110. hitna sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 05.04.2018.
Dnevni red
 1. Usvajanje dijela Zapisnika 138. sjednice i Zapisnika 109. hitne sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 29.03.2018. godine
 2. Prednacrt zakona o zastupanju u osiguranju i posredovanju u osiguranju i reosiguranju
 3. Prednacrt zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica
 4. Nacrt zakona o zaštiti okoliša
 5. Prijedlog uredbe o zaštitnom znaku Arhiva Federacije i vrsti, kriterijima i postupku dodjele priznanja u oblasti arhivske djelatnosti
 6. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP „Hrvatska pošta“ d.o.o. Mostar
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP „Hrvatska pošta“ d.o.o. Mostar
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP „Hrvatska pošta“ d.o.o. Mostar
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva JP „Hrvatska pošta“ d.o.o. Mostar
 1. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva „BH-Gas“ d.o.o. Sarajevo
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva „BH-Gas“ d.o.o. Sarajevo
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva „BH-Gas“ d.o.o. Sarajevo - Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva „BH-Gas“ d.o.o. Sarajevo
 1. Prijedlog odluke o desetoj emisiji obveznica Federacije Bosne i Hercegovine za izmirenje obaveza po osnovu verifikovanih računa stare devizne štednje
 2. Prijedlozi odluka
a) Prijedlog odluke o gotovinskim isplatama verificiranih tražbina po osnovu računa stare devizne štednje u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2018. godinu
b) Prijedlog odluke o gotovinskim isplatama verificiranih tražbina po osnovu računa stare devizne štednje za koje se ne vrši emisija obveznica
 1. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata za dodjelu sredstava iz „Tekućeg transfera pojedincima-za pomoć u liječenju boraca-branitelja“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu
 2. Prijedlog odluke o odobravanju prodaje motornih vozila Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova-Federalnog ministarstva unutarnjih poslova-Federalne uprave policije
 3. Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora Federalnog ministarstva finansija Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke
 4. Prijedlog odluke o uspostavi web portala e-uprava Federacije Bosne i Hercegovine
 5. Prijedlog odluke o odobravanju prodaje putničkog motornog vozila Vlade Federacije Bosne i Hercegovine-Generalnog sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
 6. Izvještaj o izvršenju Plana statističkih istraživanja od interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine za 2017. godinu, sa Prijedlogom zaključka
 7. Prijedlog odluke o utvrđivanju Plana provođenja statističkih istraživanja od interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine za 2018. godinu
 8. Prijedlog odluke o usvajanju Izvještaja o implementaciji Strategije za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici (2013-2017)
 9. Prijedlog odluke o odobravanju prodaje motornog vozila Federalnog hidrometeorološkog zavoda
 10. Prijedlog rješenja o formiranju Interresorne Radne grupe za izradu Strategije saradnje sa iseljeništvom Federacije Bosne i Hercegovine
 11. Prijedlozi rješenja
a) Prijedlog rješenja o razrješenju člana privremenog Upravnog vijeća Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine
b) Prijedlog rješenja o privremenom imenovanju člana Upravnog vijeća Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine
 1. Prijedlog rješenja o prestanku važenja Rješenja o formiranju Koordinacionog tima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za pitanja evropskih integracija
 2. Prijedlog rješenja o dopuni Rješenja o formiranju Antikorupcionog tima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
 3. Izvještaj o radu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu, sa Prijedlogom zaključka
 4. Izvještaj o radu Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2017. godinu, sa Prijedlogom zaključka
 5. Analitički izvještaj o radu Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH za 2017. godinu, sa Prijedlogom zaključka i Nacrtom odluke
 6. Izvještaj o implementaciji Akcionog plana za realizaciju Projekta „ Razvoj trgovine i domaćeg tržišta u Federaciji BiH 2016-2019.“ za period 1.1.2016-31.12.2017. godina, sa Prijedlogom zaključka
 7. Izvještaj o implementaciji strategije upravljanja dugom u 2017. godini, sa Prijedlogom zaključka
 8. Izvještaj o radu Komisije za program javnih investicija Federacije Bosne i Hercegovine za period juli-decembar 2017. godine, sa Prijedlogom zaključka
 9. Izvještaj Komisije za davanje stručnog mišljenja radi utvrđivanja statusa posebne kategorije civilnih žrtava rata za 2017. godinu, sa Prijedlogom zaključka
 10. Izvještaj o radu Nadzornog odbora Union banke d.d. Sarajevo za IV. kvartal 2017. godine, sa Prijedlogom zaključka
