143. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 18.05.2018.
Saopćenje o radu
 
143. SJEDNICA VLADE FEDERACIJE BiH:
 
UTVRĐEN NACRT ZAKONA O MIKROKREDITNIM ORGANIZACIJAMA
 
Vlada Federacije BiH utvrdila je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, Nacrt zakona o mikrokreditnim organizacijama, čiji su ciljevi podizanje razine kapitaliziranosti, pružanje veće podrške u kreditiranju socijalnog sektora, davanje veće ovlasti Agenciji za bankarstvo u nadzoru poslovanja, zaštita korisnika usluga mikrokreditiranja, sprječavanje pranja novca, čuvanje povjerljivih podataka, te zaštita javnog interesa, sprječavanja nezakonitih radnji i bolje provođenje i poštivanje Zakona.
 
S ciljem poboljšanja Zakona iz 2006. godine, novi uvodi odredbe vezane za organe upravljanja, njihovog imenovanja i uvjeta koje moraju ispunjavati. Također propisuje zaštitu korisnika ove vrste financijskih usluga, ograničenja u visini efektivne kamatne stope i obvezu njezina objavljivanja, te zabranu obavljanja transakcija s povezanim osobama. Novina je i ograničenje u davanju donacija i u ulaganjima u stalnu imovinu, te način raspodjele prihoda nad rashodima i raspodjele dobiti.
 
Značajne promjene su, s ciljem boljeg nadzora, uvođenje savjetnika i privremenog upravnika, s jasno propisanim obvezama i dužnostima.
 
Nove odredbe reguliraju i sprječavanje pranja novca i utvrđuju obvezu čuvanja povjerljivih podataka.
 
Novim zakonom je na 5.000.000 KM povećan minimalan iznos temeljnog kapitala mikrokreditnog društva koji u cijelosti mora biti uplaćen u novcu. Ovo bi trebalo dovesti do okrupnjavanja mikrokreditnih organizacijama i rezultirati njihovim boljim i stabilnijim poslovanjem.
 
Prilikom osnivanja mikrokreditne fondacije, uplaćeni ulozi u novcu moraju iznositi najmanje 500.000 KM.
 
Također je omogućeno mikrokreditnim organizacijama da plasiraju veće iznose kredita, čime se želi postići veća konkurentnost na tržištu i da se stalni (stabilni) korisnici mogu zaduživati za veće iznose kredita.
 
U Zakonu je došlo do značajnih promjena u visini novčanih kazni za prekršaje.
 
UTVRĐEN NACRT ZAKON O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O
RASELJENIM OSOBAMA I POVRATNICIMA U FBiH I IZBJEGLICAMA IZ BiH
 
Cijeneći stvarne potrebe raseljenih osoba i povratnika u prijeratna mjesta prebivališta, kao najranjivije kategorije našeg društva, Federalna vlada je danas utvrdila Nacrt zakona o izmjeni i dopuni Zakona o raseljenim osobama i povratnicima u FBiH i izbjeglicama iz BiH. Nacrt precizira pojam “održivost povratka”, koji je u odnosu na “povratak” kompleksniji i sveobuhvatniji i odražava realne potrebe povratnika u stvaranju društvenog, ekonomskog, socijalnog i infrastrukturnog ambijenta za potpunu reintegraciju u povratničkim sredinama.
 
Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica realizira niz programa/projekata pomoći, stvarajući pretpostavke za potpunu reintegraciju u povratničkim sredinama, a kroz programe i projekte rekonstrukcije uništenih i oštećenih stambenih objekata, održivosti povratka, obnove i izgradnje infrastrukture, obnove objekata vjerskog, obrazovnog, sportskog i kulturnog karaktera, te drugih od značaja za širu društvenu zajednicu. Tu su i projekti pomoći povratnicima kroz dodjelu poljoprivrednih mašina, sadnica, plastenika, stoke, izgradnje stajskih objekata, rekultivacije poljoprivrednog zemljišta, podrške zapošljavanju i samozapošljavanju.
 
O RADU FONDA ZA STUDENTSKE ZAJMOVE
 
Federalna vlada je usvojila finansijski i izvještaj o radu Fonda za studentske zajmove FBiH za 2017. godinu, u tekstu koji je predložio Upravni odbor ovog fonda.
 
