142. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 09.05.2018.
Dnevni red
1. Usvajanje Zapisnika 140. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine , održane 4.5.2018. godine i Zapisnika 141. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine - tematske sjednice, održane 4.5.2018. godine
2. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za dopunu Zakona o Zdravstvenoj zaštiti, koju je, Zaključkom, podnijela Vlada Tuzlanskog kantona
3. Nacrt odluke o donošenju Regulacionog plana historijskog gradskog područja Počitelj za period 2008-2018. godine
4. Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o privatnim agencijama za posredovanje u zapošljavanju
5. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu za finansiranje Kulturnog društva „Prosvjeta“
b) Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu za finansiranje Kulturnog društva „Preporod“
c) Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu za finansiranje Kulturnog društva „Napredak“
d) Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu za finansiranje Kulturnog društva „La Benevolencija“
6. Prijedlozi akata:
a) Prijedlog odluke o poništavanju Javnog konkursa za izbor i nominovanje za imenovanje člana Nadzornog odbora u JP „Hrvatska pošta“ d.o.o. Mostar
b) Prijedlog odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i nominovanje za imenovanje člana Nadzornog odbora u JP „Hrvatska pošta“ d.o.o. Mostar
c) Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje za imenovanje člana Nadzornog odbora u JP „Hrvatska pošta“ d.o.o. Mostar
d) Tekst obavještenja o poništavanju Javnog konkursa za izbor i nominovanje za imenovanje člana Nadzornog odbora u JP „Hrvatska pošta“ d.o.o. Mostar i ponovnom raspisivanju Javnog konkursa za izbor i nominovanje za imenovanje člana Nadzornog odbora u JP „Hrvatska pošta“ d.o.o. Mostar
7. Prijedlog odluke o odobravanju Srednjoročnog plana razvoja Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za period 2018.-2020. godina
8. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Transfer za NP Una“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma
9. Prijedlog odluke o prenosu sredstava prikupljenih po osnovu takse za uspostavu rezervi naftnih derivata, planiranih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije na poziciji „Tekući transferi i drugi tekući rashodi - Subvencije javnim preduzećima - poseban namjenski transakcijski račun za uplatu takse za uspostavljanje rezervi naftnih derivata“
10. Prijedlog odluke o prestanku važenja Odluke o finansijskoj konsolidaciji privrednog društva „HELIOS“ d.d. Banovići
11. Prijedlog odluke o odobravanju nabavke službenih putničkih automobila za potrebe Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova-Federalnog ministarstva unutarnjih poslova-Federalne uprave policije
12. Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava s posebnog namjenskog transakcijskog računa „DARLINGe“, otvorenog kao podračun u okviru JRT Federalnom zavodu za geologiju
13. Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava s podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine
14. Prijedlog izjašnjenja o zahtjevu za prihvatanje do sada neprihvaćenih odredbi Evropske socijalne povelje /revidirane/
15. Prijedlozi rješenja:
a) Prijedlog rješenja o hitnom stupanju u posjed eksproprisanih nekretnina prije isplate naknade za nekretnine eksproprisane Rješenjem Službe geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina, broj: 06-33-5469/16-95-2 od 3.3.2017. godine
b) Prijedlog rješenja o hitnom stupanju u posjed eksproprisanih nekretnina prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji Službe geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina, broj: 06-33-5469/16-91-2 od 25.5.2017. godine
c) Prijedlog rješenja o hitnom stupanju u posjed eksproprisanih nekretnina prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji Službe geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina, broj: 06-33-5469/16-88-2 od 25.5.2017. godine
d) Prijedlog rješenja o hitnom stupanju u posjed eksproprisanih nekretnina prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji Službe geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina, broj: 06-33-5469/16-81-2 od 12.6.2017. godine
e) Prijedlog rješenja o hitnom stupanju u posjed eksproprisanih nekretnina prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji Službe geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina, broj: 06-33-5469/16-92-2 od 12.6.2017. godine
16. Izvještaj o implementaciji projekata po Programu javnih investicija Sektoru energije, zaključno sa 31.12.2017. godine, s Prijedlogom zaključka
17. Izvještaj Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o kontroli namjenskog utroška grant sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu „Tekući transferi i drugi tekući rashodi -Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima za uplatu doprinosa u svrhu penzionisanja zaposlenika“, s Prijedlogom zaključka
18. Informacija o realizaciji tačke 4. Zaključka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine , V. broj: 1085/2017 od 27.7.2017. godine, s Prijedlogom zaključka
19. Informacija o provedbi reforme visokog obrazovanja u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2016. i 2017. godini, s Prijedlogom zaključka
20. Prijedlog zaključka o izmjeni Zaključka V.broj: 20/2017 od 13.1.2017. godine
21. Informacija o potrebi zaključivanja ugovora o radu u Zavodu za zbrinjavanje mentalno-invalidnih osoba-Bakovići, s Prijedlogom zaključka
22. Prijedlog mišljenja o Nacrtu zakona o postupanju sa neiskorištenim nekretninama nakon trajne i potpune obustave rudarskih radova, koji je podnio Slađan Ilić, delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
23. Prijedlozi akata u vezi postupanja po Zaključku Konkurencijskog vijeća BiH, broj: UP-03-26-3-033-8/17 od 20.12.2017. godine, kojim je pokrenut postupak protiv Privrednog društva „Igman“ d.d. Konjic i Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za utvrđivanje zabranjenog sporazuma iz člana 4. stav (1) tačka b) Zakona o konkurenciji
a) Prijedlog zaključka
b) Prijedlog punomoći za gđu. Jasminu Pašić
c) Prijedlog punomoći za gosp. Frljak Adnana
24. Prijedlog mišljenja o Zahtjevu za zaštitu prava na lokalnu samoupravu Općine Tešanj, u vezi s članom 49. st (3) i (4) Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Službene novine Federacije BiH“, broj: 52/09), koji je podnio općinski načelnik Općine Tešanj
25.  Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva PS „Vitezit“ za donošenje odluke o imenovanju vršioca dužnosti izvršnog direktora za proizvodnju i razvoj PS „Vitezit“ d.o.o. Vitez 
Nedjelja,
17. januar 2021.
VIŠE