139. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 26.04.2018.
Saopćenje o radu

 
139. SJEDNICA VLADE FEDERACIJE BiH:
 
INFORMACIJA O POVEĆANJU PENZIJA
 
Vlada Federacije BiH je, na današnjoj 139. redovnoj sjednici u Sarajevu, razmatrala informaciju o povećanju penzija.
 
Kako je navedeno, Upravni odbor Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje je odluku o akontativnom usklađivanju penzija donio u skladu sa odredbama člana 79. Zakona o PIO. Tom odlukom, sve penzije, sa izuzetkom najviših i onih ostvarenih u 2018. godini, povećavaju se za 3,5 posto. Odlukom o akontativnom usklađivanju obuhvaćene su minimalne i zajamčene penzije ostvarene i u 2018. godini, koje će, također, biti povećane za 3,5 posto.
 
Korisnicima penzija ostvarenih prema Zakonu o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branitelja, mirovine će biti usklađivane sljedećeg mjeseca, s izuzetkom minimalnih koje se povećavaju za 3,5 posto.
 
Pored povećanih penzija za april, korisnici će pri isplati, koja će biti u petak 4. maja, dobiti i razliku između penzije isplaćene za mart i uvećane penzije.
 
Donesena je odluka o akontativnom usklađivanju penzije jer statistički podaci o rastu bruto domaćeg proizvoda još nisu službeno objavljeni.
 
Ukupno potrebna sredstva za isplatu uvećanih penzija isplaćenih za april i razlike za mart, a sa uračunatim troškovima, su oko 170 miliona KM.
 
UTVRĐEN NACRT ZAKONA O USTAVNOM SUDU FBiH
 
Federalna vlada je utvrdila i u parlamentarnu proceduru uputila Nacrt zakona o Ustavnom sudu FBiH.
 
Na ovaj način je omogućena provedba presude ovog suda od 26.4.2017. godine, kojom je Parlamentu FBiH naloženo donošenje Zakona o Ustavnom sudu FBiH.
 
Zakon razrađuje pitanja samostalnosti i upravno-materijalne neovisnosti Ustavnog suda FBiH, uključujući plaće i druga primanja njegovih sudaca.
 
Kako je precizirano, Ustavni sud svoju organizaciju i djelatnost ostvaruje na principu financijske neovisnosti, koja se ogleda u neovisnom utvrđivanju prijedloga proračunskih sredstava u tekućoj godini potrebnim za izvršavanje nadležnosti, koji dostavlja Federalnom ministarstvu financija prema rokovima iz Zakona o proračunima u FBiH s ciljem uključivanja ovog prijedloga u proračun FBiH.
 
Moguće razlike u odnosu na utvrđeni prijedlog proračunskih sredstava treba riješiti kroz konzultacije između Federalnog ministarstva financija i Ustavnog suda, a sukladno odredbama Zakona o proračunima u FBiH.
 
Ustavni sud neovisno donosi financijski plan, kojim planira i donosi odluke o ostvarivanju prihoda i izvršavanju rashoda za tekuću godinu, te usvaja godišnji obračun utroška odobrenih proračunskih sredstava (završni račun).
 
Ustavni sud se sastoji od devet sudaca, od kojih su najmanje po dva iz reda sva tri konstitutivna naroda i jedan iz reda ostalih, a na njegovom čelu su predsjednik i dva dopredsjednika.
 
Suce Ustavnog suda predlaže predsjednik FBiH uz suglasnost dopredsjednika, a za imenovanje je potrebna potvrda većine izaslanika Doma naroda Parlamenta FBiH.
 
Suci Ustavnog suda bit će u službi do 70. godine života, osim ako ne podnesu ostavku, ili budu s razlogom smijenjeni konsezusom sudaca Ustavnog suda.
 
UTVRĐEN NACRT ZAKONA O SUZBIJANJU ORGANIZIRANIH OBLIKA KAZNENIH DJELA KORUPCIJE, ORGANIZIRANOG KRIMINALA, TERORIZMA I MEĐUKANTONALNOG KRIMINALA
 
Vlada Federacije BiH utvrdila je Nacrt zakona o suzbijanju organiziranih oblika kaznenih djela, organiziranog kriminala, terorizma i međukantonalnog kriminala, koji propisuje osnivanje, organizaciju, nadležnost i postupanje posebnih odjela Vrhovnog suda Federacije BiH i Federalnog tužiteljstva.
 
Glavni razlog za donošenje ovog zakona jeste stvaranje nužnih institucionalnih pretpostavki za učinkovitije suzbijanje organiziranih oblika kaznenih djela korupcije, organiziranog kriminala, terorizma i međukantonalnog kriminala.
 
Ovim zakonom uspostavljaju se posebni odjeli Vrhovnog suda Federacije BiH i Federalnog tužiteljstva koji bi bili stvarno i mjesno nadležni na teritoriji Federacije BiH u vršenju funkcija kaznenog progona i suđenja za ova kaznena djela. Dakle, na ovaj način stvaraju se institucionalni mehanizmi za borbu protiv društveno opasnih pojava.
 
Federalni ministar pravde formirao je Radnu skupinu čiji je zadatak bio da analizira aktualni Zakon o suzbijanju korupcije i organiziranog kriminala u FBiH, a koju su činili predstavnici Pravnog fakulteta u Sarajevu, Vrhovnog suda Federacije BiH, Federalnog tužiteljstva i Federalnog ministarstva pravde. Njezin rad i sveobuhvatna analiza rezultirali su Prednacrtom novog zakona.
 
