151. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 19.07.2018.
Saopćenje o radu

151. SJEDNICA VLADE FEDERACIJE BiH:
 
UTVRĐEN NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O LEASINGU
 
Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, utvrdila Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o leasingu, s ciljem njegova usuglašavanja s novim Zakonom o bankama, Zakonom o Agenciji za bankarstvo i Zakonom o faktoringu, odnosno do usuglašavanja odredbi koje se tiču kupoprodaje plasmana i nadzora. Novim rješenjima je obuhvaćeno i utvrđivanje nadzora nad bankama u slučaju da pružaju usluge financijskog leasinga.
 
U praksi se, također, ukazala potreba za izmjenom odredbe u Zakonu o leasingu koja regulira raskid ugovora. Naime, jasnija definicija omogućava korisnicima leasinga ispravno razumijevanje svojih prava nakon raskida ugovora.
 
U važećem Zakonu nisu bile predviđene prekršajne odredbe za nepostupanje koje se odnose na povjerljive podatke kojima je definirano njihovo prikupljanje, obrada, čuvanje, dostavljanje i uporaba povjerljivih podataka, pa izmjene i dopune reguliraju prekršaj u slučaju kršenja odredbe i propisuju visinu novčane kazne.
 
Izmjenama i dopunama Zakona o leasingu je, također, omogućeno leasing društvima osnivanje profesionalnog udruženja.
 
UTVRĐEN NACRT ZAKONA O ORGANIZACIJAMA I REPREZENTATIVNIM
ORGANIZACIJAMA OSOBA SA INVALIDITETOM I CIVILNIH ŽRTAVA RATA
 
Federalna vlada je utvrdila i Parlamentu FBiH uputila Nacrt zakona o organizacijama i reprezentativnim organizacijama osoba sa invaliditetom i civilnih žrtava rata. Ovaj zakon uređuje postupak i uslove sticanja statusa organizacija osoba sa invaliditetom i civilnih žrtava rata, njihovih reprezentativnih organizacija, područje, svrhu i ciljeve djelovanja, zadatke, vođenje registra organizacija, finansiranje, te druga pitanja od značaja za funkcionisanje organizacija na nivou općina, kantona i Federacije BiH.
 
Organizacija osoba sa invaliditetom (OOSI) je udruženje koje okuplja osobe sa istom vrstom invaliditeta, urođenog ili stečenog van ratnih okolnosti, kao i ono koje okuplja osobe sa statusom invalida rada, bez obzira na vrstu invaliditeta, i djeluje u interesu svoga članstva i u javnom interesu, na svim područjima od značaja za njihov položaj definiran Konvencijom UN-a o pravima osoba sa invaliditetom.
 
Organizacija civilnih žrtava rata (OCŽR) je udruženje koje okuplja osobe sa utvrđenim statusom civilne žrtve rata i djeluje u interesu svoga članstva i u javnom interesu, na svim područjima definiranim Konvencijom i drugim od značaja za njihov položaj.
 
Svrha OOSI i OCŽR je da, na osnovama dobrovoljnog udruživanja i zajedničkih potreba, promovišu i zagovaraju, štite i ostvaruju interese populacije koju okupljaju, s ciljem uživanja propisanih prava, postizanja jednakih mogućnosti i njihovog punog uključivanja.
 
Zakon definiše reprezentativne općinske, kantonalne i federalne OOSI i OCRŽ.
 
Status reprezentativne OOSI i OCŽR utvrđuje nadležno ministarstvo putem javnog poziva za prikupljanje zahtjeva radi utvrđivanja ovog statusa. Status reprezentativnosti može steći OOSI i OCŽR koja okuplja najveći broj redovnih članova na području općine, kantona ili FBiH. Pri tome kantonalna reprezentativna organizacija mora okupljati redovne članove iz većine općina tog kantona (i to najmanje po tri člana iz jedne općine), a federalna mora imati članice - kantonalne organizacije u najmanje pet kantona, od kojih su minimalno dvije reprezentativne.
 
