111. hitna sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 12.04.2018.
Dnevni red
Dnevni red 111. hitne sjednice Vlade FBiH
 
1. Usvajanje Zapisnika 110. hitne sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane5.04.2018. godine
2. Nacrt zakona o zaštiti okoliša
3. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Zrak d.d. Sarajevo
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Zrak d.d. Sarajevo
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Zrak d.d. Sarajevo
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva Zrak d.d. Sarajevo
4. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva „Operator-Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva „Operator-Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva „Operator-Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva „Operator-Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo
5. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o naknadama za usluge Finansijsko-informatičke agencije
6. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2017. godinu privrednom društvu ALAT d.o.o. Konjic u iznosu od 500.000 KM
7. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2017. godinu privrednom društvu SARAJ-KOMERC d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje u iznosu od 290.117, 88 KM
8. Prijedlog odluke o usvajanju Bilansa energetskih potreba Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu i Izvještaja o realizaciji Bilansa energetskih potreba Federacije Bosne i Hercegovine u 2016. godini
9. Prijedlozi odluka
a) Prijedlog odluke o utvrđivanju koeficijenta za obračun i isplatu mjesečnih novčanih naknada dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica, za 2018. godinu
b) Prijedlog odluke o utvrđivanju osnovice za isplatu mjesečnih novčanih naknada dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica, za 2018. godinu
10. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o utvrđivanju koeficijenta za obračun i isplatu mjesečnih novčanih naknada korisnika boračko-invalidske zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine (invalidnina), za 2018. godinu
b) Prijedlog odluke o utvrđivanju osnovice za određivanje visine mjesečnih novčanih naknada korisnika boračko-invalidske zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine (invalidnina), za 2018. godinu
11. Prijedlog odluke o odobravanju realizacije projekta „Rehabilitacija regionalne ceste R425a, dionica Tromeđa-Trebižat
12. Izvještaj o izvršenju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za period od 1.januara do 31. decembra 2017. godine, s Prijedlogom zaključka
13. Izvještaj o radu Odbora za javni nadzor za 2017. godinu, s Prijedlogom zaključka
14. Izvještaji o radu kazneno-popravnih zavoda Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu
- Izvještaj o radu Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Sarajevu za 2017. godinu, s Prijedlogom zaključka
- Izvještaj o radu Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Bihaću za 2017. godinu, s Prijedlogom zaključka
- Izvještaj o radu Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa Tuzla za 2017. godinu, s Prijedlogom zaključka
- Izvještaj o radu Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa Orašje za 2017. godinu, s Prijedlogom zaključka
- Izvještaj o radu Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa Mostar za 2017. godinu, s Prijedlogom zaključka
- Izvještaj o radu Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa Busovača za 2017. godinu, s Prijedlogom zaključka
- Izvještaj o radu Kazneno-popravnog zavoda zatvorenog tipa Zenica za 2017. godinu, s Prijedlogom zaključka
15. Izvještaj o radu Nadzornog odbora „JP BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo za IV. kvartal 2017. godinu, s Prijedlogom zaključka
16. Izvještaj o radu Nadzornog odbora dioničkog društva BH Telecom Sarajevo za period 1.12.2017.-28.2.2018. godine, s Prijedlogom zaključka
17. Godišnji izvještaj o radu Nezavisnog operatora sistema za prenosni sistem u Bosni i Hercegovini u periodu od 1.1.2017. do 31.12.2017. godine, s Prijedlogom zaključka
18. Informacija o ostvarenim i raspoređenim javnim prihodima s Tabelarnim pregledom, za period januar - decembar 2017. godine, s Prijedlogom zaključka
19. Informacija Federalnog ministarstva rada i socijalne politike u vezi s Programom rada Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja za 2018. godinu, s Prijedlogom zaključka
20. Informacija o problemu plaćanja troškova izvršenja odgojne mjere upućivanja maloljetnika u odgojnu ustanovu, izrečene po osnovu Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku, s Prijedlogom zaključka
21. Informacija o statusu privrednog društva „Energoinvest-Comet“ d.d. Sarajevo, s Prijedlogom zaključka
22. Informacija vezano za nastavak aktivnosti na izradi Okvirne strategije za promociju i privlačenje direktnih stranih ulaganja u Bosnu i Hercegovinu 2016-2020, s Prijedlogom zaključka
23. Informacija o namjenskom utrošku sredstava dodijeljenih korisnicima sredstava prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću u 2016. godini, s Prijedlogom zaključka
24. Informacija o dugu Zapadnohercegovačkog kantona prema Društvu Ceste d.d. Mostar, s Prijedlogom zaključka
