109. hitna sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 29.03.2018.
Dnevni red
1. Usvajanje Zapisnika 108. hitne sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 21.3.2018. godine   
2. Prednacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju 
3. Prednacrt zakona o zaštiti prijavilaca korupcije u Federaciji Bosne i Hercegovine 
4. Nacrt zakona o liječenju neplodnosti biomedicinski potpomognutom oplodnjom  
5. Nacrt zakona o izmjeni i dopuni Zakona o plaćama i drugim naknadama sudijama i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine 
6. Nacrt odluke o donošenju Regulacionog plana historijskog gradskog područja Počitelj za period 2008.-2018. godine 
7. Prijedlog izjašnjenja o Prijedlogu Amandmana CX. na Ustav Federacije Bosne i Hercegovine, koji je predložila većina delegata Kluba bošnjačkog naroda u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine  
8. Prijedlog mišljenja o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o reviziji institucija Federacije Bosne i Hercegovine, koji je po skraćenom postupku u parlamentarnu proceduru uputio Ramiz Meša, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine 
9. Prijedlog mišljenja o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, koji je po skraćenom postupku u parlamentarnu proceduru uputio Ramiz Meša, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine 
10. Prijedlog mišljenja o Zahtjevu za zaštitu prava na lokalnu samoupravu, u vezi s članom 72a. Zakona o matičnim knjigama („Službene novine Federacije BiH“, broj. 37/12 i 80/14), koji je podnio općinski načelnik Općine Olovo 
11. Prijedlog mišljenja o Zahtjevu Kluba poslanika SNSD u Narodnoj skupštini Republike Srpske za ocjenu ustavnosti Zakona o zemljišnim knjigama Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH, broj: 19/03 i 54/04) 
12. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za izmjenu Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite obitelji sa djecom, koju je podnijela Institucija ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine 
13. Prijedlog uredbe o namjeni, kriterijima i uslovima za dodjelu državne pomoći u Federaciji Bosne i Hercegovine  
14. Prijedlog uredbe o uslovima i postupku za dodjelu pomoći male vrijednosti - de minimis pomoć 
15. Prijedlog uredbe o uslovima za dodjelu državne pomoći u obliku naknade za obavljanje i izvršenje javnih usluga privrednim subjektima kojima je povjereno obavljanje usluga od opšteg ekonomskog interesa  
16. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo  
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo 
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo 
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo 
17. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar 
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar 
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar 
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar 
18. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Pretis d.d. Vogošća 
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Pretis d.d. Vogošća   
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Pretis d.d. Vogošća 
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva Pretis d.d. Vogošća 
19. Prijedlozi odluka 
a) Prijedlog odluke o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije trezorskih zapisa (3M) Federacije Bosne i Hercegovine  
b) Prijedlog odluke o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije trezorskih zapisa (6M) Federacije Bosne i Hercegovine  
20. Prijedlozi odluka 
a) Prijedlog odluke o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije obveznica (3Y) Federacije Bosne i Hercegovine  
b) Prijedlog odluke o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije obveznica (5Y) Federacije Bosne i Hercegovine  
21. Prijedlog odluke o odobravanju korištenja slobodnih novčanih sredstava iz japanskih grantova (Projekti „2KR“ i „Non project grant- AID“ - Protuvrijednosnog fonda  
22. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Rebalans Plana poslovanja Javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar za 2017. godinu  
23. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Plan poslovanja Javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar za 2018. godinu  
24. Prijedlozi odluka: 
a) Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava tekućeg transfera „Subvencije javnim peduzećima-Transfer željeznicima FBiH“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija 
b) Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava kapitalnog transfera-Kapitalni transferi javnim preduzećima-Transfer JP Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za elektrifikaciju Unske pruge na dionici Bihać-Blatina utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija 
c) Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava tekućeg transfera „Subvencije javnim preduzećima-Transfer za izmirenje obaveza po Zakonu o finansijskoj konsolidaciji JP Željeznica Federacije BiH d.o.o. Sarajevo“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija 
25. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Privrednog društva PS „Vitezit“ d.o.o. Vitez za donošenje Odluke o imenovanju izvršnog direktora za ekonomsko-pravne poslove 
26. Prijedlozi odluka:  
a) Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje dva člana Nadzornog odbora Privrednog društva „Zrak“ d.d. Sarajevo ispred državnog kapitala  
b) Prijedlog odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i nominovanje dva člana Nadzornog odbora Privrednog društva „Zrak“ d.d. Sarajevo ispred državnog kapitala 
c) Prijedlog odluke o imenovanju vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Privrednog društva „Zrak“ d.d. Sarajevo ispred državnog kapitala    
d) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva Privrednog društva „Zrak“ d.d. Sarajevo za imenovanje članova Uprave društva  
e) Prijedlog teksta javnog konkursa za izbor i nominovanje dva člana Nadzornog odbora Privrednog društva „Zrak“ d.d. Sarajevo ispred državnog kapitala.   
27. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Granski kolektivni ugovor elektroprivredne djelatnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine 
28. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva  
29. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Fonda za studentske zajmove Federacije Bosne i Hercegovine 
30. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu  
31. Prijedlog odluke o smještaju i upravljanju internom PKI infrastrukturom, o fizičkom smještaju infrastrukture za uspostavu jednošalterskog sistema poslovanja i elektronske registracije poslovnih subjekata Federacije Bosne i Hercegovine i o fizičkom smještaju podataka nastalih u postupku digitalizacije 
32. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Općini Novi Grad Sarajevo za uklanjanje i rekonstrukciju objekata u kasarni Safet Zajko 
33. Prijedlog odluke o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora u Sarajevu, ulica Džemala Bijedića broj 42, Savezu udruženja oboljelih od multiple skleroze Federacije Bosne i Hercegovine 
34. Prijedlog odluke o davanju na korištenje službenog putničkog automobila Odboru državne službe za žalbe 
35. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Odbora državne službe za žalbe 
36. Izvještaj o funkcioniranju nadograđenog informacijskog sistema (SOTAC V2) u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2017. godini, s Prijedlogom zaključka 
37. Izvještaj o radu Fondacije za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika boračkih populacija za 2017. godinu i Program rada i Finansijski plan Fondacije za 2018. godinu, s Prijedlogom zaključka 
38. Prijedlog liste prioritetnih zadataka za deminiranje u 2018. godini, sa Informacijom i mišljenjem Federalne upravne civilne zaštite na Prijedlog liste prioritetnih zadataka za deminiranje u 2018. godini i Prijedlogom zaključka  
39. Prijedlozi akata: 
a) Izvještaj o realizaciji Plana poslova izmjere i uspostave katastra nekretnina za 2017. godinu, s Prijedlogom zaključka 
b) Prijedlog plana poslovanja izmjere i uspostave katastra nekretnina za 2018. godinu, s Prijedlogom zaključka 
40. Planovi rada kazneno-popravnih zavoda Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu 
- Plan rada Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Sarajevu za 2018. godinu, s Prijedlogom zaključka 
- Plan rada Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Bihaću za 2018. godinu, s Prijedlogom zaključka 
- Plan rada Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa Tuzla za 2018. godinu, s Prijedlogom zaključka 
- Plan rada Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa Orašje za 2018. godinu, s Prijedlogom zaključka 
- Plan rada Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa Mostar za 2018. godinu, s Prijedlogom zaključka 
- Plan rada Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa Busovača za 2018. godinu, s Prijedlogom zaključka 
- Plan rada Kazneno-popravnog zavoda zatvorenog tipa Zenica za 2018. godinu, s Prijedlogom zaključka 
41. Godišnji plan zaduživanja Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu, s Prijedlogom zaključka 
42. Strategija upravljanja dugom Federacije Bosne i Hercegovine 2018-2020. godina, s Prijedlogom zaključka  
43. Dokument Ekonomska politika 2018.-2020, s Prijedlogom zaključka 
44. Mišljenja o Nacrtu zakona o pravima žrtava torture u Bosni i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka 
45. Prijedlog mišljenja na Nacrt Akcionog plana za provedbu UNSCR 1325 „Žene, mir i sigurnost“ u Bosni i Hercegovini za period 2018-2022 
46. Prijedlog mišljenja o Nacrtu Gender akcionog plana Bosne i Hercegovine za period 2018.-2022. godina 
47. Informacija o zajmu Saudijskog fonda za razvoj za Projekat „Izgradnja i obnova određenog broja bolnica u Bosni i Hercegovini“, s Nacrtom odluke o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o zajmu između Saudijskog fonda za razvoj i Bosne i Hercegovine za realizaciju Projekta „Izgradnja i obnova određenog broja bolnica u Bosni i Hercegovini“ 