Redovan javni poziv za utvrđivanje statusa reprezentativnosti bit će objavljivan svake tri godine. Vanredni javni poziv može biti i prije isteka trogodišnjeg roka ukoliko reprezentativna organizacija za određenu vrstu invaliditeta, iz razloga propisanih ovim zakonom, izgubi taj status. Vanredni javni poziv bit će objavljivan u roku od 30 dana od dana objave rješenja o prestanku statusa reprezentativnosti u službenim glasilima. Status reprezentativnosti koji je organizacija stekla po vanrednom javnom pozivu utvrđuje se za period do isteka roka od tri godine, kada je predviđeno objavljivanje redovnog javnog poziva.
 
Djelatnost koju obavljaju OOSI i OCŽR i reprezentativne OOSI i OCŽR je neprofitna. U skladu s važećim propisima, ove organizacije mogu obavljati i profitnu djelatnost, ali ona ne smije biti organizovana kao osnovna djelatnost. Dobit ostvarena obavljanjem djelatnosti može biti korištena isključivo za ostvarivanje ciljeva organizacije utvrđenih statutom.
 
OOSI i OCŽR, kao i reprezentativne organizacije, koje djeluju na nivou općine, kantona i Federacije BiH, mogu se međusobno udruživati i formirati koordinaciju, vijeće i drugi oblik djelovanja. Za formiranje organizacije udruženja potrebno je najmanje pet članica organizacija, predstavnica različitih vrsta invaliditeta. No, takve organizacije ne mogu steći status OOSI i OCŽR. Reprezentativne OOSI i OCŽR mogu biti finansirane iz općinskog, kantonalnog ili federalnog budžeta, u skladu s nivoom organizovanja.
 
UTVRĐENI PRIJEDLOZI ZAKONA O GRADOVIMA GRAČANICA, VISOKO,
LJUBUŠKI, GRADAČAC, ČAPLJINA, SREBRENIK I ŽIVINICE
 
Vlada Federacije BiH utvrdila je i Parlamentu FBiH po skraćenom postupku uputila sedam prijedloga zakona  o uspostavi gradova Gračanica, Visoko, Ljubuški, Gradačac, Čapljina, Srebrenik i Živinice, za što su ove sadašnje općine ispunile uvjete iz članka 5. stavak 2. Zakona o principima lokalne samouprave u FBiH.
 
Novim zakonima određen je gradski teritorij, propisano svojstvo, organi, način izbora gradskog vijeća i gradonačelnika, uređeno donošenje privremene statutarne odluke i statuta, i raspisivanje izbora. Teritorij novih sedam gradova čine sva naseljena mjesta koja su se, prema evidenciji Federalnog zavoda za statistiku, nalazila u okviru ovih općina na dan stupanja na snagu ovog zakona.
 
Zakonom o principima lokalne samouprave u FBiH je propisano da se grad, osim Ustavom FBiH, uspostavlja federalnim zakonom, na temelju sporazuma o udruživanju dviju ili više općina, ili odluke općinskog vijeća općine koja ispunjava propisane kriterije, a koja ima najmanje 30.000 stanovnika, odnosno u čijem gradskom centru, kao zaokruženom urbanom području, živi najmanje 10.000 stanovnika.
 
Također je propisano da grad predstavlja sjedište kantona i u slučaju neispunjavanja prethodnih uvjeta.
 
SREDSTVA ZA KANTONALNU BOLNICU ZENICA
 
Vlada FBiH danas je prihvatila zaduženje Federacije BiH po Ugovoru o zajmu između Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i Bosne i Hercegovine za realizaciju projekta poboljšanje energetske efikasnosti u JU Kantonalna bolnica Zenica od 10.000.000 eura.
 
Osnovni cilj projekta je izgradnja novog termoenergetskog bloka, mašinske instalacije i utopljavanje objekata Kantonalne bolnice Zenica.
 
