152. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 24.07.2018.
Saopćenje o radu

152. SJEDNICA VLADE FEDERACIJE BiH:
 
UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA 
I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠNOM POSTUPKU
 
Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Mostaru, utvrdila i u parlamentarnu proceduru uputila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršnom postupku.
 
Izmjene i dopune ovog propisa omogućavaju provođenje odluka Ustavnog suda BiH od 26.11.2010. i 30.3.2017. godine, kao i zaključka Doma naroda Parlamenta Federacije BiH donesenim na nastavku 10. redovne sjednice 4.4.2016. godine.
 
S ciljem provedbe tog zaključka, provedena je javna rasprava u kojoj je ukazano da je osnovna primjedba nepostojanje adekvatnog mehanizma zaštite javnih ustanova od nekontrolisanog izvršenja većeg broja pravosnažnih sudskih odluka, što bi moglo ugroziti njihovo funkcioniranje.
 
U skladu s tim, je i novo zakonsko rješenje po kojem su ustanove dužne osigurati sredstva za isplatu izvršnih sudskih rješenja u visini od jedan posto od ukupnog budžeta ili finansijskog plana.
 
Predmetom izvršenja ne mogu bit novčana sredstva ustanova koja služe za vršenje djelatnosti od javnog interesa.
 
Novina u Zakonu je i izričito propisivanje mogućnosti da naplatu potraživanja tražilac može izvršiti putem punomoćnika.
 
UTVRĐEN NACRT ZAKONA O ADVOKATURI FBiH
 
Vlada FBiH utvrdila je danas Nacrt zakona o advokaturi Federacije BiH. Razlog za donošenje ovog zakona je definiranje kvalitetnog pravnog okvira za obavljanje advokatske djelatnosti.
 
Trenutno važeći Zakon o advokaturi u FBiH donesen je 2002. godine i do sada je pretrpio više izmjena i dopuna. Federalno ministarstvo pravde je, kao obrađivač ovog propisa, prepoznalo potrebu donošenja novog zakona koji bi, na temelju redovne zakonodavne procedure i provođenja sveobuhvatne javne rasprave, predstavljao kvalitetan normativni okvir za unaprjeđenje advokatske djelatnosti.
 
Ovaj zakon uređuje advokatsku službu, uslove za bavljenje advokaturom, oblike rada advokata, njihova prava, obaveze i odgovornost advokatskih stručnih saradnika za pravne poslove i advokatskih pripravnika, te organizaciju i rad Advokatske komore FBiH i regionalnih advokatskih komora.
 
Kako je regulirano, advokat je osoba koja je upisana u imenik advokata Advokatske komore, koja je položila advokatsku zakletvu i bavi se advokaturom.
 
Advokatura je nezavisna i samostalna služba pružanja pravne pomoći fizičkim i pravnim osobama. Ta pomoć obuhvata davanje usmenih i pisanih pravnih savjeta i mišljenja, sastavljanje tužbi, prijedloga i drugih inicijalnih podnesaka, zahtjeva, molbi, pravnih lijekova, predstavki i drugih podnesaka. Također se odnosi na sastavljanje ugovora, zavještanja, poravnanja, izjava, općih i pojedinačnih akata i drugih isprava, na zastupanje i odbranu fizičkih i pravnih osoba, kao i na posredovanje radi zaključenja pravnog posla ili mirnog rješavanja spora i spornog odnosa.
 
Pravo na bavljenje advokaturom stiče se upisom u imenik advokata i polaganjem advokatske zakletve, a postupak za ostvarivanje ovog prava počinje podnošenjem zahtjeva kandidata za upis u imenik advokata, koji se podnosi Advokatskoj komori.
 
Advokat je dužan da se stvarno i stalno bavi advokaturom, da pravnu pomoć pruža stručno i savjesno, u skladu sa Ustavom, zakonom i općim aktima Advokatske komore, da čuva advokatsku tajnu i u profesionalnom radu i u privatnom životu, koji je dostupan javnosti, čuva ugled advokature.
 
Advokat upisan u imenik advokata Advokatske komore Republike Srpske ima pravo da se bavi advokaturom i na teritoriji Federacije BiH, ali ne i da u FBiH osniva poslovnu jedinicu, predstavništvo ili bilo koji drugi oblik organizovanja rada.
 
Advokat slobodno odlučuje da li će prihvatiti pružanje pravne pomoći, osim u slučajevima predviđenim zakonom. Pružanje pravne pomoći ne može odbiti ako ga, kao zastupnika ili branioca, u skladu sa zakonom postavi sud, drugi državni organ ili Advokatska komora.
 
