149. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 05.07.2018.
Saopćenje o radu

 
11. JULI 2018. GODINE PROGLAŠEN DANOM ŽALOSTI U FEDERACIJI BiH
 
Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, proglasila 11. juli 2018. godine, dan sjećanja na genocid u Srebrenici, Danom žalosti u Federaciji Bosne Hercegovine.
 
Dan žalosti se obilježava obaveznim isticanjem zastave Bosne i Hercegovine na pola koplja, odnosno jarbola, na zgradama Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i institucija Federacije BiH.
 
Na Dan žalosti ne mogu biti održavani programi kulturno-zabavnog karaktera na javnim mjestima u Federaciji BiH.
 
Medijske kuće na teritoriji Federacije BiH dužne su uskladiti i prilagoditi svoje programske sadržaje Danu žalosti.
 
U obrazloženju ove odluke istaknuta je činjenica da su tokom proteklog rata na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine počinjeni brojni zločini i dogodile se tragedije ogromnih razmjera, ali je po brutalnosti i broju žrtava najteži zločin, odnosno genocid izvršen u Srebrenici.
 
Radi izražavanja saučešća i suosjećanja s porodicama žrtava, te sjećanja na ovaj tragični događaj, Vlada Federacije donijela je Odluku kojom se 11. juli 2018. godine, dan sjećanja na genocid u Srebrenici, proglašava Danom žalosti u Federaciji Bosne Hercegovine.
 
UTVRĐEN NACRT ZAKONA O PODRŠCI PORODICAMA S DJECOM U FBiH
 
Vlada Federacije BiH je utvrdila Nacrt zakona o podršci porodicama s djecom u Federaciji Bosne i Hercegovine, koji uređuje osnove materijalne podrške porodicama s djecom, utvrđuje materijalna prava za podršku porodicama s djecom, postupak ostvarivanja prava, uslove i način za ostvarivanje prava, finansiranje materijalne podrške porodici s djecom, nadzor i druga pitanja od značaja za ostvarivanje podrške porodicama s djecom u FBiH.
 
Podrška porodicama s djecom, u smislu ovog zakona, podrazumijeva podršku kroz materijalna davanja, s ciljem pomaganja u podizanju, odgoju i zbrinjavanju djece, kao i u njihovom osposobljavanju za samostalan život i rad.
 
Ova podrška ima za cilj da se svoj djeci osiguraju približno jednaki materijalni uslovi za zdrav i pravilan psihofizički razvoj u porodici.
 
Ovim zakonom utvrđena su prava koja ostvaruje porodica s djecom, ko može biti nosilac prava i osnovica za obračun prava. Podrška porodici s djecom pruža se kroz ostvarivanje prava na dječiji dodatak i prava na novčanu pomoć porodilji koja nije u radnom odnosu.
 
U obrazloženju je navedeno da je odlučeno da ova dva prava budu uređena na federalnom nivou kako bi u Federaciji BiH bio osiguran minimum osnovnih prava iz oblasti zaštite porodice s djecom. Ovakvo rješenje treba doprinijeti socijalno pravičnijem i fiskalno održivijem funkcionisanju sistema, ukidanju diskriminacije na osnovu mjesta življenja, te izjednačavanju prava djece u FBiH.
 
Ostala prava iz važećeg federalnog zakona, izuzev prava na novčanu naknadu ženi - majci u radnom odnosu, ne bi bila dokinuta, nego bi u cijelosti bila dana u nadležnost kantonima i jedinicama lokalne samouprave.
 
Osnovica za utvrđivanje visine prava iz ovog zakona je prosječna neto plaća u Federaciji ostvarena u prethodnoj kalendarskoj godini prema podacima Federalnog zavoda za statistiku.
 
Definisano je da je prvostepeni organ za rješavanje u postupcima utvrđivanja prava nadležna općinska služba, a Federalno ministarstvo rada i socijalne politike drugostepeni organ za ostvarivanje prava na dječiji dodatak. Za ostvarivanje prava na novčanu pomoć porodilji, koja nije u radnom odnosu, drugostepeni organ je kantonalno ministarstvo nadležno za oblast socijalne i dječije zaštite.
 