Tokom 2017. godine, sredstva potrebna za sve zadatke, aktivnosti i rad Fonda osigurana su u Budžetu FBiH za 2017. godinu, kao transfer Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke i od povrata dijela ranije dodijeljenih studentskih zajmova.
 
Upravni odbor Fonda i u 2017. godini je veliku pažnju posvetio povratu zajma. Plan prihoda u prošloj godini predviđao je povrat od 129.000 KM, a ostvaren je u iznosu od 135.114,18 KM, što je 4,7 posto više.
 
Ukupni prihodi Fonda u prošloj godini su iznosili 1.121.980 KM, a ukupni rashodi 492.009 KM, te je ostvaren pozitivan finansijski rezultat d 629.971 KM. Ovaj višak prihoda je prikazan jer Finansijski izvještaj obuhvata kalendarsku godinu, a dodjela zajmova, kao osnovna djelatnost Fonda, raspoređena je u dvije kalendarske godine.
 
Naime, javni poziv za dodjelu zajmova raspisuje se nakon početka akademske godine, a realizacija zajma uvijek prenese u slijedeću kalendarsku godinu. Plasman studentskih zajmova u prošloj godini je planiran u iznosu od 982.500 KM, što obuhvata realizaciju za akademsku 2016./17. i plan za dodjelu 240 zajmova u akademskoj 2017./18. godini.
 
Lani je objavljen javni poziv za 2017./2018. akademsku godinu, u kojem su zadržani isti kriteriji kao i za prethodnu. Broj prijavljenih je pokazao povećanje interesa studenata za ovakavu pomoći države u školovanju. Pristigle su 253 prijave, što je najveći broj zainteresovanih u posljednjih šest godina rada Fonda. Od toga je 242 studenta ispunilo sve tražene uslove za bodovanje, te su uvršteni na listu za dodjelu zajmova.
 
Upravni odbor ovog fonda u prošloj godini je održao dvanaest sjednica, na kojima su razmatrana pitanja iz njegove nadležnosti definisana Statutom Fonda i proces pregovora s bankom. U 2017. godini Statut je izmijenjen i dopunjen, te je planirana reorganizacija poslova u Fondu s ciljem ekonomičnijeg poslovanja i veće kontrole povrata sredstava.
 
ZA ČETIRI FONDACIJE UKUPNO 3.098.000 KM
 
Federalna vlada donijela je danas četiri odluke o usvajanju transfera za fondove iz nadležnosti Federalnog ministarstva kulture i sporta, u ukupnom iznosu od 3.098.000 KM.
 
Transfer Fondaciji za izdavaštvo iznosi 550.000 KM. Od toga je za potporu nakladnicama za objavljivanje knjiga planirano 200.000 KM, za periodiku 95.000, plasman i promoviranje knjiga autora 60.000, nova književna djela domaćih autora 30.000, objavljivanje novih književnih djela odabranih na anonimnom natječaju 15.000, za druge oblike sufinanciranja izdavačke djelatnosti 55.000, te servisiranje poslova Fondacije 95.000 KM.
 
Fondaciji za bibliotečku djelatnost pripada 330.000 KM, od čega za otkup društveno vrijednih knjiga i časopisa domaćih nakladnika registriranih na području FBiH objavljenih u 2017. godini 150.000 KM. Za opremanje javnih i specijalnih biblioteka i stručno usavršavanje bibliotekara i manifestacije za popularizaciju bibliotečke djelatnosti i knjige, te najaktivnijeg čitača - člana biblioteke planiran je iznos od 80.000 KM, za druge oblike sufinanciranja bibliotečke djelatnosti 30.000 i servisiranje poslova Fondacije 70.000 KM.
 
Na ime transfera za kinematografiju izdvojeno je 1.660.000 KM. Unutar tog iznosa je 900.000 KM za sufinanciranje novih i ugovorenih filmskih projekata i za proizvodnju kratkometražnih filmova 160.000 KM. Manjinske bosanskohercegovačke koprodukcije bit će sufinancirane sa 152.000 KM, a razvoj dugometražnih filmova (razvoj scenarističke građe i filmskog projekta) sa 20.000 KM. Za sufinanciranje studentskih filmova planirano je 4.500 KM, a za zaštitu, čuvanje i prezentiranje arhivske i filmske građe 8.000 KM. Za promociju bosanskohercegovačkog filma predviđeno je 189.500 KM, od čega za prezentaciju na Filmskom festivalu u Berlinu 18.000 KM. Za stručno usavršavanje bit će izdvojeno 2.000 KM, a sufinanciranje predstavljanja BiH pri EURIMAGES-u uime FBiH 6.000 KM. Djelatnost JP Filmski centar Sarajevo d.o.o. bit će podržana sa 100.000 KM. Za druge oblike sufinanciranja filmske djelatnosti planirano je 68.000 KM, a za servisiranje poslova Fondacije 50.000 KM.
 
