145. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 01.06.2018.
Saopćenje o radu

 
145. SJEDNICA VLADE FEDERACIJE BiH:

UPLATA DOPRINOSA ZA PENZIONISANJE UKUPNO 161 RADNIKA IP KRIVAJA
 
Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Mostaru, u funkciji Skupštine Razvojne banke FBiH, odobrila raspodjelu dijela novčanih sredstava ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u FBiH, s ciljem uplate doprinosa za penzijsko-invalidsko osiguranje za 161 radnika IP Krivaja d.o.o. Zavidovići - u stečaju, koji su stekli uslove za penziju.
 
Za ove namjene će, a prema dostavljenom poimeničnom spisku radnika IP Krivaja, biti izdvojena sredstva od 2.584.475,16 KM, deponovana na transakcijskom računu posebnog fonda Razvojne banke FBiH, otvorenom kod Centralne banke BiH, a bit će doznačena Federalnom zavodu PIO.
 
ZA DOPRINOSE ZA PIO RADNIKA ALUMINIJA d.d. MOSTAR 2.187.423,48 KM
 
Vlada Federacije BiH je, u funkciji Skupštine Razvojne banke FBiH, odobrila raspodjelu dijela novčanih sredstava ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH za uplatu doprinosa za PIO za 9., 10., 11. i 12. mjesec 2017. godine za 884 radnika privrednog društva Aluminij d.d. Mostar, u ukupnom iznosu od 2.187.423,48 KM. Sredstva su deponovana na transakcijskom računu posebnog fonda Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine, otvorenom kod Centralne banke BiH.
 
Sastavni dio današnje odluke je poimenični spisak radnika kojima će biti uplaćeni doprinosi, kao i način raspodjele sredstava.
 
Privredno društvo Aluminij se obratilo Federalnom ministarstvu energije, rudarstva  i industrije zahtjevom za dodjelu sredstava neophodnih za uvezivanje radnog staža, uz obrazloženje da je dug za doprinose  nastao  kao  posljedica  rasta  burzovnih  indeksa  cijene  električne energije tokom 3. i 4. kvartala  prethodne  godine, zbog čega je plaćanje postalo neizvedivo. Do tog perioda, Aluminij je uredno uplaćivao doprinose.
 
SUFINANSIRANJE ŽELJEZNIČKIH PRAVACA U FBiH ZA 2018. GODINU
 
Vlada FBiH donijela je Odluku o utvrđivanju interesa Federacije BiH za obavljanje usluga željezničkog putničkog i kombiniranog prometa za 2018. godinu.
 
Kada je riječ o željezničkom putničkom prometu, utvrđeni su putni pravci Sarajevo - Banja Luka - Sarajevo na relaciji Sarajevo - Maglaj i pravac Sarajevo - Čapljina - Sarajevo.
 
U kombiniranom prometu radi se o pravcima Doboj - Čapljina granica, Brčko granica - Čapljina granica, Semizovac - Čapljina granica, Sarajevo Teretna - Čapljina granica, Brčko granica - Lukavac, Maglaj - Čapljina granica, Čapljina granica - Lukavac, Čapljina granica - Mostar Teretna, Čapljina granica - Konjic i Čapljina granica - Visoko. Ove linije su usaglašene sa Željeznicama Republike Srpske.
 
Odlukom je provedena zakonska odredba po kojoj Federacija BiH sufinansira željeznički putnički i kombinirani promet po prethodno iskazanom interesu, na temelju koje Federalno ministarstvo prometa i komunikacija zaključuje godišnji ugovor sa Željeznicama Federacije BiH, na osnovu kojeg se mjesečno iz Budžeta FBiH isplaćuje 2.100.000 KM u jednakim ratama.
 
Ovakva odluka pospješuje razvitak željezničkog putničkog prometa koji ima više pozitivnih refleksija na ukupan promet u Federaciji BiH, kao što su manja upotreba cesta, smanjenje emisije izduvnih gasova, podizanje ekološke svijesti, kao i veća sigurnost u prometu.
 
UTVRĐEN JAVNI INTERES ZA IZGRADNJU
DIONICE AUTOCESTE POPRIKUŠE - NEMILA
 
Vlada FBiH donijela je danas Odluku kojom utvrđuje da je izgradnja dionice autoceste Poprikuše - Nemila na Koridoru Vc, u dužini od 5,4 kilometara, od javnog interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine. Javnom preduzeću Autoceste FBiH d.o.o. Mostar naloženo je da, na osnovu ove odluke, pokrene postupak eksproprijacije nekretnina na ovoj dionici.
 
Inače, izgradnja dionice autoceste Poprikuše - Nemila na Koridoru Vc predviđena je Programom javnih investicija Federacije BiH za period 2018. - 2020. godina.
 
Sredstva za realizaciju ovog projekta će osigurati Autoceste FBiH u skladu sa svojim Planom poslovanja za 2018. godinu.
 
