48. sjednica Vlade Federacije BiH

Orašje, 12.03.2008.
Saopćenje o radu

48. SJEDNICA VLADE FEDERACIJE BiH:
 
UTVRĐEN NACRT ZAKONA O VETERINARSTVU U FBiH
 
Na današnjoj sjednici u Orašju Vlada Federacije BiH je utvrdila i u parlamentarnu proceduru uputila Nacrt zakona o veterinarstvu u FBiH koji je rezultat obaveze usklađivanja postojećeg federalnog zakona iz 2000. godine sa rješenjima u državnom zakonu donesenim 2002. godine. Pri izradi novih zakonskih rješenja vođeno je računa i o primjedaba Misije veterinarske komisije EU, te su, sukladno tome, precizirana rješenja koja se odnose na obaveze, odgovornost i nadležnosti između organa uprave unutar Federacije BiH, uvažavajući neprikosnovenu nadležnost Ministarstva za vanjsku trgovinu - Ureda za veterinarstvo reguliranu državnim zakonom.
 
Kao nadležni organi u Federaciji za provođenje zakona definirani su Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Federalna uprava za inspekcijske poslove, kantonalna ministarstva iz oblasti veterinarstva i kantonalne uprave za inspekcijske djelatnosti u pitanjima koja su im ovim zakonom data u nadležnost.
 
Inače, Nacrtom zakona se u osam poglavlja uređuje zaštita zdravlja životinja, veterinarsko-zdravstvena preventiva u prometu i proizvodnji, veterinarska zaštita dobrobiti životinja, službena kontrola i organiziranje i provođenje veterinarskih djelatnosti. Posebna pažnja posvećena je sistemu funkcioniranja veterinarskih službi i kvalitetnijem sistemu hijerarhije, organizacije i odgovornosti svih subjekata iz oblasti veterinarstva, što je u skladu sa interesima primarnih poljoprivrednih proizvođača i privrednih subjekata, posebno izvozno orijentiranih.
 
Propisano je da neposrednu veterinarsku djelatnost obavljaju veterinarske ambulante i stanice, veterinarske bolnice i veterinarske klinike, dok se pojedini poslovi iz ove djelatnosti povjeravaju Veterinarskom institutu Federacije i Centru za reprodukciju u stočarstvu Federacije, te veterinarskim zavodima kantona i kantonalnim centrima za reprodukciju i umjetnu oplodnju.
 
O PRIJEDLOGU ZAKONA O IZMJENAMA I
DOPUNAMA ZAKONA O REGISTRACIJI POSLOVNIH SUBJEKATA
 
Polazeći od stvavova Federalnog ministarstva pravde, Vlada FBiH je na današnjoj sjednici dala pozitivno mišljenje o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o registraciji poslovnih subjekata koji je podnio Klub poslanika BPS-Sefer Halilović u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH.
 
Jedino nije prihvaćen predloženi član 27. jer je ocijenjeno da bi njegovim prihvatanjem bio sužen krug punomoćnika podnositelja zahtjeva za registraciju.
 
OOBILJEŽAVANJUNAJZNAČAJNIJIHMEĐUNARODNIHDATUMA  UBiH
 
Na traženje Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, a polazeći od obrazloženja nadležnog Federalnog ministarstva pravde, Vlada FBiH je dala pozitivno mišljenje na Nacrt pregleda naznačajnijih datuma na međunarodnom planu koje treba obilježiti u Bosni i Hercegovini kao potpisnici brojnih međunarodnih dokumenata.
 
Riječ je o pregledu oko četrdesetak datuma i prijedlogu njihovog obilježavanja u našoj zemlji održavanjem pojedinačnih manifestacija.
 
U implementaciji ovog programa, pored ministarstava na nivou Bosne i Hercegovine, treba da učestvuju i nadležni organi vlasti entiteta i Brčko Distrikta BiH, nadležne ustanove, udruženja građana i nevladine organizacije.
 
Nakon usaglašavanja u entitetskim i Vladi Brčko Distrikta, ovaj program treba da usvoji Vijeće ministara BiH.
 