Posebni odjeli su unutarnje organizacijske jedinice Federalnog tužiteljstva i Vrhovnog suda Federacije BiH, a sredstva za njihov rad osiguravaju se proračunom Federacije BiH.
 
Početkom primjene zakona o suzbijanju organiziranih oblika kaznenih djela, organiziranog kriminala, terorizma i međukantonalnog kriminala prestaje da važi Zakon o suzbijanju korupcije i organiziranog kriminala u FBiH iz 2014. godine.
 
UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA
ZAKONA O STEČAJNOM POSTUPKU
 
Vlada FBiH je utvrdila i Parlamentu FBiH, na usvajanje po skraćenom postupku, uputila Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o stečajnom postupku, te na taj način omogućila provedbu presude Ustavnog suda Federacije BiH od 23.3.2016. godine, kojom je utvrđeno da članci 33. i 40. Zakona o stečajnom postupku nisu u suglasnosti sa Ustavom FBiH.
 
Kako je u presudi navedeno, potraživanja iz radnog odnosa, a što proizlazi iz prakse Europskog suda, čine dio imovine osoba koje su u radnom odnosu, uključujući i uposlenike stečajnog dužnika. Dakle, potraživanja iz radnog odnosa su imperativ koji mora biti poštovan bez izuzetka.
 
Stoga je novopredloženim zakonskim rješenjem propisano da, u potraživanja višeg isplatnog reda, ulaze potraživanja radnika i prijašnjih dužnikovih radnika nastala do dana otvaranja stečajnoga postupka iz radnog odnosa u ukupnom bruto iznosu, otpremnine do iznosa propisanog zakonom, odnosno kolektivnim ugovorom, te potraživanja na temelju naknade štete pretrpljene zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti. To znači da potraživanja radnika nisu ograničena niti visinom niti rokom.
 
Također je predožena izmjena koja omogućuje da iz stečajne mase najprije budu namireni nužni troškovi stečajnog postupka i obveze stečajne mase, bez kojih ne može biti ni vođen stečajni postupak, a o čemu odlučuje stečajni sudija, a da će troškovi postupka i obveze stečajne mase, koji nisu nužni za vođenje postupka, biti namireni i nakon izmirenja povjeritelja višeg isplatnog reda.
 
UTVRĐEN PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA
PRORAČUNA FBiH ZA 2018. GODINU
 
Vlada Federacije BiH je utvrdila i u parlamentarnu proceduru uputila Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Proračuna FBiH za 2018. godinu, kojim će neutrošena sredstva iz 2017. godine od 107 milijuna KM, namijenjena za izgradnju autocesta i brzih cesta na razdjelu Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, biti planirana za 2018. godinu na isti način i sa istom namjenom.
 
Izmijenjeni i dopunjeni Proračun Federacije BiH za 2018. godinu iznosi 2.989.661.837 KM, što je za 107,0 milijuna KM ili četiri posto više u odnosu na Proračun Federacije BiH za 2018. godinu.
 
Bitno je istaknuti da je Bosna i Hercegovina ispunila sve uvjete iz matrice politika u okviru DPL projekta sa Svjetskom bankom, te su doznačena sredstava, pri čemu je Federaciji BiH pripalo i uplaćeno 87.207.037 KM. Također, kako su ispunjene prethodne mjere iz Pisma namjere proširenog aranžmana s MMF-om, Federalnom prorčunu je doznačeno 97.214.772,02 KM.
 
Na temelju ovih pokazatelja, Federalno ministarstvo financija je izmijenilo strukturu financiranja Proračuna Federacije BiH za 2018. godinu tako se odustalo od planirane prodaje potraživanja u iznosu od 60 milijuna KM, te je smanjena planirana emisija obveznica za 124 milijuna KM.
 
Sukladno ovim izmjenama, danas je utvrđen i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Proračuna FBiH za 2018. godinu.
 
UTVRĐEN NACRT ZAKONA O SLOBODNIM ZONAMA U FBiH
 
S ciljem usklađivanja sa zakonom na nivou Bosne i Hercegovine, Federalna vlada danas je utvrdila Nacrt zakona o slobodnim zonama u FBiH. Prema definiciji, slobodna zona obuhvaća dio carinske teritorije u FBiH koji je posebno ograđen i označen, a u kojem se obavljaju posebne i zakonima utvrđene djelatnosti.
 
Zona se osniva na području mjesta koja imaju pomorsku ili riječnu luku, ili aerodrom, a koji su otvoreni za međunarodni promet, ili uz magistralni put, željezničku prugu i na drugim područjima gdje postoje uslovi za njen rad.
 
Zonu mogu osnovati domaće i strane pravne i fizičke osobe, a zahtjev za davanje saglasnosti o opravdanosti određivanja dijela carinske teritorije, kao slobodne zone privredno društvo za upravljanje zonom podnosi Vladi Federacije BiH, putem Federalnog ministarstva trgovine.
 
Određivanje dijela carinske teritorije je ekonomski opravdano ako na temelju elaborata i drugih dokaza može biti ocijenjeno da će biti postignuti pozitivni efekti u pogledu privlačenja stranog kapitala, proizvodnje robe i pružanja usluga, zapošljavanja i transfera savremenih tehnologija, te da će vrijednost izvezene robe preći najmanje 50 posto od ukupne vrijednosti proizvedene robe koja napušta slobodnu zonu u periodu od 12 mjeseci.
 
U zoni mogu biti osnivane banke i druge finansijske organizacije, organizacije za osiguranje i reosiguranje.
 
Korisnik slobodne zone porez i doprinose plaća u skladu s propisima koji uređuju ovu materiju u BiH i FBiH, a može koristiti poreske olakšice u skladu sa propisima.
 
