147. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 14.06.2018.
Saopćenje o radu

UTVRĐENI IZNOSI KOJI ĆE BITI NAPLAĆIVANI TOKOM „DJEČIJE NEDJELJE“
 
Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu,  utvrdila novčane iznose koji će biti naplaćivani tokom oktobra 2018. godine na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine za “Dječiju nedjelju”.
 
Jedan posto bit će naplaćivano na prodanu voznu kartu u međumjesnom i međunarodnom željezničkom, brodskom, avionskom i autobuskom saobraćaju, na poštanske pošiljke u unutrašnjem saobraćaju, izuzev na pošiljke novina i časopisa na prodanu ulaznicu za pozorište, kino, druge kulturne manifestacije i sportske priredbe i  na prodani nosač slike i zvuka (CD, DVD i slično).
 
OD IGARA NA SREĆU ZA KULTURU I SPORT 481.121,57 KM
 
Federalna vlada odobrila je Federalnom ministarstvu kulture i sporta raspodjelu dijela prihoda u iznosu od 481.121,57 KM uplaćenih u Budžet Federacije Bosne i Hercegovine u 2017. godini, ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću.
 
Iznos od 179.000 KM raspodijeljen je za 130 korisnika za finansiranje programa i projekata iz oblasti „Promoviranje kulture“, odobrenih nakon provedene procedure po javnom konkursu.
 
Za 240 korisnika namijenjeno je 302.121,57 KM za finansiranje programa i projekata iz oblasti „Promicanje razvoja profesionalnog i amaterskog sporta u cilju povećanja sredstava fonda za nagrađivanje za istaknute sportske rezultate“, također nakon provedene procedure po javnom konkursu.
 
Federalno ministarstvo kulture i sporta će najkasnije u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove odluke zaključiti pojedinačne ugovore o dodjeli sredstava sa svim korisnicima kojima su sredstva dodijeljena.
 
INFORMACIJA O PROVOĐENJU ZAKLJUČKA O ZABRANI IZVOZA ŠUMSKIH SORTIMENATA I TAKSAMA NA IZVOZ REZANE GRAĐE I OGRJEVNOG DRVETA
 
Federalna vlada prihvatila je Informaciju o realizaciji zaključka donesenog na Trećoj zajedničkoj sjednici Vlade Republike Srpske i Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održanoj 4.10.2017. godine kojim su Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske zaduženi da usaglase tekst zajedničke inicijative o zabrani izvoza trupaca iz Bosne i Hercegovine radi obezbjeđenja sirovine za domaće drvopreradivače, koju će premijer Federacije BiH i predsjednica Vlade RS-a uputiti Vijeću ministara BiH.
 
Vlada Federacije BiH predlaže Vijeću ministara Bosne i Hercegovine da, s ciljem razvoja domaće drvopreradivačke industrije, na period od dvije godine bude zabranjen izvoz šumskih drvnih sortimenata, označenih u Odluci o utvrđivanju carinske tarife za 2018. godinu pod tarifnom oznakom 4403 (neobrađeno drvo, okresano, grubo obrađeno - učetvoreno, uključujući i okorano drvo - sa skinutom korom ili vanjskim slojevima drveta).
 
Također, predlaže Vijeću ministara BiH da, s ciljem razvoja domaće drvopreradivačke industrije, na period od dvije godine, bude uvedena taksa na izvoz rezane građe i to za hrast 120 KM i bukvu 60 KM po toni ili kubnom metru.
 
Federalna vlada predlaže Vijeću ministara BiH da, s ciljem zaštite domaćih potrošača koji kao sirovinu za grijanje koriste drvo, na period od dvije godine, bude uvedena taksa na izvoz ogrjevnog drveta u iznosu od 25 KM po toni ili 18 KM po kubnom metru.
 
Prihodi od taksi bi putem Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine bili uplaćivani u budžete entiteta i Brčko Distrikta BiH, i to na posebne namjenske račune „općekorisnih funkcija šuma“, u skladu s porijeklom šumskih drvnih sortimenata od kojih su izrađeni poluproizvodi ili proizvodi za koje se plaća taksa. Sredstvima od taksi bilo bi finansirano deminiranje šuma i izgradnja šumskih puteva, a posebnim propisom entiteta i Brčko Distrikta će biti uređen način finansiranja radova, način kontrole trošenja novca i izvedenih radova, kao i druge potrebne djelatnosti.
 
