154. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 30.08.2018.
Saopćenje o radu

 
154. SJEDNICA VLADE FEDERACIJE BiH:
 
UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O STEČAJU
 
Zakon o stečaju, čiji je Prijedlog, na današnjoj sjednici u Sarajevu, utvrdila Vlada Federacije BiH, uređuje predstečajni i stečajni postupak, pravne posljedice njihovog otvaranja, reorganizaciju stečajnog dužnika nesposobnog za plaćanje na osnovu stečajnog plana i međunarodni stečaj.
 
Stečajni postupak je posebna vrsta građanskog sudskog postupka koji sud provodi radi utvrđivanja da li su ispunjeni zakonom propisani uslovi za otvaranje stečajnog postupka nad određenim subjektima i prikupljanja i unovčavanja cjelokupne imovine stečajnog dužnika s ciljem obezbjeđenja grupnog i srazmjernog namirenja svih povjerilaca.
 
Predstečajni postupak provodi sud, prije pokretanja stečajnog postupka, radi finansijskog i operativnog restrukturiranja dužnika.
 
Sud, također, vodi finansijsko i operativno restrukturiranje s ciljem zaključenja sporazuma u predstečajnom postupku, između povjerilaca i dužnika o načinu namirenja potraživanja povjerilaca radi poboljšanja likvidnosti i solventnosti dužnika.
 
Za otvaranje stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom koji proizvodi naoružanje i vojnu opremu potrebna je prethodna saglasnost Vlade Federacije BiH, koju predlaže federalni ministar energije, rudarstva i industrije. Ako Vlada u roku od 30 dana od dobijanja obavijesti stečajnog sudije o pokretanju prethodnog postupka ne uskrati saglasnost za otvaranje stečajnog postupka, smatra se da je saglasnost data. Ako Vlada ne da saglasnost, za obaveze stečajnog dužnika odgovara Federacija BiH.
 
Izradi novog zakona prethodile su analize postojećih rješenja u oblasti provođenja stečajnog postupka. Važeći Zakon o stečajnom postupku donesen je 2003. godine i pretrpio je dvije neznatne izmjene i dopune, a ekonomske i socijalne prilike u Federaciji FBiH su, u međuvremenu, znatno promijenjene, a te potpuno nove okolnosti u razvoju poslovnog okruženja nameću potrebu za novim zakonskim rješenjem. Pri tome je cilj oživljavanje posrnulih privrednih subjekata, što je naglašeno u predloženom zakonskom tekstu uvođenjem potpuno novih zakonskih normi o postupku reorganizacije poslovnog subjekta kroz predstečajni postupak.
 
S ciljem postizanja kvalitetnog zakonskog rješenja, uzete su u obzir mnoge primjedbe i preporuke proizašle iz sudske prakse, a posebno one koje su se odnosile na neprecizne formulacije pojedinih normi u važećem zakonskom tekstu, pri čemu je dolazilo do mnogih sporova u primjeni i odugovlačenju postupka.
 
Posebna pažnja prilikom izrade novog zakona posvećena je disciplinovanju rada stečajnih upravnika, kao bitnih sudionika samog postupka, od čijeg profesionalnog postupanja umnogome zavisi efikasnost i blagovremenost ovog postupka.
 
UTVRĐEN NACRT ZAKONA O LIKVIDACIJSKOM POSTUPKU
 
Vlada Federacije BiH je utvrdila Nacrt zakona o likvidacijskom postupku, kojim je propisano da se ovaj postupak provodi pred nadležnim sudovima u Federaciji BiH nad pravnom osobom i služi potpunom namirenju svih povjeritelja unovčenjem njegove imovine. Nakon provedene likvidacije i namirenja povjeritelja, preostala imovina pravne osobe dijeli se članovima srazmjerno njihovom sudjelovanju u vlasništvu.
 
Likvidacijski postupak provodi sud koji je prema Zakonu o stečajnom postupku nadležan za vođenje stečajnog postupka. Također, odredbe Zakona o stečaju se primjenjuju i na postupak likvidacije, ako ovim zakonom nije drugačije određeno.
 