O NAPLATI TAKSE ZA KORIŠTENJE AUTOCESTE A1
 
Federalna vlada je donijela Odluku kojom se utvrđuje naplata i visina takse (cestarine) za korištenje autocesta na izgrađenim dionicama autoceste A1. Naplata će se vršiti na naplatnom mjestu Jošanica u otvorenom sistemu naplate.
 
Prikupljena sredstva su javni prihod budžeta FBiH a slijevat će se na posebni podračun Federalne direkcije za izgradnju, upravljanje i održavanje autocesta.
 
Prema utvrđenom cjenovniku visina takse na dionici Jošanica-Dobrinje za vozila klase 1 iznosiće 1, 5 KM, za vozila klase 2 - tri KM, za klasu 3 - pet KM i za klasu 4 - sedam KM.
 
Taksa će se naplaćivati u KM i eurima, s tim što će se strana valuta primati do iznosa protivvrijednosti novčanice od 100 eura.
 
Federalna direkcija za izgradnju, upravljanje i održavanje autocesta se zadužuje za namjensko korištenje ovih sredstava prema Programu utroška koji će donijeti Vlada FBiH.
 
PRIJENOS OKONČANIH PROJEKATA NA IMPLEMENTATORE
 
Na današnjoj sjednici Vlada FBiH je prihvatila konačno Izvješće o implementaciji sredstava za razvitak odobrenih u proračunu FBiH za 2004., 2005. i 2006. godinu, te donijela nekoliko odluka kojima se odobrava prijenos okončanih projekata iz oblasti cestovne infrastrukture na implementarore s pravom uknjižbe u knjigovodstvenu evidenciju, daljnjeg upravljanja i održavanja.
 
Za projekte čija implementacija traje nekoliko godina, Direkcija cesta FBiH dužna je Vladi dostaviti fazna konačna izvješća. Federalno ministarstvo financija i Federalno ministarstvo prometa i komunikacija Vlada je zadužila da sredstva za izgradnju cesta iz nadležnosti FBiH iskažu kao povećanje vrijednosti stalnih sredstava FBiH. Sredstva za rekonstrukciju i investicijsko održavanje objekata iz nadležnosti drugih tijela treba prikazati kao kapitalni grant i za taj iznos povećati stalna sredstva tih tijela.
 
Vlada FBiH danas je prihvatila i Šesto izvješće o provedbi Programa utroška sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence 2005. i 2006. godine za Federaciju BiH.
 
Kao i u prvom slučaju, donijela je više odluka o prijenosu 14  okončanih projekata na implementatore.
 
Vlada je naložila i obvezala implementatore (vlade Zeničko-dobojskog, Zapadnohercegovačkog i Hercegovačko-neretvanskog kantona, Direkciju za ceste Srednjebosanskog kantona, općinu Grude, Grad Mostar i JP Direkcija za ceste FBiH) na poduzimanje žurnih aktivnosti radi okončanja projekata za koje su uplaćena, a ne i realizirana sredstva, te da o tome dostave konačna izvješća.
 
Grad Mostar obvezan je za projekt rasvjete na cesti M-17 dostaviti nužnu dokumentaciju kako bi mogla biti implementirana predviđena sredstva.
 
Vlada je razmatrala i prihvatila i Prvo izvješće o implementaciji Programa utroška sredstava naplaćenih izdvajanjem GMS licence za 2007. godinu. Zaključeno je kako su implementatori obvezni za projekte iz Programa dostaviti potrebnu dokumentaciju i izvješća o napretku programa, od kojih je većina u tijeku implementiranja.
 
O RAZVITKU ZA ZRAČNIH LUKA U MOSTARU I TUZLI
 
Vlada FBiH prihvatila je danas Informaciju o poslovanju, strukturi kapitala i planovima poslovanja i razvitka Međunarodnog aerodroma Tuzla d.o.o. i Međunarodne zračne luke Mostar d.o.o. za razdoblje od 2008. do 2010. godine.
 
Kada je riječ o tuzlanskom aerodromu Dubrave, nakon odlaska snaga NATO-a, te razgraničenja i podjele imovine s Ministarstvom obrane BiH, stvorene su realne pretpostavke za razvitak Aerodoma, kako u zračnom prometu, tako i drugim oblastima (bescarinska zona, zrakoplovni park i ostalo).
 