Zakonom su propisane i obaveze korisnika prava i nadležnog prvostepenog organa, a sadrži i odredbe koje se odnose na izvore finansiranja prava i nadležnog organa za isplatu novčanih sredstava.
 
Uzimajući u obzir trenutno stanje ostvarivanja prava, utvrđenih postojećim zakonima u oblasti zaštite porodice s djecom, te nejednakost u ostvarivanju prava koja su posljedica nejednakih finansijskih mogućnosti kantona, novim rješenjima predviđeno je da se dječiji dodatak finansira iz budžeta Federacije BiH, dok se pravo na novčanu pomoć porodilji koja nije u radnom odnosu finansira s kantonalnog nivoa.
 
Ovakvim zakonodavnim rješenjem bili bi fiskalno rasterećeni kantonalni budžeti, što bi omogućilo osiguranje sredstava za finansiranje ostalih prava iz oblasti socijalne i dječije zaštite.
 
U dijelu Zakona obrađena je i Dječija nedjelja, koja bi se, kao i do sada, obilježavala prve sedmice oktobra s ciljem podsticanja i organizovanja raznovrsnih kulturno-obrazovnih, rekreativnih i drugih manifestacija posvećenih promovisanju Konvencije o pravima djeteta i poduzimanja drugih mjera i akcija za unapređenje razvoja brige o djeci i direktne podrške djeci radi njihovog efikasnijeg odgoja, obrazovanja i inkluzije, kao i podrške djeci koja izlaze iz sistema javne brige.
 
Zakonom je utvrđen i nadzor i praćenje njegove primjene, kao i krivične odredbe.
 
UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O KONTROLI I OGRANIČENOJ UPOTREBI DUHANA,
DUHANSKIH I OSTALIH PROIZVODA ZA PUŠENJE
 
Federalna vlada utvrdila je Prijedlog zakona o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje kojim se, s ciljem zaštite i unapređenja zdravlja stanovništva, uređuju mjere za zabranu i ograničenje upotrebe duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje, zabrana njihovog reklamiranja, promocije i sponzorisanja, sprječavanje pristupa maloljetnih osoba tim proizvodima, sastav duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje, obavezne oznake na pakovanjima, suzbijanje štetnih posljedica, preventivne mjere. Zakonom se osniva i Federalna komisija za kontrolu upotrebe duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje,kao i nadzor nad provođenjem zakona.
 
Vlada Federacije BiH je prepoznala pušenje kao vodeću bolest ovisnosti koja ima štetne posljedice po zdravlje stanovnika i u skladu s tim preuzela obaveze koje za Bosnu i Hercegovinu proističu iz potpisivanja Okvirne konvencije o kontroli duhana Svjetske zdravstvene organizacije, međunarodnog sporazuma koji zemlje potpisnice obavezuje na donošenje sveobuhvatnih multisektorskih strategija za kontrolu duhana, kao i donošenje zakonodavnih mjera.
 
Analize dokazuju da duhanski dim sadrži više od 7.000 različitih hemijskih sastojaka, od kojih više od 100 djeluje štetno na organizam, a više od 70 je kancerogeno.
 
Opredjeljenja nadležnih organa i institucija u Federaciji BiH je da se kroz multisektorsku saradnju utvrde strategija i mjere radi promovisanja i podrške prestanku i smanjenju potrošnje duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje i obezbijedi sinhronizovana primjena mjera usmjerenih na smanjenje potražnje za duhanom i ponude duhana informisanjem, edukacijom i jačanjem javne svijesti o štetnosti duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje.
 
Također, opredjeljenje je da bude osigurano dovoljno finansijskih sredstava za kontrolu duhana s ciljem kontinuiranog smanjenja broja pušača i izloženosti duhanskom dim i da nadležni organi i institucije u Federaciji BiH regulišu odnose s duhanskom industrijom na potpuno transparentan način s ciljem zaštite politika javnog zdravlja i sprječavanja privilegovanog tretmana duhanske industrije.
 
