149. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 05.07.2018.
Dnevni red
1. Usvajanje Zapisnika 148. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 28.6.2018. godine
2. Prednacrt zakona o podršci porodicama s djecom u Federaciji Bosne i Hercegovine
3. Nacrt zakona o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje
4. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o provedbi mjera za smanjenje troškova električne energije domaćinstvima i stimulaciji energetske efikasnosti
5. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Konfekcija „Borac“ d.d. Travnik
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Konfekcija „Borac“ d.d. Travnik
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Konfekcija „Borac“ d.d. Travnik
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva Konfekcija „Borac“ d.d. Travnik
6. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Privrednog društva „Binas“ d.d. Bugojno za donošenje Odluke o imenovanju direktora društva
7. Prijedlozi odluka
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva Tehničko remontni zavod Hadžići d.d. Hadžići za donošenje Odluke o razrješenju vršilaca dužnosti članova Uprave
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva Tehničko remontni zavod Hadžići d.d. Hadžići za donošenje Odluke o imenovanju direktora društva
8. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva trgovine
9. Prijedlog rješenja o imenovanju članova Policijskog odbora za policijske službenike Federacije Bosne i Hercegovine
10. Prijedlozi akata
a) Prijedlog odluke o raspisivanju Javnog oglasa za imenovanje Upravnog odbora Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine
b) Prijedlog odluke o kriterijima za izbor i imenovanje Upravnog odbora Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine
c) Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za izbor kandidata za Upravni odbor Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine
11. Prijedlog rješenja o imenovanju predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za učešće u izradi definisanja zahtjeva, prijedloga i prioriteta Sektorskog planskog dokumenta „Pravda i osnovna ljudska prava“ u okviru aktivnosti IPA programiranja za 2019. godinu
12. Prijedlog rješenja o davanju preporuke za prijem u državljanstvo Bosne i Hercegovine
13. Prijedlog rješenja o izmjenama Rješenja o imenovanju predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Savjetodavno vijeće inicijative „Partnerstvo za otvorenu vlast“
14. Prijedlog rješenja o prestanku važenja Rješenja o osnivanju Komisije za praćenje i koordinaciju izvršavanja obaveza federalnih organa koji se odnose na evropske integracije
15. Izvještaj o radu Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu, sa Izvještajem o radu Ombudsmena za bankarski sistem Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu i Informacija o subjektima bankarskog sistema Federacije Bosne i Hercegovine sa stanjem na dan 31.12.2017. godine, s Prijedlogom zaključka
16. Izvještaj Tima za pregovore o kreditu Izvozno-uvozne Banke Kine uz Garanciju Federacije Bosne i Hercegovine za finansiranje projekta izgradnje bloka 7 450MW TE Tuzla, s Prijedlogom zaključka
17. Informacija o radu Komisije za provođenje postupka - javnog poziva za prikupljanje ponuda za kupovinu zgrade kojom će se osigurati trajni smještaj Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu
18. Informacija o stanju u oblasti migracija u Bosni i Hercegovini u vezi s povećanim prilivom migranata u Bosnu i Hercegovinu s Prijedlogom zaključka
19. Informacija Federalnog pravobranilaštva Sarajevo o Prijedlogu Općinskog pravobranilaštva Općine Visoko br. R-37/19 od 10.4.2018. godine za zamjenu nekretnina, s Prijedlogom zaključka
20. Informacija o trećem sastanku Odbora za stabilizaciju i pridruživanje između Evropske unije i Bosne i Hercegovine održanom 27.3.2018. godine u Briselu, s Prijedlogom zaključka
21. Informacija u vezi zaključaka Konkurencijskog vijeća Bosne i Hercegovine, broj: UP-03-26-3-033-48/17, broj: UP - 03-26-3-033-49/17 i broj: UP-03-26-3-033-50/17 od 20.12.2017. godine i 7.6.2018. godine, u postupku Pobjeda tehnology d.d. Goražde protiv „Igman“ d.d. Konjic i Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za utvrđivanje zabranjenog sporazuma iz člana 4. stav (1) tačka b) Zakona o konkurenciji, s Prijedlogom zaključka
22. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopuna Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva prostornog uređenja
23. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora (UO) Projekta poboljšanja životnih uslova na selu (RBDP: IFAD LO-I-859-BA 772 BA) i Projekta razvoja konkurentnosti u ruralnim područjima (RCDP: IFAD-LO-2000001440)
24. Prijedlog odluke o proglašenju 11. jula 2018. godine Danom žalosti
Nedjelja,
17. januar 2021.
VIŠE