Ujedno, Federalna vlada je dala saglasnost da Federacija BiH za ovaj projekat prihvati grant namijenjen za finansiranje projekta po Ugovoru između BiH i EBRD-a, a koji se odnosi na investicijski grant iz Regionalnog programa za energetsku efikasnost za zapadni Balkan (REEP) u iznosu od1.000.000 eura.
 
PRETVARANJE POTRAŽIVANJA U DIONIČKI
KAPITAL UNION BANKE d.d. SARAJEVO
 
Današnjom Odlukom, Vlada FBiH je Federalnom ministarstvu financija dala suglasnost za pretvaranje njenih potraživanja u dionički kapital Union banke d.d. Sarajevo, u iznosu od 10.000.000 KM, putem zatvorene emisije dionica.
 
Ova sredstva predstavljaju nedospjela potraživanja Federalne vlade po osnovi Ugovora o kreditu po subordiniranim uvjetima zaključenim 22.10.2014. između Vlade i Union banke.
 
Vlada FBiH je na dan 31.12.2017. godine u ovoj banci imala kapital u iznosu 31.178.960 KM, što čini 91,44 posto  ukupnog dioničkog kapitala. Pretvaranjem potraživanja na osnovu današnje Odluke, kapital Vlade FBiH bit će povećan na 41.178.960 KM i činit će 93,38 posto dioničkog kapitala Union banke.
 
U obrazloženju je napomenuto da je Vlada FBiH na 130. sjednici od 16.9.2014. donijela Odluku o odobravanju kredita Union banci po subordiniranim uvjetima za 2014. godinu, u iznosu od 10.000.000 KM. Ciljevi i očekivani učinci realizacije subordiniranog kredita bili su podrška u realizaciji Poslovne strategije Banke, kao i realizacija zaključka kojim je Vlada FBiH prihvatila inicijativu za podršku razvoja poslovanja ove banke, te donijela Odluku o usvajanju njene Poslovne strategije za period 2013.-2017. godina.
 
Tijekom 2017. godine, Union banka je potvrdila status jedne od najbrže rastućih banaka na bh. tržištu, te je zabilježen rast poslovanja u svim segmentima: aktive za 26 posto, depozita za 30 posto, a kreditnog portfelja za 16 posto. Ostvareni rast kao i dobit rezultat su, između ostalog, i odgovornog upravljanja troškovima. Orijentiranost prema potrebama klijenata rezultirala je prepoznavanjem Banke kao odgovornog i pouzdanog partnera od strane stanovništva, gospodarskih društava, javnih poduzeća i institucija FBiH.
 
Povećanje kapitala omogućava nastavak zajedničkog projekta - kreditne linije za mlade do ukupnog fonda od 30 milijuna KM. Uz novouloženih 10.000.000 KM, povećanje kapitala omogućava Union banci odobravanje sredstava od 20 millijuna KM, što dovodi do jačanja njezina potencijala i aktivnijeg udjela na tržištu, te rješavanja egzistencijalnih pitanja stanovništva s direktnim utjecajem na ostanak mladih i obrazovanih ljudi u zemlji.
 
UTVRĐEN JAVNI INTERES ZA IZGRADNJU PODDIONICE TUNEL KVANJ - BUNA
 
Federalna vlada donijela je Odluku kojom utvrđuje da je izgradnja poddionice od tunela Kvanj do Bune na Koridoru Vc u dužini od 5,2 km od javnog interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine. Korisnik eksproprijacije nekretnina potrebnih za izgradnju ovog objekta je JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar, te mu je Odlukom naloženo pokretanje ekspropriacionog postupka. Autoceste FBiH će, također, u skladu s Planom poslovanja za 2018. godinu, osigurati sredstva za ovaj projekt.
 
Izgradnja autoceste na poddionici tunel Kvanj - Buna, na dionici Mostar Jug – Zvirovići, uvrštena je u Program javnih investicija u Federaciji BiH za period od 2018. do 2020. godine, a osnovni uslov za početak realizacije projekta je okončanje postupka eksproprijacije.
 