Nacrt zakona je djelomično usklađen s Direktivom 2014/40/EU Evropskog parlamenta i Vijeća od 3. aprila 2014. godine o usklađivanju zakona i drugih propisa država članica o proizvodnji, predstavljanju i prodaji duhanskih i srodnih proizvoda, i Direktivom 2003/33/EZ o usklađivanju zakona i drugih propisa država članica o oglašavanju i sponzorstvu duhanskih proizvoda od 26. maja 2003. godine. Također, djelomično, Nacrt zakona je usklađen sa odredbama Okvirne konvencije o kontroli duhana Svjetske zdravstvene organizacije, koju je Bosna i Hercegovina ratifikovala, a predviđeno je da njegova primjena počne od 1.1.2019. godine. Nacrt zakona o zaštiti zdravlja stanovništva od duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje je nakon usvajanja u oba doma Parlamenta Federacije BiH, po njihovom zaključku, bio u tromjesečnoj javnoj raspravi, a 11.10.2017. godine održana je i centralna javna rasprava.
 
Inače, novi zakon zabranjuje upotrebu svih duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje, osim duhana za žvakanje i za šmrkanje, u svim zatvorenim javnim prostorima, mjestu rada i u javnom prevozu.
 
Zabrana se odnosi i na upotrebu duhanskih proizvoda za pušenje u privatnim sredstvima prevoza u kojim se nalaze maloljetne osobe.
 
Zakonom su propisani izuzeci od zabrane pušenja u posebnim prostorijama, a uslove za ove prostorije će federalni ministar zdravstva propisati posebnim aktom.
 
Obaveze za fizičke osobe nastupaju s danom početka primjene ovog zakona, a ustanove, preduzeća i druge pravne osobe dužni su svoje akte uskladiti sa odredbama ovog zakona u roku od šest mjeseci od početka njegove primjene.
 
Novim zakonom predviđena je minimalna kazna od 100 KM za fizičku osobu koja postupi suprotno njegovim odredbama, a maksimalno 15.000 KM za privredno društvo ili drugu pravnu osobu.
 
U roku od 12 mjeseci od početka primjene ovog zakona ministar će donijeti provedbene propise na osnovu ovog zakona.
 
INFORMACIJA O POVEĆANOM PRILIVU MIGRANATA
 
Federalni operativni štab za pitanje migracija informirao je danas Vladu FBiH o stanju u oblasti migracija u Bosni i Hercegovini, a u vezi s povećanim prilivom migranata u Bosnu i Hercegovinu.
 
Tim povodom, Vlada je zaključkom podržala napore i aktivnosti Vijeća ministara BiH, Ministarstva sigurnosti BiH, Ministarstva ljudskih prava i izbjeglica BiH, kao i Koordinacijskog tijela za pitanje migracija u BiH - Operativnog štaba za pitanja migracija u BiH za rješavanje problema s nezakonitim migracijama u Bosni i Hercegovini, kroz realizaciju Akcijskog plana hitnih mjera koji je donijelo Vijeće ministara BiH, s fokusom na nezakonite migrante i propusnost granice, posebno sa istočnim susjedima Bosne i Hercgovine. Riječ je o planu za, prije svega, veću i odlučniju kontrolu granice sa istočnim susjedima i sprečavanje ulaska migranata u našu zemlju angažiranjem svih policijskih snaga u BiH, uključujući i pripadnike policije u Federaciji BiH u skladu s nadležnostima, ali i stvaranje uslova za humano zbrinjavanje migranata u skladu s potpisanim međunarodnim konvencijama o zaštiti ljudskih prava, poštujući zakonske regulative u oblasti migracija i azila.
 