U postupku likvidacije neće biti primjenjivane odredbe Zakona o stečaju koje uređuju restrukturiranje i reorganizaciju dužnika, skupštinu i odbor povjeritelja, pobijanje pravnih radnji i ročište za glavnu diobu.
 
Likvidacijski postupak može biti prinudan, dobrovoljan ili po službenoj dužnosti.
 
Prinudni se pokreće ako je pravnoj osobi izrečena mjera zabrane obavljanja djelatnosti pravosnažnim rješenjem nadležnog organa ili rješenjem suda zbog neispunjavanja uslova za obavljanje djelatnosti, i ako u roku određenom u izrečenoj mjeri ne ispuni te uslove, odnosno ne promijeni djelatnost i ako je izrečena mjera trajne zabrane obavljanja djelatnosti.
 
Dobrovoljna likvidacija se provodi na temelju odluke skupštine pravne osobe, a postupak po službenoj dužnosti se pokreće dostavom likvidacijskom sudu pravosnažnog rješenja registarskog suda, kojim je utvrđen prestanak društva nakon isteka roka na koji je društvo utemeljeno, ako nije izvršilo usuglašavanje sa Zakonom o gospodarskim društvima, te ako je pravosnažnom odlukom suda utvrđena ništavost upisa osnivanja u sudski registar.
 
Organi likvidacijskog postupka su likvidacijski sudac i likvidator.
 
Likvidacijski postupak je žuran i provodi ga nadležni sud na čijem je teritoriju sjedište pravne osobe. U ovom postupku ne može biti tražen povrat u prijašnje stanje, ni podnošen prijedlog za ponavljanje postupka, niti izjavljena revizija.
 
Inače, izradi potpuno novog Zakona o likvidacijskom postupku pristupljeno je nakon što je analiza postojećeg zakonskog modela u ovoj oblasti ukazala na nedorečenosti. Pri kreiranju novog zakonskog rješenja uzete su u obzir preporuke proizIšle iz konkretnih slučajeva u sudskoj praksi. Naime zakonski tekst koji je trenutno u primjeni u Federaciji BiH donesen je 2003. godine i sadrži svega 17 odredaba, za koje se u dosadašnjoj primjeni pokazalo da nisu dostatne za rješavanje svih situacija u praksi, što je rezultiralo različitim postupanjem sudova u određenim pravnim situacijama.
 
U obrazloženju je navedeno kako su analize pokazale i da u Federaciji BiH postoji znatan broj poslovnih subjekata samo formalno, jer već odavno ne obavljaju bilo kakve poslovne aktivnosti, pa čak nisu validni ni pokazatelji o zakonskim zastupnicima i drugim odgovornim osobama. Postojanje takvih subjekata nema nikakav značaj za gospodarski razvoj i nepotrebno se vode u sudskim evidencijama. Upravo zbog brisanja ovakvih poslovnih subjekta ovaj tekst zakona prepoznaje i likvidaciju po službenoj dužnosti.
 
Novi zakon je dio prioritetne reforme čiji je cilj otklanjanje ključnih prepreka za investicijska ulaganja koja bi Federaciji BiH donijela znatna novčana sredstva i nova radna mjesta.
 
UTVRĐEN NACRT ZAKONA O REPRODUKCIONOM
MATERIJALU ŠUMSKOG I UKRASNOG DRVEĆA I GRMLJA
 
Federalna vlada je utvrdila Nacrt zakona o reprodukcionom materijalu šumskog i ukrasnog drveća i grmlja, koji propisuje način proizvodnje, stavljanja na tržište i uvoz kvalitetnog i staništu prilagođenog reprodukcionog materijala s ciljem omogućavanja održivog i optimalnog gospodarenja šumskim ekosistemima i njihovog obnavljanja u skladu s načelima zaštite šumskih genetičkih izvora i okoline.
 
Reprodukcioni materijal obuhvata sjemenski materijal, biljne dijelove i sadni materijal vrsta/svojti i hibrida šumskog i ukrasnog drveća i grmlja čija je namjena upotreba u šumarstvu, naučnoistraživačkom radu u šumarstvu i uređenje okoline.
 
Federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva će, na osnovu Zakona, donijeti pravilnik o vrstama/svojtama i hibridima šumskog i ukrasnog drveća i grmlja.
 
