147. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 14.06.2018.
Dnevni red
1. Usvajanje Zapisnika 146. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 7.6.2018. godine  
2. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za izmjenu Zakona o naftnim derivatima u Federaciji Bosne i Hercegovine, koju je podnio Klub poslanika SDP-a u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine 
3. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Sarajevo-osiguranje d.d. Sarajevo 
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Sarajevo-osiguranje d.d. Sarajevo 
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Sarajevo-osiguranje d.d. Sarajevo  
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva Sarajevo-osiguranje d.d. Sarajevo 
4. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP Međunarodni aerodrom „SARAJEVO“ d.o.o. Sarajevo 
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP Međunarodni aerodrom „SARAJEVO“ d.o.o. Sarajevo 
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP Međunarodni aerodrom „SARAJEVO“ d.o.o. Sarajevo 
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva JP Međunarodni aerodrom „SARAJEVO“ d.o.o. Sarajevo 
5. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva PS „Vitezit“ d.o.o. Vitez 
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva PS „Vitezit“ d.o.o. Vitez 
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva PS „Vitezit“ d.o.o. Vitez 
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva PS „Vitezit“ d.o.o. Vitez  
6. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva BH Telecom d.d. Sarajevo 
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva BH Telecom d.d. Sarajevo 
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva BH Telecom d.d. Sarajevo 
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva BH Telecom d.d. Sarajevo 
7. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih i kapitalnih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike  
8. Prijedlog odluke o utvrđivanju novčanih iznosa koji će se naplaćivati tijekom mjeseca oktobra 2018. godine na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine za „Dječiju nedjelju“ 
9. Prijedlog odluke o otpisu zastarjelih potraživanja Federalnog ministarstva pravde prema kupcima časopisa „Pravna misao“ za 2015. godinu 
10. Prijedlog odluke o usvajanju Strateškog okvira za reformu javne uprave u Bosni i Hercegovini 2018-2022. 
11. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2018. godinu 
12. Prijedlog odluke o utvrđivanju liste korisnika i raspodjeli dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću  
13. Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava s podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora/Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine 
14. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za obavljanje poslova koji su Zakonom o državnoj službi u Unsko-sanskom kantonu povjereni u nadležnosti Agenciji za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine i Odboru državne službe za žalbe Federacije Bosne i Hercegovine  
15. Inicijativa za izmjenu Rješenja o imenovanju predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Savjetodavno vijeće Inicijative „Partnerstvo za otvorenu vlast“ 
16. Prijedlog rješenja o prijedlogu predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Odboru za praćenje provedbe i izvještavanje po Istanbulskoj konvenciji i femicidu u Bosni i Hercegovini 
17. Izvještaj o radu Nadzornog odbora „JP BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo za I kvartal 2018. godine, s Prijedlogom zaključka 
18. Izvještaji JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo, s prijedlozima zaključaka 
a) Izvještaj o implementaciji Programa utroška sredstava „Grant Federalnoj direkciji Cesta za kapitalne investicije“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu, sa stanjem na dan 31.3.2018. godine, s Prijedlogom zaključka 
b) Izvještaj o implementaciji Projekta „Sarajevska obilaznica“ obuhvaćenog investicijskim sredstvima razvoja utvrđenih Budžetpm Federacije BiH za 2005.,2006.,2007. i 2009. godinu (stanje 31.3.2018. godine), s Prijedlogom zaključka 
19. Završni izvještaj JP Ceste Federacije BiH o realizaciji budžetskih sredstava Federacije BiH za 2017. godinu namjenjenih za eksproprijaciju za izgradnju ceste Neum-Stolac, s Prijedlogom zaključka 
20. Izvještaj o stanju poljoprivrede (Zeleni izvještaj) u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2017. godinu, s Prijedlogom zaključka  
21. Izvještaj o radu Komisije za praćenje i koordinaciju izvršavanja obaveza federalnih organa koje se odnose na evropske integracije za I i II kvartal 2018. godine, s Prijedlogom zaključka 
22. Informacija o stanju Federalnog fonda za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka i Prijedlog odluke o imenovanju lica za provedbu postupka prestanka rada Fonda za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine 
23. Informacija o realizaciji Zaključka donesenog na Trećoj zajedničkoj sjednici Vlade Republike Srpske i Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održanoj 4.10.2017. godine, s Prijedlogom zaključka  
24. Informacija Federalnog ministarstva pravde o potrebi prestrukturiranja finansijskih sredstava na Glavi 1502 Kazneno-popravni zavodi, s Prijedlogom zaključka  
25. Informacija o poduzetoj aktivnosti Federalnog ministarstva trgovine u cilju osiguranja ekonomski opravdane visine marže u maloprodajnim cijenama naftnih derivata u Federaciji Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka 
26. Informacija Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine u vezi sa Ugovorom o zakupu poslovnog prostora u ulici Mula Mustafe Bašeskije, s Prijedlogom odluke o zakupu poslovnog prostora u Sarajevu za smještaj Ureda za saradnju i zastupanje pred ustavnim sudom Bosne i Hercegovine 
27. Informacija o aktivnostima Radne grupe za izradu procjene rizika od pranja novca i finansiranja terorizma u Bosni i Hercegovini s Prijedlogom procjene rizika od pranja novca i finansiranja terorizma u Bosni i Hercegovini i Prijedlogom akcionog plana, s Prijedlogom zaključka 
28. Prijedlog zaključka o izmjeni Zaključka V. broj: 174/2018 od 8.2.2018. godine 
29. Prijedlog zaključka za pokretanje postupka za imenovanje Upravnog odbora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom 
30. Informacija o kreditu Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za Projekat koridor Vc poddionica Poprikuše-Nemila, sa Inicijativom za pokretanje kreditnog zaduženja i Prijedlogom zaključka 
31. Informacija o kreditu Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za Projekat Koridor Vc poddionica Tarčin - Ivan (Tunel Ivan), sa Inicijativom za pokretanje kreditnog zaduženja i Prijedlogom zaključka  
32. Informacija o kreditu Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za Projekat koridor Vc poddionica Mostar Jug-Kvanj, sa Inicijativom za pokretanje kreditnog zaduženja i Prijedlogom zaključka  
33. Informacija u vezi funkcionisanja kompanije „Elektroprijenos Bosne i Hercegovine“ a.d. Banja Luka, s Prijedlogom zaključka 
34. Informacija o provođenju procesa dubinskog snimanja (Due Diligence) telekom operatera sa učešćem državnog kapitala Federacije Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka 
 
Srijeda,
20. januar 2021.
VIŠE