143. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 18.05.2018.
Dnevni red
1. Usvajanje Zapisnika 142. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 9.5.2018. godine  
2. Prednacrt zakona o mikrokreditnim organizacijama 
3. Prednacrt zakona o izmjeni i dopuni Zakona o raseljenim licima i povratnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine i izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine 
4. Prijedlog mišljenja o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine koji je radi razmatranja po skraćenom postupku podnio Dennis Gratz, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine  
5. Prijedlog mišljenja o Prijedlogu zakona o dopuni Zakona o postupku pred Ustavnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine, koji je po skraćenom postupku u parlamentarnu proceduru uputio Faruk Ćupina 
6. Prijedlog mišljenja o Prijedlogu zakona o izboru, prestanku mandata, ograničenju kandidature, opozivu i zamjeni gradonačelnika gradova i načelnika općina u Federaciji Bosne i Hercegovine, koji je u parlamentarnu proceduru uputio Dennis Gratz, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine 
7. Prijedlog izjašnjenja o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit u Federaciji Bosne i Hercegovine, koji su po skraćenom postupku u parlamentarnu proceduru uputili Zana Marjanović i Sanel Razić, poslanici u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine 
8. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stečaju, koju je podnijela Jasmina Zubić, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine 
9. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za izmjene i dopune Zakona o stečajnom postupku, koju je, Zaključkom, podnijela Vlada Tuzlanskog kantona 
10. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za izmjenu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine, koju je podnio Faruk Ćupina, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine 
11. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za izmjene i dopune Zakona o Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine, koju je, Zaključkom, podnijela Vlada Tuzlanskog kantona 
12. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP „BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo 
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP „BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo 
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP „BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo 
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva JP „BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo 
13. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Uredu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za zakonodavstvo i usklađenost s propisima Evropske unije 
14. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Uredu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za odnose s javnošću 
15. Prijedlog odluke o prestanku važenja Odluke o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2016. godinu Privrednom društvu STANDARD FURNITURE FACTORY d.d. Sarajevo u iznosu od 753.594 KM 
16. Prijedlozi odluka: 
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d - Sarajevo za donošenje Odluke o razrješenju vršioca dužnosti izvršnog direktora za distribuciju  
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d - Sarajevo za donošenje Odluke o imenovanju izvršnog direktora za distribuciju  
17. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti privrednom društvu „UNIS-Group“ d.o.o. Ilidža za imenovanje članova Nadzornog odbora društva  
18. Prijedlog odluke o odobravanju prodaje 1 (jednog) putničkog motornog vozila Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke 
19. Prijedlog odluke o usvajanju Izvještaja o radu s Finansijskim izvještajem Fonda za studentske zajmove Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu 
20. Prijedlozi odluka:  
a) Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava s pozicije „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Transfer za fond za izdavaštvo“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta/Federalnom ministarstvu kulture i športa 
b) Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava s pozicije „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Transfer Fondaciji za bibliotečku djelatnosti“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta/Federalnom ministarstvu kulture i športa 
c) Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava s pozicije „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Transfer za kinematografiju“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta/Federalnom ministarstvu kulture i športa 
d) Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava s pozicije „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Transfer za muzičke, scenske i likovne umjetnosti“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta/Federalnom ministarstvu kulture i športa  
21. Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava s podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora/Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Federalnom tužilaštvu Federacije Bosne i Hercegovine 
22. Prijedlog odluke o prihvatanju izvještaja o radu Agencije za reviziju privatizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2017. godinu 
23. Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava s posebnog namjenskog transakcijskog računa „Pilot projekat agromonetarnih statistika (AMS)“ otvorenog kao podračun u okviru JRT Federalnom zavodu za statistiku 
24. Mišljenje Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije na „Investicioni projekat o osposobljenosti i uvođenju proizvodnje „NVO-Specijalnih vozila“ privrednog društva Tvornica transportnih uređaja energetik d.o.o. Tuzla“, s Prijedlogom teksta saglasnosti Vlade Federacije Bosne i Hercegovine 
25. Prijedlozi rješenja 
a) Prijedlog rješenja o razrješenju člana Nadzornog odbora JP „Filmski centar Sarajevo“ d.o.o. 
b) Prijedlog rješenja o privremenom imenovanju jednog člana Nadzornog odbora JP „Filmski centar Sarajevo“ d.o.o. 
