111. hitna sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 12.04.2018.
Saopćenje o radu


UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O ZAŠTITI OKOLIŠA
 
Vlada Federacije BiH je na današnjoj 111. hitnoj sjednici u Mostaru, utvrdila je Prijedlog zakona o zaštiti okoliša koji uređuje načela zaštite okoliša i njegovih komponenti, nadležnost u ovoj oblasti, informisanje i obrazovanje o okolišu, pristup informacijama i učešće javnosti, planiranje, stratešku procjena uticaja na okoliš, uspostavljanje standarda kvaliteta, procjenu uticaja na okoliš, okolinske dozvole, sprječavanje nesreća velikih razmjera, finansiranje zaštite, građansku odgovornost za štetu, sistem eko-označavanja i upravljanja, međuentitetske saradnja, upravni i inspekcijski nadzor i prekršajne odredbe u oblasti okoliša.
 
Novim zakonom propisane su novčane kazne za prekršaje za pravne i fizičke osobe od 500 do 50.000 konvertibilnih maraka.
 
Ciljevi ovog zakona su smanjeno korištenje, sprječavanje opterećivanja i zagađenje okoliša, sprječavanje narušavanja, kao i poboljšanje i obnova oštećenog okoliša, poboljšanje uslova okoliša, zaštita ljudskog zdravlja, uključujući pravo na zdrav život, očuvanje i zaštita prirodnih resursa, racionalno korištenje resursa i takav način privređivanja kojim se osigurava obnova resursa, usklađenost socijalnih, ekonomskih i drugih interesa Federacije BiH sa zahtjevima za zaštitu okoliša.
 
Odnosi se i na ostvarivanje i unaprjeđenje međunarodne saradnje u ovoj oblasti, animaciju javnosti i njeno učešće u djelatnostima koje imaju za cilj zaštitu okoliša, koordiniranje privrede i integriranje socijalnog i ekonomskog razvoja u skladu sa zahtjevima zaštite okoliša i uspostavljanje i razvoj institucija za zaštitu i očuvanje okoliša.
 
Odredbe ovog zakona odnose se na sve komponente okoliša (zrak, vodu, tlo, svijet biljaka, životinja i gljiva, pejzaž, izgrađeni okoliš), sve vidove aktivnosti kojima je svrha korištenje i opterećivanje prirodnih resursa, odnosno djelovanje na okoliš koje znači opasnost od zagađenja, ili imaju negativan uticaj na okoliš (poput buke, vibracija, radijacije, izuzimajući nuklearnu radijaciju, otpad, svjetlosno zagađenje, itd.), prava i odgovornosti pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju aktivnosti utvrđene zakonom i zadatke u području okoliša koji proizilaze iz međunarodnih konvencija.
 
Među razlozima za donošenje Zakona o zaštiti okoliša su očuvanje, zaštita, obnova i poboljšanje ekološkog kvaliteta i kapaciteta okoliša, kao i kvaliteta života, mjere i uslovi upravljanja, očuvanja i racionalnog korištenja prirodnih resursa, pravne mjere i institucije očuvanja, zaštite i poboljšanja zaštite okoliša, finansiranje aktivnosti vezanih za okoliš i dobrovoljne mjere i poslovi i zadaci organa uprave na različitim nivoima vlasti.
 
Aktuelni zakonski okvir zaštite okoliša u Federaciji BiH su Zakon o zaštiti okoliša, koji je stupio na snagu 2003. godine, njegove izmjene i dopune od 2009. godine, kao i na osnovu ovih zakona doneseni podzakonski akti, te kantonalni propisi usklađeni sa ovim zakonom.
 
Potreba za izradom novog Zakona o zaštiti okoliša primarno je temeljena na rezultatima projekta “Monitoring napretka usklađenosti okolinske legislative u zemljama jugoistočne Evrope s legislativom Evropske unije”. U okviru ovog projekta utvrđeno je da je postojeći Zakon o zaštiti okoliša, samo djelimično usklađen s pravnim propisima EU iz oblasti okoliša, te da je potrebno izmjenama i dopunama postojećih ili donošenjem novih propisa dovesti do neophodnog nivoa usklađenosti.
 