Za transfer za Fondaciju glazbene, scenske i likovne umjetnosti izdvojeno je 558.000 KM. Za manifestacije, programe i projekte glazbene kulture od značaja za BiH i FBiH planirano je 114.000 KM, manifestacije, programe i projekte scenske umjetnosti od značaja za BiH i FBiH 180.000 KM, te manifestacije, programe i projekte likovne umjetnosti od značaja za BiH i FBiH 110.100 KM. Na ime servisiranja poslova Fondacije namijenjeno je 80.000 KM, te otkup umjetničkih djela 18.100 KM. Za druge oblike sufinanciranja ovih umjetnost planirano je izdvajanje 55.800 KM.
 
Danas je Vlada FBiH, također, usvojila izvješća o radu ove četiri fondacije za 2017. i njihove planove rada za 2018. godinu.
 
PRIHVAĆEN IZVJEŠTAJ O PROŠLOGODIŠNJEM RADU
AGENCIJE ZA REVIZIJU PRIVATIZACIJE U FBiH
 
Vlada FBiH je prihvatila izvještaj o radu Agencije za reviziju privatizacije u FBiH za 2017. godinu, kada je revizijom bilo obuhvaćeno deset privrednih društava, kao i tri banke.
 
Riječ je o Šipad komercu d.d. Sarajevo, Automehanici d.d. Sarajevo, TP Poljopromet d.d. Zenica, Granitu d.d. Jablanica, Borac export-importu d.d Travnik, HUTP Kladušnica d.d. Velika Kladuša, Baznoj hemiji d.d. Vitkovići Goražde, Željezari Ilijaš d.d., D.I. JANJ TGS d.d. Donji Vakuf i Finvest Drvar d.d. Drvar, te Investiciono-komercijalnoj banci d.d. Zenica, Hrvatskoj poštanskoj banci d.d. Mostar i Privrednoj banci Sarajevo d.d. Sarajevo.
 
KVARTALNO IZVJEŠĆE O DUGU
 
Vlada Federacije BiH se upoznala sa izvješćem o dugu za prvi kvartal 2018. godine.
 
Tijekom prvog kvartala ove godine je, po osnovi vanjskog duga, bilo angažirano ukupno 214.302.687 KM u više valuta i od više kreditora.
 
Po osnovu vanjskog duga je u ovom razdoblju ugovoren novi kredit EBRD-a od 4,5 milijuna eura, namijenjen projektu vodovoda u Visokom, a općina je i dužnik po ovom kreditu. Ujedno su postali efektivni krediti WB IBRD-a za podršku zapošljavanju u iznosu od 29 milijuna eura, za projekt “Razvojne politike za jačanje javnih financija” od 44,7 milijuna eura i za modernizaciju cesta u FBiH od 58 milijuna eura, čiji je krajnji korisnik JP Autoceste FBiH.
 
U prva tri mjeseca 2018. godine je za servisiranje vanjskog duga isplaćeno ukupno 134.031.804,48 KM, od čega se 114.783.164,81 KM ili 85,64 posto odnosilo na otplatu glavnice, a 19.248.639,67 KM ili 14,36 posto na troškove kamata i pristojbi. Stvarna realizacija servisiranja vanjskog duga od 129.073.889 KM za prvi kvartal bila je veća za 3,84 posto u odnosu na planirani.
 
Vanjski dug na kraju prvog kvartala 2018. godine iznosi 4.850.746.011 KM ili 3.055.788.228 dolara, dok je nominalni iznos duga, preračunat u konvertibilne marke, veći od duga u proteklom kvartalu za 111.372.837 KM ili za 2,35 posto.
 
U prvom ovogodišnjem kvartalu nisu bile planirane niti održane aukcije vrijednosnih papira, niti je bilo dospijeća glavnica po ranije emitiranim vrijednosnim papirima.
 
