142. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 09.05.2018.
Saopćenje o radu


142. SJEDNICA VLADE FEDERACIJE BiH:
 
IZMJENE UREDBE O PRIVATNIM  AGENCIJAMA
 ZA POSREDOVANJE U ZAPOŠLJAVANJU
 
Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Mostaru, izmijenila Uredbu o privatnim agencijama za posredovanje u zapošljavanju.

Razlozi za nova rješenja su potreba za reformisanjem oblasti zapošljavanja u Federaciji BiH potrebno reformirati, kao i što dosadašnja primjena Uredbe nije ispunila svrhu. Uočeno je, naime, da privatne agencije za posredovanje u zapošljavanju uveliko zloupotrebljavaju i krše odredbe Uredbe.

Sada je, između ostalog, preciziran član 2. Uredbe te propisana definicija posredovanja u zapošljavanju koje obavljaju privatne agencije. Nova definicija obuhvaća sve radnje i mjere poduzete s ciljem povezivanja nezaposlene osobe koja traži zaposlenje ili one koja traži promjenu zaposlenja s poslodavcem kojem je potreban zaposlenik radi zaključivanja isključivo ugovora o radu.

Izmijenjen je i član 5. te su Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike data šira ovlaštenja za izdavanje i ukidanje dozvola za rad privatnim agencijama. Dozvola za rad izdaje se na određeno vrijeme u trajanju od četiri godine. Nakon izdavanja dozvole, ovo ministarstvo upisuje agenciju u Registar privatnih agencija s registarskim brojem i datumom upisa.

Nadalje, privatna agencija kojoj je izdata dozvola, dužna je resornom ministarstvu prijaviti svaku promjenu uvjeta potrebnih za izdavanje ovlaštenja, te na kraju svake kalendarske godine,a najkasnije do 15. januara sljedeće, dostaviti dokumentaciju o ispunjavanju kadrovskih, tehničkih, organizacijskih i drugih uvjeta iz Uredbe, kao i izvještaj o obavljenim poslovima. Također su propisani slučajevi kada će ministarstvo oduzeti navedenu dozvolu.

Na novi način je uređeno i pitanje obaveza privatnih agencija da dostave dokaze da u vrijeme stupanja na snagu ove uredbe ispunjavaju uslove koje ona utvrđuje, te prestanak ovlaštenja za vršenje poslova posredovanja u zapošljavanju i druga pitanja.

Izmijenjena i dopunjena Uredba stupa na snagu narednog dana nakon objavljivanja u „Službenim novinama Federacije BiH“.
 
IZJAŠNJENJA O INICIJATIVAMA
 
Vlada FBiH je danas prihvatila Mišljenje Federalnog nministarstva energije, rudarstva i industrije o Nacrtu zakona o postupanju s neiskorištenim nekretninama nakon trajne i potpune obustave rudarskih radova, koji je podnio delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH Slađan Ilić. Vlada smatra da je ovu ideju moguće ostvariti i bez izmjene bilo kojeg propisa, tj. putem javne licitacije i po tržišnoj cijeni i da je donošenje ovakvog zakona nepotrebno.

Vlada Tuzlanskog kantona je dostavila inicijativu za dopunu Zakona o zdravstvenoj zaštiti. Radi se o ponovnoj inicijativi Vlade Tuzlanskog kantona za izmjenama i dopunama ovog zakona, a koje su pokrenute 2015., 2016. i 2017. godine. Inicijativa se odnosi na dopunu Zakona o zdravstvenoj zaštiti, i to u članu 64. koji utvrđuje organe upravljanja u zdravstvenim ustanovama. Federalna vlada nije prihvatila ovu inicijativu i ostala pri izjašnjenju iz 2015. godine.

Povodom zahtjeva za zaštitu prava na lokalnu samoupravu, koji je načelnik općine Tešanj podnio Ustavnom sudu FBiH, Federalna vlada je prihvatila Mišljenje Federalnog ninistarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva koje smatra da članom 49. stav 3. i 4. Zakona o poljoprivrednom zemljištu nisu povrijeđeni ustavnopravni položaj ove općine i principi na kojima je zasnovana. Zahtjev općine Tešanj nije osnovan jer nije povrijeđen princip na lokalnu samoupravu utvrđen Ustavom Federacije BiH, Ustavom Zeničko-dobojskog kantona, Evropskom poveljom o lokalnoj samoupravi i Zakonom o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH.
 