Pojas eksproprijacije obuhvata ukupno 99 katastarskih čestica i proteže se područjem Općine Čapljina, Grada Mostara i Općine Stolac.
 
Poddionica je duga 5,2 km, a na njoj su i 2,7 km dugačak tunel Kvanj, vijadukt Rotimski potok dužine 330 m, kao i dva kilometra otvorene trase.
 
SAGLASNOSTI ZA PRODAJU NEKRETNINA IZ PASIVNOG PODBILANSA
 
Vlada FBiH dala je Agenciji za privatizaciju u FBiH (APF) tri saglasnosti za prodaju nekretnina iz pasivnog podbilansa u inostranstvu.
 
U prvom slučaju, riječ je o nekretnini u Inđiji, Republika Srbija, iz pasivnog podbilansa privrednog društva IP Krivaja d.o.o. - u stečaju Zavidovići, površine 75 m2.
 
Bit će ponuđena i prodaja nekretnine u Novom Sadu, Republika Srbija, iz pasivnog podbilansa JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Zavisno društvo Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla, površine 205 m2.
 
Na prodaju bi trebala ići i imovina iz pasivnog podbilansa JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo koja se nalazi u Biogradu na Moru, Republika Hrvatska, površine 954 m2  (dvorište 760 m2 i kuća 194 m2).
 
Sve tri nekretnine bit će ponuđene na prodaju metodom aukcije, tj. najveće ponuđene cijene.
 
Početne cijene nekretnina, utvrđene vještačenjem vještaka građevinske struke, iznose 33.750 eura (Inđija), 51.500 eura (Novi Sad) i 266.255,24 eura (Biograd na Moru).
 
USVOJEN DOKUMENT OKVIRNOG PRORAČUNA 2019.-2021.
 
Vlada FBiH usvojila je Dokument okvirnog proračuna (DOP) za razdoblje od 2019. do 2021. godine, koji će biti upućen Parlamentu FBiH radi informiranja i objavljen na web-stranici Federalnog ministarstva financija.
 
Kako je u DOP-u navedeno, projekcije rasta u Federaciji BiH imaju uporište u očekivanom nastavku trenda pozitivnih kretanja u svjetskoj ekonomiji i izravnom okruženju, te provedbi unutarnjih strukturnih reformi. Domaća tražnja bi, kroz privatnu potrošnju i investicije, trebala biti glavni pokretač ekonomskog rasta. Povećanje ukupne ekonomske aktivnosti u zemlji, uz očekivano povećanje industrijske proizvodnje i građevinskih radova, broja zaposlenih i prihoda od izvoza, trebalo bi rezultirati povećanjem raspoloživog dohotka i privatne potrošnje. Tako se u 2018. godini u Federaciji BiH očekuje realni rast po stopi od 3,2 posto, u 2019. godini 3,3 posto, u 2020. godini 3,5 posto, a u 2021. godini rast od 3,8 posto.
 
Prioriteti Vlade Federacije BiH bit će usmjereni na projekte intenziviranja gospodarskog razvoja, jačanja unutarnje društvene stabilnosti i jačanja vladavine prava, kao i iniciranje i provedba reformi usuglašenih s potrebama BiH. Federalna vlada će, u suradnji s drugim razinama vlasti u BiH, raditi na euroatlanskim integracijama s ciljem osiguranja dugoročno održivog i stabilnog sustava, koji će Federaciju BiH učiniti konkurentnijom.
 
Vlada FBiH je, donošenjem Strategije reforme upravljanja javnim financijama u FBiH za razdoblje 2017. - 2020. godina, posebnu pozornost posvetila upravljanju rashodima i mjerama za unaprjeđenje aktivnosti pri planiranju, izradi i izvršavanju proračuna.
 
Fiskalno vijeće BiH je 3.7.2018. godine usvojilo Globalni okvir fiskalne bilance i politika u BiH, čime su stvoreni preduvjeti za izradu projekcija od neizravnih prihoda.
 
