150. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 12.07.2018.
Dnevni red
 
 1. Usvajanje Zapisnika 149. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 5.7.2018. godine, Zapisnika 117. hitne sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 9.7.2018. godine, Zapisnika 118. hitne sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 9.7.2018. godine i Zapisnika 119. hitne sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 10.7.2018. godine
 2. Nacrt zakona o dopuni Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine
 3. Prijedlog strategije zapošljavanja u Federaciji Bosne i Hercegovine (2018-2021), s Prijedlogom zaključka
a) Nacrt odluke o usvajanju Strategije zapošljavanja u Federaciji Bosne i Hercegovine (2018-2021)
 1. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Privrednog društva Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Privrednog društva Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva Privrednog društva Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo
 1. Prijedlozi akata:
a) Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i nominiranje za imenovanje članova Nadzornog odbora Sarajevo-osiguranje d.d. Sarajevo ispred državnog kapitala
b) Prijedlog odluke o raspisivanju javnog konkursa za izbor i nominiranje za imenovanje članova Nadzornog odbora Sarajevo-osiguranje d.d. Sarajevo ispred državnog kapitala
c) Prijedlog teksta javnog konkursa za izbor i nominiranje za imenovanje članova Nadzornog odbora Sarajevo osiguranje d.d. Sarajevo ispred državnog kapitala
 1. Prijedlog odluke o davanju na privremeno korištenje poslovnih prostora u Sarajevu, u ulici Ismeta Mujezinovića broj 30 i 32, Udruženju građana porijeklom iz Sandžaka
 2. Prijedlog odluke o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora u Sarajevu, ulica Nedima Filipovića broj: 21, Udruženju djece šehida, poginulih i nestalih boraca i civilnih žrtava rata 92-95
 3. Prijedlog odluke o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora Udruženju poljoprivrednika Federacije Bosne i Hercegovine u ulici Ismeta Mujezinovića broj 20 Sarajevo
 4. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalne direkcije robnih rezervi
 5. Prijedlog rješenja o hitnom stupanju u posjed eksproprisanih nekretnina prije pravosnažnosti Rješenja o eksproprijaciji Službe geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina, broj: 06-33-5469/16-77-4 od 7.5.2018. godine
 6. Izvještaj o utrošku i efektima dodijeljenih poticajnih finansijskih sredstava utvrđenih Budžetom Federacije BiH za 2016. godinu, s Prijedlogom zaključka
 7. Informacija o uključenosti djece romske nacionalnosti u predškolsko i osnovno obrazovanje i odgoj u Federaciji Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka
 8. Informacija o problemima privrednih društava za zapošljavanje osoba sa invaliditetom, s Prijedlogom zaključka
 9. Informacija o završteku aktivnosti na realizaciji Projekta istraživanja i eksploatacije nafte i plina u Federaciji Bosne i Hercegovine, s Projektnim zadatkom za izradu studije "Strateška procjena uticaja na okoliš programa regionalnih istraživanja nafte, kondenzata i prirodnog plina na prostoru Federacije Bosne i Hercegovine“, s Prijedlogom zaključka
 10. Prijedlog zaključka kojim se obavezuje Federalno pravobranilaštvo da zastupa Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata u predmetu iz radnog spora Mišić Drago i u drugim predmetima iz radnih sporova bivših uposlenika prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane i Vojske Federacije Bosne i Hercegovine pred nadležnim sudovima
 11. Zahtjev za pojašnjenje Zaključka V. broj: 783/2017 od 29.5.2017. godine (obustava aktivnosti budžetskim korisnicima za kupovinu zemljišta i objekata radi rješavanja pitanja smještaja)
 12. Prijedlog odluke o odobravanju utroška sredstava sa pozicije-ostala domaća pozajmljivanja, Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu, Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta  
Srijeda,
20. januar 2021.
VIŠE