IZJAŠNJENJA O INICIJATIVAMA
 
Vlada FBiH danas je prihvatila mišljenje Federalnog ministarstva prostornog uređenja o Nacrtu zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u građevinarstvu i prostornom uređenju Federacije BiH, kojeg je predložio poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Dennis Gratz. U mišljenju je navedeno da ponuđeni tekst Nacrta zakona može poslužiti kao radna verzija budućeg zakona, ali sadrži niz nedostataka suštinske i normativno-pravne prirode i nije spreman za parlamentarnu proceduru. Vlada FBiH je prihvatila i stav Federalnog ministarstva prostornog uređenja da kroz saradnju s kantonima i drugim institucijama u FBiH ponudi tekst zakona koji će osigurati rješavanje svih pitanja koja se tiču nadležnosti Federacije BiH i kantona u oblasti osnivanja komora inžinjera. Vlada je zadužila Federalno ministarstvo prostornog uređenja da u Program rada za 2019. godinu uvrsti donošenje Zakona o komorama inžinjera u Federaciji BiH.
 
Federalna vlada nije podržala Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima u FBiH, kojeg je po skraćenom postupku u parlamentarnu proceduru uputio poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Ramiz Meša. Vlada ističe da je pravo na slobodu vjere zagarantovano Ustavom BiH, Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i Univerzalnom deklaracijom o ljudskim pravima.
 
Vlada FBiH danas je preuranjenim ocijenila prijedloge zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nasljeđivanju FBiH, Zakona o stvarnim pravima FBiH, Zakona o zemljišnim knjigama FBiH, Porodičnog zakona FBiH i Zakona o registraciji poslovnih subjekate u FBiH, koje je, po skraćenom postupku, u parlamentarnu proceduru uputio poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Faruk Ćupina.
 
Nakon razmatranja inicijative koju je Parlamentu FBiH podnijela Elvira Nahić iz Bosanske Krupe, Vlada Federacije BiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva pravde, ocijenila da nije potrebno davati izvorno tumačenje odredbe člana 125. stav (7) Zakona o krivičnom postupku FBiH, jer se radi o jasnoj i preciznoj odredbi.
 
Vlada FBiH je prihvatila izjašnjenje Federalnog ministarstva pravde o inicijativi Općinskog vijeća Donjeg Vakufa za utvrđivanje naseljenog mjesta Jevadžike. Ocijenjeno je da provedena potrebna procedura neposrednog izjašnjavanja građana i da su vidljivi razlozi zbog kojih se traži formiranje novog naseljenog mjesta. Federalna vlada danas je prihvatila i inicijativu za izmjenu naziva naseljenog mjesta, koju je podnijelo Općinsko vijeće Sanskog Mosta. Riječ je o inicijativi za promjenu sadašnjeg naziva naseljenog mjesta Podbriježje u Pobriježje. Federalno ministarstvo pravde je zaduženo da pripremi dopune Zakona o utvrđivanju naseljenih mjesta i o izmjenama u nazivu naseljenih mjesta u ovim općinama.
 
Nakon razmatranja inicijative za izmjene i dopune Zakona o državnoj službi FBiH, koju je podnio Nedžad Bašić, Vlada FBiH danas je utvrdila izjašnjenje u kojem je, između ostalog, navedeno da su odredbom člana 66a. ovog zakona, namještenici koji su stekli radno iskustvo u organima državne službe nakon položenog stručnog ispita, u određenoj mjeri već u povoljnijem položaju u odnosu na one koji takvo iskustvo nemaju. Obzirom da su oni oslobođeni obveze obavljanja pripravničkog staža, Vlada smatra da bi upošljavanjem na predloženi način ta povoljnost bila uvećana. To bi dovelo do povrede jednog od temeljnih principi na kojima se zasniva upošljavanje u državnoj službi, odnosno javni natječaj, čiji je krajnji cilj da svako radno mjesto bude jednako dostupno svim zainteresiranim.
 
Vlada nije prihvatila inicijativu za izmjenu i dopunu Zakona o unutarnjoj trgovini, koju je podnio Centar za podršku Roma „Romalen“ Kakanj, kojom je traženo da kao uvjet za registriranje trgovca pojedinca bude brisana osnovna školska sprema i da bude propisano da trgovac pojedinac nije dužan voditi trgovačku knjigu na malo. Naime, Zakon o unutarnjoj trgovini propisuje uvjete za obavljanje trgovine i trgovinskih usluga, osnovno obrazovanje kao uvjet za registraciju djelatnosti je propisani minimum školske spreme. Što se tiče inicijative o vođenju trgovačke knjige na malo, ona je već realizirana podzakonskim aktom.
 
Federalna vlada danas je prihvatila izjašnjenje Federalnog ministarstva pravde o inicijativi za izmjenu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti FBiH, koju je podnio zastupnik u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona Edhem Fejzić. U izjašnjenju je navedeno da je Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sukobu interesa u organima vlasti FBiH razmatran u Domu naroda Parlamenta FBiH, kada je usvojen zaključak da on može poslužiti kao osnov za izradu Prijedloga zakona. Vlada je tada zadužena da provede javnu raspravu o ovom nacrtu u trajanju od 90 dana. Nakon javne rasprave, u kojoj nije bilo primjedbi, prijedloga i sugestija, pristupljeno je izradi Prijedloga zakona. Istaknuto je i da je u toku projekt podrške Vladi Federacije BiH i Vladi Republike Srpske u borbi protiv korupcije, koji finansira Vlada Velike Britanije, u okviru kojeg je održano niz radnih sastanaka, na kojima su učestvovali i predstavnici Federalnog ministarstva pravde, a odnosi se na unapređenje propisa o sukobu interesa.
 