Plan prihoda za razdoblje 2018.-2021. godina prati nastavak pozitivnog trenda izvršenja, kao i pozitivne makroekonomske pretpostavke, te je projicirano da će ukupni konsolidirani javni prihodi Federacije BiH u 2018. godini iznositi 8.414 milijuna KM, u 2019. godini 8.725 milijuna KM, u 2020. godini 9.053 milijuna KM, te 9.330 milijuna KM u 2021. godini.
 
Projicirano je da će ovi prihodi u BDP-u Federacije BiH u narednom srednjoročju sudjelovati sa 41 posto.
 
DOP projicira da gornje granice rashoda za 2019. godinu iznose 2.658,1 milijuna KM, za 2020. godinu 2.620,5 milijuna KM i za 2021. godinu 2.621,3 milijuna KM, što je, u odnosu na Proračun FBiH za 2018. godinu, u 2019. godini smanjenje za 11,1 posto, a u 2020. i 2021. godini po stopi od 13 posto.
 
IZVJEŠĆE O IZDVAJANJIMA SREDSTAVA IZ PRIČUVE
 
Na današnjoj sjednici je usvojeno izvješće o odobravanju izdvajanja sredstava iz tekuće pričuve Proračuna FBiH za 2018. godinu, po odlukama Vlade FBiH, te rješenjima premijera i zamjenika premijera, za prvih šest ovogodišnjih mjeseci, koje će biti upućeno Parlamentu FBiH.
 
Inače, ovogodišnjim Proračunom FBiH je na poziciji tekuće pričuve Vlade planiran iznosi od 5.000.000 KM, pričuve premijera 75.000 KM, a pričuve dvoje zamjenika premijera po 40.000 KM.
 
Ukupno izdvojena sredstva iz tekuće pričuve premijera u ovom razdoblju iznose 21.500 KM. Izdvajanja iz tekuće pričuve prvog zamjenika premijera nije bilo, a izdvajanje drugog zamjenika je iznosilo 11.000 KM.
 
Izdvajanja iz tekuće pričuve Vlade FBiH za razdoblje od 1.1. do 31.3.2018. godine po odlukama Vlade Federacije BiH nije bilo.
 
KUPOVINA ZGRADE ZA TRAJNI SMJEŠTAJ VLADE FBiH U SARAJEVU
 
Na današnjoj sjednici donesena je Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za kupovinu zgrade za trajni smještaj Vlade Federacije BiH u Sarajevu.
 
Prema utvrđenom tekstu i kriterijima javnog poziva za kupovinu zgrade kojom će biti osiguran trajni smještaj Vlade FBiH u Sarajevu, nakon provedenog postupka, kao najpovoljniji ponuđač odabran je Energoinvest d.d. Sarajevo.
 
Ovaj ponuđač je dostavio ponudu za kupovinu poslovnog prostora u objektu B zgrade Energoinvesta, u ulici Hamdije Čemerlića 2 u Sarajevu.
 
Ukupna površina ovog poslovnog prostora, koja je predmet prodaje, iznosi 24.599,65 m˛ i sastoji se od 21 etažne jedinice, a cijena  je  54.000.000 KM.
 
Ponuda Energoinvesta jedina je pristigla na javni poziv i ocijenjena je kao formalno-pravno valjana i uz nju su dostavljeni svi propisom traženi dokumenti.
 
REZULTATI ANALIZA TLA NAKON ISTICANJA BIJELOG MORA
 
Federalni zavod za agropedologiju informirao je Vladu FBiH o rezultatima analiza tla s plavljenih područja u općini Gračanica, nakon isticanja tzv. Bijelog mora.
 
Uporedbom rezultata analiza tla nakon izlijevanja taložnice Bijelo more poduzeća Sisecam Soda Lukavac d.o.o. iz Lukavca u rijeku Spreču s kontrolnim uzorcima uzetih 24.4.2018. godine može se zaključiti da izliveni talog nije uticao na pogoršanje onečišćenja tla na istraživanim parcelama, navedeno je u informaciji.
 
