152. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 24.07.2018.
Dnevni red
 
 1. Usvajanje Zapisnika 151. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 19.7.2018. godine
 2. Informacija u vezi s donošenjem Odluke od strane Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH o raspodjeli prihoda od putarina, s Prijedlogom zaključka
 3. Prednacrt zakona o advokaturi Federacije Bosne i Hercegovine
 4. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršnom postupku
 5. Prijedlog mišljenja o Prijedlogu zakona o rodiljnim i roditeljskim podrškama u Federaciji Bosne i Hercegovine, koji je po hitnom postupku podnijela Lidija Bradara, delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
 6. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za izmjenu i dopunu Zakona o utvrđivanju naseljenih mjesta u određenim općinama u dijelu koji se odnosi na područje Općine Banovići
 7. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva „Binas” d.d. Bugojno
  1. Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva „Binas” d.d. Bugojno
  2. Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva „Binas” d.d. Bugojno
  3. Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva „Binas” d.d. Bugojno
 8. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva „Sarajevoputevi“ d.d. Sarajevo
  1. Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva „Sarajevoputevi“ d.d. Sarajevo
  2. Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva „Sarajevoputevi“ d.d. Sarajevo
  3. Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva „Sarajevoputevi“ d.d. Sarajevo
 9. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnoj upravi civilne zaštite
 10. Prijedlog rješenja o dopuni Rješenja o imenovanju Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje
 11. Informacija o izboru i imenovanju direktora Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine po Javnom konkursu za izbor i imenovanje direktora i zamjenika direktora Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom odluke o davanju ovlaštenja za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
 12. Kvartalni izvještaj o dugu Q2/2018, s Prijedlogom zaključka
 13. Izvještaj o radu Nadzornog odbora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo za period 1.3.2018.-31.5.2018. godine, s Prijedlogom zaključka
 14. Izvještaj o radu Nadzornog odbora JP HT Mostar od 1.4.2018.-30.6.2018. godine, s Prijedlogom zaključka
 15. Izvještaj o radu Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova/Federalnog ministarstva unutarnjih poslova za period 1.1.-30.6.2018. godine, s Prijedlogom zaključka
 16. Izvještaj o radu i finansijsko-materijalnom poslovanju Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom za period 1.1.-30.6.2018. godine, s Prijedlogom zaključka
 17. Informacija povodom Zahtjeva Općinskog suda u Travniku za davanje prethodne saglasnosti za otvaranje stečajnog postupka nad privrednim društvom „Binas“ d.d. Bugojno, s Prijedlogom zaključka
 18. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva „UNIS GROUP“ d.o.o. Ilidža za donošenje Odluke o imenovanju direktora društva
 19. Prijedlozi odluka:
  1. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva PS „Vitezit“ d.o.o. Vitez za razrješenje izvršnog direktora za proizvodnju i razvoj Uprave društva PS „Vitezit“ d.o.o. Vitez
  2. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva PS „Vitezit“ d.o.o. Vitez za donošenje Odluke o imenovanju vrštioca dužnosti izvršnog direktora za proizvodnju i razvoj Uprave društva PS „Vitezit“ d.o.o. Vitez
 20. Prijedlozi odluka:
  1. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva PS „Vitezit“ d.o.o. Vitez za razrješenje direktora Društva
  2. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva PS „Vitezit“ d.o.o. Vitez za imenovanje vršioca dužnosti direktora Društva
 21. Informacija o nastavku aktivnosti Federalnog ministarstva trgovine u cilju osiguranja ekonomski opravdane visine marže u maloprodajnim cijenama naftnih derivata u Federaciji Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka
 22. Informacija o radovima redovnog održavanja magistralnih cesta u Federaciji Bosne i Hercegovine za period nakon 1.9.2018. godine, s Prijedlogom zaključka
 23. Izvještaj o radu Nadzornog odbora Hrvatske pošte d.o.o. Mostar za period od 1.1.2018.-31.3.2018. godine, s Prijedlogom zaključka
 24. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Uprave BH Telecom d.d. Sarajevo o odobravanju sredstava za nabavku reklamno-promotivnih usluga od Udruženja za sport i rekreaciju mladih
 25. Prijedlozi odluka
  1. Prijedlog odluke o usvajanju programa utroška sredstava kapitalnog transfera-„Kapitalni transferi javnim preduzećima-Unapređenje avio prometa Federacije BiH - JP Aerodrom Bihać“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija
  2. Prijedlog odluke o usvajanju programa utroška sredstava tekućeg transfera „Subvencije javnim preduzećima-Unapređenje avio prometa Federacije BiH-JP Aerodrom Tuzla“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija
  3. Prijedlog odluke o usvajanju programa utroška sredstava kapitalnog transfera-„Kapitalni transferi javnim preduzećima-Unapređenje avio prometa Federacije BiH-JP Aerodrom Tuzla“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija
  4. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava tekućeg transfera „Subvencije javnim preduzećima - Unapređenje avio prometa Federacije BiH - JP Aerodrom Mostar“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija
  5. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava kapitalnog transfera - „Kapitalni transferi javnim preduzećima - Unapređenje avio prometa Federacije BiH - JP Aerodrom Mostar“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija
 26. Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava iznad iznosa planiranog u Budžetu Odbora državne službe za žalbe za 2018. godinu, a do visine uplaćenih sredstava po Projektu „Sufinansiranje povjerenih poslova u skladu sa odredbama kantonalnih zakona o državnoj službi“
 27. Prijedlog mišljenja u vezi sa Zahtjevom za ocjenu ustavnosti dijela člana 19. tačka 12. Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službene novine Federacije BiH“, br. 30/97, 7/02, 70/08, 48/11 i 36/18), koji je Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine podnio potpredsjednik Federacije BiH Milan Dunović
 28. Informacija o realizaciji mjera iz Rješenja Konkurencijskog vijeća Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka
 29. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o Listi lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine
 30. Informacija o realizaciji Zaključka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine V. broj: 865/2018 od 5.7.2018. godine i o postupanju u svim slučajevima nabavki nekretnina za potrebe smještaja Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i federalnih organa uprave od 2007. godine do danas
Subota,
23. januar 2021.
VIŠE