Ove mjere neophodno je uvesti zbog nedostatka sirovine na domaćem tržištu za instalirane drvopreradivačke kapacitete u BiH, kao i zbog nemogućnosti nabavke sirovine putem uvoza iz susjednih zemalja, a obzirom da su neke zemlje iz okruženja donijele mjere koje drvoprerađivačima iz BiH onemogućavaju uvoz sirovine iz tih zemalja, dok je istovremeno iz BiH omogućen izvoz te sirovine u ove zemlje.
 
USVOJENA INFORMACIJA O PODUZETIM AKTIVNOSTIMA
             VEZANIM ZA CIJENE NAFTNIH DERIVATA
 
Federalna vlada usvojila je informaciju o aktivnostima koje je poduzelo Federalno ministarstvo trgovine s ciljem osiguranja ekonomski opravdane visine marže u maloprodajnim cijenama naftnih derivata u Federaciji Bosne i Hercegovine.
 
U informaciji je navedeno da je u periodu nakon 2000. godine, oblast cijena naftnih derivata u Federaciji BiH regulisana Odlukom o slobodnom formiranju cijena motornih benzina, dizel-goriva i lož-ulja prema kojoj se cijene naftnih derivata formiraju slobodno, s tim da se indirektni porezi: carina, akciza na naftne derivate, naknada za puteve (putarina) i porez na dodanu vrijednost, obračunavaju u skladu sa odgovarajućim propisima koji regulišu njihovu visinu i način obračuna.
 
To znači da na maloprodajnu  cijenu naftnih derivata, pored eksternih faktora (cijena barela, kurs dolara, rafinerijska cijena i drugo), utiču i odgovarajući propisi koji  regulišu visinu i način obračuna javnih prihoda sadržanih u maloprodajnoj cijeni (akciza, putarina, PDV). Istaknuto je, također, da na maloprodajnu cijenu značajno utiče i poslovna politika distributera naftnih derivata u pogledu visine veleprodajne i maloprodajne marže, koja nije propisana, jer je na snazi slobodno formiranje cijena. Federalno ministarstvo trgovine u skladu sa svojim nadležnostima kontinuirano analizira maloprodajne cijene naftnih derivata, u  okviru koje preispituje i  visine redovne i eventualne ekstra marže distributera.
 
S obzirom na aktuelnu situaciju i sve prikupljene kalkulativne podatke koji su sastavni elementi izračuna maloprodajne cijene naftnih derivata, federalni ministar trgovine održao je u utorak 12.6.2018. godine sastanak s rukovodećim predstavnicima menadžmenta najznačajnih  distributera naftnih derivata u Federaciji Bosne i Hercegovine. Sastanku je prisustvovao i predstavnik Federalne uprave za inspekcijske poslove.
 
Tema sastanka je bila sagledavanje aktuelne situacije vezano za poskupljenja maloprodajnih cijena naftnih derivata, s ciljem iznalaženja i hitnog provođenja konkretnih mjera za snižavanje  cijena na benzinskim pumpama u Federaciji BiH.
 
Predstavnici Federalnog  ministarstva trgovine prezentirali su  distributerima podatke  o prosječnim  maloprodajnim  cijenama  naftnih derivata na benzinskim pumpama u periodu januar-maj 2018. godine.
 
Tokom sastanka  distributeri su  izrazili  spremnost i volju da  zaustave dalji rast cijena i preispitaju sve troškove svog  poslovanja s ciljem  snižavanja maloprodajnih cijena na benzinskim pumpama  u Federaciji BiH.
 
Ovo federalno ministarstvo danas je zaduženo da nastavi održavanje sastanaka s distributerima naftnih derivata s ciljem sagledavanja varijabilnih elemenata maloprodajne cijene naftnih derivata  i osiguranja optimalne visine marže, i o ovim aktivnostima izvještava Vladu Federacije Bosne i Hercegovine.
 
USVOJENI IZVJEŠTAJI JP CESTE FEDERACIJE BiH
 
Vlada Federacije BiH usvojila je izvještaj o implementaciji Programa utroška sredstava „Grant Federalnoj direkciji cesta za kapitalne investicije“ utvrđenih budžetom Federacije BiH za 2007. godinu sa stanjem na dan 31.3.2018. godine i naložila JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo da, u suradnji s Vladom Hercegovačko-neretvanskog kantona, poduzme aktivnosti s ciljem investiranja preostalih odobrenih sredstava i završetka ovog programa.
 
Usvojen je i izvještaj o implementaciji Programa utroška investicijskih sredstava razvoja utvrđenih budžetom Federacije BiH za 2005., 2006., 2007. i 2009. godinu sa stanjem na dan 31.3.2018. godine.
 