Inače, Federalni zavod za agropedologiju provodi, po nalogu Vlade FBiH, monitoring donjeg toka rijeke Spreče od 2014. godine, koji je pokazao vrlo visoke prekogranične vrijednosti PAH (policikličnih aromatskih ugljikovodika) i nekih teških metala. I ovom prilikom Zavod ukazuje na zabilježene visoke vrijednosti PAH-ova i žive, te predlaže nekoliko mjera s ciljem saniranja područja.
 
Jedna od njih je zabrana i ograničavanje proizvodnje određenih poljoprivrednih proizvoda na kontaminiranom zemljištu. Predložena je i zabrana ispuštanja otpadnih materija, te naplata troškova remedijacije kontaminiranog poljoprivrednog zemljišta i troškova nanesenih poljoprivrednim proizvođačima. Potrebna je dekontaminacija, kao i planiranje uređenje korita donjeg toka rijeke Spreče, kako bi ubuduće bili umanjeni i preduprijeđeni ekološki incidenti.
 
OSTALE ODLUKE I ZAKLJUČCI
 
Vlada FBiH je usvojila izvještaj o realizaciji Plana Poslovanja Cesta Federacije BiH d.o.o. Sarajevo za 2017. godinu, u kojoj su aktivnosti ovog javnog preduzeća bile usmjerene na održavanje, zaštitu, rekonstrukciju, izgradnju i upravljanje magistralnim cestama, uz uvažavanje potreba za poboljšanjem funkcionalnog sistema cesta, te stvaranjem preduslova za sigurno odvijanje saobraćaja.
 
Današnjom Odlukom, Federalna vlada je odobrila prenos stalnih sredstava krajnjim korisnicima koja su nabavljena u okviru projekta tehničke podrška za unapređenje poslovnog okruženja i institucionalno jačanje (ICIS). Sredstva su prenesena kantonalnim i Federalnoj upravi za inspekcijske poslove.
 
Vlada je usvojila kvartalni izvještaj o napretku projekta podrške zapošljavanju (ESP) za period 1.4. - 30.6.2018. godine, te devetnaesti tromjesečni izvještaj o provedbi projekta registracije nekretnina u FBiH za isti period.
 
Prihvaćena je i informacija Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva o realizaciji projekata sa objašnjenjem o uzrocima eventualnog odstupanja realizacije od planiranih ulaganja u projekte i zastojima u njihovoj realizaciji za drugi kvartal 2018. godine.
 
Prihvaćena je i informacija o realizaciji zaključaka Vlade FBiH u prvih šest mjeseci 2018. godine.
 
Vlada FBiH danas je donijela Odluku o prestanku važenja Odluke o davanju saglasnosti na kolektivni ugovor za područje telekomunikacija.
 
KADROVSKA RJEŠENJA
 
Za punomoćnike koji će je zastupati na skupštinama privrednih društava Federalna vlada danas je ovlastila Ernesta Đonku (JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo) i Irmu Memić (BH Telecom d.d. Sarajevo).
 
Donesene su odluke o raspisivanju i tekstu javnog konkursa, te utvrđivanju kriterija za izbor i nominiranje za imenovanje članova Nadzornog odbora Union banke d.d. Sarajevo.
 
Danas su donesene i odluke o kriterijima i o raspisivanju javnog oglasa za izbor i imenovanje Nadzornog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje, te uvrđen tekst javnog oglasa. Imenovana je Komisija za provođenje postupka izbora kandidata za Nadzorni odbor Federalnog zavoda za PIO u sastavu Samir Iskrić, Mirjana Vučić, Saida Kastrat, Džana Kilić i Lejla Džanko.
 
* * *
Sjednica Vlade FBiH je završena u 11:15 sati.
Četvrtak,
21. januar 2021.
VIŠE