145. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 01.06.2018.
Dnevni red
1. Usvajanje Zapisnika 144. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 24.5.2018. godine  
2. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za izmjenu Zakona o zdravstvenoj zaštiti, koju je podnijela Alma Kratina, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine 
3. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva „Igman“ d.d. Konjic 
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva „Igman“ d.d. Konjic 
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva „Igman“ d.d. Konjic 
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva „Igman“ d.d. Konjic 
4. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva „UNIS-GROUP“ d.o.o. Ilidža 
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva „UNIS-GROUP“ d.o.o. Ilidža 
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva „UNIS-GROUP“ d.o.o. Ilidža  
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva „UNIS-GROUP“ d.o.o. Ilidža 
5. Prijedlozi odluka:  
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Skupštini Union banke d.d. Sarajevo za razrješenje člana Nadzornog odbora Union banke d.d. Sarajevo 
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Skupštini Union banke d.d. Sarajevo za imenovanje jednog člana Nadzornog odbora Union banke d.d. Sarajevo 
6. Prijedlog odluke o odobravanju raspodjele dijela novčanih sredstava ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine za uplatu doprinosa za PIO/MIO za 161 radnika IP „Krivaja“ d.o.o. Zavidovići u stečaju, koji su stekli uslove za odlazak u penziju 
7. Prijedlog odluke o odobravanju raspodjele dijela novčanih sredstava ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine za uplatu doprinosa za PIO/MIO za 9., 10., 11. i 12 mjesec 2017. godine za 884 radnika Aluminij d.d. Mostar 
8. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Nadzornom odboru Javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar na Odluku o izmjeni Statuta Javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar 
9. Prijedlog odluke o utvrđivanju interesa Federacije Bosne i Hercegovine za obavljanje usluga željezničkog putničkog i kombinovanog saobraćaja za 2018. godinu 
10. Prijedlozi odluka:  
a) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Nadzornom odboru JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar za donošenje Odluke o razrješenju člana Uprave Društva  
b) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Nadzornom odboru JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar za donošenje Odluke o imenovanju vršioca dužnosti člana Uprave Društva  
11. Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju dionice autoceste Poprikuše - Nemila na Koridoru Vc 
12. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Kolektivni ugovor željezničara za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine 
13. Prijedlozi odluka  
a) Prijedlog odluke o sazivanju XIX Skupštine privrednog društva „Agrokomerc“ d.d. Velika Kladuša s Prijedlogom teksta obavijesti o sazivanju XIX Skupštine privrednog društva „Agrokomerc“ d.d. Velika Kladuša 
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Skupštini privrednog društva „Agrokomerc“ d.d. Velika Kladuša za imenovanje članova Nadzornog odbora  
14. Prijedlozi akata: 
a) Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja za potpisivanje Sporazuma o sufinansiranju između Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) i Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za realizaciju Projekta „Oporavak od poplava u Federaciji Bosne i Hercegovine“ 
b) Prijedlog rješenja o imenovanju člana Projektnog odbora UNDP Projekta „Oporavak od poplava u Federaciji Bosne i Hercegovine“ 
15. Prijedlog odluke o raspisivanju Javnog oglasa za izbor i imenovanje jednog člana Nadzornog odbora JP „Filmski centar Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo, s Prijedlogom teksta Javnog oglasa  
a) Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za člana Nadzornog odbora JP „Filmski centar Sarajevo“ d.o.o.    
16. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Federalnog zavoda za poljoprivredu Sarajevo 
17. Prijedlozi rješenja: 
a) Prijedlog rješenja o razrješenju Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje 
b) Prijedlog rješenja o imenovanju Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje 
18. Prijedlog rješenja o razrješenju člana Upravnog odbora Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine 
19. Prijedlog rješenja o rješavanju sukoba nadležnosti po zahtjevu Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva 
20. Godišnji izvještaj o dodijeljenoj državnoj pomoći u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2017. godinu, s Prijedlogom zaključka 
21. Izvještaji o radu Nadzornog odbora JP Međunarodni aerodrom „SARAJEVO“ d.o.o. Sarajevo, s Prijedlogom zaključka 
a) Izvještaj o radu Nadzornog odbora JP Međunarodni aerodrom „SARAJEVO“ d.o.o. Sarajevo, za period 1.10.2017.-31.12.2017. godine 
b) Izvještaj o radu Nadzornog odbora JP Međunarodni aerodrom „SARAJEVO“ d.o.o. Sarajevo za period 1.1.2017.-31.12.2017. godine 
22. Godišnji finansijski izvještaj Fonda za reformu javne uprave za 2017. godinu, s Prijedlogom zaključka 
23. Izvještaj o rezultatima analize tla nesretnog slučaja (akcidenta) izlijevanje tzv. „Bijelog mora“ u Lukavcu, s Prijedlogom zaključka  
24. Informacija Upravnog odbora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom o realizaciji Zaključka V. broj: 278/2018 od 21.3.2018. godine, s Prijedlogom zaključka 
25. Informacija Radne grupe o realizaciji tačke 5. Zaključka V. broj: 259/2018 od 21.3.2018. godine (rješavanje trajnog smještaja federalnih organa i tijela u Sarajevu) 
26. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za prodaju nekretnina u području Nacionalnog parka „Una“ (ponuđača Trusić (Stjepan) Zvonimir) 
27. Prijedlozi odluka  
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje člana Nadzornog odbora privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo 
 
Četvrtak,
21. januar 2021.
VIŠE