157. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 21.09.2018.
Saopćenje o radu


157. SJEDNICA VLADE FEDERACIJE BiH:
 
PRIHVAĆEN ZAJAM ZA IZGRADNJU NOVIH KILOMETARA AUTOCESTE NA KORIDORU Vc
 
Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Mostaru, prihvatila zaduženje Federacije BiH po Ugovoru o zajmu između Bosne i Hercegovine i Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za realizaciju Projekta Koridor Vc - Dio 3, u iznosu do 180.000.000 eura.
 
Sredstva su namijenjena za izgradnju dionica autoceste, po međunarodnim standardima, između Poprikuša i Nemile, dužine 5,1 km, zatim tunela Ivan, dužine oko dva km, te dionice autoceste između petlje Mostar Jug i tunela Kvanj, dužine 8,7 km.
 
Rok otplate zajma je jedanaest godina, uz četverogodišnje grace razdoblje, te datumima plaćanja glavnice i kamata 31. ožujka i 30. rujna svake godine.
 
U Odluci o prihvatanju zaduženja potvrđeno je da je razmatrana dokumentacija prihvatljiva za FBiH, a posebno Nacrt ugovora o zajmu između BiH i EBRD-a, Nacrt Ugovora o podršci projekta između FBiH i EBRD-a, Nacrt ugovora o implementaciji projekta između JP Autoceste FBiH i EBRD-a, te usuglašeni zapisnik s pregovora.
 
Sredstva će, na osnovu zajma, biti prenesena Autocestama FBiH, kao krajnjem korisniku i dužniku po ovom kreditnom zaduženju.
 
U razdoblju provedbe ovog projekta, u federalnom proračunu nije potrebno osigurati financijska sredstva za njegovo dodatno sufinanciranje.
 
Federalno ministarstvo financija će sa Autocestama FBiH usuglasiti i sklopiti Podugovor o zajmu kojim će, u svrhu redovite otplate, biti definirani uvjeti vraćanja sredstava.
 
Za potpisivanje Supsidijarnog sporazuma i odgovarajućeg Podugovora o zajmu ovlašćena je federalna ministrica financija.
 
REALIZACIJA UGOVORA O KUPOPRODAJI ZGRADE ENERGOINVESTA
 
Na današnjoj sjednici Vlada FBiH je usvojila informaciju o realizaciji obaveza i prava iz Ugovora o kupoprodaji zgrade Energoinvesta za trajni smještaj Vlade Federacije BiH u Sarajevu.
 
Vlada FBiH danas je zadužila Generalni sekretarijet Vlade FBiH da Federalnom ministarstvu finansija uputi zahtjev za pripremu prijedloga odluke o preraspodjeli sredstava iz Budžeta FBiH za 2018. godinu sa Službe za zajedničke poslove organa i tijela FBiH na poziciju Tekuće rezerve Vlade FBiH. Federalno ministarstvo financija obavezano je da ovu odluku pripremi odmah.
 
Po donošenju Odluke o odobravanju izdvajanja sredstva iz Tekuće rezreve, Generalni sekretarijat je zadužen da odmah plati prvi dio kupoprodajne cijene u iznosu od deset miliona KM, po Ugovoru o kupoprodaji zgrade Energoinvesta za trajni smještaj Vlade FBiH u Sarajevu od 29.8.2018. godine.
 
Ovi zaključci doneseni su nakon Rješenja Općinskog suda u Sarajevu - Zemljišnoknjiški ured - od 11.9.2018. godine po kojem je, a na osnovu Ugovora o kupoprodaji od 29.8.2018 godine, dozvoljena uknjižba predbilježbe prava vlasništva na objektu poslovne zgrade Energovinvesta, sa Energoinvesta, kao prodavca sa 1/1, u korist Vlade FBiH, kao kupca.
 
U obrazloženju Rješenja je navedeno i da je uvidom u zemljišnu knjigu i priloženu dokumentaciju utvrđeno da je prodavac (Energoinvest) upisan kao vlasnik nekretnine koja je predmet kupoprodaje, te da su ispunjene sve pretpostavke za upis Federalne vlade kao vlasnika ovog objekta.
 
UREDBA O ORGANIZOVANJU FEDERALNIH SPECIJALIZIRANIH JEDINICA CIVILNE ZAŠTITE
 
Federalna vlada je donijela Uredbu o organizovanju federalnih specijaliziranih jedinica civilne zaštite, koja utvrđuje zadatke, područje djelovanja, način popune ljudstvom i materijalno-tehničkim sredstvima, obučavanje i osposobljavanje, finansiranje i druga značajna pitanja za ove jedinice.
 