Vlada FBiH je zadužila Federalno ministarstvo zdravstva da, u saradnji s Ministarstvom sigurnosti BiH i Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH, precizira nosioce plaćanja troškova liječenja, kako primarne, tako i specijalističko-konsultativne i bolničke zdravstvene zaštite migranata, te lijekova, uz preciziranje procedura.
 
Izražavajući spremnost da, u skladu sa svojim mogućnostima, učestvuje u rješavanju problema migrantske krize, posebno u oblasti humanitarnih pitanja, Vlada FBiH je Federalnoj direkciji robnih rezervi odobrila da, na zahtjev Ministarstva sigurnosti BiH i uz znanje i saglasnost Federalnog operativnog štaba za pitanje migracija, a u skladu sa svojim mogućnostima, stavi na raspolaganje kapacitete za potrebe funkcionisanja kampova koji će biti uspostavljeni na području Sarajevskog i Unsko-sanskog kantona.
 
Federalna vlada je podržala dosadašnje napore i aktivnosti Crvenog križa FBiH koji je, svojom strukturom i angažmanom volontera, pružio značajnu podršku u rješavanju problema migrantske krize.
 
U slučaju aktiviranja robnih rezervi iz Federalne direkcije za robne rezerve, one će, prema zaključku Vlada, biti date na raspolaganje Crvenom križu FBiH, koji će biti u obavezi da ih priprema i distribuira uz saglasnosti nadležnih institucija u Bosni i Hercegovini, te da, u saradnji sa Službom za zajedničke poslova organa i tijela FBiH, pronađe prostor za skladišni/logostički centar Crvenog križa FBiH iz raspoloživih objekata neperspektivne vojne imovine.
 
Federalna uprava civilne zaštite zadužena je da iz svojih rezervi materijalno-tehničkih sredstava i opreme za zaštitu i spašavanje, na raspolaganje Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine da raspoloživi broj šatora za smještaj migranata, po dva sanitarna kontejnera s tuševima i umivaonicima, te toaletima s pratećom opremom, kao i stacionarnu i pokretnu kuhinju kapaciteta od 100 do 200 obroka.
 
S ciljem utvrđivanja međusobnih prava i obaveza za korištenje, održavanje, obnavljanje i vraćanje ovih sredstava, Federalna uprava civilne zaštite će s Ministarstvom sigurnosti BiH zaključiti poseban ugovor.
 
Vlada FBiH je Federalnoj upravi civilne zaštite odobrila da, u okviru svojih kapaciteta, privremeno, dok traju potrebe za angažovanjem u organizovanju i uspostavi kampa u kasarni „Ušivak“ u Hadžićima, angažuje potreban broj pripadnika civilne zaštite i potrebna materijalno-tehnička i druga sredstva i opremu i osigura stručnu i tehničku pomoć za smještaj i zbrinjavanje migranata. Isto odobrenje dato je i postavljanje kampa u Velikoj Kladuši u objektima „Agrokomerca“, a na zahtjev Ministarstva sigurnosti BiH.
 
Federalno ministarstvo finansija zaduženo je da, na osnovu zahtjeva Federalne uprave civilne zaštite, iz ovogodišnjih budžetskih sredstava tekuće rezerve, dodijeli 29.800 KM za plaćanje PDV-a i špediterskih usluga za uvoz donirane opreme iz Republike Austrije.
 
Inače, u informaciji je navedeno da je Bosna i Hercegovina suočena sa značajnim prilivom nezakonitih migracija, izazovima sigurnosne i humanitarne naravi, prije svega sa smještajem i ishranom migranata, te higijenskim potrepštinama. Značajan broj stranih državljana (iz Sirije, Pakistana, Afganistana, Iraka, Alžira, Maroka, Libije, Irana, Tunisa i drugih zemalja) boravi na otvorenim javnim površinama i neuvjetnim objektima, te su se pojavili i humanitarni i sigurnosni problemi. Situacija je posebno teška u Unsko-sanskom kantonu, gdje se, kako je procijenjeno, nalazi oko 3.000 migranata.
 