DOBIT LUTRIJE BiH U INVESTICIJE
 
Federalna vlada donijela je Odluku da dobit Lutrije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu, u iznosu od 812.085 KM, bude raspoređena za investiranje i razvoj društva, kako je i predložio Nadzorni odbor Lutrije BiH.
 
Vlada je danas usvojila izvještaj o poslovanju Lutrije BiH za 2017. i dala saglasnost na Plan poslovanja za 2018. godinu.
 
SREDSTVA ZA CENTAR ZA AUTIZAM
 
Vlada Federacije BiH je donijela Odluku o izdvajanju 150.000 KM namijenjenih finansiranju troškova izgradnje Centra za autizam u Tuzli.
 
Kako ova sredstva nisu planirana u Budžetu Federacije BiH za 2018. godinu, izdvojena su s pozicije tekuće rezerve Vlade FBiH.
 
PROŠIRENA LISTA LIJEKOVA
 
Federalna vlada danas je izmijenila i dopunila Odluku o listi lijekova Federalnog fonda solidarnosti.
 
Na ovaj način su na Listu ubačena dva citostatika, i to za liječenje različitih vrsta hematoloških tumora i za upotrebu kod leukemije/MPS.
 
PRIHVAĆENA INICIJATIVA IZ POSUŠJA
 
Poduzeće Leger d.o.o. Posušje obavijestilo je Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije da je počelo probnu proizvodnju uglja na površinskom kopu Zlauše - Martin - Majdankići i da je za 2018. godinu planirana proizvodnja 800.000 tona uglja i oko 3.400.000 m3 otkrivke. Stoga je Vlada FBiH danas odlučila da Upravnom odboru Uprave za neizravno oporezivanje predloži izmjenu Odluke za oslobađanje rudnika u FBiH od plaćanja putarine na dizel-gorivo za 2018. godinu, po kojoj bi Lageru, umjesto 29.670.464 litara, bila odobrena količina od 33.170.464 litara ovog goriva.
 
ZA VETERINARSTVO 2.400.000 KM
 
Federalna vlada je usvojila Program utroška s kriterijima raspodjele sredstava na ime poticaja za veterinarstvo za 2018. godinu, u iznosu od 2.400.000 KM, a sredstva će biti realizirana u zavisnosti od ostvarenih prihoda u Budžetu FBiH.
 
Programom je obuhvaćeno finansiranje provedbe mjera sprječavanja širenja i iskorjenjivanja zaraznih bolesti, a tokom 2018. godine će u FBiH biti nastavljeno dijagnostičko ispitivanje na tuberkulozu, brucelozu i enzootsku leukozu goveda, kako bi bili osigurani minimalni uslovi za plasman naših proizvoda na strano tržište. Također će biti nastavljena realizacija Programa za suzbijanje i kontrolu bruceloze kod ovaca i koza.
 
Rezultati dijagnostičkog ispitivanja na zarazne bolesti su pokazatelj epizootiološke situacije u Federaciji BiH i omogućavaju blagovremeno preduzimanje mjera na suzbijanju, sprječavanju širenja i iskorjenjivanju zaraznih bolesti.
 
Proizvodnja sigurnog proizvoda i dalje je osnovni cilj kada je u pitanju realizacija ovog programa, zbog čega se provodi službeno uzorkovanje namirnica životinjskog porijekla kako bi bile utvrđene smjernice za dalje preventivno djelovanje.
 
S ciljem ispunjenja uslova za izvoz mlijeka na tržište Evropske unije i susjednih zemalja, neophodno je provesti dijagnostičko ispitivanje mliječnih goveda na brucelozu, tuberkulozu i enzootsku leukozu.
 
Vakcinacija ovaca i koza protiv bruceloze bit će provođena i ove godine na cijelom području Federacije BiH, a dijagnostičko ispitivanje službenih uzoraka na prisutnost salmonele kod žive peradi provest će se na odobrenim ili registrovanim farmama, s ciljem provjere njihovih programa samokontrole, a prema posebnom planu kojeg će donijeti Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva. Programom je predviđeno finansiranje ispitivanja krvi životinja u slučaju pobačaja na brucelozu, Q-groznicu i leptospirozu.
 
Radi kontrole zarazne bolesti kvrgave kože goveda bit će finansirana usluga cijepljenja, a vakcine će osigurati Ured za veterinarstvo BiH. Predviđeno je i finansiranje laboratorijske pretrage uzoraka krvi na infektivnu anemiju konja.
 
Veterinarske stanice koje do 1.10.2018. godine ne budu imale dodijeljeno područje djelovanja u skladu s Pravilnikom o uslovima za osnivanje i obavljanje veterinarske djelatnosti i načinu dodijele područja djelovanja, neće ostvariti pravo na raspodjelu sredstava.
 
Danas je razmatran i program poljoprivrednih poticaja vrijedan 58.200.000 KM, o čemu će se Vlada izjašnjavati na sljedećoj sjednici.
 
IZVJEŠĆE O KONSOLIDIRANIM PRIHODIMA I RASHODIMA ZA 2017. GODINU
 
Konsolidirano izvješće proračuna Federacije BiH, kantona i općina, te financijskih planova izvanproračunskih fondova za 2017. godinu, o kojem se danas upoznala Federalna vlada, obuhvaća izvršenje proračuna Federacije BiH, kantona, općina, kao i izvršenje financijskih planova izvanproračunskih fondova (MIO, Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH, Federalni zavod za zapošljavanje, deset kantonalnih zdravstvenih zavoda i službi za zapošljavanje i tri kantonalne direkcije za ceste).
 