U obrazloženju Nacrta zakona je istaknuto da Federacija BiH raspolaže značajnim šumskim bogatstvom, te da šume i šumska zemljišta zauzimaju 1.518.385,8 hektara, što čini oko 58 posto od njene ukupne površine. Usljed različitih pojava, kao što su šumski požari, biljne bolesti i štetočine, nezakonite sječe i druge aktivnosti, šume često treba obnoviti umjetnim putem. Prirodna obnova i očuvanje genetičkog bogatstva naših prirodnih šumskih ekosistema moguća je samo strogim nadzorom i zakonom propisanim radnjama, kao što su skupljanje i podsijavanja šumskoga sjemena na zadovoljavajuće kvalitetnim staništima.
 
Cilj novog zakona je da spriječi upotrebu genetički lošeg šumskog sjemena i od njega proizvedenih sadnica, kao i njihovu upotrebu na neodgovarajućim staništima, što čini nenadoknadvu štetu pri obnovi šuma. Te štete nisu vidljive odmah nakon sadnje ili podsijavanja sjemena, nego nakon izvjesnog vremena, pa i nakon 50 godina. Takva greška ostavlja trag na staništu različitim nepovoljnim uticajem na ekosistem i okoliš, te je problem sanacije skup i dugotrajan.
 
Istovremeno, proizvodnja reprodukcionog materijala šumskog i ukrasnog drveća i grmlja u Federaciji BiH je značajna privredna djelatnost. Trenutno su njihova proizvodnja, dorada, promet, uvoz i upotreba uređeni Zakonom o sjemenu i sadnom materijalu šumskih i hortikulturnih vrsta drveća i grmlja.
 
Tokom primjene ovog zakona uočeni su određeni nedostaci i nedorečenosti koji stvaraju probleme proizvođačima, organima koji provode stručni pregled nad proizvodnjom sjemena i sadnog materijala i inspekcijskim organima. Takođe, njegove odredbe nisu u potpunosti usklađene sa zakonodavstvom Evropske unije.
 
Zakon o sjemenu i sadnom materijalu šumskih i hortikulturnih vrsta drveća i grmlja i Zakon o sjemenu i sadnom materijalu poljoprivrednog bilja propisuju neujednačene uslove proizvodnje i prometa ukrasnog drveća i grmlja, što stvara poteškoće pri upisu u registre proizvođača i uvoznika sjemena i sadnog materijala, kao i poteškoće prilikom provođenja stručnih i inspekcijskih pregleda.
 
Danas utvrđeni Nacrt zakona usklađen je s Direktivom vijeća Evropske unije o stavljanju na tržište šumskog reprodukcionog materijala od 22.12.1999. godine.
 
PODRŽANA INICIJATIVA OPĆINE LUKAVAC
 
Vlada FBiH je podržala inicijativu za donošenje Zakona o Gradu Lukavac, u kojoj je istaknuto da je ova općina 13. juna 2018. godine usvojila Odluku o proglašenju Grada Lukavac. Konstatirano je da je provedena potrebna procedura i da Općina Lukavac ispunjava uslove da bude proglašena gradom propisane Zakonom o principima lokalne samouprave u FBiH. Stoga je Vlada danas zadužila Federalno ministarstvo pravde da pripremi Nacrt zakona o Gradu Lukavac.
 
ZA ZATVARANJE KOLEKTIVNIH CENTARA 145.000 KM
 
Ne prijedlog Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, Vlada FBiH je donijela Odluku o izdvajanju 145.000 KM za sufinansiranje Projekta CEB II - Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnih smještaja pružanjem javnih stambenih rješenja, za treći i četvrti kvartal 2018. godine.
 
Sredstva će biti isplaćena s budžetske pozicije predviđene za kupovinu dionica privatnih preduzeća i učešće Vlade u projektima koje finansira međunarodna zajednica.
 
Projekat CEB II vrijedan je 79,8 miliona KM, od čega su kreditna sredstva 79,23 miliona KM, a sufinansiranje iznosi 0,57 miliona KM.
 
