156. sjednica Vlade Federacije BiH

, 13.09.2018.
Saopćenje o radu

 
POČINJE IZRADA STRATEGIJE RAZVOJA FBiH 2021.-2027.
 
Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, donijela Odluku o pokretanju procesa izrade Strategije razvoja Federacije BiH 2021.-2027. godina, kao integrisanog, multisektorskog strateškog dokumenta koji definiše javne politike, usmjerava razvoj teritorije FBiH, kantona i jedinica lokalne samouprave, te, zacrtanim strateškim ciljevima i prioritetima, predstavlja putokaz za sveukupni društveni razvoj.
 
Pri izradi Strategije bit će primjenjivana načela razvojnog planiranja i upravljanja razvojem iz člana 4. Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u FBiH. Strategija će, također, sadržavati i prioritete i razvojne pravce definisane u relevantnim strateškim dokumentima Bosne i Hercegovine, dokumentima relevantnim za proces evropskih integracija i drugim međunarodno preuzetim obavezama BiH, uključujući i Agendu 2030 koju je donijela Generalna skupština UN-a.
 
Nosilac izrade Strategije je Federalni zavod za programiranje razvoja, a učesnici u ovom procesu su nadležne institucije FBiH, kantona i jedinica lokalne samouprave, te socijalno-ekonomski partneri. Jedinice lokalne samouprave svoje interese u procesu izrade Strategije razvoja FBiH izražavaju i zastupaju putem Saveza općina i gradova FBiH.
 
Proces izrade Strategije razvoja FBiH odvijat će se u nekoliko faza, a prva je izrada strateške platforme koja obuhvata određivanje vizije razvoja i strateških ciljeva. Slijede određivanje prioriteta i mjera, identifikacija strateških projekata, izrada indikativnog finansijskog okvira za implementaciju strateških dokumenata, definisanje načina implementacije, praćenja, izvještavanja i evaluacije strateških dokumenata, te usvajanje strateških dokumenata uz prethodno provođenje procesa konsultacija.
 
Strategija razvoja FBiH je ključni dokument za izradu sektorskih strategija, programa rada Vlade FBiH za mandatni period i za svaku godinu, dokumenta okvirnog budžeta (DOB), godišnjeg budžeta i programa javnih investicija. Ona je i podloga za izradu strategija razvoja kantona i jedinica lokalne samouprave u Federaciji.
 
Rok za izradu Strategije razvoja FBiH je 18 mjeseci od dana obezbjeđenja sredstava u visini od 150.000 KM, od čega iz Budžeta FBiH 96.000 KM, dok su 54.000 KM donatorska sredstva.
 
KONTROLA UTROŠKA GRANT SREDSTAVA
 
Vlada FBiH je usvojila izvještaj o kontroli namjenskog utroška grant sredstava utvrđenih u Budžetu FBiH za 2017. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije na poziciji kapitalnih transfera javnim preduzećima za finansiranje razvojnih projekata u FBiH, za period 1.4. - 31.08.2018. godine.
 
Ovo ministarstvo je zaduženo da, pisanim putem, upozori privredna društva TRZ - Hadžići d.d. Hadžići, Zrak d.d. Sarajevo, Binas d.d. Bugojno, Pretis d.d. Vogošća, BNT - TMiH d.d. Novi Travnik i PS Vitezit d.o.o. Vitez da su obavezni opravdati utrošak grant sredstava, na način i u vremenu kako je propisano ugovorom.
 
Za privredna društva koja to ne učine u narednih 90 dana, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije će pokrenuti proceduru povrata ukupno dodijeljenih grant sredstava.
 
Inače, Odluku o usvajanju programa utroška grant sredstava, u iznosu od 4.000.000 KM, Vlada je donijela na 101. sjednici, održanoj 4.5.2017. godine. Programom je definisana dodijela grant sredstava s ciljem stvaranja povoljnijeg poslovnog i investicijskog okruženja, kroz poboljšanje okvirnih uslova za poslovanje preduzeća iz oblasti namjenske industrije u FBiH, te realizacijom strateških ciljeva koji su usvojeni u dokumentima Razvoj industrijske politike u FBiH i Strategija razvoja namjenske industrije.
 