Na ime servisiranja kamate po emitiranim vrijednosnim papirima, u prvom kvartalu je plaćeno ukupno 839.946,31 KM. Od toga se na kamate po osnovu stare devizne štednje odnosi 509.946,31 KM, a preostalih 330.000 KM je isplaćeno za servisiranja kamata na emitirane tržišne obveznice.
 
Unutarnji dug Vlade Federacije BiH na dan 31.3.2018. je ostao nepromijenjen u odnosu na protekli kvartal i iznosio je 895.993.307 KM ili 564.442.211 dolara.
 
Ukupan dug kojim upravlja i za koji je odgovorna Vlada FBiH je na 31.3. 2018. iznosio ukupno 5.746.739.318 KM iii 3.620.230.439 dolara i veći je od duga u proteklom kvartalu za 112,68 milijuna KM. Ta razlika je vezana za kredite koji se odnose na kapitalna ulaganja, odnosno infrastrukturu.
 
Kvartalno izvješće bit će objavljeno na web-stranici Federalnog ministarstva financija i dostavljeno Parlamentu FBiH radi informiranja.
 
TROMJESEČNO IZVRŠENJE PRORAČUNA FBiH
 
Ukupno ostvareni prihodi Proračuna FBiH u prvom tromjesečju 2018. godine, iznose 546,7 milijuna KM, što je 19 posto planiranog. Od toga porezni prihodi iznose 374,6 milijuna KM, neporezni 74,9 milijuna KM, te primici od financiranja 97,2 milijuna KM.
 
U odnosu na isto razdoblje protekle godine, ukupno ostvareni prihodi veći su za 44 posto ili za 167 milijuna KM, na što je najvećim dijelom uticalo zaduženje od MMF-a od 97,2 milijuna KM.
 
Znatan porast u odnosu na isto razdoblje bilježe prihodi od neizravnih poreza koji su veći za 41,1 milijun KM.
 
Ukupno obračunati rashodi i izdaci iznose 371 milijun KM, što je 13 posto iznosa planiranog Proračunom Federacije BiH za 2018. godinu. Rashodi i izdaci na gotovinskoj osnovi iznose 303,9 milijuna KM, što je 82 posto ukupno obračunatih rashoda i izdataka u ovom razdoblju.
 
U prvom tromjesečju 2018. godine isplaćene su i sve obaveze prenesene iz prethodnog perioda, u ukupnom iznosu od 133,2 milijuna KM.
 
U odnosu na izvršenje u istom razdoblju prethodne godine, ukupni rashodi i izdaci bilježe rast od dva posto ili za 5,7 milijuna KM.
 
Najveći iznos sredstava utrošen je na socijalna davanja od 179,6 milijuna KM, nakon čega su opće javne usluge sa izvršenjem od 148,7 milijuna KM.
 
Tekući transferi i drugi tekući rashodi obračunati su u iznosu od 191,9 milijuna KM, što je 19 posto planiranog Proračunom za 2018. godinu. Oni se najvećim dijelom odnose na redovite mjesečne transfere za socijalna davanja: za MIO 63,7 milijuna KM, za civilne žrtve rata 6,2 milijuna KM, za vojne invalidnine 69,1 milijuna KM, za provedbu Zakona o dobitnicima ratnih priznanja 3,1 milijuna KM i za civilne invalide 34,9 milijuna KM.
 
U okviru transfera za MIO je iznos od 4,5 milijuna KM isplaćen na ime duga prema Federalnom zavodu.
 
POZITIVNI PROŠLOGODIŠNJI REZULTATI MIROVINSKOG FONDA
 
 
Vlada FBiH je usvojila izvješće o radu Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje za 2017. godinu.
 
Mirovinski fond je lani ostvario ukupne prihode od 2.027.342.822,21 KM i rashode od 1.961.486.832,07 KM i ostvaren je višak prihoda nad rashodima od 64.457.081,76 KM.
 
Akumulirani višak rashoda nad prihodima sa 31.12. iznosi 115.429.594,16 KM. Ukupni prošlogodišnji prihodi ostvareni su sa 99,49 posto u odnosu na planirane i veći su za 7,27 posto u odnosu na 2016.
 