REGULACIONI PLAN HISTORIJSKOG
GRADSKOG PODRUČJA POČITELJ
 
Federalna vlada utvrdila je Prijedlog odluke o donošenju Regulacionog plana historijskog gradskog područja Počitelj za period od deset godina od dana usvajanja.

Opći ciljevi u gospodarenju prostorom obuhvaćaju oživotvorenje svih evropskih i svjetskih vrijednosti, kao i očuvanje prostornih specifičnosti Federacije BiH, Hercegovačko-neretvanskog kantona i općine Čapljina.

Ciljevi su usmjereni ka zadovoljenju potreba stanovništva u oblasti ljudskih prava uopšte, posebno u multietničkim sredinama, i očuvanju prirodnih vrijednosti s prepoznatljivim ambijentom, kao i dostupnosti materijalnih resursa, dobara i obrazovanja naučnih i kulturnih dostignuća, te zdravstvene i socijalne zaštite.

Među posebnim ciljevima Plana su zaštita i uređenje historijskog gradskog područja Počitelj u cilju razvoja lokalne zajednice općine Čapljina, Hercegovačko-neretvanskog kantona, Federacije BiH i Bosne i Hercegovine. Jedan od bitnih ciljeva je uređenje obalnog pojasa rijeke Neretve u prostornom obuhvatu Reglacionog plana historijskog gradskog područja Počitelja na osnovu kriterija zaštite i visokih standarda oblikovanja pejzaža, što uključuje i sprječavanje plavnog vala, kao i moguće prirodne katastrofe.

Namjera je i racionalno korištenje prostora prema njegovoj prirodnoj podobnosti i mogućnosti uređenja koje osiguravaju održivi razvoj lokalne zajednice, općine Čapljina, Hercegovačko-neretvanskog kantona, Federacije BiH i Bosne i Hercegovine.

Planiranim investicijama u prostoru treba da bude unaprijeđen kvalitet života lokalnog stanovništva. Planska rješenja predviđaju prilagođavanje specifičnostima ovog područja koje se ogledaju u izrazito vrijednom kulturnom naslijeđu, regionalnom arhitektonskom izrazu, tradiciji, te hidrološkim i klimatološkim uslovima.
 
KULTURNIM DRUŠTVIMA UKUPNO 200.000 KM
 
Federalna vlada donijela je odluke odluke o odobravanju izdvajanja ukupno 200.000 KM utvrđenih Budžetom FBiH za 2018. godinu za finansiranje programa i projekata kulturnih društava Prosvjeta, Preporod, Napredak i La Benevolencija.

Od ukupnog iznosa, za Preporod je planirano 75.000 KM, Napredak 55.000 KM, Prosvjetu 45.000 KM, te La Benevolenciju 25.000 KM.
 
SREDNJOROČNI PLAN RAZVOJA ŽELJEZNICA FBiH
 
Federalna vlada odobrila je Srednjoročni plan razvoja JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo za period 2018.-2020. godina, koji je ranije usvojio Nadzorni odbor ove kompanije 27.2.2018. godine.

Plan je sačinjen na osnovu analize poslovnog sistema, procjene stanja na domaćem i inostranom transportnom tržištu i predstavljat će razvojno usmjerenje ovog preduzeća do 2020. godine.

U dokumentu je navedeno da poslovanje željeznice na tržištu transportnih usluga zahtijeva da odnos prema pružanju transportnih usluga bude hitno i korjenito promijenjen. Kvalitet usluga (brzina, prijevoz od vrata do vrata, garancija rokova isporuke, odgovarajući kapaciteti, zadovoljavajući komfor) su najznačajniji instrument uspješne prodaje u tržišnim uvjetima privređivanja.