U skladu s Programom, a nakon provedene procedure, grant sredstva su dodijeljena Tehničkom remontnom zavodu Hadžići d.d. Hadžići (300.000 KM), Zraku d.d. Sarajevo (300.000 KM), Binasu d.d. Bugojno (300.000 KM), Pretisu d.d. Vogošća (2.000.000 KM), BNT-TMiH d.d. Novi Travnik (300.000 KM) i PS Vitezit d.o.o. Vitez (800.000 KM).
 
Kontrolom je utvrđeno da, nakon dostavljanja izvještaja, svih šest privrednih društava  nisu u potpunosti iskoristili dodijeljena grant sredstva. Razlozi djelimičnog utroška sredstava su različiti u svakom privrednom društvu i pojašnjeni su u zapisnicima, za svako privredno društvo pojedinačno.
 
Od ukupno odobrenog iznosa grant sredstava, privredna društva utrošila su ukupno 1.211.404,03 KM ili 30,28 posto, te je ostalo neutrošenih 2.788.595,97 KM ili 69,72 posto od ukupnog iznosa.
 
Zbog ovog će učinci dodjele grant sredstava biti vidljivi tek nakon analize utroška ukupnih sredstava, te konačnog izvještaja.
 
USVOJEN IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU NAMJENSKE INDUSTRIJE U 2017. GODINI
 
Vlada FBiH je usvojila je izvještaj Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o prošlogodišnjem poslovanju privrednih društava namjenske industrije.
 
U ovoj industriji su na dan 31.12.2017. godine bila zaposlena 3.693 radnika, a  ukupan prihod u 2017. godini iznosio je 284.598.421 KM, što je 17 posto više u odnosu na isti period prethodne godine. Prihod od izvoza iznosio je 202.701.223 KM i jednak je ostvarenom u 2016. godini.
 
Ukupni rashodi su 247.528.782 KM, što je 17 posto više nego prethodne godine. U ovom periodu privredna društva namjenske industrije u Federaciji BiH ostvarila su dobit od 37.069.639 KM, a vrijednost kapitala je povećana za 48.269.023 KM u odnosu na stanje s kraja 2016. godine.
 
Sva privredna društva su u 2017. godini uspješno poslovala, izuzev PS Vitezita d.o.o. Vitez, koji je iskazao gubitak od 805.643 KM.
 
Nadzorni odbori i uprave privrednih društava Zrak d.d. Sarajevo, TRZ Hadžići d.d. Hadžići i PS Vitezit d.o.o. Vitez Vlada je danas zadužila da, u što kraćem roku, organizuju održavanje skupština društava u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, na kojima će obavezno biti razmatrani izvještaji o poslovanju u 2017. godini.
 
Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije je obavezano da i dalje prati i analizira stanje u namjenskoj industriji i predlaže mjere i aktivnosti kako bi bili realizovani ambiciozni planovi za 2018. godinu i ostvareni ciljevi u skladu sa Strategijom razvoja namjenske industrije i Akcionim planom u FBiH za period 2012. - 2022. godina.
 
PRIHVAĆENA INFORMACIJA O STANJU RAČUNA U RAZVOJNOJ BANCI FBiH
 
Federalna vlada usvojila je informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o stanju sredstava na računu Posebnog fonda Razvojne banke Federacije BiH i načinu korištenja novčanih sredstava ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH.
 
Ovo ministarstvo je zaduženo da pripremi odluku kojom će biti odobrena sredstva za uplatu neuplaćenih doprinosa za PIO s ciljem uvezivanja staža zaposlenicima privrednih društava iz oblasti namjenske industrije.
 