Sredstva za sufinansiranje ovog projekta osigurana su u Budžetu FBiH za 2018. godinu u iznosu od 290.000 KM. Za prvi i drugi kvartal 2018. godine je, također, isplaćeno 145.000 KM, a implementator je dostavio izvještaj o utrošku tih sredstva.
 
SAGLASNOST ZA PRIJEVREMENU OTPLATU KREDITA
 
Vlada FBiH dala je prethodnu saglasnost za djelimičnu prijevremenu otplatu kredita i brisanje hipoteke privrednom društvu EM-ONIKS d.o.o. Lukavac po ugovoru o kreditu od 4.7.2014. godine dodijeljenom po Programu Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije „Pozajmljivanje i učešće u dionicama - Ostala domaća pozajmIjivanja” iz 2012. godine. Razvojna banka FBiH će izvršiti sve potrebne bankarske procedure s ciljem realizacije ove odluke.
 
DOPUNA RJEŠENJA O KREDITU PRIVREDNOM DRUŠTVU ALAT KONJIC
 
Vlada Federacije BiH dala je prethodnu saglasnost na dopunu Rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2017. godinu privrednom društvu Alat d.o.o. Konjic, u iznosu od 500.000 KM.
 
Ovo privredno društvo se obratilo resornom federalnom ministarstvu zahtjevom za dopunu Rješenja o dodjeli kreditnih sredstava, uz obrazloženje da su se za neke mašine i opremu morali obratiti drugim dobavljačima.
 
SAGLASNOST NA TROGODIŠNJI PLAN POSLOVANJA AUTOCESTA FBiH
 
Vlada FBiH danas je dala saglasnost na Plan poslovanja JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar za period 2018. - 2020. godina, koji određuje temeljne strateške ciljeve kako bi, realizacijom poslovne aktivnosti, bili postignuti najbolji rezultati u infrastrukturnoj izgradnji, upravljanju i održavanju autoceste i brzih cesta.
 
Glavni ciljevi odnose se na zasnivanje rada na ekonomskim principima, samoodrživost, osiguranje usluga održavanja, projektiranja i izgradnje dionica autoceste za koje postoje izvori financiranja, nastavku aktivnosti na pronalasku optimalnih izvora sredstava koji će osigurati intenziviranje aktivnosti na izradi projektne dokumentacije, izvlaštenja zemljišta i nastavka izgradnje dionica.
 
Planirano je i unaprjeđivanje usluge korisnicima kroz postpaid plaćanje, uvođenje smart kartica, te stalno poboljšanje IT infrastrukture i povećanje prihoda od akciza na gorivo.
 
Autoceste FBiH planiraju, u ovom trogodišnjem periodu, ukupne prihode od 675.940.000 KM, od čega u 2018. godini 200.450.000 KM, u 2019. od 241.750.000 KM i u 2020. od 215.740.000 KM. Od ukupno planiranih prihoda, najveći dio od 535.000.000 KM planiran je iz akciza, te 118.000.000 KM od cestarina.
 
Za realizaciju ove odluke nisu potrebna dodatna sredstva u Budžetu Federacije BiH, jer će biti osigurana iz izvornih prihoda Autoceste FBiH.
 
RASPODJELA PRIHODA OD NAKNADA ZA PRIREĐIVANJE IGARA NA SREĆU
 
Federalna vlada je odobrila raspodjelu dijela prihoda u iznosu od 1.603.738,57 KM uplaćenih u Budžet FBiH u 2017. godini, ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću za Federalno ministarstvo rada i socijalne politike.
 
Od ukupnog iznosa, 1.528.425 KM je namijenjeno za finansiranje programa i projekata koji se odnose na zadovoljavanje potreba osoba sa invaliditetom s ciljem poboljšanja životnih uslova i rada njihovih organizacija.
 
Za finansiranje programa i projekata koji se odnose na smještaj i utočište žrtava torture i nasilja (sigurne kuće) planirano je 15.000 KM, a iznos od 60.000 KM za programe i projekte koji se odnose na rad javnih kuhinja.
 
Federalno ministarstvo rada i socijalne politike će, najkasnije za 30 dana, s korisnicima zaključiti pojedinačne ugovore o dodjeli sredstava.
 