Pored ovih manjkavosti postojeći Zakon o zaštiti okoliša, kao ni njegove izmjene i dopune, nisu na najbolji način prenijeli obaveze koje je Bosna i Hercegovina kao država, preuzela ratifikacijom više međunarodnih konvencija i protokola bitnih za zaštitu okoliša.
 
Novi Zakon o zaštiti okoliša se zasniva na direktivama Evropske unije i međunarodnim konvencijama, a u njega su u potpunosti ili djelimično ugrađene odredbe pet EU direktiva, što predstavlja respektabilan nivo uskladenosti ovog zakona s propisima EU.
 
Ovim zakonom se uvode nove odredbe koje su veoma bitne za zaštitu okoliša kao što je skraćenje rokova za izdavanje okolinske dozvole. On reguliše pitanje obnove okolinske dozvole, što do sada nije bio slučaj, a njegove odredbe daju podlogu za izradu podzakonskih propisa kojim se definiraju kategorije pogona i postrojenja, kao i nadležnost za postupanje.
 
Utvrđeni koeficijenti i osnovice za
obračun i isplatu braniteljskih naknada
 
Vlada Federacije BiH je utvrdila koeficijente i osnovice kojima su, prvi put nakon pet godina, visine braniteljskih novčanih naknada povećane za 1,5 posto.
 
Tako koeficijent za obračune i isplate mjesečnih novčanih naknada dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica za 2018. godinu iznosi 0,979727.
 
Također, danas je utvrđena i osnovica za isplatu ovih naknada za 2018. godinu u iznosu od 641,66 KM.
 
Budžetom Federacije za 2018. godinu je, kroz transfer za implementaciju Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica, predviđeno 17.000.000 KM.
 
Koeficijent 0,979736 i osnovicu u iznosu od 867,50 KM, Vlada FBiH je utvrdila za obračune i isplate mjesečnih novčanih naknada korisnika boračko-invalidske zaštite u FBiH za 2018. godinu.
 
Ovogodišnjim Federalnim budžetom je za ove naknade odobreno 280.330.000 KM.
 
Danas donesene odluke bit će primjenjivane od 1.1.2018. godine.
 
ZA REHABILITACIJU REGIONALNE CESTE TROMEĐA - ZVIROVIĆI 5.000.000 KM
 
Federalna vlada odobrila je realizaciju projekta „Rehabilitacija regionalne ceste R425a, dionica Tromeđa – Trebižat“, a za implementatora odredila JP Autoceste Federacije BiH d.o.o.Mostar.
 
Sredstva za realizaciju ovog projekta od 5.000.000 KM bit će osigurana iz Proračuna Federacije BiH za 2018. godinu i vlastitih prihoda Autocesta FBiH namijenjenih za financiranje autocesta i brzih cesta.
 
Ovo javno poduzeće je zaduženo da namjenski investira odobrena sredstva i kvartalno izvještava o realizaciji projekta.
 
Kako je stanje regionalne ceste R-425a na dionici Tromeđa - Zvirovići i prije otvaranja autoceste na Koridoru Vc bilo relativno loše, dodatnim opterećenjem od generiranog prometa, posebno prema Međugorju, dovedena je gotovo do stanja neupotrebljivosti, pa je potrebno žurno izvršiti rehabilitaciju ove dionice u duljini od 6,4 kilometara.
 
SAGLASNOST NA O NAKNADAMA ZA USLUGE FIA-e
 
Federalna vlada dala je saglasnost na Odluku o naknadama za usluge Finansijsko-informatičke agencije koju je donio Upravni odbor ove institucije.
 
Cilj je da naknadama budu obuhvaćeni novi planirani poslovi FIA-e koji su nastali s ciljem poboljšanja kvaliteta usluga. Novi poslovi trebali bi doprinijeti unaprjeđenju poslovnog okruženja jer omogućavaju korištenje podataka za donošenje poslovnih odluka, strateško planiranje i buduće investicije u Federaciji BiH.
 
POMOĆ KOMPANIJAMA KROZ KREDITE OD UKUPNO 790.117,88 KM
 
Vlada Federacije BiH je za dva privredna društva dala prethodne saglasnosti o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije kod Union banke d.d. Sarajevo putem dodjele kredita za 2017. godinu, u ukupnom iznosu od 790.117,88 konvertibilnih maraka.
 