Među ciljevima mostarske Međunarodne zračne luke su, uz povećanje prometa i razine kvaliteta usluge, i zadržavanje Potvrde aerodromskog operatora koju izdaje Direkcija za civilno zrakoplovstvo BiH.
 
Vlada je danas zadužila Federalno ministarstvo prometa i komunikacija da pripremi odluku kojom će dvjema zračnim lukama biti transferirana sredstva predviđena ovogodišnjim proračunom. Ovo ministarstvo, također, treba sačiniti cjelovit dokument o perspektivama Aerodroma u Tuzli i mostarske Zračne luke i dostavit ga Vladi na razmatranje. Dokument, koji bi bio dostavljen Skupštini Tuzlanskog kantona i Gradu Mostaru, predstavljao bi svojevrsnu ponudu Federalne vlade za veća kapitalna ulaganja.
 
O STANJU U OBLASTI VETERINARSTVA U FBiH
 
Vlada Federacije BiH razmatrala je i usvojila dvije informacije Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, koje tretiraju stanje u oblasti veterinarstva sa posebnim osvrtom na epizootiološku situaciju i postignute rezultate na planu identifikacije goveda u Federaciji BiH.
 
Ocjena o nepovoljnoj epizootiološkoj situaciji u FBiH isključivo se temelji na pojavnosti i širenju bruceloze, uglavnom ovaca i koza. U cilju iskorjenjivanja ove bolesti, Vlada je prošle godine izdvojila dodatna sredstva u visini od 1.200.000 KM, što sa sredstvima redovnog transfera za veterinarstvo namijenjenih zdravstvenoj zaštiti životinja ukupno iznosi 2.250.000 KM. Sva ova sredstva namjenski su utrošena ali nisu bila dovoljna da se plate sva dijagnostička ispitivanja (2.500 uzoraka) i nadoknade štete za uklonjene pozitivne životinje (2.888 životinja i 47 košnica pčela) za koje su kompletirani zahtjevi pristigli u 2008. godini.
 
Zaduženo je Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva da u skladu sa usvojenim Programom za iskorjenjivanje bruceloze ovaca i koza 2007.-2010.godine u saradnji sa ostalim federalnim i državnim institucijama, dosljedno provede Akcioni plan za 2008. godinu i redovno informira Vladu Federacije BiH o rezultatima i utrošku sredstava.
 
Kada je u pitanju rezultat na planu identifikacije goveda u FBiH, sa 31.12.2007.g. ukupno je obilježeno 135.641 goveda, a do kraja 2008. potrebno je obilježiti sva postojeća i novorođena goveda u Federaciji BiH. Obaveza je Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva da, u saradnji sa kantonalnim upravama za inspekcijske poslove, pojača inspekcijski nadzor nad radom veterinarskih organizacija i kretanjem životinja, sa posebnim akcentom u područjima gdje se projekat identifikacije ne ostvaruje na zadovoljavajući način.
 
NACRT STRATEŠKOG PLANA I PROGRAMA RAZVOJA ENERGETSKOG SEKTORA FBiH
 
Vlada FBiH je nakon razmatranja utvrdila Nacrt strateškog plana i programa razvoja energetskog sektora u Federaciji BiH koji je pripremilo Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije. Njegov je cilj da utvrdi potrebe i mogućnosti razvoja ovog sektora u Federaciji, deblokira zastoj investiranja i izgradnje savremenih energetskih objekata i infrastrukture kako bi se omogućio održivi razvoj energetskog sektora.
 
Sadašnje je stanje u ovom sektoru neodrživo zbog njegove razjedinjenosti i podijeljenosti po entitetima, nepostojanja energetske strategije i zakonske regulative na državnom nivou, državne regulatorne agencije i drugih institucija na državnom nivou, jedinstvenog državnog energetskog bilansa što sve skupa onemogućava hvatanje koraka sa drugim zemljama i ispunjavanja međunarodnih obaveza u ovom sektoru.
 
U sektoru uglja, koji je primarni energetski resurs sa strateškom ulogom, neophodno je izvršiti restrukturiranje rudnika i njihovo jačanje u svakom pogledu u skladu sa Akcionim planom. U tom je smislu neophodno utvrditi rezerve uglja, izraditi strategiju stanja i razvoja rudnih ležišta, te izraditi mapu puta u skladu sa evropskim standardima zaštite okoliša. Nužno je uskladiti proizvodne kapacitete sa potrebama termoelektrana i njihovim planovima proširenja kapaciteta.
 