SREDSTAVA ZA ZDRAVSTVENE PROGRAME I PROJEKTE
 
Federalna vlada je odobrila raspodjelu dijela prihoda u iznosu od 481.121,57 KM uplaćenih u Proračun FBiH u 2017. godini, ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću za Federalno ministarstvo zdravstva.
 
Sredstva su namijenjena financiranju programa i projekata liječenja i rehabilitacije teško oboljele djece i mladih, koje je jedino moguće izvan BiH, djece i mladih čije se liječenje financira iz federalnog Fonda solidarnosti, kao i za organiziranje akcija dobrovoljnog darivanja krvi i promociju dobrovoljnog davalaštva krvi.
 
Rang-listom je obuhvaćeno 47 programa, a s njihovim korisnicima će Federalno ministarstvo zdravstva, najkasnije u roku od 30 dana, zaključiti pojedinačne ugovore o dodjeli sredstava.
 
Ugovorima je utvrđena obveza korisnika da, najkasnije do 31.12.2018. godine, Federalnom ministarstvu zdravstva dostave izvješća o namjenskom utrošku dodijeljenih sredstava. Ukoliko to ne učine, dužni su, na zahtjev nadležnog ministarstva, vratiti dodijeljena sredstava.
 
S ciljem provedbe projekta NeurNet - Mreža za zbrinjavanje bolesnika s farmakorezistentnom epilepsijom i bolesnika sa uznapredovalom fazom Parkinsove bolesti, Vlada je danas zadužila Federalno ministarstvo financija da, za slijedeću sjednicu, propremi Prijedlog odluke o izdvajanju 260.000 KM iz tekuće pričuve.
 
U okviru projekta planirana je uspostava mrežnih referentnih centara i bolnica povezanih modernim ICT tehnologijama koje će omogućiti maksimiziranje kapaciteta referentnih centara i umnožavanje dostupnosti svojih usluga, kao i prijenos znanja i dobre prakse.
 
Federalnom ministarstvu zdravstva odobren je proračun budžet za nabavku četiri EEg uređaja s pratećom opremom za Sveučilišnu kliničku bolnicu Mostar (dva seta), Opću bolnicu „Fra. Mato Nikolić“ u Novoj Biloj i Klinički centar Univerziteta u Tuzli.
 
KONSOLIDIRANO IZVJEŠĆE: POZITIVAN REZULTAT OD 395 MILIJUNA KM
 
Za razdoblje siječanj - lipanj 2018. godine sve razine vlasti Federacije BiH ostvarile su pozitivan financijski rezultat od 395 milijuna KM, navedeno je u konsolidiranom izvješću o izvršenju proračuna kojeg je danas razmatrala Vlada FBiH. Izvješće je urađeno na temelju financijskih izvješća o izvršenju proračuna FBiH, kantona i općina Federacije BiH, te financijskih planova vanproračunskih fondova u FBiH (po deset kantonalnih službi za zapošljavanje i kantonalnih zavoda zdravstvenog osiguranja, tri kantonalne direkcije za ceste, Fond MIO, Federalni zavod za zapošljavanje i Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH). Posmatrano po razinama vlasti, ukupan pozitivan rezultat Proračuna FBiH iznosi 47,3 milijuna KM, kantona 137,7 milijuna KM, općina 136,2 milijuna KM i sektora socijalne zaštite (vanproračunski fondovi) 73,8 milijuna KM.
 
Ukupni prihodi za prvih šest ovogodišnjih mjeseci iznose 4.438,3 milijuna KM, što je za 284,3 milijuna KM ili za 6,8 posto više u odnosu na isto razdoblje 2017. godine, dok je ostvarenje u odnosu na plan 45,2 posto. Ukupni rashodi iznosili su 3.672,3 milijuna KM što je za 196,4 milijuna KM ili za 5,6 posto više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, a ostvarenje u odnosu na plan je 40,8 posto. Konsolidirani kapitalni transferi iznose 32 milijuna KM i u odnosu na razdoblje siječanj - lipanj 2017. godine njihovo ostvarenje je više za 10.000.000 KM. Kapitalni transferi drugim razinama vlasti iznose 0,5 milijuna KM, transferi pojedincima 2,6 milijuna KM, neprofitnim organizacijama 12,9 milijuna KM i javnim poduzećima 17,4 milijuna KM.
 