Prihodi od doprinosa iznosili su 1.764.509.852 KM, što je 99,81 posto planiranih i u odnosu na godinu ranije su veći za 7,15 posto. Prihodi iz Proračuna FBiH iznosili su 245.696.101 KM, ili 97,58 posto planiranih i u odnosu na 2016. godinu su veći za 3,33 posto.
 
USVOJEN IZVJEŠTAJ O SUBVENCIJAMA ZA UPLATU DOPRINOSA
 
Federalna vlada danas je usvojila izvještaj Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o kontroli namjenskog utroška prošlogodišnjih grant sredstava namijenjenih za subvencije javnim preduzećima za uplatu doprinosa za PIO u svrhu penzionisanja zaposlenika.
 
Kako je navedeno, Budžetom FBiH za 2017. godinu je za uplatu doprinosa za PIO u svrhu penzionisanja zaposlenika planiran iznos od 1.500.000 KM, čiji program utroška je usvojila Vlada FBiH.
 
Odlukom Vlade od 27.6.2017. godine utvrđeni su korisnici grant sredstava, iz sektora namjenske industrije, za penzionisanje radnika prema priloženim spiskovima, i to TRZ Hadžići d.d. Hadžići (61.820,72 KM za penzionisanje pet radnika), PS Vitezit d.o.o. Vitez (225.025,38 KM za deset radnika), Zrak d.d. Sarajevo (388.567,10 KM za 13 radnika) i Pretis d.d. Vogošća (218.120,79 KM za 38 radnika). Ukupna sredstva po ovoj odluci iznosila su 893.533,99 KM i namijenjena su za penzionisanje 66 radnika.
 
Odlukom od 14.12.2017. godine odobreno je ukupno 409.137,11 KM za penzionisanje 29 radnika. Od ovog iznosa odobreno je za KTK Visoko d.d. Visoko 14.686,08 KM za pet radnika i za Željezaru Zenica d.o.o. Zenica 394.451,03 KM za 24 radnika.
 
Dakle, ukupno dodijeljena sredstva po ovim odlukama za uplatu doprinosa za PIO iznosila su 1.302.671,10 KM i namijenjena su za 95 radnika, od čega je njih 94 zaista i penzionisano. Neiskorištenih 14.383,07 KM odnosi se na jednog zaposlenika TRZ Hadžići d.d. Hadžići, kojem su već bili uplaćeni i rasknjiženi doprinosi po Odluci Vlade od 14.9.2017. godine.
 
Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije zaduženo je da pokrene sve aktivnosti oko povrata neiskorištenog dijela grant sredstava u iznosu od 14.383,07 KM na Jedinstveni račun Trezora Federacije BiH.
 
O POBOLJŠANJU POLOŽAJA BORAČKIH KATEGORIJA
 
Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata upoznalo je danas Vladu FBiH o aktivnostima poduzetim od 1.4.2015. do 30.4.2018. godine, s ciljem poboljšanja položaja boračkih kategorija. U informaciji je navedeno da su resorno federalno ministarstvo i Vlada FBiH poduzeli sve kako bi bile ispoštovane presude Ustavnog suda FBiH koje se odnose na Zakon o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite, Zakon o pravima branilaca i članova njihovih porodica, Zakon o posebnim pravima dobitnika najvećih ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica i Uredbu o privremenom preuzimanju dijela funkcija prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane iz oblasti vojnih evidencija.
 
Izmjene i dopune sva tri zakona su usvojene u parlamentarnoj proceduri, a izmjene i dopune Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica obezbjeđuju pravni osnov za uspostavu i objavu Jedinstvenog registra branilaca.
 
Obezbijeđena je redovna isplata naknada za porodične i lične invalidnine, te za dobitnike ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica, tekućih transfera udruženjima i pojedincima, te sufinansiranje po Zakonu o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno-oslobodilačkog rata, što godišnje ukupno iznosi oko 570 miliona iz Budžeta FBiH za boračke kategorije.
 
Potpisan je Sporazum između Vlade FBiH i predstavnika boračkih saveza, organizacija i udruženja o dostignutom nivou sredstava u Federalnom budžetu na poziciji resornog federalnog ministarstva. Proces revizije korisnika iz oblasti branilačko-invalidske zaštite se odvija harmonizirano i kontinuirano na području svih kantona i općina Federacije BiH, a od ciljne grupe od oko 141.055 korisnika u prvoj fazi, revizija je završena za njih 138.865.
 