Specijalizirane jedinice će izvoditi složenije spasilačke intervencije koje zahtijevaju brzu i efikasnu akciju spašavanja života i zdravlja ljudi i materijalnih dobara u svim slučajevima kada organizovane snage zaštite i spašavanja nisu dovoljne.
 
Ove jedinice bit će organizovane kao snage za potragu i spašavanje u ljetnim i zimskim uvjetima, iz ruševina, na i pod vodom, od radioloških, hemijskih i bioloških opasnosti, za uklanjanje i uništavanje eksplozivnih sredstava, izvlačenje povrijeđenih ili poginulih iz minskih polja, ispumpavanje vode pumpama velikog kapaciteta, za prečišćavanje vode, za gašenje požara otvorenog prostora i za spašavanje i podršku iz zraka.
 
Organizovanje specijaliziranih jedinica Federalne uprave civilne zaštite će vršiti po fazama kada se stvore odgovarajući kadrovski i materijalni uvjeti, a jedinice za spašavanje i podršku iz zraka i njeno materijalno-tehničko opremanje i stavljanje u funkciju prema uvjetima i u rokovima koji odlukom utvrdi Vlada FBiH.
 
Specijalizirane jedinice predviđene su za djelovanje na cijeloj teritoriji FBiH u svim slučajevima kada organizovane snage zaštite i spašavanja općina, gradova i kantona nisu dovoljne da brzo i efikasno izvrše sve zadatke, a naročito kada prijeti neposredna opasnost od nastanka, ili kad je već nastala prirodna ili druga nesreća. Ove jedinice će biti angažovane u slučaju kada Vlada FBiH proglasi nastanak prirodne ili druge nesreće na području FBiH. Izuzetno, mogu biti angažovane i prije proglašenja prirodne ili druge nesreće.
 
O FUNKCIONIRANJU SISTEMA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE
 
Vlada FBiH usvojila je danas konsolidovani izvještaj o funkcioniranju sistema finansijskog upravljanja i kontrole (FUK) u javnom sektoru u Federaciji BiH za 2017. godinu, te zadužila obveznike primjene Zakona o finanijskom upravljanju i kontroli da imenuju koordinatora iz reda najviših rukovodstava i akt o imenovanju dostave Federalnom ministarstvu finansija radi upisa u Registar koordinatora za finansijsko upravljanje i kontrolu u javnom sektoru u Federaciji BiH.  Svrha izvještaja o FUK-u je upoznati Vladu FBiH, korisnike javnih sredstava i građane o dostignutom stepenu razvoja u ovoj oblasti i dosadašnjim i budućim aktivnostima za unaprjeđenje ovog sistema.
 
Kako je navedeno, u javnom sektoru u FBiH postoje interne kontrole, ali one trebaju biti razvijene u skladu sa zahtjevima koje postavljaju važeći propisi i standardi. Zato je, pored dosadašnjeg načina kontrole, potrebno razviti novi pristup u poslovanju uz primjenu strateškog planiranja, upravljačke odgovornosti, upravljanja rizicima i drugim elementima kao alatima u radu organizacija javnog sektora.
 
U izvještaju su predložene mjere za unapređenje FUK-a, od donošenja internih akata, do ljudskih resursa, planiranja i nadzora.
 
Ovo je prvi objedinjeni izvještaj o funkcioniranju sistema FUK-a na nivou FBiH.
 
IZVEŠTAJ O PROŠLOGODIŠNJEM POSLOVANJU ENERGETSKOG SEKTORA
 
Federalna vlada usvojila je izvještaj Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o poslovanju privrednih društava iz oblasti energije u većinskom vlasništvu Federacije BiH u 2017. godini i zadužila ovo ministarstvo da prati i analizira stanje u privrednim društvima i, po potrebi predlaže neophodne mjere i aktivnosti.
 
Izvještaj o radu i poslovanju Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo za 2017. godinu nije uvršten u ovaj integralni izvještaj, jer ga nije razmatrala i usvojila Skupština ovog društva.
 