U BiH je, prema raspoloživim podacima, od 1. januara do 2. jula 2018. godine Službi za poslove sa strancima prijavljeno 7.128 nezakonitih migranata. Namjeru za podnošenje zahtjeva za azil u BiH su u tom periodu iskazale 6.354 osobe, dok su 683 podnijele zahtjev za azil.
 
Po osnovu readmisije je od Republike Hrvatske primljeno 317 osoba, a 575 osoba predato je drugim državama.
 
Od prošle sedmice Granična policija je odbila i spriječila ulazak 490 migranata na područje Bosne i Hercegovine.
 
U prihvatnom centru Salakovac kod Mostara su, sa 27. junom 2018. godine, smještena 184 migranta i 33 izbjeglice s priznatim statusom, a ove brojke su podložne svakodnevnim promjenama.
 
U Delijašu (općina Trnovo) je smješteno 57 migranata, a i ovaj podatak se svakodnevno mijenja. Moglo bi se reći da migranti izbjegavaju smještaj u Delijašu koji se ne nalazi na njihovoj zamišljenoj ruti kretanja do njihovih željenih destinacija u Evropskoj uniji.
 
PRIHVAĆEN IZVJEŠTAJ O PREGOVORIMA O KREDITU ZA BLOK 7 TE TUZLA
 
Vlada Federacije BiH prihvatila je izvještaj Tima za pregovore o kreditu Izvozno-uvozne banke Narodne Republike Kine uz garanciju Federacije BiH za finansiranje Projekta izgradnje Bloka 7-450 MW TE Tuzla.
 
Potvrđena je prihvatljivost Nacrta ugovora o garanciji koji je usaglašen između Federalnog ministarstva finansija i Izvozno-uvozne banke Narodne Republike Kine i Nacrta ugovora o izdavanju garancije usaglašenog između Federalnog ministarstva finansija i JP Elektroprivrede BiH d.d. Sarajevo.
 
Federalno ministarstvo finansija je zaduženo da Sporazum o kreditnoj liniji koji je potpisan 27.11.2017. godine između JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo i Izvozno-uvozne banke Narodne Republike Kine, kao i nacrte ugovora o garanciji i o izdavanju garancije, uz ostalu prateću dokumentaciju, dostavi Vijeću za državnu pomoć Bosne i Hercegovine s ciljem dobijanja odobrenja državne pomoći u obliku garancije Federacije BiH.
 
O KUPOVINI POSLOVNE ZGRADE
 
Federalna vlada je prihvatila informaciju o provedbi javnog poziva za prikupljanje ponuda za kupovinu zgrade za trajni smještaj Vlade FBiH u Sarajevu, objavljen 14.6.2018. godine, s rokom dostave ponuda do 30.6.2018. godine.
 
Pristigla je jedna ponuda koju je dostavio Energoinvest d.d. Sarajevo, a odnosi se na kupovinu poslovnog prostora u njegovoj poslovnoj zgradi, objekat “B”, u ulici Hamdije Čemerlića 2 u Sarajevu, ukupne površina 24.599,65 m2 na 21 etažnoj jedinici. Cijena ponuđenog poslovnog prostora iznosi 54.000.000 KM. Oko zgrade postoji mogućnost obezbjeđenja odgovarajućeg broja parking mjesta.
 
Na osnovu uvida u dostavljenu dokumentaciju, posebno formirana komisija konstatovala je da je ponuda Energoinvesta d.d. Sarajevo formalno-pravno valjana. Uz ostalo, dostavljene su i izjave ponuđača da prihvata da kupoprodajna cijena bude isplaćena obročno u roku od tri godine i da su nekretnine useljive odmah u skladu s dinamikom plaćanja.
 
Služba za zajedničke poslove organa i tijela FBiH zadužena je da, za sljedeću sjednicu Vlade FBiH, pripremi prijedloge dokumenata bitnih za realizaciju pitanja trajnog smještaja.
 