Uspostavljena je jedinstvena baza podataka o korisnicima boračko-invalidske zaštite i obračuna invalidnina na relaciji resorno federalno ministarstvo - kanton - općina.
 
Federalno ministarstvo učestvuje u realizaciji razvojnih projekata boračkih zadruga i projekata samozapošljavanja boračkih kategorija. U saradnji s kantonima i Federalnim zavodom za zapošljavanje, učestvuje i u projektu zapošljavanja oko 6.500 djece šehida i poginulih boraca.
 
Vlada je danas zaključila da je potrebno osigurati ostvarivanje prava na osnovno osiguranje demobiliziranih branilaca odbrambeno-oslobodilačkog rata kroz Program utroška i donošenje Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica i Zakona o boračkim udruženjima od posebnog društvenog značaja.
 
Prava treba ostvarivati i kroz projekte zapošljavanja i samozapošljavanja djece šehida i poginulih boraca i svih drugih boračkih kategorija, kao i kroz realizaciju svih transfera Federalnog ministarstva koji se odnose na statusna pitanja pripadnika borboračkih kategorija.
 
INFORMACIJA O PROŠLOGODIŠNJIM TRANSFERIMA ZA POLJOPRIVREDU
 
Vlada FBiH je usvojila informaciju Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva o odobrenim transferima za poljoprivredu u 2017. godini.
 
Program je proveden u saradnji s nadležnim kantonalnim ministarstvima i poljoprivrednim inspekcijama, poljoprivrednim zavodima u Sarajevu i Mostaru, Federalnom upravom za inspekcijske poslove i Federalnim ministarstvom finansija.
 
Ukupna vrijednost programa iznosila je 72.400.000 KM, od čega je realizovano 71.745.017,74 KM ili 99,1 posto. Od toga se na poticaje biljnoj proizvodnji odnosi 10.944.039,54 KM, animalnoj proizvodnji 59.827.538,70 KM, ostale vrste podrški 81.702,57 KM, a 891.736,93 KM je iznos na ime sudskih presuda i žalbenih postupaka.
 
Cjelokupan iznos je utrošen u skladu sa Odlukom o usvajanju Programa utroška poticaja za poljoprivredu.
 
U 2017. godini ukupno je odobreno 49.822 zahtjeva za novčane podrške, i to 3.738 za biljnu i 45.977 za animalnu proizvodnju, 20 za ostale podrške, a 87 u ponovljenim postupcima po žalbama i sudskim presudama.
 
Ukupno je, na federalnom i kantonalnim novoima, u 2017. godini za novčane podrške poljoprivredi i ruralnom razvoju izdvojeno 91.410.465,25 KM.
 
Lani je intenziviran broj inspekcijskih kontrola. Od 694 korisnika poticaja koje je kontrolisala Federalna uprava za inspekcijske poslove, stanje je bilo uredno kod 477 klijenata, za 214 su utvrđene nepravilnosti, a kod tri klijenta je konstatovano da trebaju vratiti sredstva.
 
Od ukupno 875 kontrola koje su provele kantonalne inspekcije, ustanovljeno je da je 21 klijent odustao od tova ili grla nisu zatečena na mjestu kontrole. Timovi Federalnog ministarstva izvršili su kontrolu 16 zahtjeva za novčane podrške i utvrdili tri nepravilna zahtjeva. Nerealizovani zahtjevi iz 2017. godine u iznosu od 2.698.060,41 KM bit će realizovani kroz Program novčanih podrški za 2018. godinu. Nerealizirovani zahtjevi iz ranijih godina koji ispunjavaju zakonske i podzakonske propise, planirani su Budžetom FBiH za 2018. godinu u ukupnom iznosu od 11.500.000 KM.
 
POTICAJ PROIZVODNJI OBNOVLJIVE ENERGIJE
 
Vlada FBiH donijela je Odluku o utvrđivanju ukupnog iznosa potrebnih sredstava i jediničnog iznosa naknade za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i efikasne koenergacije (OIEiEK) za 2018. godinu.
 
Ukupan iznos sredstava, odnosno naknade za poticanje proizvodnje iz OIEiEK-a u ovoj godini utvrđen je u visini od 16.418.467,05 KM, dok je jedinični iznos 0,002128 KM/kWh, bez PDV-a.
 