U JP Elektroprivreda HZHB proizvodnja u hidroelektranama u 2017. godini je iznosila 1.287,41 gigawat sati (GWh), što je 81,74 posto od planiranih 1.575 GWh. Godišnji plan proizvodnje premašila je samo CHE Čapljina sa 145,02 posto zahvaljujući radu elektrane u crpnom režimu. HE Jajce 2 je ispunila plan sa 97,76 posto, HE Mostar sa 72,33 posto, HE Jajce 1 sa 80,58 posto, HE Rama sa 75,46 posto, HE Mostarsko blato sa 42,50 posto i HE Peć-Mlini sa 27,48 posto. CHE Čapljina je radila u crpnom režimu rada i za svoj rad utrošila 266,11 GWh, što je ekvivalentno proizvodnji od 196,92 GWh.
 
Ova kompanija je ostvarila dobit u poslovanju u iznosu 237.441 KM. Na dan 31.12.2017. godine je bilo uposleno 2.142 zaposlenika, što je u odnosu na stanje koncem 2016. godine povećanje od 94 zaposlenika.
 
Tokom 2017. godine privredno društvo Operator - Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo je ostvarilo prihod od 4.866.896 KM, dok su rashodi iznosili 2.744.714 KM.
 
Neto ostvarena dobit u 2017. godini iznosila je 1.954.607 KM.
 
BH Gas d.o.o. Sarajevo je za 2017. godinu ostvario ukupan prihod od prodaje prirodnog gasa od 88.355.692 KM, što je u odnosu na 2016. godinu više za 4,4 miliona KM ili za 5,32 posto.
 
Ukupan prihod ostvaren u ovom periodu iznosio je 90.865.165 KM, što je u odnosu na isti period prethodne godine povećanje za 4,3 posto, a ukupan rashod 76.839.689 KM što je u odnosu na 2016. godinu povećanje za 0,1 posto.
 
Ukupna dobit ostvarena u poslovnoj 2017. godini bila je 13.189.608 KM.
 
SREDSTVA ZA PROJEKT PRIKUPLJANJA I TRETMANA OTPADNIH VODA U ZENICI
 
Vlada FBiH donijela je Odluku da Federacija BiH prihvata grant sredstva namijenjena finansiranju projekta prikupljanja i tretmana otpadnih voda u Zenici, po osnovu Sporazumu o finansiranju i projektu između Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KfW), BiH, Federacije BiH i Grada Zenice, u iznosu od 4.750.000 eura. Sredstva će, posebnim podugovorom, biti prenesena na Agenciju za provedbu Projekta.
 
Projekt se odnosi na obnovu i proširenje sistema odvodnje olujnih voda u urbanom području Zenice, izgradnju postrojenja za preradu otpadnih voda i prateće mjere promoviranja održive urbane infrastrukture.
 
Za potpisivanje Supsidijarnog sporazuma i Podugovora o finansiranju i projektu sa Agencijom za provedbu Projekta ovlašena je federalna ministrica finansija.
 
PLAN RAZVOJA PODUZETNIŠTVA ŽENA
 
Vlada FBiH je usvojila informacija Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta o Akcionom planu za razvoj poduzetništva žena u FBiH za period od 2018. do 2020.
 
Gender Centar FBiH zadužen je da, u saradnji s drugim federalnim institucijama koje u svojim programima rada imaju razvoj poduzetništva, nastave aktivnosti na implementaciji ovog akcionog plana.
 
Dosadašnja podrška poduzetnicama i razvoju njihovog poslovanja bila je više prepuštena slučaju i pojedinačnim inicijativama.
 
Stoga se Akcijskim planom prelazi na sistemsku podršku razvoju poduzetništva žena, kako bi bio osiguran stabilan rad poduzetnica i povećanje broja subjekata koje one pokreću i vode.
 
U toku pripreme Akcionog plana organizirane su tri radionice sa zainteresiranim i kompetentnim akterima iz javnog, privatnog i nevladinog sektora, a pripremljen je uz podršku projekta EU ProLocal, kojeg provodi Njemačko društvo za međunarodnu saradnju (GIZ).
 
INFORMACIJA O UČINKU PODRŠKE UDRUŽENJIMA POTROŠAČA U FBiH U 2017.
 
Vlada FBiH je na današnjoj sjednici usvojila informaciju o učinku podrške udruženjima potrošača u Federaciji BiH u 2017. godini.
 
U prošloj godini Federalno ministarstvo trgovine je najvećim dijelom ostvarilo planirane ciljeve i zadatke iz programa rada za 2017. godinu za podršku radu ovih udruženja, za što je bio osiguran iznos od 70.000 KM.
 