26. Prijedlog rješenja o dopuni Rješenja o prijedlogu za imenovanje predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Komisiji za evropske integracije 
27. Kvartalni izvještaj o dugu Q1/2018, s Prijedlogom zaključka 
28. Izvještaj o izvršenju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za period od 1. januara do 31. marta 2018. godine, s Prijedlogom zaključka 
29. Izvještaj o radu Federalnog zavoda za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje za 2017. godinu, s Prijedlogom zaključka 
30. Izvještaj o radu Nadzornog odbora Union banke d.d. Sarajevo za I kvartal 2018. godine, s Prijedlogom zaključka 
31. Izvještaj o radu Finansijsko-informatičke agencije za 2017. godinu, s Prijedlogom zaključka 
32. Izvještaj Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o kontroli namjenskog utroška grant sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu „Tekući transferi i drugi tekući rashodi - subvencije javnim preduzećima za uplatu doprinosa u svrhu penzionisanja zaposlenika“, s Prijedlogom zaključka 
33. Prijedlozi akata: 
a) Izvještaji o radu fondacija za 2017. godinu 
- Izvještaj o radu Fondacije za izdavaštvo za 2017. godinu, s Prijedlogom zaključka 
- Izvještaj o radu Fondacije za bibliotečku djelatnost za 2017. godinu, s Prijedlogom zaključka 
- Izvještaj o radu Fondacije za kinematografiju za 2017. godinu, s Prijedlogom zaključka 
- Izvještaj o radu Fondacije za muzičke, scenske i likovne umjetnosti za 2017. godinu, s Prijedlogom zaključka 
b) Planovi rada fondacija za 2018. godinu 
- Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Plan rada Fondacije za izdavaštvo za 2018. godinu 
- Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Plan rada Fondacije za bibliotečku djelatnost za 2018. godinu 
- Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Plan rada Fondacije za kinematografiju za 2018. godinu - Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Plan rada Fondacije za muzičke, scenske i likovne umjetnosti za 2018. godinu 
34. Izvještaj o ostvarenju Programa rada i Finansijskog plana Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu, s Prijedlogom zaključka 
35. Izvještaj Koordinacionog tijela za praćenje implementacije Pravilnika o upravljanju otpadom od električnih i elektronskih proizvoda u Federaciji Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka 
36. Izvještaj o realizovanim aktivnostima Implementacione jedinice Projekta „Energijska efikasnost BiH“, za Federaciju BiH u periodu od 1.1.2018. godine do 31.3.2018. godine, s Prijedlogom zaključka 
37. Izvještaj o realizaciji godišnjih planova rada federalnih ministarstava i drugih organa federalne uprave, federalnih upravnih organizacija i institucija za period januar-mart 2018. godine, s Prijedlogom zaključka 
38. Informacija o aplikaciji podnesenoj Evropskom sudu za ljudska prava u predmetu ap.br. 1820/18 Biljana Đurković Obućina protiv Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka 
39. Informacija Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnog ministarstva za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata na poboljšanju položaja boračkih kategorija za period od 1.4.2015. godine do 30.4.2018. godine  
40. Informacija o odobrenim transferima za poljoprivredu u 2017. godini, s Prijedlogom zaključka 
41. Informacija Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine u vezi s parking prostorom ispred objekta bivše Američke ambasade u Sarajevu, ulica Alipašina broj 45, s Prijedlogom zaključka  
42. Informacija u vezi rješavanja mirnog spora u ul. Kulovića br. 1-3, u Sarajevu, s Prijedlogom zaključka 
43. Preliminarna informacija i prijedlog o nabavci službenih vozila za potrebe organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine u 2018. godini u skladu s Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu, s Prijedlogom zaključka  
44. Informacija o inicijativi za izdvajanje sredstava s pozicije „Tekuća rezerva Vlade Federacije“ i davanju saglasnosti za zaključivanje dva ugovora o djelu, s Prijedlogom zaključka 
45. Prijedlog zaključka za pokretanje postupka za imenovanje Nadzornog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje 
46. Prijedlog odluke o utvrđivanju potrebnog iznosa naknade za podsticanje i jediničnog iznosa naknade za podsticanje proizvodnje električne energije iz OIEiEK za 2018. godinu  
47. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Federalnom ministarstvu prostornog uređenja za zaključivanje ugovora o djelu  
48. Obrazloženje sa Informacijom po Zahtjevu Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine za dostavu podataka i informacija u cilju daljeg vođenja postupka ocjene ustavnosti Zakona o dopuni Zakona o visini stope zatezne kamate 
49. Informacija o potrebi strateškog opredjeljenja Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u pogledu zastupanja u arbitražnom postupku pred Međunarodnim arbitražnim sudom, broj predmeta: 18596 MOL/INA 
50. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva „BH-Gas“ d.o.o. Sarajevo 
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva „BH-Gas“ d.o.o. Sarajevo 
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva „BH-Gas“ d.o.o. Sarajevo 
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva „BH-Gas“ d.o.o. Sarajevo
 
Nedjelja,
17. januar 2021.
VIŠE