Federalno ministarstvo prometa i komunikacija je zaduženo da pripremi dopunu Odluke Vlade Federacije BiH o prijenosu izvršenih ulaganja za projekt izgradnja Sarajevske obilaznice - LOT 1 s JP Ceste FBiH d.o.o. Sarajevo na JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar, nakon što JP Ceste FBiH d.o.o. Sarajevo i JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar dostave informaciju o stanju sredstava koja se vode u njihovim poslovnim knjigama, a koja su investirana za ovaj projekt.
 
JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo je zaduženo da, u suradnji s timom advokata, poduzme sve aktivnosti vezane za postupak pred Arbitražnom sudu u Parizu, koji je pokrenuo Osijek-koteks d.d. Osijek protiv JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo, po osnovu sporova u vezi sa ugovorom za izvođenje radova na LOT 2 Butila-Briješće-Stup.
 
Federalna vlada usvojila je i Završni izvještaj JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo o realizaciji sredstava za eksproprijaciju za izgradnju ceste Neum - Stolac u iznosu od 700.000 KM.
 
PRIHVAĆEN „ZELENI IZVJEŠTAJ“ O STANJU POLJOPRIVREDE U 2017. GODINI
 
Federalna vlada prihvatila je Izvještaj Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva o stanju poljoprivrede („Zeleni izvještaj“) u Federaciji BiH za 2017. godinu s prijedlogom preporuka, koji je sačinjen u saradnji s kantonalnim ministarstvima nadležnim za poljoprivredu, Federalnim zavodom za statistiku i drugim organima iz ove oblasti.
 
U dokumentu je dat presjek stanja u poljoprivrednom sektoru i predloženi dalji koraci za povećanje poljoprivredne proizvodnje s ciljem smanjenja uvoza poljoprivrednih proizvoda, zadržavanja i zapošljavanja mladih ljudi na selu, poboljšanja uvjeta života u ruralnim područjima, potpunijeg korištenja poljoprivrednih površina, povećanja stočnog fonda, jačanja postojećih, kao i otvaranja novih prerađivačkih kapaciteta.
 
Navedeno je da su, i pored nepovoljnih klimatskih prilika koje su negativno utjecale na sveukupnu poljoprivredu, posebno biljnu, i nedovoljnih izdvajanja iz Budžeta Federacije, u većem broju grana poljoprivrede zabilježeni određeni pomaci.
 
Ukupne zasijane oranične površine u jesenjoj i proljetnoj sjetvi u 2017. godini ostale su uglavnom na nivou 2016., a kod industrijskog bilja zabilježeno je povećanje od 16,1 posto, kukuruza-zrno 2 posto i zobi 3,8 posto u odnosu na prethodnu godinu. Neznatna smanjenja zasijanih površina zabilježena su kod pšenice, ječma, duhana, krompira, krastavca i paradajza.
 
U voćarstvu ukupna proizvodnja i ostvareni prinosi u 2017. godini, u odnosu na prethodnu, umanjeni su kod gotovo svih vrsta voća, osim kajsije, gdje se bilježi povećanje za 28,8 posto. Ovome su doprinijeli nepovoljni klimatski uslovi u 2017. za razliku od prethodne godine, iako je broj rodnih stabala najvažnijih voćnih kultura u prošloj godini povećan u odnosu na 2016.
 
Kada je riječ o jagodastom i bobičastom voću, površine pod malinjacima povećane su za 15 posto, u odnosu na 2016. godinu, dok su ostale vrste ostale na nivou prošlogodišnjih.
 
U vinogradarstvu je u 2017. godini povećan broja čokota sposobnih za rod za 6 posto, ali je proizvodnje grožđa smanjena za 25,5 posto u odnosu na 2016. godinu. Ovakvo stanje u vinogradarskoj proizvodnji rezultat je kasnih proljetnih niskih temperatura i dugog sušnog perioda.
 
Kada je riječ o ljekovitom i aromatičnom bilju, poremećaji na svjetskom tržištu direktno su utjecali na stagnaciju u svim proizvodnjama, pa i ovoj, a zasijane površine povećane su za 8 posto u odnosu na prethodnu godinu.
 