U elektroenergetskom sektoru hitno treba izraditi prostorno-planske dokumente, pripremiti izradu Studije strateške procjene stanja okoliša, usvojiti vodno-gospodarsku osnovu, te usvojiti niz propisa i pravila koji se tiču korištenja električne energije. Neophodno je organizirati operativne sisteme distribucije, dovršiti proces razdvajanja Operatora distribucijskog sistema, te uspostaviti sistem daljinskog očitanja brojila potrošnje. Uz implementaciju projekata SCADA i EMS u prijenosnom i distribucijskom sistemu, između ostalog treba provesti i kompletan sistem mjera za smanjenje gubitaka u distribuciji i poboljšanju sistema naplate. Neophodno je sačiniti Studiju priključenja novih proizvodnih kapaciteta na mrežu te usvojiti Tarifnu metodologiju za ostvarenje energetske strategije u FBiH.
 
U sektoru gasa treba usvojiti Strategiju razvoja, legislativu i regulativu u skladu sa standardima EU i podržati razvojne projekte sa ciljem širenja transportne i distributivne mreže u sektoru gasa. Treba raditi na stvaranju uslova za vlastito učešće u projektovanju, izgradnji, proizvodnji i certificiranju kako bi što manje zavisili od drugih zemalja.
 
Dokumenat upozorava na urgentnost pristupanja projektima izgradnje i korištenja hidroenergetskih objekata u FBiH pošto je sadašnja iskorištenost naših hidro potencijala najniža u Evropi. Po uzoru na svjetska iskustva ukazuje se na potrebu stvaranja strateškog partnerstva u ovom projektu čime se daje poticaj domaćim kompanijama da se razvijaju i postanu značajan partner u ovoj oblasti u regionu. Razvoj energetskog sektora može da bude generator našeg ukupnog razvoja jer će privući direktne strane investicije i djelovati na privredni rast, povećanje zaposlenosti, i ukupni ekonomski razvoj uz zadržavanje naše suverenosti nad prirodnim i strateškim energetskim potencijalima- stoji između ostalog u ovom dokumentu, čija će finalna verzija biti pripremljena u skladu sa sugestijama i prijedlozima iz rasprave koja će biti obavljena u Parlamentu FBiH.
 
O IMPLEMENTACIJI I EFEKTIMA POTICAJA ZA RAZVOJ PODUZETNIŠTVA I OBRTA
 
Vlada Federacije BiH usvojila je Izvještaj o implementciji i efektima dodijeljenih finansijskih sredstava «Transfera za poticaj razvoja poduzetništva i obrta» utvrđenih Budžetom Federacije BiH za 2005. i 2006. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta.
 
Poticajna sredstva u 2005.godini dodijeljena su za 250 korisnika u iznosu od 2.550.000 KM, a u 2006.godini za 393 korisnika dodijeljeno je 3.500.000 KM. Navedena finansijska sredstva, usmjerena kroz razvojne projekte subjekata malog gospodarstva, znatno su utjecala na stvaranje i poboljšanje ugodnog poduzetničkog okruženja, a što je kao rezultat imalo povećanje uposlenosti, izvoza, produktivnosti, sukladnijeg razvoja gospodarstva, kvalitete i konkurentske sposobnosti, kao i razvoj djelatnosti koje ne zagađuju okoliš.
 
O FINASIRANJU PROJEKATA CESTOVNE I ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE
 
Vlada FBiH je Informaciju Federalnog ministarstva prometa i komunikacija o finansiranju cestovne i željezničke infrastrukture u Federaciji BiH. Radi se o projektima izgradnje auto ceste Tuzla-Orašje i remontu pruge Brčko–Banovići. Vlada je zadužila ovo ministarstvo, kao i Federalno ministarstvo finansija da u okviru svojih nadležnosti provedu sve potrebne tehničke i finansijske aktivnosti za realizaciju ovih projekata. Ovlastila je federalnog ministra prometa i komunikacija i federalnog ministra finansija da potpišu Memorandum o razumijevanju sa Češkom eksportnom bankom o realizaciji projekta.
 