Neophodno je postojećim i budućim korisnicima ponuditi brojna poboljšanja i uvjeriti ih, njihovim provođenjem, u budućnost prevoza željeznicom.

Realan red vožnje je tehnološka osnova za uspostavljanje međusobnih odnosa i obaveza, na bazi ekonomske zainteresiranosti svih učesnika u prijevoznom lancu. Ponude treba prilagoditi zahtjevima tržišta prema prioritetima koji daju najveće efekte. To se, prije svega, odnosi na usmjeravanje na prijevoz na dužim relacijama prema preduzećima koja predstavljaju najveće postojeće i potencijalne korisnike željezničkih usluga, te na tranzit i međunarodni saobraćaj u cjelini, navedeno je u srednjoročnom planu razvoja Željeznica FBiH.

Između ostalog, u 2018. je planirano da bude prevezeno 9.150.000 tona robe, a u 2020. godini 9.729.000 tona, što je u periodu 2018.-2020. rast od šest posto.

U 2018. godini planirano je ostvarenje 816,6 miliona netotonskih kilometara, a u 2020. godini 910,7 miliona, što predstavlja rast od 12 posto.

U putničkom saobraćaju u ovoj godini planiran je prijevoz 390.600 putnika, a u 2020. 419.300, što je povećanje od sedam posto.

Planirano je ostvarenje 24,8 miliona putničkih kilometara u 2018., a u 2020. godini 27,1 milion, što predstavlja rast od devet posto.
 
NACIONALNOM PARKU UNA 500.000 KM
 
Federalna vlada je danas usvojila programa utroška transfera za Nacionalni park Una, utvrđenog Budžetom FBiH za 2018. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma, kojim je za finansiranje njegovih ovogodišnjih troškova rada i poslovanja osigurano 500.000 KM.

Inače, Studijom izvodljivosti, rađenoj kao preduslov za donošenje Zakona o Nacionalnom parku Una i uspostavu JP Nacionalni park Una, predviđena je neophodna finansijska podrška od 900.000 KM godišnje iz Budžeta FBiH, za period od pet godina, s procjenom da će ovo javno preduzeće uz tu podršku dostići samoodrživo poslovanje.

S ciljem osiguranja finansiranja prema Studiji izvodljivosti, trebalo bi u narednom periodu osigurati 1.270.000 KM, u što je uračunato i danas odobrenih 500.000 KM.

U periodu od osnivanja NP Una, iz Budžeta Federacije BiH je isplaćeno 3.730.000 KM.
 
PRIJENOS SREDSTAVA PRIKUPLJENIH PO OSNOVU
TAKSE ZA USPOSTAVU REZERVI NAFTNIH DERIVATA FBiH
 
Vlada FBiH donijela je danas Odluku kojom propisuje prijenos 10.500.000 KM prikupljenih po osnovu takse za uspostavu rezervi naftnih derivata FBiH Federalnom ministarstvu enegije, rudarstva i industrije, a koja su planirana Budžetom FBiH za 2018.godinu.

Resorno ministarstvo će posebnim rješenjem uspostaviti proceduru postupanja unutar ministarstva kod prijenosa ovih sredstava i imenovati komisiju za praćenje njihovog utroška.

Taksa se plaća na promet naftnih derivata koji služe za krajnju potrošnju u visini od 0,01 KM po litru, uključujući i LPG koji se koristi u motorima sa unutrašnjim sagorijevanjem. Obveznici plaćanja takse su energetski subjekti koji se bave prometom naftnih derivata na malo i kupci koji je uplaćuju do 20. u mjesecu za protekli mjesec na depozitni račun, s kojeg se prenosi na poseban namjenski podračun Jedinstvenog računa Trezora FBiH.

Zakonom o naftnim derivatima u FBiH osnovan je Operator rezervi naftnih derivata koji posluje pod nazivom Operator - Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo i jedini je ovlašten za uspostavu i obnavljanje rezervi naftnih derivata.
 