Zbog povoljnih klimatskih prilika, sjemenska proizvodnja u Federaciji BiH zabilježila je rast u 2017. godini, nakon dužeg nepovoljnog perioda. Proizvodnja presadnica zadovoljava domaće potrebe, a dijelom se i izvozi, tako da je Federacija BiH u proizvodnji presadnica povrća postala lider u regiji. Proizvedeno je više od 10 miliona komada presadnica povrća, od čega je više od četiri miliona izvezeno na inozemno tržište, a kvalitet je prepoznat i u zemljama EU. Zasijane površine sjemenskog krompira u 2017. godini su značajno manje, a ovo smanjenje zabilježeno je u svim zemljama okruženja, zbog veoma niske cijene krompira iz EU.
 
U prošloj godini povećana je proizvodnja mlijeka u odnosu na 2016., a najviše je proizvedeno u Tuzlanskom, Zeničko-dobojskom i Unsko-sanskom kantonu. Prema podacima iz kantonalnih ministarstava, povećan je broj ovaca i koza u Hercegovačko-neretvanskom, Srednjobosanskom i Zeničko-dobojskom kantonu.
 
Ukupan broj peradi u Federaciji BiH povećan je u 2017. u odnosu na 2016. godinu. Proizvodnja pilećeg mesa (brojleri) je značajno zastupljena u Federaciji BiH i konkurentnija je u odnosu na druge proizvodnje. Za razliku od drugih proizvoda, pileće meso iz uvoza je opterećeno carinom, tako da naši proizvođači, uz gotovo dostignute evropske standarde, imaju dobre preduslove za bavljenje ovom proizvodnjom.
 
U prošloj godini nastavljen je oporavak i blago povećanje proizvodnje u oblasti akvakulture. Proizvodnja ribe u Federaciji BiH povećana je za 4 posto, od čega je najzastupljeniji uzgoj kalifornijske pastrmke. Plasman ribe na područje Evropske unije ostvaren je u potpunosti u okviru bescarinske kvote od 500 tona godišnje, a značajna količina ribe plasirana je i na područje Srbije i Crne Gore.
 
U prehrambenoj industriji, u 2017. godini prerada je na istom nivou kao i 2016. godine, s tim da je povećanje zabilježeno u proizvodnji mlijeka i mliječnih proizvoda, mesa i mesnih prerađevina, vode i osvježavajućih pića. Kod mlijeka i pavlake zabilježen je veći izvoz u odnosu na uvoz, gdje je pokrivenost uvoza izvozom 166,88 posto.
 
U Registru poljoprivrednih gazdinstava u 2017. godini registrovana su 354 nova gazdinstva sa statusom obrtnika i 66 novih gazdinstava sa statusom privrednog društva. Do kraja godine su registrovane 74.073 osobe, a čega je 70.758 porodičnih poljoprivrednih gazdinstava i 3.315 pravnih subjekata i obrta. Najveći broj registrovanih poljoprivrednika je u Tuzlanskom, Zeničko-dobojskom, Srednjobosanskom i Unsko-sanskom kantonu.
 
S obzirom na velike potrebe za daljnjom podrškom sektoru poljoprivrede, posebno u segmentu kapitalnih ulaganja i povećanja stepena iskorištenosti domaćih prerađivačkih kapaciteta i uvažavajući činjenicu da raste broj registrovanih poljoprivrednika, u ovom izvještaju su, između ostalog, date određene preporuke.
 
Tako je navedeno da je potrebno izdvojiti veća sredstva iz Budžeta za poljoprivredu i prehrambenu industriju i osigurati sredstva u Budžetu Federacije BiH za intervencije na tržištu u slučaju prirodnih i drugih nesreća (poplave, suše, grad i slično).
 
Također, potrebno je olakšati pristup kreditima za poljoprivrednike, posebno putem Razvojne banke Federacije BiH, staviti u funkciju nekorišteno poljoprivredno zemljište s ciljem većeg rasta poljoprivredne proizvodnje i povećanja zaposlenosti i uspostaviti i voditi informacioni sistem o poljoprivrednom zemljištu u cilju njegove zaštite.
 
Kantonalna ministarstva su pozvana da iniciraju donošenje karti upotrebne vrijednosti i programa gospodarenja državnim poljoprivrednim zemljištem za sve općine koje to još nisu učinile.
 
„Zeleni izvještaj“ za 2017. godinu, s prijedlogom preporuka, bit će dostavljen Parlamentu Federacije BiH na usvajanje.
 
IZVJEŠTAJ KOMISIJE ZA EUROPSKE INTEGRACIJE
 
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je primila na znanje Izvještaj o radu Komisije za praćenje i koordinaciju izvršavanja obaveza federalnih organa koje se odnose na europske integracije za prvo i u toku drugog tromjesečja 2018. godine.
 