Ukupni lanjski prihodi iznose 8,222 milijuna KM, što je za 641,1 milijuna KM ili za 8,5 posto više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, dok je ostvarenje u odnosu na plan 93,1 posto.
 
Porezni prihodi iznose od 7.061,1 milijun KM i u strukturi ukupnih sudjeluju sa 85,9 posto. U odnosu na razdoblje siječanj - prosinac 2016. godine ostvarenje je više za 483,5 milijuna KM ili 7,4 posto, a plan za 2017. ostvaren sto posto.
 
Ukupni rashodi za 2017. godinu su iznosili 7.046,3 milijuna KM, što je za 211 milijuna KM ili za 3,1 posto više nego u protekloj godini, a u odnosu na plan 88,1 posto.
 
Na svim razinama vlasti u Federaciji BiH lani je bilo 68.407 uposlenih, dok je u 2016. godini taj broj iznosio 68.140.
 
Na federalnoj razini vlasti u 2017. godini je bilo 6.690 zaposlenika, što je 0,6 posto manje nego godinu ranije. U ukupnom broju, zaposleni na federalnoj razini čine 9,8 posto.
 
Na kantonalnoj razini vlasti zaposlenih je bilo 51.390, što je 0,3 posto više nego u 2016. godini, a oni čine 75,1 posto u ukupnom broju uposlenika.
 
Na općinskoj razini vlasti lani je bio 7.971 zaposlenik, što predstavlja povećanje od 1,6 posto, a u ukupnom broju sudjeluju sa 11,6 posto.
 
U vanproračunskim fondovima FBiH lani je bilo 2.356 zaposlenika, i to je 1,8 posto više nego u 2016. godinu, a oni čine 3,4 posto svih uposlenih.
 
Tekući transferi i drugi tekući rashodi prije izvršene konsolidacije iznosili su 3.814,7 milijuna KM, a nakon toga 3.412,1 milijuna KM. U odnosu na 2016. godinu, njihovo ostvarenje je više za 3,5 posto ili 115,3 milijuna KM, a u ukupnim rashodima sudjeluju sa 48,4 posto.
 
Lani su tekući transferi drugim razinama vlasti iznosili 85,8 milijuna KM, pojedincima 2.765,4 milijuna KM, a neprofitnim organizacijama 237,1 milijun KM. Za subvencije javnim poduzećima izdvojeno je 137,7 milijuna KM, a privatnim poduzećima i poduzetnicima 136,3 milijuna KM.
 
Konsolidirani kapitalni transferi za dvanaest mjeseci 2017. godine iznose 183,3 milijuna KM, što je 19 milijuna KM ili za 11,5 posto više nego godinu dana ranije. Kapitalni transferi drugim razinama vlasti iznosili su 50,8 milijuna KM, pojedincima 11,6 milijuna KM, neprofitnim organizacijama 35,5 milijuna KM i javnim poduzećima 83,6 milijuna KM.
 
Za dvanaest mjeseci 2017. godine sve razine vlasti u Federaciji BiH ostvarile su pozitivan rezultat od 326,7 milijuna KM. Pozitivan rezultat ostvaren je i u 2016. godini, u iznosu od 158,9 milijuna KM.
 
SREDSTVA ZA NOVE DIONICE AUTOPUTA NA KORIDORU Vc
 
Vlada FBiH donijela je danas nekoliko odluka kojima prihvata zaduženje Federacije BiH kod međunarodnih finansijskih institucija za finansiranje projekata na Koridoru Vc, u ukupnom iznosu od oko 260 miliona eura.
 
Prihvatanjem odluke po Kreditnom sporazumu između Kuvajtskog fonda za arapski ekonomski razvoj i BiH bit će osigurana sredstva od oko 36 miliona eura za realizaciju Projekta Nemila - Donja Gračanica.
 
Po Ugovoru o finansiranju između Evropske investicijske banke i Bosne i Hercegovine osiguravaju se sredstva od 100.000.000 eura za realizaciju projekta Mostar-Jug, a za projekat Zenica-Sjever sredstva u 50.000.000 eura.
 
Po Sporazumu o zajmu između Bosne i Hercegovine i OPEC Fonda za međunarodni razvoj osigurava se 27.150.000 dolara za poddionicu Nemila - Donja Gračanica (Zenica-Sjever - Komponenta A), a za poddionicu Nemila - Donja Gračanica (Zenica-Sjever - Komponenta B) 24.300.000 eura.
 
Federacija BiH će sredstva na kreditnom osnovu prenijeti na JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar, koje je krajnji korisnik i dužnik, a na ovaj način je omogućena izgradnja izgraditi novih 40 kilometara autoputa na Koridoru Vc.
 
UTROŠAK SREDSTAVA TEKUĆE PRIČUVE
 
Federalna vlada je usvojila izvješće o odobravanju izdvajanja sredstava iz tekuće pričuve ovogodišnjeg Proračuna FBiH za 2018. godinu, po odlukama Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, rješenjima premijera i rješenjima zamjenika premijera, za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2018. godine. Planirani iznos sredstava na ovoj poziciji iznosi 5.000.000 KM, a izdvajanja u ovom razdoblju nije bilo. Od planiranih 75.000 KM na poziciji tekuća rezereve premijera FBiH izdvojeno je 13.500 KM.
 
Na pozicijama tekuće rezerve dvoje zamjenika premijera planirano je po 40.000 KM. Utroška sredstava prvog zamjenika nije bilo, a drugi je izdvojio 3.000 KM.
 