IZJAŠNJENJA O INICIJATIVAMA
 
Federalna vlada je prihvatila inicijativu za izmjenu i dopunu Zakona o utvrđivanju naseljenih mjesta i o izmjenama u nazivu naseljenih mjesta u određenim općinama, koju je podnijela Općina Banovići. Inicijativa se odnosi na utvrđivanje novog naseljenog mjesta Aljkovići, izdvojenog iz dijela naseljenog mjesta Seona i Lozna, a da od postojećih naseljenih mjesta Mrgan i Ćatići bude utvrđeno jedno naseljeno mjesto pod novim nazivom Brezovača.
 
Vlada FBiH se očitovala o zahtjevu za ocjenu ustavnosti dijela člana 19. tačka 12. Zakona o zdravstvenom osiguranju, koju je Ustavnom sudu FBiH podnio potpredsjednik Federacije BiH Milan Dunović, s prijedlogom privremene mjere. Federalna vlada generalno zaključuje da ne postoji neusaglašenost dijela odredbe člana 19. tačka 12. Zakona o zdravstvenom osiguranju sa Ustavom FBiH, te ne postoji ni osnov za donošenje privremene mjere.
 
KVARTALNO IZVJEŠĆE: SMANJENA DUGOVANJA
 
Vlada Federacije BiH se upoznala sa izvješćem o dugu za drugi kvartal 2018. godine kada je, po osnovi vanjskog duga, bilo angažirano ukupno 67.704.580,89 KM u više valuta i od više kreditora.
 
Vanjski dug je na kraju ovog kvartala iznosio 4.850.965.653 KM ili 2.891.486.329 dolara. Nominalni iznos, izražen u domaćoj valuti, veći je od duga u proteklom kvartalu za 219.642 KM ili za 0,005 posto. U usporedbi sa stanjem duga izraženog u dolarima na kraju drugog u odnosu na podatak s kraja prvog kvartala, dug je manji za 164.301.899 dolara ili 5,38 posto.
 
U drugom kvartalu 2018. godine, obzirom na adekvatnu razinu likvidnosti jedinstvenog računa riznice FBiH i smanjene potrebe za financiranjem, Federalno ministarstvo financija otkazalo je sve planirane aukcije vrijednosnih papira.
 
Ukupan unutarnji dug Vlade FBiH je na dan 30.6.2018. iznosio 823.233.593 KM (490.699.966 dolara) i u odnosu na protekli kvartal je manji za 72.759.714 KM ili 8,12 posto.
 
Ukupan dug je na ovaj dan iznosio 5.674.199.246 KM ili 3.382.186.295 dolara i manji je od duga u proteklom kvartalu za 72.540.072 KM (1,26 posto).
 
I ukupan vanjski dug i unutarnji dug Vlade Federacije BiH, u koji nisu uključene verificirane obveze za koje nisu izdani vrijednosni papiri, niti obveze prema zaposlenicima i dobavljačima bivšeg Federalnog ministarstva obrane i vojske FBiH, u iznosu od 5.654.166.594 KM ili 3.370.245.551 dolara, manji je u odnosu na dug iz proteklog kvartala za 62.792.797 KM ili 1,1 posto.
 
Izvješće o dugu za drugi kvartal bit će objavljeno na web-stranici Federalnog ministarstva financija i dostavljeno Parlamentu FBiH radi informiranja.
 
O VISINI MARŽE U MALOPRODAJNIM CIJENAMA NAFTNIH DERIVATA
 
Vlada FBiH je usvojila informaciju o nastavku aktivnosti Federalnog ministarstva trgovine s ciljem osiguranja ekonomski opravdane visine marže u maloprodajnim cijenama naftnih derivata u Federaciji BiH.
 
Provodeći zaključak Vlade FBiH, predstavnici Federalnog ministarstva trgovine održali su 20.7.2018. godine drugi redovni mjesečni sastanak s distributerima naftnih derivata u FBiH.
 
Konstatovano je da je, nakon 12.6.2018. godine, u Federalno ministarstvo trgovine stiglo oko 500 OPC i OPM obrazaca od ukupno 681 benzinske pumpe u Federaciji BiH, a obrasci su se isključivo odnosili na sniženje cijena derivata u rasponu od 0,05 KM/l-0,10 KM/litru.
 
Po nalogu Federalnog ministarstva, nadležna inspekcija je u proteklom periodu pojačala intenzitet nadzora na benzinskim pumpama, s posebnim naglaskom na provjere da li se izložena cijena podudara s cijenama na pumpnim aparatima za točenje i otisnutim na fiskalnim računima.
 
