146. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 07.06.2018.
Dnevni red
 1. Usvajanje Zapisnika 145. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 1.6.2018. godine 
2. Nacrt zakona o doprinosima 
3. Nacrt zakona o porezu na dohodak 
4. Nacrt zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energijsku efikasnost Federacije Bosne i Hercegovine 
5. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za davanje autentičnog tumačenja čl. 153 i 154. Zakona o službi u Vojsci Federacije Bosne i Hercegovine, koju je u parlamentarnu proceduru uputio gosp. Ibrahim Imamović iz Tuzle 
6. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za nabavku senzora za kontinuirano mjerenje nivoa šećera u krvi i njegovo finansiranje iz sredstava kantonalnog zavoda zdravstvenog osigranja i inicijativu za vraćanje glukagona na A listu obaveznog zdravstvenog osiguranja s bolničke liste lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja koju je podnijela Segmedina Srna Bajramović, delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH 
7. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Union banka d.d. Sarajevo 
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Union banka d.d. Sarajevo 
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Union banka d.d. Sarajevo 
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva Union banka d.d. Sarajevo 
8. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP „Elektroprivreda HZ-HB“ d.d. Mostar 
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP „Elektroprivreda HZ-HB“ d.d. Mostar 
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP „Elektroprivreda HZ-HB“ d.d. Mostar 
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva JP „Elektroprivreda HZ-HB“ d.d. Mostar
9. Prijedlozi odluka: 
a) Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu finansija/Federalnom ministarstvu financija s pozicije „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima-KANTONI I OPĆINE“ kantoni 
b) Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu finansija/Federalnom ministarstvu financija s pozicije „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima-KANTONI I OPĆINE“ gradovima i općinama
10. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o naknadi pogrebnih troškova u slučaju smrti korisnika penzije 
11. Prijedlog odluke o odobravanju raspodjele dijela novčanih sredstava ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju Federacije Bosne i Hercegovine za uplatu doprinosa za radnike Agrokomerc d.d. Velika Kladuša koji su stekli uslove za odlazak u penziju 
12. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za potpisivanje Aneksa 3. Ugovora o koncesiji za crpljenje mineralne vode na lokalitetu Crni Vrh izvorište Kiseljak općina Tešanj 
13. Prijedlog odluke o utvrđivanju liste korisnika i raspodjele dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću 
14. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju na korištenje nekretnina Zavoda za platni promet Federacije Bosne i Hercegovine u likvidaciji koje su u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine 
15. Prijedlog odluke o davanju na privremeno korištenje objekta s pripadajućim zemljištem u Sarajevu ulica Tahtali sokak broj 17 Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine za potrebe smještaja Centra za zaštitu od zračenja 
16. Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za pregled, procjenu i prodaju oduzetog nakita od plemenitog metala od strane Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine 
17. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja V. broj: 1534/2015 od 12.11.2015. godine (imenovanje predstavnika Vlade Federacije BiH u Komisiju za tumačenje i praćenje primjene Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji BiH) 
18. Prijedlog rješenja o imenovanju interresorne i intersektorske Radne grupe za izradu novog strateškog plana za unapređenje ranog rasta i razvoja djece u Federaciji BiH  
19. Smjernice ekonomske i fiskalne politike Federacije Bosne i Hercegovine za period 2019-2021. godina, s Prijedlogom zaključka 
20. Prijedlog mišljenja na Izvještaj o realizaciji Okvirne strategije za provedbu Konvencije o prevenciji i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Istanbulska konvencija) u Bosni i Hercegovini (2015-2018) - izvještajni period januar - decembar 2017. godine  
21. Informacije o provođenju mjera i načela na osnovu preporuka Komiteta eksperata na Drugi izvještaj BiH o primjeni Povelje za regionalne ili manjinske jezike u Bosni i Hercegovini, s Prijedlogom zaključka 
22. Informacija o implementaciji Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite za period januar-mart 2018. godine, s Prijedlogom zaključka   
23. Informacija o kadrovskoj situaciji u Uredu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za zakonodavstvo i usklađenost s propisima Evropske unije, s Prijedlogom zaključka  
24. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Federalnom agromediteranskom zavodu Mostar za popunu upražnjenih radnih mjesta  
25. Zahtjev za davanje saglasnosti za popunu 20 upražnjenih radnih mjesta državnih službenika i namještenika u Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka
26. Informacija Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, sa stanjem na dan 28.5.2018. godine, o kontroli namjenskog utroška grant sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije „Kapitalni transferi javnim preduzećima - finansiranje razvojnih projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine“, s Prijedlogom zaključka 
27. Informacija u vezi obaveze Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za dostavu dokumentacije u postupku koji se vodi pred Konkurencijskim vijećem Bosne i Hercegovine, po zahtjevu Pobjeda Tehnology d.d. Goražde protiv Igman d.d. Konjic i Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za utvrđivanje zabranjenog sporazuma iz člana 4. stav (1) tačka b) Zakona o konkurenciji, s Prijedlogom zaključka   
28. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o dopuni Privremenog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnog ministarstva za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata
29. Informacija o epizootiološkoj situaciji u pogledu bruceloze goveda, ovaca i koza u Federaciji Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka 
30. Izvještaj Veterinarskog fakulteta Sarajevo o djelimičnom utrošku sredstava iz tačke 2. Programa utroška sredstava za osposobljavanje i funkcioniranje Veterinarskog instituta Veterinarskog fakulteta u Sarajevu i dosadašnjim aktivnostima na realizaciji Zaključka V. broj: 164/2017 od 3.2.2017. godine, s Prijedlogom zaključka 
31. Prednacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o notarima 
32. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odoboru Union banke d.d. Sarajevo za imenovanje člana Uprave za rizike 
33. Prijedlog zaključka o isplati regresa za 2018. godinu  
34. Informacija o djelimičnoj realizaciji Zaključka V.broj 723/2018 od 1.6.2018. godine (u vezi sa Informacijom Radne grupe - rješavanje trajnog smještaja federalnih organa u Sarajevu) 
Subota,
23. januar 2021.
VIŠE