144. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 24.05.2018.
Dnevni red
1. Usvajanje Zapisnika 143. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 18.5.2018. godine
2. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi koja se odnosi na registraciju „Libre“ senzora za kontinuirano mjerenje nivoa šećera u krvi za pacijente na intenzivnoj inzulinskoj terapiji u Federaciji Bosne i Hercegovine od strane Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH i uvrštavanje na popis pomagala kroz sistem zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja, koju je podnijela Alma Kratina, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
3. Prijedlog uredbe o postupku verificiranja tražbina i gotovinskih isplata po osnovu računa stare devizne štednje u Federaciji Bosne i Hercegovine
4. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva „Operator-Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva „Operator-Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva „Operator-Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva „Operator-Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo
5. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP „Hrvatska pošta“ d.o.o. Mostar
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP „Hrvatska pošta“ d.o.o. Mostar
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP „Hrvatska pošta“ d.o.o. Mostar
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva JP „Hrvatska pošta“ d.o.o. Mostar
6. Prijedlog odluke o odobrenju prodaje putničkih vozila Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine
7. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije
8. Informacija o finansijskom stanju u Federalnom zavodu za penzijsko i invalidsko osiguranje, s Prijedlogom zaključka
a) Prijedlog odluke o povećanju iznosa najniže penzije
9. Prijedlozi odluka
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva „BH-Gas“ d.o.o. Sarajevo za donošenje Odluke o razrješenju dužnosti izvršnog direktora za proizvodnju i transport gasa
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva „BH-Gas“ d.o.o. Sarajevo za donošenje Odluke o imenovanju vršioca dužnosti izvršnog direktora za proizvodnju i transport gasa
10. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za zaključivanje Aneksa 3. Ugovora o komisionim poslovima između Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije i Union banke d.d. Sarajevo
11. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije „Tekući transferi i drugi tekući rashodi-Subvencije javnim preduzećima“
12. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi, sadržaju i primjeni šumskoprivrednih osnova
13. Prijedlog odluke o donošenju Plana upravljanja vodama za vodno područje Jadranskog mora u Federaciji BiH (2016.-2021.)
14. Prijedlog odluke o donošenju Plana upravljanja vodama za vodno područje rijeke Save u Federaciji Bosne i Hercegovine za (2016.-2021.)
15. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o vrstama i visini naknade za usluge i publikacije Federalnog zavoda za statistiku
16. Prijedlog rješenja o hitnom stupanju u posjed eksproprisanih nekretnina prije isplate naknade za nekretnine eksproprisane Rješenjem Službe geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina, broj: 06-33-414/15-201 od 10.3.2016. godine
17. Prijedlog rješenja o hitnom stupanju u posjed eksproprisanih nekretnina prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji Službe geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina, broj: 06-33-414/15-85-4 od 31.7.2017. godine
18. Prijedlog rješenja o hitnom stupanju u posjed eksproprisanih nekretnina prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji Odjela za finansije i nekretnine Grada Mostara broj: UPI-05/2-33-4428/17-16 od 21.2.2018. godine
19. Prijedlog drugostepenog rješenja u postupku po žalbama Deronja Nađe iz Mostara i Sportstar a.d. Beograd
20. Prijedlog drugostepenog rješenja u postupku po žalbi „SI INTERIJER“ d.o.o. Sarajevo
21. Ponuda u vezi sa arbitražnim postupkom pred Međunarodnim arbitražnim sudom, u predmetu broj 18596 MOL/INA protiv Federacije Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka o davanju saglasnosti za angažovanje advokatskog društva „Gabriel Arbitration AG“, Cirih Švicarska i zaključenje Ugovora
22. Prijedlog Programa razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u Federaciji Bosne i Hercegovine od 2018.-2025. godine, s Prijedlogom zaključka i Nacrtom odluke o usvajanju Programa razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u Federaciji Bosne i Hercegovine od 2018.-2025. godine
23. Konsolidovani izvještaj o izvršenju Budžeta Federacije BiH, kantona općina i finansijskih planova vanbudžetskih fondova Federacije BiH za period januar-mart 2018. godine, s Prijedlogom zaključka
24. Godišnji konsolidovani izvještaj interne revizije u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2017. godinu, s Prijedlogom zaključka
25. Izvještaj o realizaciji Projekta zaštite kvaliteta voda Globalnog fonda za okoliš (GEF) (P085112), s Prijedlogom zaključka
26. Godišnji izvještaj za 2017. godinu Koordinacijskog tijela za praćenje implementacije Pravilnika o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom u Federaciji Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka
27. Informacija o ostvarenim i raspoređenim javnim prihodima za period januar-mart 2018. godine, s Prijedlogom zaključka
28. Informacija Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine o izvršenoj kontroli poslovanja Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine, u skladu s tačkom 4. Zaključka V. broj: 174/2018 od 8.2.2018. godine, s Prijedlogom zaključka
29. Informacija o kreditu Razvojne banke Vijeća Evrope (CEB) za finansiranje podprojekta rekonstrukcije i opremanje dvije psihijatrijske bolnice u Federaciji Bosne i Hercegovine (Sarajevo i Mostar) u sklopu Projekta Modernizacija kliničkih centara u Federaciji Bosne i Hercegovine, sa Inicijativom za pokretanje kreditnog zaduženja i Prijedlogom zaključka
30. Informacija o namjenskom utrošku sredstava dodijeljenih korisnicima iz dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknade za priređivanje igara na sreću u 2017. godini, s Prijedlogom zaključka
31. Informacija o potrebi formiranja Koordinacionog odbora na nivou Federacije Bosne i Hercegovine za implementaciju Plana upravljanja za nekropole sa stećcima, s Prijedlogom zaključka
a) Prijedlog rješenja o imenovanju Koordinacionog odbora
32. Informacija o realizaciji zaključaka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za period januar-april 2018. godine, s Prijedlogom zaključka
33. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za prodaju nekretnina u području Nacionalnog parka „Una“ (ponuđač Neđeljka (Bogdan) Kalovića)
34. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za raspisivanje javnog konkursa i prijem u radni odnos radnika na upražnjena radna mjesta u Federalnom zavodu za zapošljavanje
35. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Federalnom zavodu za poljoprivredu Sarajevo za zaključivanje ugovora o djelu
36. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Javnoj ustanovi Federalna novinska agencija za zaključivanje ugovora o djelu
37. Prijedlozi odluka
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora JP Hrvatske pošte d.o.o. Mostar
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora JP Hrvatske pošte d.o.o. Mostar
38. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje člana Nadzornog odbora Privrednog društva Tehničko remontni zavod Hadžići d.d. Hadžići
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje člana vršioca dužnosti Nadzornog odbora Privrednog društva Tehničko remontni zavod Hadžići d.d. Hadžići
39. Informacija o problemima u vezi deficitarnosti citostatika s Liste lijekova Fonda solidarnosti Fedracije Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključaka
 
 
Srijeda,
20. januar 2021.
VIŠE