U informaciji o stanju sredstava na računu Posebnog fonda Razvojne banke FBiH i njihovom utrošku je navedeno da je na dan 28.8.2018. godine saldo sredstava na računu bio 29.187.367,40 KM, s tim da je u proceduri bilo donošenje Odluke Vlade Federacije BiH o dodjeli sredstava privrednim društvima Krivaja za uplatu doprinosa za PIO za 161 radnika koji su stekli uslove za odlazak u penziju, kojom je potrebno osigurati iznos od 2.584.475,16 KM. Nakon realizacije ove odluke, na računu je ostalo 26.602.892,24 KM.
 
PRIHVAĆENA INFORMACIJA O PROVOĐENJU REVIZIJE
BORAČKIH PRAVA ZA DRUGI KVARTAL 2018. GODINE
 
Federalna vlada prihvatila je informaciju o implementaciji Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite za period 1. april - 30. juni 2018. godine, koja će biti dostavljena predsjedniku i potpredsjednicima Federacije BiH, Uredu MMF-a, Uredu Svjetske banke u Sarajevu i biti objavljena na web stranici Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata.
 
Revizorski timovi u drugom kvartalu 2018. godine postupak kontrole okončali su u ukupno 703 predmeta. Od tog broja 109 su predmeti korisnika prava na ličnu invalidninu, 267 predmeta korisnika prava na porodičnu invalidninu, 235 predmeta korisnika koji su ostvarili pravo na penziju pod povoljnijim uvjetima i 92 predmeta korisnika prava na mjesečni novčani dodatak po osnovu dodijeljenog najvišeg ratnog priznanja ili odlikovanja.
 
U strukturi naloga kojima su postupci kontrole okončavani, u 690 predmeta postupak kontrole završen nalogom za izdavanje uvjerenja na obrascu FMB 1, dok je u 13 predmeta okončan nalogom za izdavanje uvjerenja na obrascu FMB 2.
 
Od početka revizije zaključno s 30.6.2018. godine ukupno su pregledana 140.163 predmeta, za pregled ostaju 892 predmeta, na snazi je 2.048 uvjerenja izdatih na obrascu FMB 2 (prestanak prava), doneseno je 3.921 rješenje o prestanku prava, 7.397 rješenja kojim je utvrđen manji obim prava, na osnovu nalaza i mišljenja ljekarske komisije (vojni invaliditet ukinut, odnosno smanjen).
 
Institut za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja je zadužen da preduzme organizacione i sve druge radnje iz svoje nadležnosti s ciljem provođenja Dinamičkog plana Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite za 2018. godinu.
 
NAPRAVITI MAPU MINSKI SUMNJIVIH PODRUČJA U FBiH
 
Vlada FBiH je prihvatila informaciju Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) o stanju u oblasti deminiranja i uništavanja eksplozivnih sredstava u FBiH, te dala saglasnost na Strategiju protivminskog djelovanja Bosne i Hercegovine 2018.-2025. godine s finansijskim planom.
 
Federalna vlada zahtijeva od Komisije za deminiranje BiH i Centra za uklanjanje mina u BiH (BHMAC) da sve aktivnosti koje se u potpunosti ili samo jednim dijelom odnose na FBiH koordinira s FUCZ, kao federalnim organom uprave nadležnim za upravne, stručne i druge poslove iz oblasti zaštite i spašavanja, u koje spada i deminiranje, te da osiguraju javnu dostupnost informacija o lokacijama rizičnih površina, minskim oznakama i deminerskim zadacima. Cilj je potpuna informiranost javnosti o opasnostima od mina i dinamici planiranih protivminskih aktivnosti, na osnovu baze podataka Centra za uklanjanje mina u BiH.
 
Vlada, također, zahtijeva pripremu odgovarajuće mape rizika (minski sumnjivih područja) s rasporedom minskih polja u FBiH i njeno objavljivanje kako bi bila dostupna zainteresovanim korisnicima. Uz to, očekuje da svi stručni, tehnički i operativni deminerski kapaciteti budu usmjereni ka smanjenju sumnjive površine i efikasnijem definiranju preostale rizične površine u BiH.
 