IZVJEŠTAJI FEDERALNE AGENCIJE ZA UPRAVLJANJE ODUZETOM IMOVINOM
 
Federalna vlada je prihvatila izvještaj o radu i finansijsko-materijalnom poslovanju Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom za period 1.1.-30.6.2018. godine, koji će biti upućen Parlamentu Federacije BiH.
 
U obimnom i detaljnom izvještaju je, uz ostalo, navedeno da vrijednost privremeno oduzete imovine kojom je Agencija upravljala u izvještajnom periodu iznosila 13.791.060,73 KM.
 
Vrijednost kojom trenutno upravlja iznosi za poslovne udjele 6.171.863,08 KM, za nekretnine 7.100.000 KM, za automobile iznosi 130.627,25 KM, a vrijednost novca je 108.810 eura i 175.756,54 KM.
 
Novac kojim Agencija privremeno upravlja nalazi se u banci na računu posebnih namjena i trenutno je riječ o iznosu od 388.570,40 KM. Od toga se na gotovi novac koji je odlukom suda oduzet i predat Agenciji odnosi 217.613,86 KM, a 170.956,54 KM na zakupnine od nekretnina koje su odlukom suda oduzete i povjerene Agenciji na upravljanje.
 
O ODRŽAVANJU MAGISTRALNIH CESTA U FEDERACIJI BiH
 
Vlada FBiH je prihvatila informaciju o postupku ustupanja radova redovitog održavanja magistralnih cesta u Federaciji BiH do okončanja postupka javne nabavke za radove redovitog održavanja magistralnih cesta u Federaciji Bosne i Hercegovine.
 
Data je suglasnost Javnom poduzeću Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo na produženje okvirnih sporazuma i sklapanje novih ugovora za radove redovitog održavanja magistralnih cesta na teritoriji Federacije BiH, s postojećim izvođačima koji su do sada obavljali ove radove, i po istim cijenama koje su dobivene na bazi otvorenog postupka javnih nabavki koji je proveden 2014. godine.
 
Okvirni sporazumi i ugovori bit će produženi do okončanja postupka nabavke za radove redovitog održavanja magistralnih cesta u Federaciji BiH.
 
Za provedbu ovih zaključaka Vlada je zadužila Federalno ministarstvo prometa i komunikacija i JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo.
 
TRANSFERI ZA UNAPREĐENJE AVIO PROMETA FBiH
 
Vlada FBiH usvojila je danas nekoliko odluka o usvajanju programa utroška sredstava transfera javnim preduzećima za unapređenje avioprometa Federacije BiH, utvrđenih Budžetom Federacije BiH za 2018. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija.
 
Usvojen je program utroška sredstava kapitalnog transfera i JP Aerodrom Bihać odobreno 2.500.000 KM. Ova sredstva bit će utrošena za izgradnju kompleksa aerodroma u Bihaću (aerodromske zgrade, poletno-sletne staze i infrastruktura).
 
Kroz tekući transfer je JP Aerodrom Tuzla određen iznos od 430.000 KM. Ova sredstva bit će utrošena za troškove sirovina i materijala, sitnoga inventara i HTZ opreme, troškove energenata, osiguranja i korištenja sustava za prihvat i otpremu zrakoplova, putnika i prtljage, te za naknade za odobravanje programa sigurnosti i naknade za provođenje stručnoga nadzora aerodromskih operatera, kao i za troškove tekućeg održavanja objekata i opreme, troškove stručnog osposobljavanja zaposlenih, troškovi PTT komunikacija i komunalnih usluga, troškove plaća, doprinosa i naknada uposlenika i troškovi osiguranja medicinskoga servisa.
 
Istom aerodromu je, kroz kapitalni transfer, odobreno 2.500.000 KM. Sredstva su namijenjena za izgradnju objekta - atrijum s poslovnim prostorijama parkingom i vanjskim uređenjem, nabavku namještaja i opreme za uređenje enterijera putničkoga terminala, uredskoga namještaja, stolica za javni prostor i šalteri, radove na pripremi, frezanju i asfaltiranju dijela oštećenih površina na PSS-i, nabavku FIDS sustava, putničke stepenice, mješoviti građevinski stroj utovarivač-rovokopač, izgradnju objekta i nadstrešnice za vozila i opremu, te ostalu aerodromsku opremu.
 