Saglasnost je data za kompanije Alat d.o.o Konjic u iznosu od 500.000 KM i Saraj-komerc d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje, u iznosu od 290.117,88 KM.
 
Union banka će s korisnicima sredstava ugovarati sve bitne elemente za zaključenje ugovora o kreditu u skladu s bankarskom procedurom, u roku ne dužem od 15 dana.
 
USVOJEN BILANS ENERGETSKIH POTREBA FBiH ZA 2018. GODINU
 
Federalna vlada usvojila je ovogodišnji Bilans energetskih potreba FBiH, ta izvještaj o relizaciji bilansa za 2016. godinu.
 
Bilansom planirana proizvodnja uglja za 2018. godinu iznosi 7.891.000 tona, a potrošnja uglja u Federaciji BiH 7.773.527 tona. Od toga je za termoelektrane planirano 6.498.000 tona, industrijske potrošače 718.658 tona, a za ostale 556.869 tona. Uz planiranih 145.000 tona za izvoz, ukupna planirana prodaja iznosi 7.918,527 tona uglja. Razlika od 28 hiljada tona između proizvodnje i prodaje je razlika između gubitaka u preradi, neugovorenog plasmana i korištenja sitnog uglja iz separacije.
 
Planirana je ovogodišnja proizvodnja električne energije od 9.216,2 GWh, a ukupna potrošnja od 8.830,11 GWh. Ovim elektroenergetskim bilansom predviđeno je da snabdijevanje domaćeih potrošača bude zadovoljeno proizvodnjom iz domaćih izvora i nabavkom količina na tržištu sa planiranim bilansnim viškom u iznosu 1.545,85 GWh.
 
Bilansom za 2018. godinu planiran je plasman naftnih derivata od 950.000 tona, od čega je 730.000 tona iz izvoza i 220.000 tona putem međuentitetske trgovine.
 
Plan uvoza i potrošnje prirodnog gasa za 2018. godinu je 170.000 hiljada metara kubnih, što je za 6,5 posto manje od lanjske potrošnje. Predstavnici Energoinvesta i BH-Gasa ugovorili su sa Gazprom Exportom isporuku prirodnog gasa do kraja 2018. godine.
 
Bilansom planirane količine svih energenata dovoljne su da zadovolje potrošnju u Federaciji BiH.
 
IZVJEŠĆE O PRORAČUNU FBiH ZA 2017. GODINU: SUFICIT 112,2 MILIJUNA KM
 
Vlada FBiH danas je prihvatila i Parlamentu FBiH na usvajanje uputila izvješće o izvršenju Proračuna FBiH za 2017. godinu. Kako je navedeno, izmjenama i dopunama Proračuna FBiH za 2017. godinu su, po osnovi prihoda, primitaka i financiranja, predviđena sredstva od 2.697,4 milijuna KM, od čega je ostvareno 2.530 milijuna KM, ili 94 posto planiranih. Od ukupno ostvarenih prihoda, primitaka i financiranja, prihodi od poreza (porez na dobit, neizravnih poreza) ostvareni su sa 1.600,1 milijuna KM, neporezni prihodi (naknade, takse, novčane kazne...) iznosili su 519,7 milijuna KM, a prihodi po osnovi financiranja 410,2 milijuna KM.
 
U odnosu na 2016. godinu, ostvareni prihodi, primici i financiranje bilježe porast od sedam posto ili za 156,3 milijuna KM.
 
Ukupno obračunati rashodi i izdaci iznose 2.417,9 milijuna KM, što je 90 posto planiranih za 2017. godinu.
 
Tekući rashodi (plaće i naknade, doprinosi, materijalni izdaci, tekući transferi i drugi tekući rashodi, kamate) 1.379,7 milijuna KM, kapitalni izdaci (nabava stalnih sredstava i kapitalni transferi) 38,9 milijuna KM, izdaci za financijsku imovinu (kupovina dionica i ostala domaća pozajmljivanja) 2,7 milijuna KM, te otplata duga (vanjski i unutarnji dug, otplate domaćeg pozajmljivanja) 996,5 milijuna KM.
 
Najveće izvršenje, 1.312,2 milijuna KM, odnosno 54,27 posto ukupno realiziranih rashoda, odnosi se na opće javne usluge, nakon čega su izdvajanja po osnovu socijalne zaštite 770,7 miliona KM ili 31,87 posto ukupnih rashoda.
 