REALIZACIJA PROJEKATA NAMIJENJENIH POVRATNICIMA
 
Vlada Federacije BiH usvojila je izvještaj o realizaciji projekata javnih investicija koje, za Federaciju BiH, implementira Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica.
 
Regionalnim stambenim programom planirana je izgradnja i rekonstrukcija 679 individualnih stambenih objekata i izgradnja deset stambenih zgrada sa 212 stanova. Ukupna vrijednost do sada potpisanih ugovora sa ugovoračima iznosti 16,7 miliona KM donatorskih sredstava.
 
Realizacija projekta zatvaranja kolektivnih centara i alternativnih smještaja pružanjem javnih stambenih rješenja (CEB II) omogućit će zatvaranje najmanje 121 kolektivnog centra/alternativnog smještaja u BiH. Na teritoriji Federacije BiH planiran je 58 podprojekata i predviđena obnova, rekonstrukcija, izgradnja ili kupovina najmanje 2.611 stambenih jedinica u 82 zgrade/objekta. Ukupan iznos odobrenih troškova ovog projekta je 104.000.000 eura. Kredit CEB-a od 60.000.000 eura pokriva 58 posto ukupnih prihvatljivih troškova, a preostalih 42 posto ili  od 44.000.000 eura finansira se kroz učešće BiH.
 
Na osnovu Odluke Komisije za izbjeglice i raseljena lica BiH, u prvoj i drugoj fazi projekta OPEC - Fond za međunarodni razvoj OFID, planirana je obnova i izgradnja 211 stambenih jedinica koje su u potpunosti završene i predate korisnicima. U trećoj i četvrtoj fazi planirana je obnova i izgradnja 23 stambene jedinice. Raspoloživa sredstva iz ovog projekta za Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica su oko 5.318.750 KM.
 
U proteklom periodu započete su aktivnosti na realizaciji Odluka Komisije za izbjeglice i raseljene osobe Bosne i Hercegovine kojima su definisane općine u kojima će biti realiziran Projekat Saudijskog fonda za razvoj i utvrđen broj korisnika po nacionalnoj strukturi. Odabrano je 30 općina i 238 korisnika, te su za 172 korisnika ugovorene usluge izrade projektne dokumentacije, vršenje nadzora i izvođenje građevinskih radova.
 
USVOJEN IZVJEŠTAJ O SUZBIJANJU AMBROZIJE
 
Vlada FBiH je na današnjoj sjednici usvojila izvještaj Federalnog ministarstva okoliša i turizma o provođenju Akcionog plana za upoznavanje javnosti, uništavanje i suzbijanje širenja ambrozije na području Federacije BiH.
 
Federalne institucije u čijoj su nadležnosti pojedine komponente Akcionog plana obavezne su da planiraju sredstva za realizaciju predviđenih obaveza.
 
Vlada je obavezala sve institucije odgovorne za provođenje Odluke o mjerama za sprječavanje širenja i uništavanje korovske biljne vrste ambrozija na području FBiH da ispunjavaju zadate obaveze (federalne i kantonalne) i da, u skladu s nadležnostima, planiraju sredstava.
 
I Fond za zaštitu okoliša FBiH zadužen je da u 2018. godini obezbijedi sredstva za uništavanje ambrozije na području Federacije BiH.
 
Sve ove institucije dužne su, najkasnije do četvrtog mjeseca 2019. godine, dostaviti izvještaje Federalnom ministarstvu okoliša i turizma.
 
Federalna uprava za inspekcijske poslove i kantonalni inspektorati trebaju pojačati nadzor u skladu sa svojim zakonskim ovlastina i nastaviti provoditi zaduženja prema Odluci o mjerama za sprječavanje širenja i uništavanje ove korovske biljne vrste i, do istog roka, dostaviti izvještaj Federalnom ministarstvu okoliša i turizma.
 
Federalno ministarstvo okoliša i turizma zaduženo je da nastavi koordinirati aktivnosti na provođenju Akcionog plana, kao i da objedini sve pojedinačne izvještaje federalnih institucija u integralni izvještaj za tekuću godinu i da ga dostavi Vladi Federacije BiH na razmatranje i usvajanje.
 
REALIZACIJA SREDSTAVA ZA POTICAJ ZAPOŠLJAVANJU
 
Vlada FBiH je prihvatila informaciju o realizaciji Programa dugoročnih plasmana za podsticaj zapošljavanja iz sredstava revolvinga, sa stanjem na dan 31.12. 2017. godine.
 
Na osnovu provedenog monitoringa, te podataka iz dokumentacije i izvještaja Razvojne banke Federacije BiH, utvrđenoj kreditnoj liniji ZZ-260 poslodavcima (koji su prije realizacije kredita imali 4.472 zaposlenika), odobreno je ukupno 166, a realizirano 165 kredita (jedan korisnik kredita je odustao od realizacije), uz obavezu zapošljavanja 1.813 novih radnika i održavanja dostignutog nivoa zaposlenosti u periodu otplate kredita, tj. 6.362 radnika. Ukupan iznos realiziranih sredstava je 40.232.889,21 KM ili prosječno 22.191,33 KM po jednom zapošljavanju. Otplaćeno je 140 kredita (85,36 posto), u ukupnom iznosu glavnice od 29.845.889,21 KM s naplaćenom redovnom kamatom od 2.956.837,36 KM i zateznom od 221.572,83 KM, tako da će se u narednom periodu biti nastavljen samo monitoring korisnika kredita u otplati.
 
U otplati je 12 kredita uz obavezu zapošljavanja 465 (novih) radnika, kao i održavanje dostignutog nivoa zaposlenosti, tj. ukupno 884 radnika, za koje je realizirano 9.200.000 KM. Prema podacima Porezne uprave Federacije BiH, na dan 31.12.2017. godine je kod ovih korisnika kredita evidentirano 853 radnika, odnosno 31 manje u odnosu na ugovoreni nivo.
 