Usvojen je program utroška sredstava tekućeg transfera „Subvencije javnim poduzećima - Unapređenje avio prometa Federacije BiH - JP Aerodrom Mostar“ utvrđenih u Budžetu FBiH za 2018. godinu u iznosu od 430.000 KM. Ova sredstva bit će utrošena za troškovi uposlenih (plaće, topli obrok, prevoz), troškovi osiguranja imovine i osoba za 2018. godinu, troškovi energenata (gorivo, mazivo), redovita edukacija i školovanje osoblja u domaćim i inozemnim centrima, troškovi vanjskog revizora, sudjelovanje na sajmovima, troškovi redovitog liječničkog pregleda djelatnika i troškovi redovitog održavanja opreme (rezervni dijelovi).
 
JP Aerodrom Mostar je, kroz kapitalni transfer, izdvojen iznos od 2.500.000 KM. Ova sredstva bit će utrošena za izradu projektne dokumentacije za potrebe širenja zgrade (idejni, glavni projekt i revizija), izradu Master plana Aerodroma Mostar, izradu servisne ceste, nabavu priključaka za traktor, aneks radova na širenju stajanke, sanaciju rasvjete uzletno-sletne staze, sanaciju piste, nabavu i ugradnju parking uređaja za samostalnu naplatu, nabavu vozila s nadogradnjom za ornitološku službu, proširenje postojeće terminalne zgrade (faza 2), projektiranje i nabavka radio relejnoga sustava i opreme, nabavka, ugradnja i implementacija sustava za upravljanje Zračnom Lukom s digitalizacijom postojeće arhive i adaptacijom njene postojeće wireless mreže, te usluge nadzora.
 
OSTALE ODLUKE I ZAKLJUČCI
 
Federalnoj upravi civilne zaštite danas je, iz tekuće rezerve Vlade FBiH, odobreno izdvajanje 29.800 KM za plaćenje PDV-a i špediterskih usluga na doniranu šatorsku opremu od Republike Austrije.
 
Vlada FBiH je konstatovala da su BH Telecom Sarajevo i Hrvatske telekomunikacije Mostar dostavili izvještaje o radu nadzornih odbora ovih kompanija. Izvještaj BH Telecom je za period 1.3.-31.5.2018. godine, a HT-a za 1.4.-30.6.2018. godine. Također je Vladi dostavljen i izvještaj o radu Nadzornog odbora Hrvatske pošte d.o.o. Mostar za period od 1.1.2018. do 31.3.2018. godine.
 
Federalna vlada je usvojila izvještaj o radu Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova za period 1.1.-30.6.2018. godine, koji će biti dostavljen predsjedniku i potpredsjednicima Federacije BiH i Parlamentu FBiH.
 
Federalna vlada danas je izmijenila Listu lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja FBiH i, na taj način, usaglasila je s maksimalnim veleprodajnim cijenama lijekova koje godišnje objavljuje Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH.
 
Upravi BH Telecoma d.d. Sarajevo data je saglasnost na Odluku o odobravanju sredstava za nabavku reklamno-promotivnih usluga od Udruženja za sport i rekreaciju mladih, a u vezi sa Sportskim igra mladih u 2018. godini, u vrijednosti od 80.000 KM (bez PDV-a).
 
KADROVSKA RJEŠENJA
 
Vlada FBiH je za člana Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje imenovala Slavka Vukića, na period do isteka mandata ostalim članovima Upravnog odbora.
 
Nadzornom odboru UNIS GROUP d.o.o. Ilidža data je prethodna saglasnost za imenovanju Mirsada Siručića za direktora ovog privrednog društva, na mandatni period od četiri godine.
 
Prethodne saglasnosti date su i Nadzornom odboru PS Vitezit d.o.o. Vitez za razrješnje Josipa Rajića dužnosti izvršnog direktora za proizvodnju i razvoj Uprave ovog društa, te da za vršioca ove dužnosti do okončanja konkursne procedure, a najduže do dvanaest mjeseci, bude imenovan Josip Mišković.
 
Vlada je, također, Nadzornom odboru PS Vitezit d.o.o. Vitez prethodne saglasnosti dala i za razrješenje Miroslava Puljića dužnosti direktora, prije isteka mandata, te za imenovanje Josipa Rajića na ovu poziciju, do okončanja konkursne procedure, a najduže do dvanaest mjeseci.
 
Vlada je Jakuba Mušinbegovića ovlastila za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini privrednog društva Binas d.d. Bugojno, a Gorana Buhača za Skupštinu Sarajevoputeva d.d. Sarajevo.
 
* * *
Sjednica Vlade FBiH je završena u 13.30 sati.
Nedjelja,
17. januar 2021.
VIŠE