140. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 04.05.2018.
Saopćenje o radu


140. SJEDNICA VLADE FEDERACIJE BiH:
 
ZA POTICAJE POLJOPRIVREDI 58.200.000 KM
 
Vlada Federacije BiH je, na današnjoj 140. sjednici u Sarajevu, usvojila 58.200.000 KM vrijedan Program utroška s kriterijima raspodjele sredstava poticaja za poljoprivredu, utvrđenih ovogodišnjim Budžetom FBiH Federalnom ministarstvu poljoprivrede vodoprivrede i šumarstva.
 
Od ukupnog iznosa, za poticaje biljnoj proizvodnji namijenjeno je 9.040.000 KM, a animalnoj 43.435.000 KM, dok će kamate na kredite za investicije u poljoprivredi biti regresirane sa 500.000 KM, koliko je planirano i za komasaciju zemljišta.
 
Za ruralni razvoj predviđeno je 3.580.000 KM, od čega za investicije u poljoprivredna gazdinstva 3.500.000 KM, a 80.000 KM za organsku proizvodnju.
 
Sredstva od 295.000 KM planirana su za model ostalih podrški, a unutar ovog iznosa je i 80.000 KM za sufinansiranje premije osiguranja od mogućih šteta u poljoprivrednoj proizvodnji.
 
Korisnici su dužni sredstva koristiti u skladu sa Zakonom o izvršavanju Budžeta FBiH za 2018. godinu, Zakonom o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju i Zakonom o poljoprivredi.
 
Kontrola potencijalnih korisnika u fazi proizvodnje na terenu, kao i tokom  prikupljanja i obrade dokumentacije, a prije dostavljanja zahtjeva Federalnom ministarstvu, nadležnost je poljoprivrednih kantonalnih inspektora i ovlaštenih službenika kantonalnih ministarstva.
 
Dodatna kontrola i nadzor, u fazi proizvodnje i realizacije mjera utvrđenih Programom, uključujući i kontrolu izdate dokumentacije koju dostavlja korisnik, nadležnost je Federalne poljoprivredne inspekcije i ovlaštenih službenika Federalnog ministarstva.
Petak,
15. januar 2021.
VIŠE