IZVJEŠTAJ O RADU AGENCIJE ZA BANKARSTVO FBiH ZA 2017. GODINU
 
Federalna vlada je usvojila izvještaj o prošlogodišnjem radu Agencije za bankarstvo FBiH i informaciju o subjektima bankarskog sistema FBiH sa stanjem na dan 31.12.2017. godine.
 
Razvoj makro i mikro-prudencijalne supervizije predstavljao je i predstavlja važan zadatak koji je prethodnoj godini rezultirao donošenjem 48 podzakonskih akata, odluka i uputstava. U okvirima redovnih i obaveznih aktivnosti koje se odnose na kontrole poslovanja subjekata bankarskog sistema, sprovedene su 92 kontrole i naloženo je 266 mjera prema subjektima sistema.
 
Zaključno sa 31. decembrom 2017. godine u Federaciji BiH je ukupna vrijednost aktive subjekata bankarskog sistema dostigla 21 milijardu KM, a poslovalo je 15 komercijalnih banaka. Ukupna neto aktiva iznosi 20,2 milijarde KM i za 1,8 milijardi KM ili 9,9 posto je veća nego na kraju 2016. godine. Krediti su, sa učešćem od 65,2 posto u strukturi ukupne aktive, zabilježili rast od 7,4 posto ili 909 miliona KM i na kraju godine su iznosili 13,2 milijarde KM. Novčana sredstva iznose 5,8 milijardi KM ili 28,7 posto ukupne aktive i veća su za 11,3 posto ili 590 miliona KM nego na kraju 2016. godine.
 
Depoziti su dostigli 15,8 milijardi KM, uz ostvareni rast od 11,6 posto ili 1,6 milijardi KM, i ostaju najznačajniji izvor finansiranja sa učešćem od 78,3 posto u ukupnoj pasivi. Štedni depoziti rasli su za 4,5 posto ili 357 miliona KM i iznosili su 8,25 milijardi KM.
 
Drugi izvor po ukupnom iznosu su kreditna sredstva sa 836 miliona KM i imaju učešće od 4,1 posto u ukupnoj pasivi. Ukupni kapital na dan 31.12.2017. godine iznosi 2,9 milijardi KM (dionički kapital 1,2 milijarde KM), što je za 5,8 posto ili 157 miliona KM više nego na kraju 2016. godine. Regulatorni kapital iznosi 2,5 milijardi KM i povećan je za 8 posto ili 180 miliona. Stopa adekvatnosti kapitala bankarskog sistema, kao jedan od najvažnijih pokazatelja snage i adekvatnosti kapitala banaka, na dan 31.12.2017. godine iznosila je 15,5 posto, što je znatno više od zakonskog minimuma od 12 posto. Prema konačnim nerevidiranim podacima iz bilansa uspjeha, u 2017. godini je na nivou bankarskog sistema u Federaciji BiH ostvarena dobit u iznosu od 240 miliona KM, što je za 39 posto ili 67 miliona KM više u odnosu na kraj 2016. godine.
 
U Federaciji BiH je na dan 31.12.2017. godine poslovalo 12 mikrokreditnih organizacija (MKO), od toga jedanaest mikrokreditnih fondacija (MKF) i jedno mikrokreditno društvo (MKD). Ukupna aktiva mikrokreditnog sistema iznosi 526,9 miliona KM, od čega se na MKF odnosi 419,6 miliona KM, a na MKD 107,3 miliona KM i u odnosu na 31.12.2016. godine, veća je za 86,8 miliona KM ili 20 posto. Ukupni krediti iznose 411,2 miliona KM i čine 78 posto ukupne aktive MKO i veći su za devet posto u odnosu na kraj prethodne godine. Ukupni kapital iznosi 255,1 milion KM ili 48 posto ukupne pasive i veći je za 47,4 miliona KM ili 23 posto u odnosu na kraj prethodne godine, od čega je kapital MKF iznosio 221,3 miliona KM ili 86,7 posto, a kapital jednog MKD 33,8 miliona KM ili 13,3 posto. Na nivou mikrokreditnog sistema u Federaciji BiH, ostvaren je pozitivan finansijski rezultat u iznosu od 18,6 miliona KM, što je za 2,1 milion KM ili 13 posto više u odnosu na isti period prethodne godine.
 