PRESTANAK VAŽENJA ODLUKE O FINANSIJSKOJ
KONSOLIDACIJI HELIOSA d.d. BANOVIĆI
 
Vlada FBiH donijela je Odluku o prestanku važenja Odluke o finansijskoj konsolidaciji Heliosa d.d. Banovići.

Helios je 5.4.2018. godine obavijestio Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije da je Rješenjem Općinskog suda u Tuzli od 26.3.2018. godine otvoren stečajni postupak nad imovinom ovog privrednog društva zbog platežne nesposobnosti. Time su ispunjeni uslovi iz Uredbe o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u FBiH za donošenje ovakve odluke Vlade FBiH.
 
USLOVI JOŠ NISU ISPUNJENI
 
Federalna vlada nije prihvatila poziv Komiteta za socijalna prava Vijeća Evrope da prihvati, do sada, neprihvaćene odredbe revidirane Evropske socijalne povelje, koji joj je dostavilo Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH.

Odredbe se odnose na oblasti prava na sigurne i zdrave uslove rada, pravičnu naknadu, stručnu obuku, socijalnu zaštitu, socijalnu i medicinsku pomoć, zatim pravo osoba sa onesposobljenjima na nezavisnost, socijalnu integraciju i učešće u životu zajednice i pravo na bavljenje zanimanjem koje donosi zaradu na teritoriji drugih zemalja potpisnica. Tu su i pravo radnika ­ migranata i njihovih porodica na zaštitu i pomoć, zaštitu u slučaju prestanka radnog odnosa, zaštitu radničkih potraživanja u slučaju nesolventnosti poslodavca, dostojanstvo u radu, pravo radnika s porodičnim obavezama na jednake mogućnosti i tretman, na informacije i konsultacije u postupku kolektivnog otpuštanja, te na zaštitu od siromaštva i pravo socijalnog isključenja i na stanovanje.

Vlada FBiH smatra da trenutno nisu ispunjeni uslovi za prihvaćanje ovih odredbi Evropske socijalne povelje.
 
IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PROJEKATA U SEKTORU ENERGIJE
 
Vlada Federacije BiH usvojila je izvještaj o provedbi projekata iz Programa javnih investicija u sektoru energije do 31.12.2017. godine.

Ovim dokumentom su obuhvaćeni projekti u koje provodi JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo: Vjetroelektrana Podveležje, HE Vranduk i HE Janjići na rijeci Bosni, HE Una Kostela, HE Babino selo, Blok 7- 450 MW TE Tuzla, Blok 8 - 300 MW TE Kakanj, RiTE Bugojno 300 MW, hidrotehnički objekt – tunel Ribnica, oprema mehanizovanog širokočelnog kompleksa za podzemnu eksploataciju uglja u pogonu Stara jama ZD RMU Zenica d.o.o. Zenica, kao i oprema mehanizovanog širokočelnog kompleksa za podzemnu eksploataciju uglja u ZD RMU Kakanj d.o.o. Kakanj.

Na JP Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar odnose se provedbe projekata CHE Vrilo, distribucije električne energije, Vjetroelektrana Mesihovina i SCADA/DMS/OMS, s pripadajućim komunikacijskim sistemom.

Projekti koje provodi BH Gas d.o.o. Sarajevo su gasifikacija Srednjebosanskog kantona i južna interkonekcija Bosna i Hercegovina - Republika Hrvatska.
 
USVOJEN IZVJEŠTAJ O UTROŠKU SREDSTAVA ZA PENZIONISANJE 73 RADNIKA
 
Vlada FBiH je usvojila izvještaj Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o kontroli namjenskog utroška grant sredstava utvrđenih Budžetom FBiH za 2017. godinu, kojima su subvencionirana privatna preduzeća i poduzetnici za uplatu doprinosa za penzionisanje zaposlenika. Ujedno je zadužila ovo ministarstvo da pokrene sve aktivnosti za povrat neiskorištenog dijela grant sredstava u iznosu od 36.085,59 KM na Jedinstveni račun Trezora Federacije BiH.