 11. Izvještaj JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo o utrošku sredstava za poslove Službe Pomoć-informacije na javnim cestama u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2017. godinu, sa Prijedlogom zaključka
 12. Izvještaji o implementaciji Programa utroška sredstava:
a) Izvještaj o implementaciji Programa utroška sredstava „Grant Federalnoj Direkciji Cesta za kapitalne investicije“ utvrđenih Budžetom Federacije BiH za 2007. godinu (sa stanjem na dan 31.12.2017. godine), sa Prijedlogom zaključka
b) Izvještaj o implementaciji Programa utroška sredstava Projekta „Sarajevska obilaznica“ obuhvaćenog investicijskim sredstvima razvoja utvrđenih Budžetom Federacije BiH za 2005., 2006., 2007., i 2009. godinu (sa stanjem na dan 31.12.2017. godine), sa Prijedlogom zaključka
 1. Izvještaji o radu Upravnih odbora agencija za vodna područja, sa prijedlozima zaključaka
a) Izvještaj o radu Upravnog odbora „Agencije za vodno područje rijeke Save“ Sarajevo za 2017. godinu, sa Prijedlogom zaključka
b) Izvještaj o radu Upravnog odbora „Agencije za vodno područje Jadranskog mora“ Mostar za 2017. godinu, sa Prijedlogom zaključka
 1. Izvještaj o realizovanim aktivnostima Implementacione jedinice Projekta „Energetska efikasnost u Bosni i Hercegovini“ za Federaciju Bosne i Hercegovine za period 01.10.2017. do 31.12.2017. godine, sa Prijedlogom zaključka
 2. Izvještaji, sa prijedlozima zaključaka
a) Izvještaj o radu Federalnog štaba civilne zaštite u 2017. godini, sa Prijedlogom zaključka
b) Izvještaj o radu Federalne komisije za procjenu šteta u 2017. godini, sa Prijedlogom zaključka
 1. Godišnji izvještaj o radu Federalne uprave civilne zaštite za 2017. godinu, sa Prijedlogom zaključka
 2. Izvještaj o prikupljenim i utrošenim sredstvima od posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća na nivou Federacije Bosne i Hercegovine za period 01.01-31.12.2017. godine, sa Prijedlogom zaključka
 3. Izvještaj o aktivnostima Savjeta za strane investitore Federacije Bosne i Hercegovine u 2017. godini, sa Prijedlogom zaključka
 4. Izvještaj o radu Gender Centra Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu, sa Prijedlogom zaključka
 5. Izvještaj o realizaciji Programa rada Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine sa Planom privatizacije za 2017. godinu i Finansijski izvještaj Agencije za period 01.01.-31.12.2017. godine, sa prijedlozima zaključaka
a) Izvještaj o realizaciji Programa rada Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine sa Planom privatizacije za 2017. godinu sa Prijedlogom zaključka
b) Finansijski izvještaj Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine za period 01.01.-31.12.2017. godine, sa Prijedlogom zaključka
 1. Izvještaj o kontroli izvršenja obaveza iz kupoprodajnih ugovora u postupku privatizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine sa stanjem na dan 31.12.2017. godine, sa Prijedlogom zaključka
 2. Izvještaj o realizaciji transporta humanitarne pomoći Republici Albaniji, sa Prijedlogom zaključka
 3. Izvještaj o radu Upravnog odbora Projekta „Energetska efikasnost u Bosni i Hercegovini“ za Federaciju Bosne i Hercegovine za 2017. godinu, sa Prijedlogom zaključka
 4. Informacija o utrošku sredstava u 2017. godini kojima su finansirani projekti uključeni u Program javnih investicija Federacije Bosne i Hercegovine 2017.-2019. godina, sa Prijedlogom zaključka
 5. Informacija o realizaciji tačke 4. Zaključka V.broj: 1085/2017 od 27.07.2017. godine (Informacija o utrošku sredstava u 2016. godini kojima su finansirani projekti uključeni u Program javnih investicija FBiH 2016-2018. godina), sa Prijedlogom zaključka
 6. Informacija Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine u vezi Zaštitnog fonda Federacije Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom zaključka
 7. Informacija o projektu Ujedinjenog Kraljevstva „Podrška vladama u BiH u strateškoj komunikaciji u pogledu ključnih reformskih mjera u sklopu Reformske agende“, sa Prijedlogom zaključka
 8. Informacija o održanom drugom sastanku Pododbora za trgovinu, industriju, carinu i oporezivanje, sa Prijedlogom zaključka
 9. Informacija o održanom drugom sastanku Pododbora za poljoprivredu i ribarstvo, sa Prijedlogom zaključka
 10. Informacija o održanom drugom sastanku Pododbora za ekonomska i finansijska pitanja i statistiku, sa Prijedlogom zaključka
 11. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za raspisivanje javnog konkursa u Uredu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za evropske integracije
 12. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Vrhovnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine za popunu upražnjenog radnog mjesta viši referent-vozač
 13. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Sudskoj policiji Federacije Bosne i Hercegovine za popunu upražnjenih radnih mjesta službenika sudske policije
 14. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Vrhovnom sudu Federacije BiH za popunu upražnjenog radnog mjesta viši referent za informatičku i komunikacijsku tehnologiju (1 izvršilac)
Subota,
23. januar 2021.
VIŠE