Jedan od zahtjeva Komisiji za deminiranje BiH i BHMAC-u je da sve stručne kapacitete angažuju na donošenju najboljih i najracionalnijih zakonskih rješenja u oblasti uklanjanja mina i eksplozivnih sredstava zaostalih iz rata (ESZR), koja će osigurati transparentnost, odgovornost i efikasne antikorupcijske mehanizme, kao i ispunjavanje ciljeva iz Strategije protivminskog djelovanja u BiH 2018.-2025. godina i obaveza preuzetih Otavskom konvencijom.
 
Vlada Federacije BiH će, putem Federalne uprave civilne zaštite, učestvovati u realizaciji Strategije protuminskog djelovanja BiH 2018.- 2025. godina u istom obimu i sa istim kapacitetima kao i do sada, te će finansirati ove aktivnosti u granicama do sada planiranih i odobravanih sredstava u budžetu Federacije BiH.
 
Od svih subjekata u deminiranju Vlada FBiH zahtijeva dosljednu primjenu svih zakonskih nadležnosti u oblasti deminiranja i uništavanja eksplozivnih sredstava.
 
Federalna uprava civilne zaštite je zadužena da sve ljudske i materijalne potencijale angažuje u aktivnostima koje su od neposrednog značaja za realizaciju ciljeva Strategije protivminskog djelovanja u BiH 2018.-2025. godina i da redovno izvještava Vladu FBiH o uklanjanju mina i ESZR.
 
Federalnoj upravi civilne zaštite odobrena je popuna upražnjenih radnih mjesta jedanaest deminera na neodređeno vrijeme.
 
USVOJENA INFORMACIJA O PROVOĐENJU
PROJEKTA IZ OBLASTI STRATEŠKE KOMUNIKACIJE
 
Vlada FBiH je usvojila informaciju o provođenju projekta Ujedinjenog Kraljevstva „Podrška vladama u Bosni i Hercegovine u strateškoj komunikaciji u pogledu ključnih reformskih mjera u sklopu Reformske agende“. Ured Vlade FBiH za odnose s javnošću zadužen je da nastavi rad na ovom projektu i o njegovom napretku redovno informiše Vladu.
 
U pilot fazu ovog projekta su, osim Ureda za odnose s javnošću, kao glavnog korisnika, uključeni Federalno ministarstvo finansija, Federalno ministarstvo pravde, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, Poreska upravu FBiH i Federalna uprava za inspekcijske poslove.
 
Ove institucije i tijela Vlade FBiH su delegirale svoje predstavnike koji učestvuju u realizaciji projektnih aktivnosti i koji su prisustvovali radionicama u okviru projekta. Program radionica je certificirao CIPR (Chartered Institute of Public Relations), najznačajnije udruženje PR profesionalaca u Evropi.
 
Oblast sprečavanja sive ekonomije, kao jedna od strateških prioritetnih oblasti Reformske agende, odabrana je kao pilot tema za dalje strateško komuniciranje. U saglasnosti s predstavnicima nadležnih institucija, a na prijedlog Ureda za odnose s javnošću i Federalnog ministarstva finansija, započeta je priprema i razvijanje moguće kampanje na temu smanjenja broja radnika „nacrno“ i promovisanje prava radnika na pravičnu platu i sva ostala prava koja im pripadaju iz radno-pravnog odnosa.
 
Učesnicima projekta je omogućen i pristup posebno kreiranoj internet platformi zamišljenoj kao virtuelno mjesto za saradnju komunikatora nadležnih institucija, na kojem mogu dijeliti ideje, planove, dokumente, kalendare i realizovane aktivnosti, radne materijale, ili bilo kakav materijal koji im može pomoći u radu.
 
O POSLOVANJU SLOBODNIH ZONA U 2017. GODINI
 
Federalna vlada prihvatila je informaciju o prošlogodišnjem poslovanju slobodnih zona u Federaciji BiH, u kojoj je navedeno da su trenutno aktivne četiri slobodne zone, i to Holc d.o.o. Puračić, Vogošća d.o.o. Vogošća, Visoko d.o.o. Visoko i Hercegovine d.o.o. Mostar, sa ukupno 75 registriranih korisnika.
 