Jačanje kapaciteta udruženja potrošača ostvareno je kroz (su)finansiranje njihovih režijskih i materijalnih troškova. Ovo ministarstvo pruža i kontinuiranu stručnu pomoć i vrši nadzor nad radom udruženja, posebno sa aspekta zakonitosti i opravdanosti trošenja budžetskih sredstava.
 
U 2017. godini podržan je rad pet udruženja, a to su Savjet potrošača Bosansko-podrinjskog kantona, Udruga za unapređenje kvalitete življenja FUTURA Mostar, Udruženje građana Posavskog kantona „Klub potrošača“ Odžak, Klub potrošača Srednje Bosne Travnik i Udruženje građana „Klup potrošača“ TK Tuzla.
 
U skladu sa Odlukom Vlade FBiH o usvajanju programa utroška sredstava ovih tekućih transfera za sufinansiranje režijskih troškova u 2017. godini osigurano je 30.000 KM. Od ovih sredstva Klubu potrošača Odžak je raspoređeno 5.288,80 KM, Savjetu potrošača Bosansko-podrinjskog kantona Goražde 5.471,20 KM, Udruzi za unapređenje kvalitete življenja FUTURA Mostar 6.474 KM, Klubu potrošača Srednje Bosne Travnik 4.559,30 KM i Udruženju građana „Klup potrošača“ TK Tuzla 5.680 KM.
 
Za realizaciju projekata edukacije, informisanosti i savjetovanja potrošača osigurano je 40.000 KM, od čega je Savjetu potrošača Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za projekt „Informisanje i savjetovanje potrošača o osnovnim potrošačkim pravima i zaštiti ekonomskih interesa potrošača“ raspoređen iznos od 7.030 KM, Udruzi za unapređenje kvalitete življenja FUTURA Mostar za projekt „Potrošački informator“ 8.275,90 KM i Udruženju građana „Klub potrošača“ Odžak za projekt „Upoznavanje potrošača sa zakonodavnim i institucionalnim okvirom za zaštitu prava potrošača putem održavanja stručnih savjetovanja, seminara, skupova, radionica i okruglih stolova, učešća u TV i radio emisijama, izdavanje letaka, brošura i ostalih informativnih materijala“ iznos od 7.816,10 KM.
 
MIŠLJENJE NA NACRT AKCIONOG PLANA ZA RAVNOPRAVNOST LGBTI OSOBA
 
Vlada FBiH danas je, nakon uvida u Nacrt akcionog plana za ravnopravnost LGBTI osoba u Bosni i Hercegovini za period 2018.-2020. godina, koji joj je uputilo Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, dala načelno pozitivno mišljenje na ovaj tekst.
 
Nacrt prati strukturu preporuke Odbora ministara Vijeća Evrope državama članicama o mjerama za suzbijanje diskriminacije na osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta. Cilj Akcionog plana je smanjivanje homofobije i transfobije, te poboljšanje kvaliteta života LGBTI osoba u BiH. Nacrt sadrži pregled stanja, mjere i očekivane rezultate u Bosni i Hercegovini.
 
Federalna vlada dala je načelno pozitivno mišljenje na tekst ovog nacrta, s tim da je potrebno prethodno izvršiti određene dopune. U skladu sa ovim dopunama potrebno je navedene aktivnosti navesti u formatu koji odgovaraju djelokrugu rada i nadležnostima nosilaca odgovornosti, i isključiti NVO Sarajevski otvoreni centar iz nosilaca odgovornosti i navesti ga kao partnera. Također, stav Vlade FBiH je da je potrebno naznačiti finansijski okvir i jasno definisati metodologiju za vrednovanje realizovanih aktivnosti, te uključiti Centar za edukaciju sudija i tužilaca u nosioce aktivnosti u dijelu koje se odnose na krivična djela počinjena iz mržnje prema LGBTI osobama radi uključivanja u programe stručnog usavršavanja centara za edukaciju sudija i tužilaca, u saradnji s Gender centrom Federacije BiH.
 
Vlada FBiH smatra i da je dopunama potrebno isključiti izmjene i dopune Zakona o državnoj službi u FBiH, jer postojeće zakonske odredbe osiguravaju da se u radu i zapošljavanju u državnoj službi poštuju prava svih, pa tako i LGBTI osoba.
 
