154. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 30.08.2018.
Dnevni red
1. Usvajanje Zapisnika 153. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 17.8.2018. godine
2. Prednacrt zakona o likvidacionom postupku
3. Prednacrt zakona o reprodukcijskom materijalu šumskog i ukrasnog drveća i grmlja
4. Nacrt zakona o stečaju
5. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za izradu i donošenje Zakona o uspostavi Grada Lukavac, koji su podnijeli Općinski načelnik Općine Lukavac i Općinsko vijeće Općine Lukavac
6. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva RMU „Banovići“ d.d. Banovići
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva RMU „Banovići“ d.d. Banovići
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva RMU „Banovići“ d.d. Banovići
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva RMU „Banovići“ d.d. Banovići
7. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo
- Prijavu za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo
8. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu za sufinansiranje Projekta CEB II - Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnih smještaja pružanjem javnih stambenih rješenja za III i IV kvartal 2018. godine
9. Prijedlozi odluka o davanju saglasnosti na rješenja o imenovanju upravnih i nadzornih odbora u ustanovama socijalne zaštite Federacije Bosne i Hercegovine
a) Prijedlozi odluka o davanju saglasnosti na rješenja o imenovanju upravnih odbora:
- Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Rješenje o imenovanju Upravnog odbora Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica - Drin
- Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Rješenje o imenovanju Upravnog odbora Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba-Bakovići
- Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Rješenje o imenovanju Upravnog odbora Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine - Pazarić
- Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Rješenje o imenovanju Upravnog odbora Zavoda za vaspitanje muške djece i omladine - Sarajevo
b) Prijedlozi odluka o davanju saglasnosti na imenovanje nadzornih odbora:
- Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Rješenje o imenovanju Nadzornog odbora Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica - Drin
- Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Rješenje o imenovanju Nadzornog odbora Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba-Bakovići
- Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Rješenje o imenovanju Nadzornog odbora Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine - Pazarić
- Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Rješenje o imenovanju Nadzornog odbora Zavoda za vaspitanje muške djece i omladine-Sarajevo
10. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Komisije za izbor i imenovanja članova nadzornih odbora u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala u kojima nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine vrši Vlada Federacije Bosne i Hercegovine
11. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na djelimičnu prijevremenu otplatu kredita i brisanje hipoteke Privrednom društvu EM-ONIKS d.o.o. Lukavac po Ugovoru o kreditu broj: ERI-12-21-7643-VII/14 od 4.7.2014. godine dodijeljenih po Programu Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije „Pozajmljivanje i učešće u dionicama - ostala domaća pozajmljivanja“ iz 2012. godine
12. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dopuni Rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union Banke d.o.o. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2017. godinu privrednom društvu ALAT d.o.o. Konjic u iznosu od 500.000 KM
13. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Trogodišnji plan poslovanja Javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar za 2018.-2020. godinu
14. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Tuzli
15. Prijedlog odluke o utvrđivanju liste korisnika i raspodjeli dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću
16. Prijedlog odluke o utvrđivanju liste korisnika i raspodijeli dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću
17. Prijedlozi odluka
a) Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava s podračuna evidentiranih na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija/ Federalnog ministarstva financija Federalnom ministarstvu zdravstva (u iznosu 59.735,29 KM)
b) Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava s podračuna evidentiranih na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija/ Federalnog ministarstva financija Federalnom ministarstvu zdravstva (u iznosu 30.908,84 KM)
18. Prijedlog odluke o davanju na privremeno korištenje dijela objekta bivšeg štaba teritorijalne odbrane Ključ Općini Ključ
19. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Odbora državne službe za žalbe
20. Prijedlog rješenja o imenovanju Drugostepene stambene komisije za dodjelu zamjenskih stanova, dodjelu stanova i obnovu ranije zaključenih ugovora o korištenju stanova iz stambenog fonda prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane i Vojske Federacije Bosne i Hercegovine
21. Prijedlog rješenja o dozvoli ulaska u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine potpuno eksproprisane Rješenjem Službe za geodetske i imovinsko-pravne poslove Općine Lukavac broj: 09/2-31-1-81/12 od 31.7.2013. godine
22. Prijedlog rješenja o dozvoli ulaska u posjed nekrenina prije pravosnažnosti Rješenja o eksproprijaciji Službe geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina broj: 06-33-414/15-127 od 22.7.2016. godine
23. Konsolidovani izvještaj o izvršenju budžeta Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, općina i finansijskih planova vanbudžetskih fondova Federacije Bosne i Hercegovine za period januar - juni 2018. godine, s Prijedlogom zaključka
24. Informacija u vezi realizacije Zaključka V. broj: 909/2018 od 19.7.2018. godine, s Prijedlogom zaključka
25. Informacija o realizaciji Zaključka V. broj: 639/2018 od 18.5.2018. godine, s Prijedlogom zaključka (zaduženje Upravnog odbora FIA-e da Odluku o raspoređivanju viška prihoda nad rashodima donese u skladu sa Zakonom o Finansijko-informatičkoj agenciji)
26. Informacija Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, s Prijedlogom zaključka
27. Informacija o statusu Ugovora o koncesiji „Sarajevski kiseljak“ d.d. Kiseljak, s Prijedlogom zaključka
28. Informacija o potrebi donošenja Uredbe o postupku digitalizacije zbirki isprava registra poslovnih subjekata, s Prijedlogom zaključka
29. Informacija o izvršenju ugovora o nabavci usluga održavanja Microsoft softvera-Microsoft-ova glavna podrška (Microsoft Premier Support) za porebe budžetskih korisnika Federacije Bosne i Hercegovine za period 20.10.2016.-31.12.2017. godine, s Prijedlogom zaključka
30. Informacija o realizaciji zaključaka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za period januar-juli 2018. godine, s Prijedlogom zaključka
31. Informacija o zakupu poslovnog prostora u Sarajevu za smještaj restorana za potrebe Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i drugih organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka
32. Informacija u vezi s realizacijom Zaključka V. broj: 773/2018 od 24.5.2018. godine (angažovanje advokatske kuće za pružanje usluga zastupanja FBiH u arbitražnom postupku po predlagaču INA/MOL protiv Federacije BiH), s Prijedlogom zaključka
33. Uređeni odgovor na tužbu u predmetu Šerif Isović iz Sarajeva protiv Federacije Bosne i Hercegovine-Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 65 0 Rs 694776 18 Rs
34. Izjašnjenje po Zahtjevu Institucije ombudsmena/ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine broj: Ž-SA-05-793/18 od 11.7.2018. godine, u vezi s Prigovorom gđe. Nevenke Sušac na Odluku o imenovanju Odbora za reviziju JP Međunarodni aerodrom „SARAJEVO“ d.o.o. Sarajevo, s Prijedlogom zaključka
35. Prijedlog odluke o sazivanju Treće vanredne Skupštine dioničara Privrednog društva „Zrak“ d.d. Sarajevo
36. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Privrednog društva „Zrak“ d.d. Sarajevo
37. Prijedlog odluke o raspodjeli dijela novčanih sredstava ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine za uplatu doprinosa za PIO/MIO za radnike koji su stekli uslove za odlazak u penziju (161 radnik privrednih društava:„IP „Krivaja“ d.o.o. Zavidovići u stečaju, IP „Krivaja“ d.o.o. Zavidovići, „Krivaja 1884“ d.o.o. Zavidovići i PD „Krivaja 1884“ d.o.o. Zavidovići)
38. Prijedlozi akata:
a) Prijedlog odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i nominovanje jednog člana Nadzornog odbora Privrednog društva JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. - Sarajevo, ispred državnog kapitala
b) Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje jednog člana Nadzornog odbora Privrednog društva JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. - Sarajevo, ispred državnog kapitala
c) Prijedlog teksta Javnog konkursa za izbor i nominovanje jednog člana Nadzornog odbora Privrednog društva JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. - Sarajevo, ispred državnog kapitala
39. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava Tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta
40. Prijedlog zaključka o izmjeni Zaključka V. broj: 147/2018 od 1.2.2018. godine
41. Informacija o potrebi odobravanja izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva, s Prijedlogom zaključka
 
Petak,
22. januar 2021.
VIŠE