Izvješće, rađeno na temelju Glavne knjige Riznice, pokazuje kako je u 2017. godini ostvaren pozitivan financijski rezultat (suficit), i da suukupni prihodi, primici i financiranja veći od ukupnih rashoda i izdataka za 112,2 milijuna KM.
 
Danas je Vlada FBiH zaključila da, na temelju ovog suficita, sačini Rebalans proračuna FBiH za 2018. godinu i da višak proračunskih sredstava od 107 milijuna KM bude usmjeren u izgradnju prometnice Lašva - Nević Polje, što su bili i zahtjevi oba doma Parlamenta FBiH.
 
Riječ je o sredstvima iz ruskog klirinškog duga koja 2017. godine nisu mogla biti realizirana zbog kratkih rokova u kojima parlamentarni domovi nisu stigli dati suglasnost na predloženi program realizacije ovih sredstava.
 
INFORMACIJA O PROŠLOGODIŠNJIM JAVNIM PRIHODIMA
 
Federalna vlada je prihvatila informaciju Federalnog ministarstva financija o ostvarenim i raspoređenim javnim prihodima u FBiH za 2017. godinu, u kojoj je navedeno da su oni (bez sredstva financiranja) iznosili 8.381,7 milijuna KM, što je devet posto ili 657,6 milijuna KM više u odnosu na godinu ranije.
 
Ukupni proračunski prihodi iznosili su 5.025,7 milijuna KM i veći su za deset posto ili za 469,3 milijuna KM u odnosu na 2016. godinu.
 
Ukupni prihodi, sa uključenim sredstvima na ime otplate vanjskog duga, tekući transferi i donacije i primici Proračuna Federacije BiH iznosili su približno 2.530 milijuna KM i veći su za dva posto ili za 53,8 milijuna KM u odnosu na 2016. godinu.
 
Na servisiranje vanjskog duga izdvojeno je 635 milijuna KM, što je za 36 posto ili za 169,6 milijuna KM više no u 2016. godini.
 
Ukupno ostvareni prihodi kantonalnih proračuna, uključujući i općinske, zatim prihode kantonalnih direkcija cesta i ostalih korisnika javnih prihoda, a sa uključenim grantovima i transferima drugih razina vlasti, iznosili su 2.977,7 milijuna KM i veći su za šest posto ili za 159,4 milijuna KM.
 
Prihodi vanproračunskih fondova u Federaciji BiH za 2017. godine ostvareni su sa 3.182,5 milijuna KM, s rastom od sedam posto ili za približno 200 milijuna KM u odnosu na prethodnu godinu.
 
Doprinosi za mirovinsko-invalidsko osiguranje iznosili su lani 1.764,5 milijuna KM (povećanje sedam posto ili 117,7 milijuna KM), za zdravstveno osiguranje 1.272,7 milijuna KM (povećanje šest posto ili 72,9 milijuna KM) i za za osiguranje od nezaposlenosti 145,2 milijuna KM (povećanje sedam posto ili 9,2 milijuna KM).
 
PROMIJENITI SPORNI ČLAN
 
Vlada FBiH je prihvatila informaciju Federalnog ministarstva rada i socijalne politike o problemu plaćanja troškova izvršenja odgojne mjere upućivanja maloljetnika u odgojnu ustanovu izrečene po osnovu Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku.
 
Federalno ministarstvo pravde zaduženo je da, u roku od 90 dana, pripremi i Vladi, radi upućivanja u dalju proceduru, dostavi prijedlog za izmjene i dopune člana 130. Zakona o zaštiti i postupanju s djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku. Cilj je preciznije definisanje nivoa vlasti (Federacija BiH, kanton, grad ili općina) i institucije u FBiH na čiji teret padaju troškovi planiranja i plaćanja izvršenja krivične sankcije prema maloljetniku, ili da s nivoa FBiH budu planirana sredstva za finansiranje izvršenja odgojne mjere.
 
NASTAVITI IZRADU OKVIRNE STRATEGIJE ZA
PROMOCIJU I PRIVLAČENJE DIREKTNIH STRANIH ULAGANJA
 
Vlada FBiH je prihvatila informaciju o nastavku izrade Okvirne strategije za promociju i privlačenje direktnih stranih ulaganja u BiH za period od 2016. do 2020. godine i potvrdila opredjeljenje za nastavak ove aktivnosti.
 