SAGLASNOSTI NA OTPLATNI PLAN IZMIRENJA OBAVEZA PO OSNOVU EMISIJE OBVEZNICA ZA VERIFIKOVANE RAČUNE STARE DEVIZNE ŠTEDNJE
 
Vlada Federacije BiH dala je, današnjom Odlukom, saglasnost da se obaveze po osnovu emisije obveznica za verifikovane račune stare devizne štednje izmire pod određenim uslovima.
 
Ukupna emisija obveznica za verifikovane račune stare devizne štednje za obaveze Federacije BiH iznosi 344.922.943 KM za 32.637 vlasnika računa stare devizne štednje. Kamata za emitovane obveznice utvrdiće se po godišnjoj stopi 2,5 posto, a amortizacija obveznica bit će realizirana za sedam godina i to tako da se za prve tri godine za izmirenje obveznica po ovom osnovu primjenjuje progresivni, a za ostale četiri godine proporcionalni metod.
 
Vlada Federacije BiH se saglasila da se ne vrši emisija obveznica po osnovu računa stare devizne štednje za iznose koji ne prelaze 100 KM, i da se izmire u gotovinskom iznosu.
 
SREDSTVA ZA NAKNADE DEMOBILISANIM BORCIMA
 
Vlada Federacije BiH usvojila je Odluku da se iz Budžeta Federacije BiH za 2008.g. odobre sredstva Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike u iznosu od 4.653.343,92 KM za isplatu novčane naknade demobilisanim borcima/braniteljima za januar i februar 2008. godine.
 
ZAJEDNIČKO ULAGANJE JEDINA ALTERNATIVA ZA «KRIVAJU»
 
Vlada Federacije BiH današnjom je Odlukom dala suglasnost na Elaborat o zajedničkom ulaganju u IP «Krivaja» d.o.o. Zavidovići, što ga je predhodno usvojio nadzorni odbor ovog zavidovićkog kolektiva.
 
Kako je precizirano u Elaboratu, niti jedan drugi metod privatizacije, izuzev zajedničkog ulaganja (joint venture), nije primjenjiv u slučaju «Krivaje» zbog njezine postojeće financijske i strukture uposlenih, proizvodno-tehnološkog procesa i sirovinske osnove. Učinci koji se mogu ostvariti kroz joint venture, zaključak je Elaborata, mnogobrojni su i neuporedivi sa sadašnjim stanjem u «Krivaji», te se ovaj metod privatizacije ocjenjuje kao šansa koja može preduprijediti stečaj i posljedice koje bi iz toga proizašle i za «Krivaju» i za zajednicu.
 
Nakon današnjeg davanja suglasnosti, slijedeći korak je taj da Agencija za privatizaciju u FBiH raspiše javni poziv i provede proceduru po odredbama Pravilnika o postupku prodaje javnim prikupljanjem ponuda (tender) u velikoj privatizaciji.
 
INTERVENCIJA IZ ROBNIH REZERVI NA TRŽIŠTU BRAŠNA
 
Na današnjoj sjednici Vlada Federacije BiH podržala je program što ga je ponudila Federalna direkcija robnih rezervi.
 
Riječ je o intervenciji na tržištu brašnom tipa 500 koje će biti samljeveno od 10.420 tona pšenice, a koje bi bilo prodavano isključivo u maloprodaji po cijeni koja bi, na temelju kalkulacije što će ju sačiniti Federalna direkcija, trebala biti između 0,85 i 0,95 KM po kilogramu.
 
KADROVSKA PITANJA
 
Na osnovu predložene liste kandidata, koje je utvrdila u tu svrhu formirana Komisija, a nakon provedene konkursne procedure, Vlada FBiH je donijela Rješenje kojim je za člana Regulatorne komisije za električnu energiju u FBiH iz reda bošnjačkog naroda predložila Đulizaru Hadžimustafić. Prijedlog će, u skladu sa Zakonom o električnoj energiji, uz pribavljenu prethodnu saglasnost predsjednika i potpredsjednika Federacije BiH, biti upućen Parlamentu FBiH, radi konačnog imenovanja.
 
* * *
Sjednica Vlade FBiH završena je u 14.15 sati.
Petak,
15. januar 2021.
VIŠE