Naknadu za podsticanje proizvodnje iz OIEiEK-a plaćaju svi krajnji kupci električne energije u FBiH, a tako prikupljena sredstva namijenjena su za isplatu podsticaja, rad Operatora za OIEiEK, te  pokrivanje troškova balansiranja elektroenergetskog sistema nastalih zbog odstupanja u vrijednostima planirane i proizvedene električne energije iz postrojenja OIEiEK-a.
 
POVEĆATI BROJ OBVEZNIKA U SISTEMU UPRAVLJANJA OTPADOM
 
Vlada FBiH je usvojila izvještaj Koordinacionog tijela za praćenje provedbe Pravilnika o upravljanju otpadom od električnih i elektronskih proizvoda.
 
Ovo tijelo je zadužila da, kroz zajedničko djelovanje svih institucija i operatera sistema uključenih u njegov rad, poveća broj obveznika u sistemu upravljanja otpadom od električnih i elektronskih proizvoda u 2018. godini, te da sve institucije u FBiH, putem Međuentitetskog tijela za okoliš, insistiraju na donošenju propisa u oblasti upravljanja otpadom od električnih i elektronskih proizvoda na teritoriji Republike Srpske i Brčko Distrikta BiH.
 
Vlada je zadužila Federalno ministarstvo okoliša i turizma da ubrza donošenje Uredbe o uspostavi informacionog sistema upravljanja otpadom, kao i donošenja Uredbe i Pravilnika koji će jasnije i preciznije propisati kontrolu plasmana električnih i elektronskih proizvoda.
 
MIŠLJENJA I IZJAŠNJENJA O INICIJATIVAMA
 
Vlada FBiH danas je usvojila Obrazloženje sa informacijom o podacima koje je tražio Ustavni sud BiH radi daljeg vođenja postupka ocjene ustavnosti Zakona o dopuni Zakona o visini stope zatezne kamate koji je Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine podnio potpredsjednik FBiH Milan Dunović.
 
Utvrđeno je Mišljenje o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti u FBiH, čiji je predlagač poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Dennis Gratz, u kojem se navodi da je ponuđeno rješenje potpuno kontradiktorno drugim odredbama ovog zakona.
 
Prihvatajući mišljenje Federalnog ministarstva pravde o Prijedlogu zakona o dopuni Zakona o postupku pred Ustavnim sudom FBiH, čije je donošenje po skraćenom postupku predložio poslanik u u Zastupničkom domu Parlamenta FBiH Faruk Ćupina, Federalna vlada je ocijenila da je riječ o potpuno uređenoj oblasti, te da fizičke i pravne osobe i po sadašnjim zakonskim rješenjima mogu indirektno pokrenuti inicijativu za ocjenu ustavnosti i zakonitosti pred Ustavnim sudom FBiH putem predstavnika ili zastupnika u organima izvršne i zakonodavne vlasti.
 
Vlada FBiH nije prihvatila ni Prijedlog zakona o izboru, prestanku mandata, ograničenju kandidature, opozivu i zamjeni gradonačelnika i načelnika u FBiH koji je, po skraćenom postupku, u parlamentarnu proceduru uputio poslanik u Predstavničkom domu Federalnog parlamenta Dennis Gratz, ocijenivši da su pojedini članovi u suprotnosti sa Ustavom FBiH.
 
Nije prihvaćen ni Prijedlog zakona za izmjenu i dopunu Zakona o porezu na dobit, koji su po skraćenom postupku u parlamentarnu poceduru uputili poslanici u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Zana Marjanović i Sanel Razlić, jer bi, na predloženi način postojale dvije porezne olakšice za isti osnov.
 
Izjašnjavajući se o inicijativi poslanice u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Jasmine Zubić za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stečajnom postupku, Vlada FBiH je danas ukazala na činjenicu da je Prijedlog zakona o izmjenama ovog zakona utvrdila na 139. sjednici od 26.4.2018. godine i uputila ga Parlamentu FBiH na usvajanje po hitnom postupku. Na taj način je omogućena provedba presude Ustavnog suda FBiH od 23.3.2016. godine, kojom je utvrđeno da članovi 33. i 40. Zakona o stečajnom postupku nisu u saglasnosti sa Ustavom FBiH.
 