Okvirna strategija je dio Projekta Svjetske banke, odnosno IFC, pod nazivom “Poboljšanje poslovnog okruženja i olakšavanje pristupa inostranim tržištima” .
 
Federalna vlada je je na sjednici 30.1.2017. godine imenovala svog predstavnika u Radnoj grupu za izradu Strategije, što su učinile i druge institucije u BiH, izuzev Vlade Republike Srpske.
 
Prema stavu Vlade RS, potrebno je prethodno donijeti strateški dokument vezan za strana ulaganja u Federaciji BiH i Brčko Distriktu BiH, te u tom kontekstu navodi da je Narodna Skupštine Republike Srpske 23.6.2016. godine donijela Strategiju podsticanja stranih ulaganja u Republiku Srpsku za period 2016.-2020. godina.
 
Nadalje, Vlada Republike Srpske je putem Ministarstva za ekonomske odnose i regionalnu saradnju, u pisanim obraćanjima Agenciji za promociju stranih ulaganja (FIPA) istakla je da je formiranje svih tijela u sistemu koordinacije procesa evropskih integracija u BiH preduslov za učešće njihovih predstavnika u izradi Strategije.
 
Činjenica je da se nastavak aktivnosti u izradi ovog važnog dokumenta ne može riješiti bez predstavnika svih upravnih nivoa. No, činjenica je i da ni u jednom dokumentu Vijeća ministara BiH nije naveden takav preduslov za izradu Okvirne strategije.
 
Imajući u vidu izuzetan značaj za BiH nastavka aktivnosti na izradi Strategije, Vlada FBiH predlaže da predstavnici RS ponovo budu pozvani da učestvuju u radu Radne grupe.
 
Federalna vlada ističe da se radi o krucijalnom dokumentu za poboljašanje poslovnog okruženja i pristup inostranim tržištima i da vlade entiteskog i državnog nivoa trebaju osnaživati makroekonomsku stabilnost države kroz jačanje i uspostavljanje normativno institucionalne saradnje u kreiranju boljeg poslovnog okruženja kako za domaće, tako i za strane investitore.
 
SMANJEN BROJ NOVOUPISANIH STUDENATA
 
Na današnjoj sjednici Vlade Federacije BiH prihvaćena je informacija Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke o upisnoj politici i tržištu rada u oblasti visokog obrazovanja Federacije BiH.
 
Prema podacima Federalnog zavoda za statistiku, na visokoškolske ustanove u Federaciji BiH u 2016./2017. godini, upisano je ukupno 27.946 studenata, što je devet posto manje u odnosu na akademsku 2015./2016. godinu. Pri tome je na javnim univerzitetima smanjenje bilo 9,6 posto, na privatnim šest posto, dok je na vjerskim broj upisanih studenata povećan za 4,5 posto.
 
U septembru prošle godine je bilo 25.434 nezaposlenih osoba s visokom stručnom spremom, što u strukturi ukupno nezaposlenih od 352.398 osoba čini 7,2 posto.
 
U strukturi nezaposlenih starosne dobi od 25-29 godine, kojih je 43.971, s visokom stučnom spremom je 9.685 ili 22 posto.
 
Od ukupno 25.434 nezaposlenih visokoobrazovanih osoba, 9.685 ili 38 posto, čine osobe starosti su 25-29 godina. Također, 7.000 nezaposlenih visokoobrazovanih osoba su starosne dobi 30-34 godine, što procentualno iznosi 27,5 posto.
 
Najvitalniji dio društva u dobi 25-34 godine čini 16.685 nezaposlenih visokoobrazovanih osoba, što u ukupnoj strukturi nezaposlenih visokoobrazovanih osoba (25.434) procentualno iznosi 65,6 posto.
 
O EFEKTIMA SUBVENCIONIRANJA SMJEŠTAJA I ISHRANE SUDENATA
 
Vlada FBiH je prihvatila informaciju Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke o efektima subvencioniranja smještaja i ishrane studenata u studentskim centrima u Federaciji BiH u 2016. i 2017. godini.
 
