156. sjednica Vlade Federacije BiH

, 13.09.2018.
Dnevni red
13.9.2018.
 
Dnevni red 156. sjednice Vlade FBiH koja se održava danas u Sarajevu
 
1. Usvajanje Zapisnika 154. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 30.8.2018. godine i 6.9.2018. godine i Zapisnika 155. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 6.9.2018. godine
2. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar
3. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva „JP BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva „JP BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva „JP BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva „JP BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo
4. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva JP Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo
5. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnoj novinskoj agenciji
6. Prijedlog odluke o odobravanju prodaje 3 (tri) motorna vozila Federalnog ministarstva rada i socijalne politike
7. Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava s podračuna evidentiranih na Jedinstvenom računu Trezora/Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Federalnom ministarstvu zdravstva
8. Prijedlog odluke o davanju na privremeno korištenje bivše kasarne „Hrenovica“ Općini Pale 9 9. Prijedlozi odluka
a) Prijedlog odluke o odobravanju nabavke jednog (1) službenog putničkog motonog vozila za potrebe Federalne uprave za inspekcijske poslove
b) Prijedlog odluke o odobravanju nabavke tri (3) službena putnička motona vozila za potrebe Federalne uprave za inspekcijske poslove
10. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove
11. Prijedlog odluke o izradi Strategije razvoja Federacije Bosne i Hercegovine 2021.-2027.
12. Prijedlog rješenja o imenovanju dva člana ispred Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Komisiju za praćenje, primjenu, sprovođenje i tumačenje odredbi Kolektivnog ugovora željezničara za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine
13. Prijedlog mišljenja vezano za Zahtjev dvanaestorice poslanika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine za ocjenu ustavnosti člana 395. Zakona o parničnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 53/03, 73/05, 19/06 i 98/15)
14. Izvještaj Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za period 1.4.-31.8.2018. godine o kontroli namjenskog utroška grant sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije „Kapitalni transferi javnim preduzećima - finansiranje razvojnih projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine“, s Prijedlogom zaključka
15. Izvještaj o poslovanju privrednih društava namjenske industrije u Federaciji BiH za period I-XII 2017. godine, s Prijedlogom zaključka
16. Informacija o realizaciji Zaključka V. broj: 1048/2018 od 30.8.2018. godine, s Prijedlogom odluke i prijedlogom zaključka
17. Informacija o stanju na Institutu za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja, a u vezi sa Izvještajem o radu i Finansijskim izvještajem za 2017. godinu, s Prijedlogom zaključka
18. Informacija Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o stanju sredstava na računu Posebnog fonda Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine i načinu korištenja novčanih sredstava ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka
19. Informacija o realizaciji projekta „Sanacija mosta sa uređenjem staze za pješake u MZ Oskova i Sanacija dionice puta Siočići - Glibanovići - Petrovići u općini Živinice“, implementator općina Živinice, iz programa GSM licence za 2017. godinu, s Prijedlogom zaključka
20. Informacija o implementaciji Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite za period 1. april - 30. juni 2018. godine, s Prijedlogom zaključka
21. Informacija o implementaciji Zakona o poljoprivrednom zemljištu i Strategiji gospodarenja poljoprivrednim zemljištem za 2016. i 2017. godinu, s Prijedlogom zaključka
22. Informacija o stanju u oblasti deminiranja i uništavanja eksplozivnih sredstava u Federaciji Bosne i Hercegovine, s Mišljenjem Federalne uprave civilne zaštite na Strategiju protivminskog djelovanja u Bosni i Hercegovini 2018.-2025. godina, s Finansijskim planom, Prijedlogom odluke i Prijedlogom zaključka
23. Informacija o provođenju Projekta Ujedinjenog Kraljevstva „Podrška vladama u BiH u strateškoj komunikaciji u pogledu ključnih reformskih mjera u sklopu Reformske agende“, s Prijedlogom zaključka
24. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za prodaju nekretnina na području Nacionalnog parka „Una“ (ponuđač Ćamil Kurtagić)
25. Informacija o poslovanju slobodnih zona u Federaciji Bosne i Hercegovine za period od 1.11.2017. godine do 31.12.2017. godine, s Prijedlogom zaključka
26. Informacija o nastavku aktivnosti Federalnog ministarstva trgovine u cilju osiguranja ekonomski opravdane visine marže u maloprodajnim cijenama naftnih derivata u Federaciji Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka
27. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osiguranju kadrovskih i materijalnih pretpostavki za provođenje Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite
28. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Upravnog odbora Projekta „Energetska efikasnost u Bosni i Hercegovini“ za Federaciju Bosne i Hercegovine
29. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora JP Hrvatska pošta d.o.o. Mostar
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje člana Nadzornog odbora JP Hrvatska pošta d.o.o. Mostar
30. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Zrak d.d. Sarajevo
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Zrak d.d. Sarajevo
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Zrak d.d. Sarajevo
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva Zrak d.d. Sarajevo
 
 
 
Utorak,
26. januar 2021.
VIŠE