48. Informacija o zajmu Saudijskog fonda za razvoj za Projekat „Razvoj infrastrukture u Općini Stari Grad Sarajevo“, s Nacrtom odluke o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o zajmu između Saudijskog fonda za razvoj i Bosne i Hercegovine za realizaciju Projekta „Razvoj infrastrukture u Općini Stari Grad Sarajevo“ 
49. Informacija o kreditu Svjetske banke za Projekat registracije nekretnina-faza II, sa Inicijativom za pokretanje kreditnog zaduženja i Prijedlogom zaključka 
50. Informacija o vanjskom i unutrašnjem dugu u Federaciji Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka  
51. Informacija o namjenskom utrošku sredstava dodijeljenih korisnicima iz dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću u 2016. godini, s Prijedlogom zaključka 
52. Informacije o provođenju preporuka Komiteta za prava osoba sa invaliditetom iz stava 11. i 29. Zaključnih razmatranja o Inicijalnom izvještaju Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka 
53. Informacija o implementaciji Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite za period oktobar - decembar 2017. godine, s Prijedlogom zaključaka 
54. Informacija o preferencijalnom tretmanu domaćeg u sistemu javnih nabavki Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka 
55. Informacija o realizaciji Drugog projekta upravljanje čvrstim otpadom s Prijedlogom zaključka 
56. Informacija o realizaciji zaključaka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za period januar-februar 2018. godine, s Prijedlogom zaključka 
57. Informacija o odlukama Ustavnog suda Bosne i Hercegovine koje se odnose na pitanje izvršenja odluka organa uprave kojima je priznato određeno novčano potraživanje u skladu sa Zakonom o pravima boraca i članova njihovih porodica, s Prijedlogom zaključka  
58. Informacija o potpisivanju Ugovora o institucionalnoj saradnji na implementaciji donatorskog projekta koji finansira Vlada Kraljevine Norveške, s Prijedlogom zaključka 
59. Informacija o aktivnostima na realizaciji tačke 2. Zaključka V. broj: 1448/2017 od 10.11.2017. godine (smještaj Posebnog odjela Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine i Posebnog odjela Federalnog tužilaštva Federacije Bosne i Hercegovine) 
60. Informacija o drugom sastanku Pododbora za transport, energiju, životnu sredinu i regionalni razvoj, održanom 30. novembra 2017. godine u Banjaluci, s Prijedlogom zaključka  
61. Informacija o održanom II sastanku Posebne skupine za reformu javne uprave, održanom dana 30.1.2018. godine u Sarajevu, s Prijedlogom zaključka  
62. Informacija o održanom drugom sastanku Pododbora za inovacije, informaciono društvo, socijalnu politiku i javno zdravstvo, s Prijedlogom zaključka 
63. Prijedlog zaključka o izmjeni Zaključka V. broj: 1807/2017 od 27.12.2017. godine (obustava konkursnih procedura za prijem državnih službenika, namještenika i ostalih zaposlenika) 
64. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na izmijenjeni tekst Prijedloga strategije Bosne i Hercegovine za sprječavanje širenja oružja za masovno uništavanje (za period 2018.-2022.) 
65. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za prodaju nekretnina koje se nalaze u obuhvatu Nacionalnog parka „Una“ Bihać (vlasnika Pilipović Mirko i drugi suvlasnici) 
66. Prijedlog zaključka u vezi sa odobravanjem Fondu za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za uključivanje u Projekat „Snabdijevanje toplinskom energijom iz TE Kakanj područja do/i Sarajevo“ i zaduženjem za sufinansiranje izrade Idejnog projekta za toplovod od TE Kakanj do/i područja Sarajeva i prestankom važenja Zaključka V. broj: 1793/2017 od 27.12.2017. godine  
67. Plan rada Gender Centra Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu, s Prijedlogom zaključka 
 
Ponedjeljak,
18. januar 2021.
VIŠE