Prihvaćeno je mišljenje ove komisije  o završetku inicijalnog zadatka podnošenjem odgovora na Upitnik Europskoj komisiji.
           
PRIHVAĆENA INFORMACIJA RADNE GRUPE ZA IZRADU PROCJENE
RIZIKA OD PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA U BiH
 
Federalna vlada prihvatila je informaciju Radne grupe za izradu procjene rizika od pranja novca i finansiranja terorizma u Bosni i Hercegovini s Prijedlogom procjene rizika od pranja novca i finansiranja terorizma u BiH i Prijedlogom akcionog plana.
 
Ova radna grupa je uspostavljena kao privremeno, interresorno tijelo Vijeća ministara Bosne i Hercegovine čiji je zadatak da izradi i Vijeću ministara dostavi Procjenu rizika od pranja novca i finansiranja terorizma u BiH, kao i Akcioni plan za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma u BiH za period 2018-2022. godine, te koordinira i usmjerava aktivnosti svih osam podgrupa koje su formirane u skladu sa ustupljenom metodologijom Svjetske banke.
 
PODRŽANA INICIJATIVA ZA KREDITNO ZADUŽENJE KOD EVROPSKE BANKE
ZA ODNOVU I RAZVOJ ZA TRI DIONICE AUTOCESTE NA KORIDORU Vc
 
Federalna vlada primila je na znanje tri informacije o kreditnim zahtjevima Javnog preduzeća „Autoceste Federacije BiH“ d.o.o. Mostar za izgradnju poddionica autoceste na Koridoru Vc.
 
Pokrenute su inicijative da se za poddionicu Poprikuše - Nemila osiguraju kreditna sredstva kod Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) u iznosu do 70 miliona eura, za poddionicu Tarčin - Ivan (tunel Ivan) do 50 miliona eura i za poddionicu  Mostar Jug-Kvanj do 60 miliona eura. Informacije o kreditima su prihvaćene kao osnova za vođenje pregovora.
 
Federalna ministarstva finansija i prometa i komunikacija i JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar su zaduženi da u tim za pregovore o ovim kreditima imenuju svoje predstavnike.
 
Konačna odluka o zaduženju bit će donesena po okončanju pregovora sa EBRD-om s kojim će biti utvrđeni konačni uvjeti kreditnog zaduženja. Krajnji dužnik po ovim kreditnim zaduženjima će biti JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar.
 
Federalno ministarstvo finansija će Vladi Federacije BiH podnijeti informaciju o pregovorima, kao i tekstove usaglašenih ugovora između Bosne i Hercegovine i EBRD-a, a današnji zaključak dostaviti Ministarstvu financija i trezora Bosne i Hercegovine radi provođenja dalje procedure.
 
PRIHVAĆENA INFORMACIJA O DUBINSKOM
SNIMANJU TELEKOM OPERATERA
 
Federalna vlada prihvatila je informaciju o aktivnostima na provođenju procesa dubinskog snimanja (Due Diligence) telekom operatera sa učešćem državnog kapitala Federacije BiH.
 
Informacija je upućena dopisom Delegacije Evropske komisije 26.4.2018. godine članovima Odbora za koordinaciju, uime Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i telekom operatera, kojom je Delegacija Evropske komisije izvijestila o okončanju postupka nabavke usluga dubinskog snimanja telekom operatera i angažovala internacionalnu revizorsku kuću PricewaterhouseCoopers (PwC) Sarajevo u konzorciju s PwC Beograd, Zagreb, Ljubljana i Bukurešt.
 
Federalna vlada zadužila je članove Odbora za koordinaciju da nastave s praćenjem aktivnosti na realizaciji dubinskog snimanja, a članove Odbora za koordinaciju, imenovane uime Ureda premijera i Ministarstva finansija, da izvještavaju Vladu Federacije o napretku u provedbi.
 
Članovi Odbora za koordinaciju koji su delegirani, uime telekom operatera, su zaduženi da osiguraju podršku za nesmetanu provedbu aktivnosti, u skladu s prethodnim odlukama i zaključcima Parlamenta i Vlade Federacije BiH i da, u skladu sa ovlaštenjima, redovno informišu organe upravljanja i vlasnike o statusu provedbe dubinskog snimanja.
 
IZJAŠNJENJA O INICIJATIVAMA
 
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine prihvatila je izjašnjenje Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o Inicijativi za izmjenu Zakona o naftnim derivatima u Federaciji Bosne i Hercegovine, koju je podnio Klub poslanika SDPBiH u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH.
 