U FBiH je prošle godine poslovalo šest lizing društava koja su djelatnost obavljala u sjedištu društva, kao i u tri podružnice registrovane u Republici Srpskoj. Ukupna aktiva lizing sektora u FBiH na dan 31.12.2017. godine iznosi 260,2 miliona KM, što je za 161,3 miliona KM ili 38,3 posto manje u odnosu na 31.12.2016. godine. Ukupni kapital lizing sektora iznosi 40,8 miliona KM i smanjen je za 5,6 miliona KM ili 12,1 posto. Na nivou lizing sektora u Federaciji BiH ostvarena je dobit u iznosu od pet miliona KM.
 
U 2017. godini su osnovne aktivnosti djelovanja Ombudsmena za bankarski sistem, kao samostalne organizacione jedinice u Agenciji za bankarstvo, bile usmjerene na zaštitu fizičkih osoba korisnika finansijskih usluga, postupanje po prigovorima/zahtjevima u vezi s radom finansijskih institucija, te davanje odgovora, preporuka i smjernica u cilju rješavanja spornih odnosa i unapređenja poslovanja finansijskih institucija. Postupajući po prigovorima/zahtjevima, doneseno je više opštih i posebnih preporuka Ombudsmena, a 61 predmet je pozitivno riješen u korist podnositelja prigovora.
 
Od početka rada Ombudsmena, zaključno s krajem 2017. godine riješeno je više od 1.000 prigovora i zahtjeva korisnika finansijskih usluga, te više od 800 različitih upita i molbi na koji su dati odgovori u pisanoj formi, elektronskom poštom, ili usmenim putem u telefonskoj komunikaciji. U tom periodu primljeno je ukupno 408 prigovora/zahtjeva, od kojih je 351 završen, a u toku je rad po 51 predmetu koji su u različitim fazama postupka.
 
NIJE PRIHVAĆEN PRIJEDLOG ZA ZAMJENU NEKRETNINA U VISOKOM
 
Federalna vlada usvojila je informaciju Federalnog pravobranilaštva o prijedlogu Općinskog pravobranilaštva općine Visoko za zamjenu nekretnina i odgovor Pravobranilaštvu ove općine.
 
U njemu je navedeno da Federacija BiH nije saglasna da u postupku eksproprijacije bude izvršena zamjena nekretnina i da, na osnovu Zakona o eksproprijaciji, Federacija BiH kao naknadu za eksproprijaciju dijela nekretnine označene kao k.č. 1254/2 površine 1.073 m2, u potpunom vlasništvu Federacije BiH, traži isplatu novčane naknade u visini njene tržišne vrijednosti koju bi odredio ovlašteni sudski vještak.
 
Općinsko pravobranilaštvo Visoko je Federalnom pravobranilaštvu Sarajevo dostavilo prijedlog za zamjenu nekretnina za potrebe izgradnje gradskog vodovodnog sistema općine Visoko - podsistem Gračanica i podsistem Moštre.
 
O SASTANKU ODBORA ZA STABILIZACIJU I PRIDRUŽIVANJE IZMEĐU EU I BiH
 
Vlada FBiH usvojila je informaciju o trećem sastanku Odbora za stabilizaciju i pridruživanje između Evropske unije i Bosne i Hercegovine, održanom 27.3.2018. godine u Briselu, preporuke Evropske komisije i listu narednih aktivnosti nakon ovog sastanka.
 
Sve nadležne institucije su zadužene da postupe u skladu s preporukama Evropske komisije i pripreme informacije o ovim aktivnostima Direkciji za evropske integracije BiH.
 