Najbolje izvozne rezultate u odnosu na vrijednost proizvedene robe ostvarila je slobodna zona Holc, iz koje je 99,74 posto proizvedene robe izvezeno.
 
Slobodna zona Vogošća je izvezla 99,07 posto, Visoko 94,18, dok je slobodna zona Hercegovina ostvarila 61,88 posto.
 
Sve četiri slobodne zone u Federaciji BiH zadovoljile su uvjete ekonomske opravdanosti poslovanj. Kod svih vrijednost izvezenih roba prelazi 50 posto ukupne vrijednosti proizvedene robe u zoni u razdoblju od 12 mjeseci 2017. godine.
 
USVOJENA INFORMACIJA O CIJENAMA NAFTNIH DERIVATA U FBiH
 
Federalna vlada usvojila je informaciju o nastavku aktivnosti Federalnog ministarstva trgovine s ciljem osiguranja ekonomski opravdane visine marže u maloprodajnim cijenama naftnih derivata u Federaciji BiH.
 
Kako je navedeno, ovo ministarstvo je od 27.8. do 11.9. 2018. godine primilo oko 570 obrazaca za promjenu maloprodajne cijene goriva od ukupno 683 benzinske pumpe u Federaciji BiH, a promjena se odnosila na povećanje cijena za 0,05 KM/Iitru za dizel goriva i BMB 95.
 
Dana 4.9.2018. godine održan je treći redovni sastanak s distributerima naftnih derivata na kojem su sagledana aktuelna kretanja na relevantnom tržištu i razlozi poskupljenja.
 
Učesnici sastanka prvenstveno su se referirali na rast cijene barela i kursa dolara. Navedeno je da je barel nafte 28.8.2018. godine na svjetskom tržištu koštao 76,21 dolara po kursu od 1,6813 KM, da bi 11.9. dostigao cijenu od 77,37 dolara uz kurs od 1,6903 KM.
 
Prezentirani su i podaci da je u januaru ove godine cijena barela sirove nafte bila 69,05 dolara, kad je litar benzina na benzinskim pumpama bio 1,98 KM uz maržu od 17 posto, da bi cijena sirove nafte 6. seprembra bila 77,18 dolara, cijena benzina 95 od 2,31 KM, uz maržu od 10,92 posto.
 
U informaciji je navedeno da su se u periodu nakon 27.8.2018. godine rast cijene barela i rast kursa dolara odrazili na visinu rafinerijskih cijena derivata. Naime, prema Jedinstvenim carinskim ispravama (JCI), koje Uprava za indirektno oporezivanje BiH sedmično dostavlja ovom ministarstvu, nabavne cijene derivata iskazane na ovom carinskom dokumentu su za dizele bile više za oko 0,05 KM, a za BMB 95 oko 0,02 KM po litru.
 
Također, prema dostupnim podacima, trenutna veleprodajna cijena u skladištu Podlugovi (bez obračunatih troškova prevoza do benzinskih pumpi, maloprodajne marže i bez obračunatog PDV-a), za BMB 95 iznosi 1,7383 KM/litru, a za dizel 1,7865 KM/litru. Prema istim izvorima, veleprodajna cijena na dan 6.6.2018. godine je iznosila za BMB 95 1,7265 KM/litru, a za dizel 1,7217 KM po litru.
 
Dakle, došlo je do povećanja veleprodajne cijene ovih derivata u iznosu povećanja nabavne cijene. Istaknuto je i da je havarija u Luci Ploče jedan od posljednjih eksternih faktora koji je doveo do povećanja cijena naftnih derivata.
 