25. Informacija o upisnoj politici i tržištu rada u oblasti visokog obrazovanja u Federaciji Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka
26. Informacija o efektima subvencioniranja smještaja i ishrane studenata u studentskim centrima u Federaciji Bosne i Hercegovine od strane Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke u 2016. i 2017. godini, s Prijedlogom zaključka
27. Informacija o namjenskom utrošku sredstava dodijeljenih korisnicima iz dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću, s Prijedlogom zaključka
28. Informacija o namjenskom utrošku sredstava dodijeljenih korisnicima po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću za oblasti „Promoviranje kulture“ i „Promicanje razvoja profesionalnog i amaterskog sporta u cilju povećanja sredstava fonda za nagrađivanje za istaknute sportske rezultate“, s Prijedlogom zaključka
29. Informacija o aktivnostima na realizaciji Projekta istraživanja i eksploatacije nafte i plina u Federaciji Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka
a) Prijedlog rješenja o imenovanju Stručne komisije za projektni zadatak za izradu Strateške studije o procjeni uticaja na okoliš u vezi nastavka istraživanja nafte i plina u Federaciji Bosne i Hercegovine
30. Informacija o ukupnom broju zahtjeva o slobodi pristupa informacijama, s Prijedlogom zaključka
31. Informacija o potrebnim sredstvima „Tekuća rezerva Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu, za troškove preseljenja i dodatnim sredstvima za cjelokupnu realizaciju ugovora o djelu, koji je zaključen na osnovu Zaključka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine V. broj: 162/2018 od 1.2.2018. godine, s Prijedlogom zaključka
32. Informacija o izvršenim revizijama privatizacije državnog kapitala privrednih društava i banaka u Federaciji Bosne i Hercegovine za period juli - decembar 2017. godine, s Prijedlogom zaključka i Nacrtom zaključka
33. Informacija o izradi Katastra podzemnih voda na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine - voda namijenjenih za piće u periodu 2012-2017. godinu, s Prijedlogom zaključka
34. Informacija o nasljeđenim obavezama po osnovu sudskih sporova koje finansijski opterećuju rad Finansijsko-informatičke agencije, s Prijedlogom zaključka
35. Informacija o potrebnim sredstvima za izdvajanje sredstava s pozicije „Tekuća rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu, s Prijedlogom zaključka
36. Informacija o stanju stvari, prava i obaveza iz pasivnog podbilansa, s Prijedlogom zaključka
37. Informacija o izvršenju odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i presuda Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom izjašnjenja
38. Informacija o rješavanju predmeta u Odboru državne službe za žalbe na dan 31.12.2017. godine - realizacija Zaključka V. broj: 1231/2017 i zahtjev za davanje saglasnosti za prijem tri državna službenika i 1 namještenika, s Prijedlogom zaključka
39. Prijedlozi akata u vezi postupanja po Zaključku Konkurencijskog vijeća BiH, broj: UP-03-26-3-033-8/17 od 20.12.2017. godine, kojim je pokrenut postupak protiv Privrednog društva „Igman“ d.d. Konjic i Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za utvrđivanje zabranjenog sporazuma iz člana 4. stav (1) tačka b) Zakona o konkurenciji
a) Prijedlog izjašnjenja na navode iznesene u Zaključku Konkurencijskog vijeća BiH, broj: UP-03-26-3-033-8/17 od 20.12.2017. godine o pokretanju postupka
b) Prijedlog zaključka
c) Prijedlog punomoći za gđu. Jasminu Pašić
d) Prijedlog punomoći za gosp. Frljak Adnana
40. Informacija o potrebi zaključivanja devet ugovora o radu u Ustanovi iz djelokruga socijalne zaštite - Ljubuški, s Prijedlogom zaključka
41. Informacija o potrebi zaključivanja dva ugovora o radu u Zavodu za vaspitanje muške djece i omladine - Sarajevo, s Prijedlogom zaključka
42. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine za zaključivanje ugovora o djelu
43. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Sudskoj policiji Federacije Bosne i Hercegovine na popunu upražnjenih radnih mjesta službenika sudske policije
44. Zahtjev za davanje saglasnosti Kazneno-popravnom zavodu poluotvorenog tipa u Sarajevu za zaključivanje ugovora o djelu, s Prijedlogom zaključka
45. Zahtjev za davanje saglasnosti za raspisivanje javnog konkursa za popunu upražnjenog radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u Federalnoj upravi policije u sastavu Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, s Prijedlogom zaključka
46. Zahtjev za davanje saglasnosti Federalnoj upravi policije, u sastavu Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova-Federalnom ministarstva unutarnjih poslova za raspisivanje javnog konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta državnih službenika, s Prijedlogom zaključka
47. Prijedlog zaključka u vezi sa Izvještajem o realizaciji Okvirne strategije za provedbu Konvencije o prevenciji i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Istanbulska konvencija) u Bosni i Hercegovini (2015-2018) - izvještajni period januar - decembar 2017. godine
48. Godišnji program Federalne direkcije robnih rezervi za 2018. godinu, s Prijedlogom zaključka
Subota,
23. januar 2021.
VIŠE