U 2017. GODINI DODIJELJENO 208.182.960 KM DRŽAVNE POMOĆI
 
Federalna vlada je usvojila izvješće o dodijeljenoj državnoj pomoći u Federaciji BiH u 2017. godini i zadužila Federalno ministarstvo financija da ga dostavi Vijeću za državnu pomoć BiH radi sačinjavanja godišnjeg izvješća o dodijeljenoj državnoj pomoći u BiH, koje će biti upućeno Europskoj komisiji s ciljem ispunjavnja obveza iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.
 
U 2017. godini je u Federaciji BiH dodijeljena državna pomoć u ukupnom iznosu od 208.182.960 KM ili 106,4 milijuna eura. Ukupnu državnu pomoć čini državna pomoć sektoru industrije i usluga (dostupna cijelom gospodarstvu ili određenim sektorima) uključujući i onu dodijeljenu poljoprivredi. Sudjelovanje državne pomoći u bruto domaćem proizvodu Federacije BiH iznosi oko 1,03 posto.
 
Ova pomoć (bez poljoprivrede) za 2017. godinu iznosi 127.451.487 KM ili 65,16 milijuna eura.
 
Državna pomoć za promoviranje regionalnog razvoja, koja se dodjeljuje kao pomoć gospodarskom razvoju područja s neuobičajeno niskim životnim standardom ili visokom stopom nezaposlenosti, lani je dodijeljena u iznosu od 330.000 KM ili 0,16 milijuna eura, što čini 0,16 posto ukupno dodijeljene.
 
Državna pomoć, dostupna cijelom gospodarstvu i određenim sektorima (horizontalna i vertikalna), u 2017. godini je iznosila 42.592.524 KM ili 21,7 milijuna eura, što je 28,3 posto ukupno dodijeljene.
 
Državna pomoć male vrijednosti (de minimis) dodjeljuje se u iznosu do 200.000 eura u toku tri fiskalne godine i temeljena je na pretpostavci da je taj iznos toliko mali da ne utječe na trgovinu između država članica, odnosno ne narušava ili ne prijeti narušavanju tržišne konkurencije. Ova kategorija državne pomoći dodijeljena je u iznosu od 78.824.411 KM ili 40 milijuna eura, što je 35,9 posto od ukupno dodijeljene za 2017. godinu.
 
Državnu pomoć za usluge od općeg ekonomskog interesa čine usluge posebno bitne za građane jer one osiguravaju usluge svim korisnicima pod jednakim i stabilnim uvjetima - pristupačnim cijenama, stalnim kvalitetom i dostupnosti. Ova pomoć iznosila je 9.704.552 KM ili 4,9 milijuna eura, što znači da je njeno sudjelovanje u ukupno dodijeljenoj za 2017. godinu bilo 4,66 posto.
 
Državna pomoć za poljoprivredu je lani, prema pokazateljima ministarstva iz sektora poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, dodijeljena u iznosu od 80.731.473 KM ili 40,3 milijuna eura, ili 37,95 posto od ukupne.
 
Horizontalna državna pomoć u Federaciji BiH za 2017. godinu iznosi 25.596.341 KM, što je 12,3 posto, a vertikalna 16.996.183 KM, što je 8,16 posto svih dodijeljenih pomoći.
 
O STANJU TLA NAKON IZLIJEVANJA „BIJELOG MORA” U LUKAVCU
 
Vlada Federacije BiH usvojila je danas izvještaj Federalnog zavoda za agropedologiju o rezultatima analize tla nakon izlijevanja tzv. “Bijelog mora” u Lukavcu. Kako je navedeno, usljed izlijevanja je povećana vrijednost pH u vodi sa 0,53 na 2,98, a ovako enormno povećanje u vrlo kratkom periodu uništilo je floru i faunu, uključujući i uzgajane biljke.
 
Osim toga, došlo je i do vrlo velike zaslanjenosti tla, dok je sadržaj teških metala u okviru graničnih vrijednosti.
 
Preporučeno je usvajanje sanacionih mjera, kao što su izolacija ugroženog područja kanalima, izgradnja odvoda, te oranje, ispiranje, humizacija i fertilizacija tla. Procijenjeno je da ove sanacione mjere mogu biti provedene ove godine, a sjetva omogućena već u narednoj.
 
Federalni zavod za agropedologiju je zadužen da ovaj izvještaj dostavi Federalnoj upravi civilne zaštite, Federalnoj upravi za inspekcijske poslove, Službi civilne zaštite općine Lukavac, inspekcijskim organima Tuzlanskog kantona nadležnim za zaštitu poljoprivrednog zemljišta, te fabrici Sisecam Soda u Lukavcu.
 
NIJE PRIHVAĆENA INICIJATIVA ZA
IZMJENU ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI
 
Vlada FBiH nije prihvatila inicijativu zastupnice u Zastupničkom domu Parlamenta FBiH Alme Kratine za izmjenu Zakona o zdravstvenoj zaštiti koja bi omogućila formiranje strukovnih komora medicinskih - laboratorijskih tehničara, inžinjera medicinske radiologije, sanitarnih inžinjera, te fizioterapeuta.
 