POTPISATI NOVI SPORAZUM SA SINDIKATOM BH TELECOMA
 
Federalna vlada usvojila je informaciju o realizaciji zaključka od 19.7.2018. godine i zadužila Upravu BH Telecoma d.d. Sarajevo da, u roku od sedam radnih dana, Vladi FBiH i Uredu premijera FBiH dostavi novi sporazum potpisan sa Sindikatom BH Telecoma Sarajevo, koji je u okviru ovlaštenja iz Kolektivnog ugovora, a kojim je prestao da važi Sporazum potpisan 13.6.2018. godine između Uprave BH Telecoma i Sindikata ove kompanije.
 
Po dostavljanju ovog sporazuma Vlada FBiH će na prvoj narednoj sjednici staviti van snage Odluku o prestanku važenja odluke o davanju saglasnosti na Kolektivni ugovor za područje telekomunikacija i izmijeniti raniji zaključak.
 
OSTALE ODLUKE I ZAKLJUČCI
 
Vlada FBiH je Općini Ključ na privremeno korištenje, na period od pet godina i bez naknade, dala kancelarijski prostor na prvom spratu općinske zgrade, površine 98,60 m2 , u kojem je smještena Grupa za pitanja evidencije iz oblasti vojne obaveze Federalnog ministarstva za pitanje boraca i invalida odbrambeno­oslobodilačkog rata.
 
Danas su donesena dva rješenja kojima je korisnicima izvlaštenja dozvoljen ulazak u posjed nekretnina prije isplate naknade. U prvom slučaju je korisnik JP Elektroprivreda BiH d.d Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla, a postupak izvlaštenja je vođen s ciljem napredovanja rudarskih radova za potrebe Rudnika Šikulje u Lukavcu. Drugi korisnik su Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar, a izvlaštenje je vođeno radi izgradnje autoceste na trasi Koridora Vc, dionica Počitelj - Bijača, poddionica Počitelj - Zvirovići, na području Općine Čapljina.
 
KADROVSKA RJEŠENJA
 
Za učešće u radu i odlučivanju na skupštinama privrednih društava Vlada FBiH je opunomoćila Amira Halilčevića (RMU Banovići d.d. Banovići) i Renata Škrobu (JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo).
 
Federalna vlada dala je saglasnost na rješenja o imenovanju upravnih i nadzornih odbora zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba.
 
Saglasnost je data da predsjednik Upravnog odbora Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Drin bude Branko Golub, a članovi Adnan Buljina, Miralem Aletić, Radmila Tuka i Anida Kršić, dok će Nadzorni odro ovog zavoda činiti predsjednik Dženan Hodžić i članovi Marija Stanić i Nudžejma Salihbegović.
 
Data je i saglasnost da za predsjednika Upravnog odbora Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići bude imenovan Harun Pašalić, a za članove Katarina Sloma, Salih Softić, Mario Kapetanović i Dijana Hadžijusufović, dok će Nadzorni odbor činiti predsjednica Edina Bunić i članice Marinela Marić Šako i Emira Mušanović - Meša.
 
Janja Milinković je predsjednica, a Anes Kaleta, Saida Kastrat, Džana Kilić i Enisa Hodžić članovi Upravnog odbora Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine - Pazarić. Nadzorni odbor ovog zavoda čine predsjednica Dalila Efendić, te članice Mevlida Bandić i Ivana Bago.
 
U Upravni odbor Zavoda za vaspitanje muške djece i omladine/ Sarajevo imenovani su Jasmin Gačević (predsjednik), Jasmina Adilović, Milan Mihaljević, Izudin Livadić i Zinka Salihagić (članovi), a u Nadzorni odbor Vatroslav Čelar (predsjednik), Samra Zebo i Muhamed Kučuk (članovi).
 
* * *
 
Sjednica Vlade FBiH će, zbog današnjih drugih obaveza njenih članova, biti nastavljena sljedeće sedmice, a o datumu i terminu njenog održavanja bit ćete blagovremeno obaviješteni.
Četvrtak,
21. januar 2021.
VIŠE