157. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 21.09.2018.
Dnevni red
1. Usvajanje Zapisnika 156. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 13.9.2018. godine
2. Informacija o realizaciji obaveza i prava iz Ugovora o kupoprodaji zgrade „Energoinvest“ d.d. Sarajevo, za trajni smještaj Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka
3. Prijedlog uredbe o organizovanju federalnih specijaliziranih jedinica civilne zaštite
4. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o odobravanju raspodjele dijela novčanih sredstava ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine za finansiranje tekućeg poslovanja i projekata iz oblasti zdravstva na području Federacije Bosne i Hercegovine
b) Prijedlog odluke o odobravanju raspodjele dijela novčanih sredstava ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine za finansiranje projekata iz oblasti obrazovanja na području Federacije Bosne i Hercegovine
5. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva „Operator-Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva „Operator-Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva „Operator-Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva „Operator-Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo
6. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Privrednog društva „Lutrija Bosne i Hercegovine“ d.o.o. Sarajevo za imenovanje vršioca dužnosti direktora Društva
7. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke
8. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva
9. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije trezorskih zapisa (9M) Federacije Bosne i Hercegovine
b) Prijedlog odluke o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije trezorskih zapisa (12M) Federacije Bosne i Hercegovine
10. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Agenciji za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine
11. Prijedlozi akata
a) Prijedlog odluke o poništavanju Javnog konkursa za zbor i nominovanje dva člana Nadzornog odbora privrednog društva „Zrak“ d.d. Sarajevo, ispred državnog kapitala
b) Prijedlog odluke o prestanku važenja Odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje dva člana Nadzornog odbora privrednog društva „Zrak“ d.d. Sarajevo, ispred državnog kapitala
c) Prijedlog odluke o ponovnom raspisivanju Javnog konkursa za izbor i nominovanje dva člana Nadzornog odbora privrednog društva „Zrak“ d.d. Sarajevo, ispred državnog kapitala
d) Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje dva člana Nazornog odbora privrednog društva „Zrak“ d.d. Sarajevo, ispred državnog kapitala
e) Prijedlog teksta obavještenja o poništavanju Javnog konkursa za izbor i nominovanje dva člana Nadzornog odbora privrednog društva „Zrak“ d.d. Sarajevo, ispred državnog kapitala i objavljivanju ponovnog Javnog konkursa za izbor i nominovanje dva člana Nadzornog odbora privrednog društva „Zrak” d.d. Sarajevo, ispred državnog kapitala
12. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o prenosu sredstava prikupljenih po osnovu takse za uspostavu rezervi naftnih derivata, planiranih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije na poziciji „Tekući transferi i drugi tekući rashodi - Subvencije javnim preduzećima - poseban namjenski transakcijski račun za uplatu takse za uspostavljanje rezervi naftnih derivata“
13. Prijedlog odluke o odobravanju prodaje 2 (dva) putnička automobila Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica
14. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke
15. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju na korištenje nekretnina Zavoda za platni promet Federacije Bosne i Hercegovine u likvidaciji koje su u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine
16.Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava s posebnog namjenskog transakcijskog računa „Razvoj i unapređenje statistike kriminaliteta u BiH“
17. Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava s posebnog namjenskog transakcijskog računa „Prihodi i uslovi života (SILC)“
18. Konsolidovani izvještaj o funkcioniranju sistema finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2017. godinu, s Prijedlogom zaključka
19. Izvještaj o radu Nadzornog odbora Hrvatske pošte d.o.o. Mostar za period od 1.4.2018-30.6.2018. godine, s Prijedlogom zaključka
20. Izvještaj o poslovanju privrednih društava iz oblasti energije u većinskom vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka
21. Informacija o prihvatanju granta po osnovu Sporazuma o finansiranju i projektu za „prikupljanje i tretman otpadnih voda Zenica“ s Prijedlogom odluke o davanju saglasnosti za prihvatanje Granta Kreditanstalt fur wiederaufbau (KFW) po osnovu Sporazuma o finansiranju i Projektu za „prikupljanje i tretman otpadnih voda Zenica“
22. Informacija o kreditu Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za Projekat Koridor Vc - Dio 3, s Nacrtom odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za realizaciju Projekta Koridor Vc - Dio 3
23. Informacija o stanju na Institutu za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja, a u vezi sa Izvještajem o radu i Finansijskim izvještajem za 2017. godinu, s Prijedlogom zaključka
24. Informacija Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta o Akcijskom planu za razvoj poduzetništva žena u Federaciji Bosne i Hercegovine (2018.-2020), s Prijedlogom zaključka
25. Informacija o učinku podrške udruženjima potrošača u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2017. godini, s Prijedlogom zaključka
26. Informacija o realizaciji Zaključka V. broj: 1093/2018 od 6.9.2018. godine (Obavijest o potrebama za najmom poslovnog prostora za smještaj federalnih korisnika i Pregled cijena zakupljenih poslovnih prostora u Sarajevu)
27. Informacija o realizaciji Zaključka V. broj: 1127/2018 od 13.9.2018. godine (Informacija o poslovnim prostorima kojima upravlja Služba za zajedničke poslove organa i tijela Federacije BiH)
28. Prijedlog mišljenja o Nacrtu akcionog plana za ravnopravnost LGBTI osoba za period 2018.-2020. godina
29. Prijedlozi odluka
a) Prijedlog odluke o odobravanju raspodjele dijela novčanih sredstava ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine Privrednom društvu PS „Vitezit“ d.o.o. Vitez
b) Prijedlog odluke o odobravanju raspodjele dijela novčanih sredstava ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine za sanaciju šteta nastalih u „Naftni terminali Federacije“ d.o.o. Ploče usljed havarije brodo-priveza
Ponedjeljak,
18. januar 2021.
VIŠE