljenje Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije na Zahtjev za proširenje (dopunu) proizvodnje oružja kalibra manjeg od 20 mm u privrednom društvu “IGMAN” d.d. Konjic, s Prijedlogom teksta saglasnosti Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za proširenje (dopunu) proizvodnje oružja kalibra manjeg od 20 mm u privrednom društvu “IGMAN” d.d. Konjic
33. Mišljenje Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije na Zahtjev za davanje saglasnosti Privrednom društvu „Bratstvo-Holding“ d.d. Novi Travnik za obavljanje djelatnosti proizvodnje i remonta naoružanja i vojne opreme u postojećem društvu, s Prijedlogom teksta o odbijanju Zahtjeva za izdavanje saglasnosti
34. Informacija o kreditu Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za „Projekat IX transverzala poddionica III (Rondo-Ulica Safeta Zajke zajedno sa vezom IX-E transverzalne s LOT-om 2C „Sarajevske obilaznice“)“, sa Inicijativom za pokretanje kreditnog zaduženja s Prijedlogom zaključka
35. Informacija povodom Zahtjeva Općinskog suda u Travniku za davanje prethodne saglasnosti za otvaranje stečajnog postupka nad privrednim društvom PS „Vitezit“ d.o.o. Vitez, s Prijedlogom zaključka
36. Informacija Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o realizaciji odluka o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u Federaciji Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka
37. Informacija o trenutnom stanju u Privrednom društvu Aluminij d.d. Mostar, s Prijedlogom zaključka
38. Informacija o „Nacrtu sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o saradnji u oblasti održivog upravljanja prekograničnim vodama“, s Prijedlogom zaključka
39. Informacija o implementaciji Akta o malim i srednjim preduzećima (SBA procjena 2016.-2019.), s Prijedlogom zaključka
40. Informacija o realizaciji Drugog projekta upravljanje čvrstim otpadom, s Prijedlogom zaključka
41. Informacija o zahtjevima za upis podataka u matične evidencije koji se odnose na životne zajednice istospolnih parova, s Prijedlogom zaključka
42. Informacija o aplikaciji podnesenoj Evropskom sudu za ljudska prava u predmetu ap. br. 81142/17 Iva Beljan protiv Bosne i Hercegovine i Prijedlogu Evropskog suda da se predmetni slučaj riješi zaključenjem prijateljske nagodbe, s Prijedlogom zaključka
43. Informacija o provedenim aktivnostima u postupku prestanka rada Federalnog fonda za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka
a) Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju lica za provođenje postupka prestanka rada Federalnog fonda za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine
44. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Skupštini Sarajevo-Osiguranja d.d. Sarajevo za razrješenje dužnosti članova Nadzornog odbora Sarajevo-Osiguranja d.d. Sarajevo ispred državnog kapitala
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Skupštini Sarajevo-Osiguranja d.d. Sarajevo za imenovanje članova Nadzornog odbora Sarajevo-Osiguranja d.d. Sarajevo ispred državnog kapitala
45. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava namijenjenih za finansiranje razvojnih projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine za privatna preduzeća iz oblasti namjenske industrije
46. Prijedlog odluke o izmjenama i dopuni Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Akcioni plan strategije okoliša“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma
47. Prijedlog odluke o razvrstavanju nekategorizirane ceste dionica prolaz magistralne ceste kroz tunel „Crnaja“ u magistralnu cestu sa oznakom M-17
Ponedjeljak,
18. januar 2021.
VIŠE