Kada je riječ o kreditnoj liniji za zapošljavanje demobilisanih borca, poslodavcima (koji su prije realizacije kredita imali 158 zaposlenika) odobreno je 48 kredita, uz obavezu zapošljavanje 189 (novih) zaposlenika i održavanja predviđenog nivoa zaposlenosti u periodu otplate kredita, što je ukupno 347 zaposlenika. Kredit je u potpunosti otplatio 31 korisnik u ukupnom iznosu od 1.335.000 KM, s naplaćenom redovnom kamatom od 146.720,38 KM i zateznom od 23.695,75 KM. Zbog neizvršenja obaveze zapošljavanja potrebnog broja radnika ili kašnjenja u otplati, pokrenut je postupak utuženja za 17 korisnika kredita.
 
Kako su za veliki broj korisnika pokrenute pravne radnje, te imajući u vidu činjenicu da duži period nije bilo novih zahtjeva, u skladu s preporukom Ureda za reviziju institucija Federacije BiH, Upravni odbor Federalnog zavoda je odobrio prestanak daljeg plasmana ovih sredstava i to tako da neiskorišteni iznos od 955.000 KM bude prenesen na račun dugoročnog depozita Federalnog zavoda.
 
Kroz kreditnu liniju za održavanje zaposlenosti s poslodavcima (koji su prije realizacije kredita imali 3.426 radnika) odobrena su i realizirana 33 kredita, uz obavezu zadržavanja navedenog broja radnika u periodu otplate kredita. Prema podacima Porezne uprave FBiH, na dan 31.12.2017. godine je kod korisnika kredita u otplati evidentirano 487 radnika, što je za 132 više u odnosu na obavezu zadržavanja postojećih 375 radnika.
 
DONIJETI ZAKON ZA UNAPREĐENJE PODUZETNIČKE INFRASTRUKTURE
 
Vlada FBiH je usvojila informaciju Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta o procjeni uticaja propisa za Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture u FBiH.
 
Zaključeno je da je, na osnovu procjene, potrebno izraditi Prednacrt zakona o unapređenju poduzetničke infrastrukture i da resorni federalni ministar imenuje komisiju za njegovu izradu. Komisiju će činiti najmanje tri člana ovog ministarstva, te po jedan član iz Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, Federalnog ministarstva trgovine, Federalnog ministarstva okoliša i turizma i Generalnog sekretarijata Vlade Federacije BiH.
 
PREVENTIVNA ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA
 
Vlada FBiH je usvojila informaciju o preventivnom arheološkom istraživanju i zaštiti arheoloških lokaliteta i spomenika kulture na trasi autoputa Koridor Vc.
 
Ujedno, dala je saglasnost na sklopljeni okvirni sporazum i otvaranje namjenskog transakcionog računa Federalnom ministarstvu kulture i sporta, koje je, s JP Autoceste FBiH i Federalnim ministarstvom finansija, zaduženo za sprovođenje ovog sporazuma.
 
O SREDSTVIMA ZA CESTOGRADNJU
 
Vlada FBiH je razmatrala informaciju Međuresorne radne grupe, koja je trebala da analizira stanje u vezi s prikupljanjem i raspodjelom sredstava iz izvornih prihoda za finasiranje cesta, sagleda mogućnosti i predloži proceduru za uzimanje kredita od međunarodnih finansijskih institucija za finansiranje regionalnih i lokalnih cesta, te predloži mjere za poboljšanje postojećeg stanja i pokretanje realizacije projekata.
 
Vlada je danas zadužila Federalno ministarstvo prometa i komunikacija i Federalno ministarstvo financija da nastave aktivnosti s ciljem osiguranja kredita međunarodnih financijskih institucija za financiranje Projekta modernizacije regionalnih cesta.
 
Predstavnici Federacije BiH u Upravnom odboru Uprave za neizravno oporezivanje zaduženi su da iniciraju dodatnu izmjenu Zakona o trošarinama BiH s ciljem stvaranja pretpostavki za potpuno uređenje tržišta naftnim derivatima u BiH.
 
Federalno ministarstvo energije rudarstva i industrije treba da osigura adekvatnu kontrolu pri odobravanju uvoza bio-dizela i količine derivata rudnicima na koje se ne plaćaju obveze, a Federalno ministarstvo prometa i komunikacija pri odobravanju ovog goriva za potrebe JP Željeznica Federacije BiH.
 
Federalno ministarstvo prometa i komunikacija zaduženo je da odmah pristupi digitalizaciji kontrole naplate javnih prihoda i da, najkasnije do 31.7.2018. godine, izvrši digitalizaciju evidentiranja i kontrole naplate javnih prihoda prilikom registracije motornih vozila povećanjem obima poslova stručnim institucijama koje vrše nadzor nad radom stanica za tehnički pregled vozila, te da uspostavi održiv model funkcioniranja i razvoja ovog sistema.
 
Federalna ministarstva prometa i komunikacija, okoliša i turizma i financija zadužena su da, u saradnji s nadležnim kantonalnim ministarstvima u procesu uspostave digitalizacije osiguraju neophodne saglasnosti primatelja javnih prihoda za ograničen pristup informacijama o obavezama i naplati obaveza prilikom registracije motornih vozila na teritoriju Federacije BiH.
 
Vlade kantona dužne su da usklade status upravitelja regionalnim cestama sa Zakonom o cestama Federacije BiH u smislu financijske samostalnosti.
 