U skladu s Programom i Odlukom Vlade FBiH, ukupno dodijeljena sredstva od 333.606,20 KM su iskorištena za penzionisanje 73 radnika u tri privredna društva. Riječ je o Heliosu d.d. Banovići (44.536,67 KM za penzionisanje četiri radnika), BNT Hidraulika d.d. u stečaju Novi Travnik (150.000 KM za penzionisanje šest radnika) i PD Krivaja-Mobel d.o.o. u stečaju Zavidovići (139.069,53 KM za penzionisanje 63 radnika).

Od ukupno odobrenog iznosa grant sredstava od 303.606,20 KM, utrošeno je 267.520,61 KM. Sredstva od 36.085,59 KM nisu iskorištena jer su 25 zaposlenika Krivaja-Mobela d.o.o. u stečaju Zavidovići sami uplatili ovaj iznos.
 
O PROVEDBI REFORME VISOKOG OBRAZOVANJA
 
Vlada FBiH je prihvatila informaciju i predložene preporuke o provedbi reforme visokog obrazovanja u Federaciji BiH u 2016. i 2017. godini.

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke će, kako je navedeno, nastaviti pratiti provedbu Okvirnog zakona o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini i predlagati mjere i aktivnosti za uspješniju realizaciju ciljeva reforme visokog obrazovanja zasnovane na Bolonjskoj deklaraciji i usmjerene ka progresivnom harmoniziranom razvoju visokog obrazovanja u Federaciji BiH.

Kantonalna ministarstva obrazovanja i nauke trebaju se, zajedno sa Agencijom za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH, uključiti u aktivnosti akreditacije studijskih programa visokoškolskih ustanova i aktivno učestvovati u predstojećoj institucionalnoj reakreditaciji.

Resorno federalno ministarstvo će nastaviti biti oslonac visokoškolskim ustanovama u nastojanju da postanu aktivan učesnik na evropskom prostoru. Kroz jaku savjetodavnu i koordinirajuću ulogu povezivat će visokoškolske ustanove i kantonalna ministarstva s ciljem razvoja visokog obrazovanja u FBiH, kao zajedničkog interesa.

Ovo ministarstvo će nastaviti pratiti i koordinirati provedbu odredbi međunarodnih konvencija, sporazuma i drugih dokumenata u oblasti visokog obrazovanja, koje je preuzela Bosna i Hercegovina.

U partnerstvu sa ostalim akterima u području visokog obrazovanja u FBiH i BiH, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke će pružati dalju podršku Fondaciji za mobilnost studenata i nastavnika Federacije BiH s ciljem poboljšanja mobilnosti.
 
OSTALE ODLUKE I ZAKLJUČCI
 
Vlada FBiH donijela je danas pet rješenja kojima Javnom poduzeću JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar, kao korisniku, dopušta ulazak u posjed nekretnina potpuno izvlaštenih rješenjem Službe geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina. Postupak izvlaštenja vođen je zbog izgradnje autoceste na trasi Koridora Vc, dionica Mostar Jug - Počitelj, poddionica Buna - Počitelj na području Općine Čapljina, nakon što je Vlada FBiH 29.9.2016. godine utvrdila javni interes za izgradnju ovog dijela autoceste.
 
KADROVSKA RJEŠENJA
 
Vlada FBiH donijela je Odluku o poništavanju javnog konkursa za izbor i nominovanje za imenovanje članova Nadzornog odbora u Javnom poduzeću Hrvatska pošta d.o.o. Mostar objavljenog krajem siječnja 2018. godine. Istovremeno je donijela odluke o raspisivanju novog javnog konkursa natječaja i kriterijima za izbor i nominiranje za imenovanje na ovu poziciju, uime državnog kapitala u ovom gospodarskom društvu.

Nadzornom odboru PS Vitezit d.o.o. Vitez Vlada FBiH je dala prethodnu saglasnost za donošenje odluke o imenovanju Josipa Rajića za vršioca dužnosti izvršnog direktora za proizvodnju i razvoj ovog privrednog društva, do okončanja konkursne procedure, a najduže do 12 mjeseci.
 
* * *
 
Sjednica Vlade FBiH je završena u10.45 sati.
Subota,
23. januar 2021.
VIŠE