114. hitna sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 20.06.2018.
Saopćenje o radu


114. HITNA SJEDNICA VLADE FEDERACIJE BiH
 
Vlada Federacije BiH je, na današnjoj hitnoj sjednici u Sarajevu, izmijenila Odluku o davanju na korištenje nekretnina nad kojima je nosilac prava upravljanja i korištenja Federalno ministarstvo odbrane i kasarnu Ušivak u općini Hadžići, s pripadajućim zemljištem ukupne površine 95.129 kvadratnih metara s 21 objektom, ukupne korisne površine 4.794 m2 dala na korištenje, bez naknade, Vijeću ministara BiH za potrebe Ministarstva sigurnosti, za smještaj migranata koji se nalaze na teritoriju BiH.
 
Služba za zajedničke poslove organa i tijela Federacije BiH je zadužena da sačini ugovor kojim će biti uređeno pitanje naknade za komunalne usluge i održavanje infrastrukture (utrošak električne energije,  grijanje, vode, telefona, odvoza otpada i drugih obaveza nastalih korištenjem ovih objekata) i izvrši primopredaju korisniku ovih nekretnina.
 
Ova kasarna nije perspektivna za potrebe oružanih snaga BiH i ranijom odlukom Vlade FBiH iz oktobra 2005. godine data je na korištenje Kantonu Sarajevo za potrebe Crvenog križa Kantona Sarajevo koji je u njenom posjedu. Današnjom odlukom Vlada FBiH je pozitivno odgovorila na zahtjev Ministarstva sigurnosti BiH koje im se obratilo 14. juna ove godine
 
U zahtjevu je navedeno da su se, zbog povećanog migracionog pritiska u BiH, nadležna tijela za pitanje migracija i azila suočila s problemom nedostatka smještajnih kapaciteta za strance koji su iskazali namjeru za podnošenje zahtjeva za azil ili su tražitelji azila, kao i ostale kategorije migranata. Kapaciteti Ministarstva sigurnosti BiH su popunjeni, pa je neophodno osigurati dodatne, u suradnji s međunarodnim i nevladinim organizacijama ili drugim tijelima.  Dodatni kapaciteti su neophodni kako bi bili smješteni migranti koji nisu našli nikakav smještaj i nalaze se po parkovima ili drugim otvorenim površinama.
 
Osiguranje dodatnih kapaciteta je hitno jer se među ovim kategorijama migranata pojavljuju ranjive kategorije  kao što su maloljetni migranti, žene s djecom, porodice s malom djecom koje zahtijevaju zbrinjavanje i pomoć u skladu sa Zakonom o azilu, Zakonom o strancima i ostalim pratećim aktima.
 
Ministarstvo sigurnosti je, također, navelo da će, nakon udovoljenja ovom zahtjevu, pristupiti potpisivanju sporazuma i drugih obavezujućih akata kojim bi detaljnije bili uređeni odnosi, kako u pogledu materijalno-tehničkih sredstava koja su trenutno smještena u kasarni (eventualno izmještanje na drugu lokaciju), uredila prava i obaveze po osnovu plaćanja komunalnih usluga, električne energije, vode, telefona, odvoza otpada, održavanja infrastrukture i sva druga pitanja koja proisteknu iz sporazuma. Nadležni organi BiH će snositi sve troškove koji proisteknu za vrijeme boravka migranata na teritoriju BiH. Vremenski period za korištenje kasarne nije moguće precizirati jer je u o ovom trenutku nomoguće predvidjeti do kada će trajati migrantska kriza, navedeno je u zahtjevu Ministarstva sigurnosti BiH.
 
Vlada FBiH je donijela i Zaključak da joj Federalni operativni štab za pitanja migranata za jednu od narednih sjednica pripremi izvještaj o do sada urađenom na rješavanju pitanja migranata i planovima za dalje postupanje.
 
Današnja odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u „Službenim novinama“ Federacije BiH. 
Utorak,
19. januar 2021.
VIŠE