Navedeno je i da su se zbog toga distributeri opredijelili za druge, ali i skuplje alternativne izvore nabavke, što je dovelo do uvećanja nabavne cijene za troškove transporta. Transportni troškovi iz Kopra do bh. granice iznose 0,08 KM/litru, a kod nabavke iz Luke Ploče svega 0,02 KM po litru.
 
Nakon poskupljenja 27.8.2018. godine, maloprodajne cijene na benzinskim pumpama u Federaciji BiH kreću se u rasponu od 2,21 KM  do 2,36 KM po litru, dok je prosječna maloprodajna marža za oba derivata ostala ista kao u augustu 2018. godine (0,23 KM po litru).
 
Nadležna inspekcija je, po nalogu ovog ministarstva, pojačala nadzor na benzinskim pumpama, s naglaskom na provjere da li se istaknuta cijena podudara sa onom na pumpnom aparatu i na fiskalnom računu, te da li benzinske pumpe ispravno navode maloprodajne cijene na i marže na obrascima.
 
OSTALE ODLUKE I ZAKLJUČCI
 
Vlada FBiH danas je Ustavnom sudu BiH predložila da odbije, kao potpuno neosnovan i činjenično neargumentovan, zahtjev kojim dvanaest zastupnika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH osporava Zakon o parničnom postupku FBiH.
 
Federalna vlada usvojila je informaciju o provedbi Zakona o poljoprivrednom zemljištu i Strategiji gospodarenja poljoprivrednim zemljištem za 2016. i 2017. godinu i sve nivoe vlasti pozvala da, u skladu sa zakonskim propisima, izvršavaju obaveze u cilju zaštite i racionalnog korištenja poljoprivrednog zemljišta.
 
Nakon što su realizovani zaključci sa 154. sjednice od 30.8.2018. godine i Uprava BH Telecoma d.d. Sarajevo dostavila novi Sporazum kojeg je 4.9.2018. godine potpisala sa Sindikatom, Vlada FBiH danas je donijela Odluku o prestanku važenja Odluke o prestanku važenja Odluke o davanju saglasnosti na kolektivni ugovor za područje telekomunikacija.
 
Federalna vlada donijela je Odluku o privremenom korištenju bivše kasarne Hrenovica Općini Pale, u Federaciji BiH, na period od deset godina.
 
Na današnjoj sjednici usvojena je Informacija o realizaciji projekata sanacije mosta sa uređenjem staze za pješake u MZ Oskova i dionice puta Siočići - Glibanovići - Petrovići u općini Živinice.
 
Federalnoj novinskoj agenciji Vlada je odobrila izdvajanje iz tekuće rezerve 70.000 KM za regulisanje obaveze za ugovorene usluge i nabavku opreme.
 
Rasprava o informaciji o stanju na Institutu za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja, a u vezi sa Izvještajem o radu i Finansijskim izvještajem za 2017. godinu bit će nastavljena na sljedećoj sjednici Vlade FBiH. 
 
KADROVSKA RJEŠENJA
 
Za učešće u radu i odlučivanju na skupštinama privrednih društava Vlada FBiH je opunomoćila Jasminu Pašić (JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar), Ernesta Đonku (JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo), Ismeta (Adem) Demirovića (JP Željeznice FBiH d.o.o. Sarajevo) i Envera Mujezinovića (Zrak d.d. Sarajevo).
 
U Komisiju za praćenje, primjenu, sprovođenje i tumačenje odredbi Kolektivnog ugovora željezničara za teritoriju FBiH su, uime Vlade FBiH, imenovani Esad Osmanbegović i Adnan Aganagić.
 
Za člana Upravnog odbora projekta „Energetska efikasnost u Bosni i Hercegovini“ za Federaciju Bosne i Hercegovine imenovan je Josip Nikolić.
 
Vlada je dala prethodnu saglasnosti za imenovanje Silvije Brčić za članicu Nadzornog odbora JP Hrvatska pošta d.o.o. Mostar, nakon provedene konkursne procedure.
 
* * *
 
Sjednica Vlade FBiH je završena u 12.10 sati.
Četvrtak,
28. januar 2021.
VIŠE