Ured Vlade FBiH za evropske integracije je obavezan da ovaj zaključak dostavi Komisiji za evropske integracije Predstavničkog i Doma naroda Parlamenta FBiH.
 
OSTALE ODLUKE I ZAKLJUČCI
 
Federalna vlada danas je do 31.12.2018. godine produžila rok za primjenu Odluke o provedbi mjera za smanjenje troškova električne energije domaćinstvima i stimulaciji energetske efikasnosti, kojom se subvencioniraju troškovi za električnu energiju za određene kategorije domaćinstava.
 
Vlada Federacije BiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta, dala preporuku da u državljanstvo Bosne i Hercegovine bude primljena ekonomistica i menadžerica Ajko Begić, kao osoba od naročite koristi za Bosnu i Hercegovinu. Cijeneći da se radi o osobi koja posjeduje neprocjenjivo radno iskustvo u stranim firmama i govori nekoliko jezika, te njenu opredijeljenosti da nastavi život i rad u BiH, Vlada smatra da se radi o osobi od naročite koristi za razvoj privrede u BiH.
               
KADROVSKE ODLUKE I RJEŠENJA
 
Vlada FBiH danas je Nadzornom odboru Binas d.d. Bugojno dala prethodnu saglasnost za imenovanje Sabahudina Ganića za direktora ovog privrednog društva, na mandatni period od četiri godine.
 
Prethodne saglasnosti date su i Nadzornom odboru Tehničko-remontnog zavoda Hadžići d.d. Hadžići za razrješenje vršilaca dužnosti članova Uprave ovog privrednog društva, te za imenovanje Mehe Rekića za direktora TRZ-a Hadžići d.d. Hadžići, na mandatni period od četiri godine.
 
Vahidina Munjića i Sanju Limov-Matović Vlada je imenovala za članove Policijskog odbora za policijske službenike Federacije BiH. Inače, mantad trećem članu Nurudinu Hafizoviću, koji obavlja i dužnost predsjednika Policijskog odbora, traje do 16.12.2018. godine.
 
Vlada je donijela odluke o raspisivanju javnog oglasa i o kriterijima za izbor i imenovanje Upravnog odbora Agencije za privatizaciju u FBiH. U Komisiju za izbor kandidata za Upravni odbor imenovani su Saida Kastrat (predsjednica), Mirjana Vučić, Hasan Ganibegović, Fikret Talić i Jakov Gavran (članovi).
 
Za predstavnicu Vlade FBiH za učešće u izradi definisanja zahtjeva, prijedloga i prioriteta Sektorskog planskog dokumenta “Pravda i osnovna ljudska prava” u okviru aktivnosti IPA programiranja za 2019. godinu danas je imenovana Esma Palić.
 
Vlada je donijela Rješenje o prestanku važenja Rješenja o osnivanju Komisije za praćenje i koordinaciju izvršavanja obaveza federalnih organa uprave koji se odnose na evropske integracije. Ovo je učinjeno nakon što je Vlada na 104. hitnoj sjednici 15.2.2018. godine usvojila informaciju o tehničkoj finalizaciji odgovora i odgovore na Upitnik Evropske komisije. Uz to je i ocijenjeno da Ured Vlade FBiH za evropske integracije posjeduje kadrovske kapacitete za praćenje ovog procesa.
 
Izmjenom postojećeg Rješenja, u Savjetodavno vijeće inicijative „Partnerstvo za otvorenu vlast“ su imenovani Enver Išerić i Jagoda Krdžović.
 
Izmijenjeno je i Rješenje o imenovanju Upravnog odbora Projekta razvoja ruralnog poslovanja i Projekta razvoja konkurentnosti u ruralnim područjima, te je u ovaj odbor imenovan Jasmin Gačević.
 
Vlada FBiH je Senada Zekića opunomoćila za učestvovanje u radu i odlučivanju na Skupštini Konfekcije Borac d.d. Travnik.
 
* * *
Sjednica Vlade FBiH je završena u 12.40 sati.
Subota,
23. januar 2021.
VIŠE