Inicijativu za izmjene i dopune istog zakona podnijela je i Vlada Tuzlanskog kantona, koja je, također, već inkorporirana u novi zakonski tekst.
 
Federalna vlada se izjasnila i o inicijativi za izmjenu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u FBiH, koju je podnio poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Faruk Ćupina. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sukobu interesa u organima vlasti FBiH, navedeno je u izjašnjenju Vlade, razmatran je u Domu naroda Parlamenta FBiH uz zaključak da može poslužiti kao osnov za izradu Prijedloga zakona. Nakon što je provedena javna rasprava, koja je trajala 90 dana, i u kojoj nije bilo primjedbi, prijedloga niti sugestija, pristupljeno je izradi Prijedloga zakona. Osim toga, u toku je Projekt podrške vladama Federacije BiH i Republike Srpske u borbi protiv korupcije, koji finansira Vlada Velike Britanije i koji se odnosi na unapređenje propisa o sukobu interesa, što će, također, doprinijeti da prilikom donošenja Zakona u obzir budu uzeta najbolja primjenjiva rješenja.
 
Vlada FBiH nije prihvatila incijativu Vlade Tuzlanskog kantona za izmjenu i dopunu Zakona o Poreznoj upravi FBiH kojom je traženo uključivanje u nadležnost ove uprave i Zakona o finansijskoj konsolidaciji rudnika uglja u FBiH prema obračunatim a neuplaćenim doprinosima u periodu 2008.-2015. godina.
 
OSTALE ODLUKE I ZAKLJUČCI
 
Federalnom zavodu za statistiku odobreno je raspoređivanje sredstava u iznosu od 24.780,36 KM s posebnog namjenskog transakcijskog računa koji je otvoren kao podračun Jedinstvenog računa Trezora za Pilot projekat agromonetarnih statistika (AMS).
 
Na današnjoj sjednici prihvaćeni su izvještaji o radu Nadzornog odbora Union banke d.d. Sarajevo za prvi kvartal 2018. godine i Finansijsko-informatičke agencije za 2017. godinu.
 
Prihvaćeni su izvještaji o ostvarenju Programa rada i Finansijskog plana Fonda za zaštitu okoliša FBiH za prošlu i realizovanim aktivnostima Implementacione jedinice Projekta energetske efikasnosti u BiH za FBiH za ovu godinu.
 
Federalna vlada se upoznala sa izvještajem o realizaciji ovogodišnjih planova rada federalnih ministarstava, uprava i upravnih organizacija za period januar-mart, te s preliminarnom informacijom i prijedlogom o nabavci službenih vozila za potrebe organa i tijela FBiH za 2018. godinu.
 
KADROVSKA RJEŠENJA
 
Za punomoćnika koji će je zastupati na skupštini privrednog društva JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo, Federalna vlada danas je ovlastila Ernesta Đonku, a za Skupštinu BH-Gasa d.o.o. Sarajevo Darka Pranjića.
 
Nadzornom odboru Elektroprivrede BiH d.d. Sarajevo Vlada je dala saglasnost za imenovanje Admira Andelije na dužnost izvršnog direktora za distribuciju, koju će obavljati do kraja mandata Uprave - generalnog i izvršnih direktora imenovanih na period od četiri godine, počevši od 1.3.2016. godine.
 
Federalna vlada danas je dala prethodnu saglasnost privrednom društvu UNIS-Group d.o.o. Ilidža da za članove Nadzornog odbora, na mandatni period od četiri godine, budu imenovani Mirza Emirhafizović, Amer Salihović i Enes Bikodušić.
 
Vlada FBiH razriješila je, na lični zahtjev, Srđana Vuletića dužnosti člana Nadzornog odbora JP Filmski centar Sarajevo d.o.o., te na ovu poziciju privremeno, na period do 90 dana i do okončanja zakonom predviđene konkursne procedure, imenovala Armina Omerovića.
 
Federalno ministarstvo rada i socijalne politike danas je zaduženo da, u što kraćem roku, pripremi prijedloge akata potrebnih za provođenje procedure izbora kandidata za imenovanje Nadzornog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje.
 
* * *
 
Sjednica Vlade FBiH je završena u 13.30 sati.
 
 
 
 
Nedjelja,
24. januar 2021.
VIŠE