Federalno ministarstvo prometa i komunikacija će, u saradnji s Ministarstvom komunikacija i transporta BiH, ispitati opravdanost i pripremiti program postupnog uvođenja zabrane prijevoza opasnih materija i derivata, pored praznika i vikendom, te u ljetnim mjesecima na najopterećenijim cestama kao što je M 17.
 
OSTALE ODLUKE I ZAKLJUČCI
 
Federalna vlada dala je Gradu Sarajevu na korištenje kasarnu „Jajce“. Vlada je na privremeno korištenje dala poslovne prostore u Mostaru Savezu gorskih službi spašavanja u BiH, i u Sarajevu Udruženju invalidnih i hendikepiranih osoba u Bosni i Hercegovini.
 
Izmijenjene su i odluke o davanju na privremeno korištenje nekretnina na kojima je nosilac prava upravljanja i korištenja prijašnje Federalno ministarstvo odbrane, te Zavoda za platni promet Federacije Bosne i Hercegovine u likvidaciji, koje su u vlasništvu FBiH.
 
Islamskoj zajednici BiH (Medžlisu IZ Tuzla) dat je na korištenje prostor u ovom gradu.
 
Vlada je izmijenila i dopunila odluku o davanju na privremeno korištenje Doma vojske FBiH i zemljišta Gradu Bihaću za potrebe JU Kulturni centar Bihać.
 
Prihvaćen je izvještaj o radu Nadzornog odbora Union banke d.d. Sarajevo za 2017. godinu, te usvojen kvartalni izvještaj o napretku Projekta „Podrške zapošljavanju“ (ESP) za period 1.1.-31.3. 2018. godine.
 
Na današnjoj sjednici Federalna vlada je usvojila izvještaje o radu Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom za prošlu godinu i Upravnog i Nadzornog odbora o poslovanju ovog fonda za 2017. godinu.
 
Danas je usvojen izvještaj o radu Međuentitetskog tijela za okoliš za 2017. godinu.
 
Vlada je prihvatila informaciju o aktivnostima, uočenim problemima i prijedlogom mjera Koordinacionog tijela Vlade FBiH za praćenje, usmjeravanje i izvještavanje o realizaciji aktivnosti Strategije za unapređenje prava i položaja osoba s invaliditetom u FBiH (2016.-2021. godina).
 
Vlada FBiH je Ministarstvu civilnih poslova BiH preporučila da pokrene proceduru prijema u državljanstvo Bosne i Hercegovine Hectora Morića, državljanina Francuske. Riječ je o inžinjeru i vrsnom umjetniku iz oblasti pejsažne arhitekture.
 
KADROVSKA RJEŠENJA
 
Za punomoćnike koji će je zastupati na skupštinama privrednih društava Federalna vlada danas je ovlastila Renata Škrobu (JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar), Amadea Mandića (JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. Sarajevo), Ismeta Demirovića (JP Željeznice FBiH d.o.o. Sarajevo), Jadranka Puljića (JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar) i Irmu Memić (BH Telecom d.d. Sarajevo).
 
Vlada FBiH dala je prethodnu saglasnost Nadzornom odboru Union banke d.d. Sarajevo za imenovanje Edisa Ražanice za vršioca dužnosti člana Uprave ove banke, do okončanja konkursne procedure, a najduže do šest mjeseci.
 
Nakon što je dala saglasnost na Statut Fondacije za mobilnost studenata i nastavnika FBiH, Vlada FBiH imenovala je Samiru Demirović za osobu ovlaštenu za predstavljanje i zastupanje ove fondacije, do imenovanja njenog Upravnog odbora, odnosno okončanja konkursne procedure.
 
Vlada Federacije BiH je donijela Rješenje o privremenom imenovanju Upravnog odbora Fondacije za mobilnost studenata i nastavnika FBiH u sastavu Samira Demirović (predsjednica), Adnan Hadžimuratović i Anita Lukenda (članovi). Zadaci privremenog Upravnog odbora su priprema akata potrebnih za upis, te upis Fondacije u Registar fondacija Federacije BiH. Privremeni predsjednik i članovi ovog upravnog odbor imenovani su na period od 90 dana, odnosno do okončanja konkursne procedure za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbor ove fondacije.
 
Danas je izmijenjena Odluka o osnivanju Komisije za izbor i imenovanja članova nadzornih odbora u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala u kojima nadležnosti FBiH vrši Vlada Federacije BiH, te je, umjesto Alme Dević, u ovu komisiju imenovana Damjana Zorić.
 
Vlada FBiH danas je za imenovanje dva člana Upravnog odbora Nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini iz Federacije BiH, na mandatni period od pet godina, predložila Ahmeda Ahmića i Ramiza Bečića. O ovom prijedlogu će se izjasniti Vijeće ministara BiH.
 
Vlada je dala saglasnost na Kolektivni ugovor za djelatnost poštanskog saopbraćaja i za njegovo potpisivanje ovlastila federalnog ministra prometa i komunikacija Denisa Lasića.
 
Vlada je dala prethodnu saglasnost za imenovanje Svetlane Cenić za vršiteljicu dužnosti članice Nadzornog odbora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo uime državnog kapitala, do okončanja konkursne procedure, a najduže do tri mjeseca. Istovremeno, danas je raspisan ranije raspisani, te donesena odluka o raspisivanju novog javnog konkursa za izbor i nominovanje za imenovanje člana Nadzornog odbora u BH Telecoma Sarajevo i utvrđen tekst javnog oglasa.
 
* * *
 
Sjednica Vlade FBiH je završena u 14.30 sati.
Subota,
16. januar 2021.
VIŠE