U akademskoj 2016/2017. godini u FBiH je bilo ukupno 69.345 studenata, od čega na privatnim visokoškolskim ustanovama 11.137, na vjerskim 785 i na javnim visokoškolskim 57.423 studenta, a u studentskim centrima/domovima smještaj i ishranu je imalo 2.758 studenata.
 
Za sufinansiranje smještaja i ishrane studenata (osnovni studentski standard) Federalno ministarstvo je u 2017. godini izdvojilo je 793.392 KM, što u odnosu na ukupan iznos Transfera za finansiranje studentskog standarda od 1.100.000 KM iznosi 72,1 posto, a za sufinansiranje proširenog standarda je izdvojeno 298.683,60 KM ili 27,15 posto sredstava.
 
Nadležno ministarstvo smatra da bi omjer sredstava između osnovnog i proširenog standarda trebao biti barem po 50 posto, što bi trebalo ostvariti povećanjem sredstava Transfera u narednom periodu. Na taj način bi studentski standard bio poboljšan u korist većeg broja studenata i sredstva Federalnog ministarstva bila na korist studentima iz svih sredina i na svim visokoškolskim ustanovama u FBiH.
 
Na temelju analize podataka navedenih u ovoj informaciji date su preporuke u kojima ovo ministarstvo podržava studentske centre u nastojanju da, u skladu s jasno propisanim i ujednačenim kriterijima, osiguraju prijem studenata prema važećem Protokolu o subvencioniranom smještaju studenata u studentske centre/domove u Federaciji BiH, vodeći računa da pravo na smještaj i ishranu imaju studenti koji to najviše zaslužuju.
 
NASTAVAK PROJEKTA ISTRAŽIVANJA I EKSPLOATACIJE NAFTE I PLINA
 
Vlada Federacije BiH je usvojila informaciju o aktivnostima na realizaciji Projekta istraživanja i eksploatacije nafte i plina u Federaciji BiH, te imenovalo Stručnu komisiju za izradu Strateške studije o procjeni utjecaja na okoliš u vezi s nastavkom ovog istraživanja, koju čine predstavnici federalnih ministarstava okoliša i turizma, poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, prostornog uređenja, energije, rudarstva i industrije, kao i Federalnog zavoda za geologiju.
 
Pregovori između Vlade i naftne kompanije s ciljem potpisivanja ugovora o istraživanju i eksploataciji nafte i plina na period od 25 godina prvi put se vrše na ovim prostorima i predstavljaju veliki izazov s kojim će se Vlada Federacije BiH i nadležna ministarstva suočiti.
 
Izazov se, prije svega, odnosi na spremnost Vlade Federacije BiH da uđe u pregovore, koji trebaju da obezbijede konkurentnost i odživost, nabolje moguće fiskalne uslove, maksimalnu iskoristivost ležišta uz maksimalno učešće domaćih resursa, zaštitu životne sredine i standarde zaštite na radu i zdravlja ljudi.
 
Ukoliko budu pronađena ekonomsko isplativa nalazišta nafte i plina na prostoru Federacije BiH, konačan dogovoreni model ugovora bi trebao biti realizovan kroz dugi vremenski period, na zadovoljstvo i Federacije BiH i strane naftne kompanije.
 
USPJEŠNA PROVEDBA ZAKONA O SLOBODI PRISTUPA INFORMACIJAMA
 
Federalna vlada je usvojila informacija Ureda za odnose s javnošću o zahtjevima za slobodu pristupa informacijama koji su Vladi FBiH, premijeru i zamjenicima premijera FBiH, federalnim ministrima i ministarstvima pristigli u 2017. godini.
 
Na osnovu dobijenih podataka, evidentirano je da je prošle godine primljeno i postupano u 448 zahtjeva u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama u Federaciji BiH. U strukturi onih koji se obraćaju, pozivajući se na ovaj zakon, najveći broj su građani pojedinci, nevladin sektor, advokatske kuće i mediji koji se bave istraživačkim temama.
 
Broj zahtjeva ukazuje na to da su fizičke i pravne osobe koja upućuju zahtjeve u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama u Federaciji BiH upoznate s pravima koja im ovaj zakon garantuje, kao i da je njegovim donošenjem značajno porasla svijest o pravima građana i važnosti učešća pojedinaca u javnosti i transparentnosti kao i kontroli rada organa vlasti.
 
Također, dokazuje i da Vlada Federacije BiH i resorna ministarstva poštuju obaveze propisane ovim zakonom.
 