FINANSIJSKE ODLUKE: POMOĆ NAFTNIM TERMINALIMA
 
Vlada Federacije BiH je, u funkciji Skupštine Razvojne banke FBiH, donijela dvije odluke o odobravanju izdvajanja sredstava ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u FBiH deponovanih na transakcijskom računu posebnog fonda Razvojne banke FBiH otvorenog kod Centralne banke BiH. Sredstva su namijenjena za projekte iz oblasti zdravstva i obrazovanja na području Federacije BiH.
 
Vlada je, također u funkciji Skupštine Razvojne banke FBiH, donijela odluke da iz istog fonda bude uzdvojeno 300.000 KM privrednom društvu iz oblasti namjenske industrije PS Vitezit d.o.o. Vitez, s ciljem omogućavanja nabavke sirovina i repromaterijala za proizvodnju i održavanje kontinuiteta proizvodnje
 
Naftnim terminalima Federacije d.o.o. Ploče za sanaciju šteta nastalih usljed havarije brodo-priveza odobreno je 2.015.368,96 KM, a ova sredstva će, ujedno, biti iskorištena za povećanje kapitala u Naftnim terminalima Federacije. Ova odluka je donesena nakon sastanka s premijerom FBiH, federalnom ministricom financija, federalnim ministrom energije, rudarstva i industrije FBiH i Skupštinom NTF-a d.o.o. Ploče 5.9.2018. godine u Pločama, te zahtjeva NTF-a d.o.o. od 11.9.2018. godine). Osim sanacije štete, ova finansijska pomoć bit će iskorištena i za sanaciju infrastrukture Terminala, kako bi što prije mogli početi s radom i, tako, normalizirati stanje i opskrbu tržišta FBiH naftnim derivatima.
 
 
Federalna vlada je Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke odobri izdvajanje 50.000 KM iz tekuće rezerve za podršku radu Međureligijskog vijeća BiH.
 
Iz tekuće rezerve je odobreno Federalnom ministarstvu zdravstva 260.000 KM za realizaciju projekta NeurNet s ciljem poboljšanja zdravstvenih usluga za pacijente sa uznapredovalom fazom Parkinsove bolesti.
 
OSTALE ODLUKE I ZAKLJUČCI
 
Federalna vlada je izmijenila Odluku o usvajanju Programa utroška s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrdenih Budžetom FBiH za 2018. godinu Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, kojom su sredstva za finansiranje održavanja instruktivne nastave, umjesto Osnovnoj školi „Vladislav Skarić“ Sarajevo, sada usmjerena OŠ „Malta“ Sarajevo. Ovo je učinjeno jer je, u međuvremenu, izmijenjen implementator održavanja instruktivne nastave za učenike osnovne škole s područja Konjević-Polja radi uspješnog završetka nekog od razreda osnovne škole. Kvalificirani nastavni kadar za održavanje instruktivne nastave će biti angažiran putem OŠ „Malta“ Sarajevo.
 
Federalna vlada se upoznala o stanju u Institutu za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja Sarajevo.
 
Služba za zajedničke poslove organa i tijela FBiH informairala je danas Vladu FBiH o poslovnim prostorima kojima upravlja, a koja se odnosi na objekte koji su dati na privremeno korištenje bez i s naknadom. Bez naknade je na korištenje dato 58, a uz naknadu 71 poslovni prostor. Kada je riječ o nekretninama vojne namjene, na osnovu odluka Vlade FBiH su, bez naknade, dodijeljene 84 lokacije.
 
Realizirajući raniji zaključak, ova služba je Vladu informirala o o potrebama za najmom poslovnog prostora za smještaj federalnih korisnika i cijenama zakupljenih poslovnih prostora u Sarajevu.
 
KADROVSKA RJEŠENJA
 
Za punomoćnika koji će je zastupati na Skupštini privrednog društva Operator - Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo, Federalna vlada je ovlastila Tarika Begića.
 
Vlada FBiH je donijela Odluku o poništavanju javnog konkursa i Odluku o prestanku važenja Odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje dva člana Nadzornog odbora privrednog društva Zrak d.d. Sarajevo, uime državnog kapitala. Istovremeno su donesene i odluke o ponovnom raspisivanju javnog konkursa i o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje dva člana Nazornog odbora ovog privrednog društva. Utvrđen je i tekst obavještenja o poništavanju ranije raspisanog i o raspisivanju i objavljivanju novog javnog konkursa.
 
* * *
 
Sjednica Vlade FBiH je završena u 12.50 sati.
Četvrtak,
21. januar 2021.
VIŠE