Federalna vlada ne podržava ovu inicijativu, kojom je traženo pokretanje procedure izmjene teksta člana 35. stav 5. Zakona o naftnim derivatima u Federaciji Bosne i Hercegovine, zato što bi usvajanje ovih izmjena, bez donošenja odgovarajućih propisa na nivou BiH i dopune entitetskih propisa (usaglašenih na entitetskim nivoima kojim bi bila omogućena provedba predložene inicijative na teritoriju cijele Bosne i Hercegovine), bilo direktno na štetu Federacije Bosne i Hercegovine.
 
Nije podržana ni Inicijativu izmjene teksta člana 8. st. 1. i 3. Pravilnika o utvrđivanju kvaliteta tečnih naftnih goriva zato što je to podzakonski propis, odnosno što Pravilnik mora biti usklađen sa zakonskim odredbama.
 
Generalno Vlada FBiH podržava i zalaže se za harmonizaciju entitetskih propisa, njihovo usklađivanje s propisima na državnom nivou i propisima Evropske unije, obostrano priznavanje različitih rješenja i isprava kojim se daju pojedina ovlaštenja privrednim društvima i subjektima, ali za to treba biti iskazana jasna spremnost svih učesnika kako bi mogli biti uspješno primijenjeni na teritoriju cijele Bosne i Hercegovine, navedeno je u ovom izjašnjenju.
 
OSTALE ODLUKE I ZAKLJUČCI
 
Federalna vlada usvojila je Strateški okvir za reformu javne uprave u Bosni i Hercegovini za period 2018-2022. godina.
 
Data je saglasnost na Finansijski plan Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2018. godinu.
 
Na osnovu raspoloživih i evidentiranih podataka na Jedinstvenom računu Trezora Federacije Bosne i Hercegovine, odobreno je raspoređivanje donatorskih sredstava  Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine u iznosu od 137.330,95 KM iz projekta „Evropska sedmica imunizacije“ za projekt „Jačanje kapaciteta za nadzor i odgovor na avijarnu (ptičja gripa) i pandemijsku (širenje bolesti na veliko područje) influence u Bosni i Hercegovini“.
 
KADROVSKE ODLUKE I RJEŠENJA
 
Za punomoćnika koji će je zastupati na skupštinama privrednih društava Federalna vlada danas je ovlastila Nusretu Čerkez (Sarajevo - Osiguranje d.d. Sarajevo), Amadea Mandića (JP Međunarodni aerodrom „Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo), Jakuba Mušinbegovića (PS „Vitezit“ d.o.o. Vitez) i Irmu Memić (“BH Telecom“ d.d. Sarajevo).
 
Razmatrana je inicijativa za izmjenu Rješenja o imenovanju predstavnika Vlade Federacije BiH u Savjetodavno vijeće Inicijative „Partnerstvo za otvorenu vlast“ i zaduženo Federalno ministarstvo pravde da u ovo tijelo imenuje svog predstavnika. 
 
Zlatan Hrnčić je predložen za predstavnika Vlade FBiH u Odbor za praćenje provedbe i izvještavanje po Istanbulskoj konvenciji i femicidu u Bosni i Hercegovini.
 
Vlada FBiH je donijela Odluku o imenovanju osoba za provedbu postupka prestanka rada Federalnog fonda za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće na teritoriji Federacije BiH. Ovom odlukom, Dijana Smailagić imenuje se za povjerenika Vlade za provedbu postupka prestanka rada Fonda, a Almina Omeragić za vršenje svih materijalno-finansijskih i računovodstvenih poslova neophodnih za provedbu prestanka njegovog rada i za saradnja sa Uredom za reviziju institucija u FBiH s ciljem prezentiranja dokumentacije potrebne za vršenje revizije. One će najkasnije u roku do 90 dana, od dana stupanja na snagu odluke, provesti cjelokupan postupak za prestanka rada i gašenja Fonda, pri čemu će povjerenik imati sve nadležnosti, prava i ovlasti za predstavljanje i zastupanje Fonda, do okončanja postupka.
 
Federalno ministarstvo rada i socijalne politike danas je zaduženo da, u što kraćem roku, pripremi prijedloge akata potrebnih za provođenje procedure izbora kandidata za imenovanje Upravnog odbora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom.
 
 
Sjednica Vlade FBiH je završena u 11.55 sati.
Četvrtak,
21. januar 2021.
VIŠE