Zdravstveni radnici, navedeno je u izjašnjenju Vlade, mogu očuvati i zaštititi interese svoje profesije, zadovoljiti stručne i lične potrebe, osigurati uvjete za organiziran nastup, kao i zaštititi zdravlje građana, unutar Zakonom predviđenih komora. To je moguće uraditi tako da sva prava i obaveze budu riješena statutima i unutarnjim aktima komora. Tek utvrđivanjem ekvivalenta akademskih zvanja stečenih u predbolonjskom sa onim u bolonjskom prosecu, razvijanjem liste reguliranih profesija, te nakon davanja saglasnosti federalnog ministra zdravstva na planove i programe nastave, a što je predviđeno Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, bit će stvoreni preduvjeti za izmjene i dopune Zakon.
 
OSTALE ODLUKE I ZAKLJUČCI
 
Vlada FBiH dala je Nadzornom odboru Autocesta FBiH d.o.o. Mostar saglasnost za izmjenu Statuta ovog javnog preduzeća.
 
Usvojen je i izvještaj o radu Nadzornog odbora JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. Sarajevo za prošlu godinu.
 
Federalna vlada se upoznala s Finansijskim izvještajem Fonda za reformu javne uprave za 2017. godinu i informacijom Upravnog odbora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom o realizaciji zaključaka Vlade FBiH od 21.3.2018. godine.
 
KADROVSKA RJEŠENJA  
 
Za punomoćnike, koji će je zastupati na skupštinama privrednih društava, Federalna vlada danas je ovlastila Adnana Frljaka (Igman d.d. Konjic) i Stipu Buljana (UNIS-GROUP d.o.o. Ilidža).
 
Vlada FBiH dala je prethodnu saglasnost Skupštini Union banke d.d. Sarajevo da Alija Aljović, na lični zahtjev i prije isteka mandata, bude razriješen dužnosti člana Nadzornog odbora ove banke, i da na ovu dužnost bude imenovana Advija Alihodžić, do isteka mandata svim članovima.
 
Nadzornom odboru JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar data je prethodna saglasnost za razrješenje izvršnog direktora za opće, kadrovske i pravne poslove - člana Uprave Društva Adema Zolja, jer je imenovan na funkciju predsjednika Vlade Kantona Sarajevo. Data je saglasnost da za vršioca ove dužnosti bude imenovana Adisa Kadić, do okončanja konkursne procedure, a najduže do 12 mjeseci.
 
Nakon što je dala saglasnost na Kolektivni ugovor željezničara za teritoriju FBiH, Vlada FBiH je za njegovo potpisivanje ovlastila federalnog ministra prometa i komunikacija Denisa Lasića.
 
Skupštini Agrokomerca d.d. Velika Kladuša data je prethodna saglasnost za imenovanje Senada Kljajića, Fadila Bihorca, Maria Buntića, Saliha Dedića i Mirsada Mujanovića za članove Nadzornog odbora na period od četiri godine.
 
Premijer FBiH Fadil Novalić ovlašten je da, uime Vlade Federacije BiH, potpiše Sporazum o sufinansiranju između Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) i Vlade Federacije BiH za realizaciju Projekta „Oporavak od poplava u Federaciji Bosne i Hercegovine“. Za realizaciju finansijskih obaveza obuhvaćenih ovim sporazumom Vlada je zadužila Federalno ministarstvo prostornog uređenja i Federalno ministarstvo finansija. U Odbor ovog projekta, uime Vlade FBiH, danas je imenovan federalni ministar prostornog uređenja Josip Martić.
 
Nakon što je donijela Odluku o raspisivanju Javnog oglasa za izbor i imenovanje jednog člana Nadzornog odbora JP Filmski centar Sarajevo d.o.o., Federalna vlada je imenovala Komisiju za provođenje postupka izbora kandidata u sastavu Širaza Brka (predsjednica), Saida Kastrat, Sanela Adžović, Jasmina Čolpa i Ana Tolo Ivičević (članovi).
 
Vlada FBiH danas je, zbog isteka mandata, razriješila dužnosti članove Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje i donijela Rješenje o imenovanju članova ovog odbora, na period od dvije godine, u sastavu Eugen Ćubela (predsjednik), Senada Milanović, Sabahudin Ibrahimagić, Edina Subašić, Mirko Mihaljević, David Grbavac, Merima Hajdarević, Sabina Tuzović i Omer Omerefendić (članovi). Dva nedostajuća člana bit će imenovana nakon dobijanja prijedloga iz Unsko-sanskog i Posavskog kantona.
 
Federalna vlada je Aidu Pilav, na lični zahtjev, s 27.4.2018. godine razriješila dužnosti članice Upravnog odbora Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH.
 
Danas je data prethodna saglasnost za razrješenje Mirze Hulusića, zbog ostavke radi novog radnog angažmana, dužnosti člana Nadzornog odbora privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo uime državnog kapitala i za imenovanje Ramiza Kikanovića za vršioca ove dužnosti, najduže na vremenski period do tri mjeseca.
 
Sjednica Vlade FBiH je završena u 12.05 sati.
 
Nedjelja,
17. januar 2021.
VIŠE