INFORMACIJA O REVIZIJI PRIVATIZACIJE U DRUGOJ POLOVINI 2017. GODINE
 
Federalna vlada primila je na znanje informaciju Agencije za reviziju privatizacije u FBiH o izvršenim revizijama privatizacije državnog kapitala privrednih društava i banaka u Federaciji Bosne i Hercegovine za period juli - decembar 2017. godine i u skladu sa Zakonom o reviziji privatizacije državnog kapitala u privrednim društvima i bankama uputila je Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine i nadležnoj parlamentarnoj komisiji FBiH.
 
Od planiranih 14 privrednih društava planom rada za 2017. godinu, otvorena je revizija u deset, kao i jednom privrednom društvu koje nije bilo obuhvaćeno planom rada. Revizija je u drugoj polovini 2017. godine rađena u šest privrednih društava, a pokrenuta je i sedma i to u „Granitu" d.d. Jablanica, „Borcu" export-import d.d. Travnik, „Kladušnici“ d.d. Velika Kladuša, „Baznoj hemiji“ d.d. Vitkovići-Goražde, „Željezari Ilijaš“ d.d. Ilijaš, „D.I. Janj TGS“ d.d. Donji Vakuf i „Finvestu Drvar“ d.d. Drvar.
 
Plan rada u reviziji privatizacije banaka za 2017. godinu je u potpunosti realiziran, jer su uspješno okončane četiri planirane revizije, dok su u drugoj polovici prošle godine revizije rađene u Privrednoj banci Sarajevo d.d. Sarajevo i Tuzlanskoj banci d.d. Tuzla
 
Plan rada ove agencije za 2017. godinu realiziran je 80 posto, s tim da je u dva privredna društva revizija privremeno obustavljena zbog neustupanja i nedostavljanja potrebne dokumentacije kako bi revizorski izvještaj bio kompletiran i doneseno odgovarajuće rješenje. Agencija je o ovome informirala Vladu Federacije BiH i cjelokupnu korespondenciju proslijedila nadležnim tužilaštvima.
 
PRIHVAĆENA INFORMACIJA O IZRADI KATASTRA PODZEMNIH VODA
 
Federalna vlada prihvatila je informaciju o izradi Katastra podzemnih voda namijenjenih za piće na teritoriji Federacije BiH, u periodu 2012.-2017. godina. Izrada ovog katastra će biti nastavljena u perodu 2018.-2021. godina.
 
Za realizaciju su zaduženi Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Federalni zavod za geologiju, Federalna uprava civilne zaštite i agencije za vodna područje rijeke Save i Jadranskog mora.
 
OSTALE ODLUKE I ZAKLJUČCI
 
Vlada FBiH je usvojila izvještaje o pšrošlogodišnjem radu Odbora za javni nadzor i Nezavisnog operatora sistema za prenosni sistem u BiH, te kazneno-popravnih zavoda poluotvorenog tipa Sarajevo, Bihać, Tuzla, Orašje, Mostar i Busovača i Kazneno-popravnog zavoda zatvorenog tipa Zenica.
 
Na današnjoj sjednici su usvojeni i izvještaji o radu Nadzornog odbora JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo za IV kvartal 2017. godinu i Nadzornog odbora dioničkog društva BH Telecom Sarajevo za period 1.12.2017.-28.2.2018. godine.
 
Usvojivši informaciju o stanju stvari, prava i obaveza iz pasivnog podbilansa, Federalna vlada je zadužila Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH da nastavi povrat imovine iskazane u pasivnom podbilansu koja se nalazi na području bivše SFRJ.
 
Danas je usvojen i godišnji program Federalne direkcije robnih rezervi za 2018. godinu i informacije federalnih ministarstava zdravstva, kulture i sporta i obrazovanja i nauke o namjenskom utrošku sredstava dodijeljenih korisnicima sredstava prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću.
 
KADROVSKA RJEŠENJA
 
Federalna vlada danas je za sudjelovanje u radu i odlučivanju na skupštinama privrednih društava opunomoćila Adnana Frljaka (Zrak d.d. Sarajevo) i Darka Pranjića (Operator - Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo).
 
* * *
 
Sjednica Vlade FBiH je završena u 11.45 sati.
Subota,
16. januar 2021.
VIŠE